WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 30 ] --

Баевский. – М.: Медицина, 1979. – 298 с Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине 5.

/ Р. М. Баевский // Физиология человека и животных. – 2002. – т.28 – №2 – С.70Бальсевич В.К. Оздоровительный потенциал физической и спортивной культуры / 6.

В.К. Бальсевич // Здоровье нации – основа процветания России: Мат. второго Всероссийского Форума. М., 2006. – С. 213–214.

Бишаева А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. - М.: ОИЦ Академия, 2011. – 7.

299 с.

Вржесневский И.И. Оценка физических возможностей студентов в системе 8.

врачебно-педагогического контроля процесса физического воспитания специального отделения ВУЗа. дис.... канд. наук по физ.восп и спорта : 24.00.02 / Иван Иванович Вржесневский, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – К., 2010. - 206 с.

Доценко Ю.А. Комплексная оценка уровня физической подготовленности 9.

студентов технического ВУЗа / Ю.А.Доценко, В.В. Гузов // Актуальные вопросы высшего профессионального образования: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Д., – 2010. – С. 96-98 Ильинич В.И. Физическая культура студента / В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 10.

2010. – 448 с.

Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. - К.:

11.

Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. – 392 с.

Панченко Л.Л. Адаптация к профессиональной деятельности: Учебное пособие / 12.

Л.Л.Панченко. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адмирала Г.И. Невельского, 2006. - 35 c.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсмена в олимпийском спорта. Общая 13.

теория и ее практическое приложение. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808.

Психология здоровья / Г. С. Никифоров, В. А. Ананьев, И. Н. Гурвич и др.; Под.

14.

Ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2000. – 504 с Чистякова С.Н. Профессиональная карьера и здоровье / С.Н. Чистякова, Т.И.

15.

Шалавина // Профессиональное образование. – 2005. – №11. – С.28.

Энциклопедия профессионального образования: в 3т. / под ред. Батышева С.Я..

16.

М.: РАО: Профессиональное образование, 2007. – 568 с І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ГІРНИЧИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Юрій Доценко, В'ячеслав Семененко Національний університет фізичного виховання і спорту України У статті дається оцінка адаптаційних механізмів студентів гірничих факультетів, розглядаються фактори, які впливають на мотиваційну складову при виборі професії.

Визначено фактори, які впливають на роботу людей в гірничо-геологічний умовах.

Ключові слова: адаптація, потенціал, студенти, здоров'я.

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Юрий Доценко, Вячеслав Семененко Национальный университет физического воспитания и спорта Украины В статье дается оценка адаптационных механизмов студентов горных факультетов, рассматриваются факторы, которые влияют на мотивационную составляющую при выборе профессии. Определены факторы, которые влияют на работу людей в горно-геологический условиях.

Ключевые слова: адаптация, потенциал, студенты, здоровье.

–  –  –

ГРУПОВА МОТИВОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ

ВИХОВАННЯМ В УМОВАХ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ

Тетяна Дух Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури [6, 7] свідчить про те, що у переважної більшості студентів низький рівень мотивованості до занять фізичним вихованням. Основна причина – відсутність необхідного стимулювання до занять, байдужість до власного здоров’я і теоретична непідготовленість студентів. Розмови про те, що заняття фізичною культурою корисні для здоров’я студентів мають абстрактний характер у зв’язку з відсутністю конкретних (об’єктивних) критеріїв його оцінки, які використовувались би на заняттях.

Аналіз літературних джерел і публікацій. Саме заняття фізичним вихованням, з точки зору багатьох дослідників (С. Канішевський 1999, М. Кобза 2002, В. Юрчишин (2010) сприяють зменшенню впливу стресів та формують такі якості особистості як цілеспрямованість, організованість, ініціативність, які у свою чергу є основою самостійності людини, сприяють її соціалізації. Крім того, фізична культура сприяє заповненню дефіциту рухової активності, гармонізації навантажень, організації дозвілля і зайнятості молоді. Проте, сучасні науково-методичні розробки не в достатній мірі вирішують дану проблему, що й обумовило вибір дослідження.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Науковцями доведено [1, 8], що міжособистісні відносини, групові цінності і норми, морально-психологічна атмосфера у процесі занять фізичним вихованням – це одні з головних факторів, які впливають на стан соціальнопсихологічної адаптації людини в колективі й забезпечують її психофізіологічну сталість особистості. Тому дуже важливим є сформувати потребу у молоді до систематичних групових занять фізичним вихованням, як для здоров’я так і для соціалізації особистості.

Розвиток фізичних якостей людини неможливо відокремити від функціонування її особистісних характеристик, більше того, він визначається ними. Ефективність фізкультурної діяльності молодих людей, так само як і будьякої іншої діяльності, визначається потребо-мотиваційною ланкою, пов'язаною з формуванням їх потреб, інтересів, цілей, мотивів, ціннісних орієнтацій. Тому для досягнення високого рівня розвитку фізичних якостей оволодіння та ефективного опановування ключовими компетенціями необхідно сформувати потреби в знаннях та інтерес до навчання. Мотивація виникає тоді, коли студент відчуває інтерес від самого процесу і умов занять, від характеру взаємин з педагогом, з членами колективу під час занять. Задоволення інтересу сприяє зміцненню, розвитку мотивів [9]. Мотивація, таким чином, є каталізатором енергії людини, яка або полегшує виконання діяльності, або стимулює вольове зусилля, допомагає проявляти терпіння, завзятість, наполегливість, сприяє розвитку цілеспрямованості [7, 10].

У зв’язку із цим необхідним є створення перспективних інноваційних технологій у фізичному вихованні вищих навчальних закладів, які могли б забезпечити можливості до саморозвитку і фізичного удосконалення, формування активної життєвої позиції студентів.

Мета – дослідити вплив взаємонавчання на групову мотивованість студентів до занять фізичним вихованням.

Завдання:

Узагальнити дані щодо мотивованості студентів до фізичного 1.

виховання.

Охарактеризувати основні мотиви студентів до занять фізичним 2.

вихованням.

Виявити зміни у груповій мотивованості студентів до заняттям 3.

фізичним вихованням в умовах взаємонавчання.

Методи дослідження – аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, соціологічні (анкетування щодо мотивів студентів у процесі фізичного виховання), для оцінки рівня групової мотивованості ми використовували опитувальник В.А. Розанової; методи математичної статистики.

Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 63 студента Львівського національного університету ім. Івана Франка відповідно поділені на експериментальну і контрольну групи методом випадкої вибріки, при цьому статистичні методи підтвердили однорідність вибірки. Контрольна група (n=32)

– займалась фізичним вихованням за традиційною системою проведення занять, а експериментальна (n=31) згідно розробленої нами системи завдань з використанням взаємонавчання.

Експериментальна програма передбачала створення диференційованих підгруп із змінним складом для удосконалення як фізичних кондицій, так і теоретико-методичних знань студентів. Нами використовувались активні методи І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ навчання (підготовка презентацій, «семінари-аукіони», розробка проектів щодо розвитку фізичних якостей та формуванню вмінь планування), перевага надавалась самоврядуванню студентів при постійному взаємоконтролі, як техніки навчання фізичних вправ, так і самопочуттю та реакції на навантаження.

Комплектація груп студентів відбувалась таким чином: генератор ідей та його помічники (студенти, які краще були підготованими); технічний лідер, який координував групу з основ техніки фізичних вправ); «емоційний» лідер, який відповідав за міжособистісну рівновагу та допомагав уникати суперечок.

Експериментальна група працювала у різних за складом і кількістю учасників у підгрупах та в постійній взаємодії, суть якої полягає в тому, щоб спрямувати студентів на творчу і продуктивну роботу, постійно обмінюючись дсвідом; «пробудити» їх активність і максимально залучити до формування системи знань для застосування повсякденної фізичної активності.

Результати дослідження. У процесі опитування нами встановлено, що 31,7 % студентів, займаючись фізичним виховання очікують підвищення фізичної підготовленості і стільки ж відсотків прагнуть удосконалити свою фігуру. Лише 15,3 % сподіваються покращити свій рівень здоров’я, що можна пояснити не сформованістю у студентів потреби турбуватися про свій стан здоров’я. Всього 11,0 % студентів відвідують заняття з фізичного виховання для отримання заліку, що вкотре підкреслює незацікавленість до занять фізичними вправами (рис.1).

Для того, щоб заняття фізичними вправами давали найкращий результат, необхідно раціонально планувати не тільки обсяг та інтенсивність навантажень, але й співвідношення форм і методів організації педагогічного процесу [4, 7].

Проте, як показує практика, обов’язкових занять фізичними вправами недостатньо для підвищення рівня фізичного стану молоді. Таким чином, у навчальному процесі все більшого значення набуває самостійність студента, його активність, здатність працювати над собою.

0,5 3,1 31,7 31,9 6,5 11,0 15,3 Покращення фізичної підготовленості Підвищення фізичної працездатності Зміцнення здоров'я Отримання заліку Удосконалення фігури Поглиблення знань з питань фізичного виховання Розваги, спілкування з друзями Рис. 1. Мотиви студентів до занять з фізичного виховання (%) Мотивуючи творчу діяльність кожного студента важливим є включення відчуттів підсвідомості, що сприяють формуванню особистісного ставлення до предмету "Фізичне виховання". Співвідношення своєї діяльності з діяльністю інших; робота в підгрупах створює уявлення проміжного, а потім і остаточного результату своєї праці, створення свого «світу» рухів, гіпотези, проекту, рішення. В результаті формується групове мислення (вміння студентів "бачити" І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ один одного, співпрацювати з одногрупниками; організаційна єдність (адекватні збалансовані відносини між формальним керівником групи і її неформальним лідером); групова згуртованість (при єдиній меті та відповідній мотивації формальні і неформальні стосунки доповнюють один одного). Крім того важливо розвивати у студентів рефлексію – відображення самоаналізу, взаємонаналізу, узагальнення результатів діяльності, відчуттів. Не оціночне судження (це добре, це погано), а аналіз власних рухів, власної думки, почуття, знання, світовідчуття [1].Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«179 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ. УДК 582.32:54.06 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ DREPANOCLADUS ADUNCUS (HEDW.) WARNST. О. І. Щербаченко Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна е-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено вплив іонів важких металів на регенераційну здатність пагонів, інтенсивність люмінесценції...»

«УДК [556.53+547.5](282.243)7 В.М. Іванова ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГІДРОЛОГІЧНИХ, ГІДРОХІМІЧНИХ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Проаналізовано особливості динаміки гідрологічних, гідрохімічних і гідроекологічних показників Молочного лиману Приазов’я за 2002роки. Стан проблеми та аналіз публікацій Значна кількість водойм північного Приазов’я в середині минулого століття перебувала під антропогенним тиском і зазнала істотних змін унаслідок інтенсивного їх...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»