WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 27 ] --

Воно впливає на всі аспекти становлення особистості педагога - мотиваційні, когнітивні, емоційні, поведінкові. Крім того, від здоров'я педагога великою мірою залежить стан здоров'я учнів, їхнє соціально-психологічне благополуччя, рівень «життєстійкості». Створення в навчальному закладі безпечного освітнього середовища можливе за умови, коли педагог буде орієнтований на збереження і зміцнення свого професійного здоров'я, володітиме системою умінь і навичок, що забезпечують розумний спосіб життя [4].

Професію вчителя вже давно відносять до професій підвищеного ризику за частотою виникнення невротичних і психосоматичних розладів. У працівників системи освіти відзначено найбільш високий рівень «накопичення» важких форм неврозу [1, с. 161]. Серед педагогів поширеними є синдром професійного вигорання, емоційна нестійкість, дисгармонійність особистості. Чинниками ризику для професійного здоров'я вчителя виступають висока емоційна затратність і стресовість педагогічної діяльності, відсутність у школах умов для зняття психоемоційної втоми, недостатня компетентність у питаннях збереження і зміцнення здоров'я. Більшість із опитаних нами студентів майбутніх педагогів відзначають, що не вміють протистояти стресам, долати негативний вплив дистресу на власну особистість, не володіють інформацією про способи формування стійкості до стресу, технологією збереження і зміцнення свого професійного здоров'я. Як справедливо зазначає Л. Мітіна, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ «ніхто не вчить учителів витримці і самовладанню, умінню зберігати професійну форму і звідси стільки багато численних «провалів» в їх фізичному і психологічному стані» [6]. Тому питання підготовки педагогів до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я повинні бути важливими на етапі фахової підготовки у вищому навчальному закладі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи питання професійної готовності до педагогічної діяльності, науковці І. Ісаєв, А.

Міщенко, В. Сластьонін, Є. Шиянов поряд з науково-теоретичною, практичною підготовкою виділяють психологічну, психофізіологічну і фізичну готовність.

Фізичне і психічне здоров'я, професійну працездатність вони розглядають як невід'ємну характеристику учителя нового типу [7]. Цю проблему А. Маркова розглядає з точки зору професійної компетентності, невід'ємним компонентом якої є «здатність до індивідуального самозбереження, непіддатливість професійному старінню, уміння раціонально організовувати свою працю без перевантажень часу і сил, здійснювати роботу ненапружено, без втоми і навіть з освіжаючим ефектом» [4, с. 35]. Професійне старіння, деформації особистості, професійні хвороби автор відносить до перешкод на шляху до професіоналізму, до реалізації свого творчого потенціалу.

У сучасній психолого-педагогічній літературі велика кількість досліджень присвячена проблемі формування валєологічної грамотності майбутніх учителів, їх валеологічні самосвідомості і ціннісного ставлення до свого здоров'я, валєологічної культури (Н. Антипіна, О. Багнетова, С. Болтівець, В.

Горащук, Н. Гончарова, М. Доброрадних, Є. Жданова, З. Литвинова, О.

Мельник, Л. Овчиннікова, Н. Рибачук і інші), підготовки учителя до реалізації завдань здоров'язберігаючої педагогіки (В. Безпалько, Т. Засобіна, С. Крохмаль, О. Панюкова, Л. Хабін і інші). Останнім часом з'являються роботи, в яких розглядаються питання профілактики синдрому професійного вигорання педагогів, попередження виникнення професійного стресу, професійних деформацій, подолання фрустрацій у педагогічній діяльності (О. Баранов, Г.

Зайчикова, Л. Карамушка, С. Максименко, О. Марковець, Н. Савчук, Є.

Симанюк, Л. Тищук, В. Третьяченко, І. Холоднова і інші).

Значно більшої уваги потребують дослідження, що стосуються розробки превентивних заходів та шляхів збереження і зміцнення професійного здоров'я педагога, формування стратегії здоров'язбереження, підвищення рівня стресостійкості майбутнього фахівця, обґрунтування методів гармонізації його внутрішнього світу. Проблема підготовки майбутнього вчителя до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я ще не знайшла достатнього відображення у психолого-педагогічних дослідженнях, практиці роботи вищої школи. Необхідно розробити і впроваджувати у роботу вищих навчальних закладів комплексну програму підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я.

Мета дослідження полягає у розкритті актуальних проблем підготовки майбутніх вчителів до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я, шляхів вирішення поставлених завдань, аналізі системи та досвіду роботи у цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу. Майбутніх педагогів потрібно спеціально готовити до 'збереження, зміцнення і відновлення свого професійного здоров'я.

Важливо формувати у майбутніх учителів ставлення до свого здоров'я як І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ необхідної умови успішного здійснення педагогічної діяльності, сприяти усвідомленню студентами значимості професійного здоров'я для здоров'язберігаючої спрямованості педагогічної діяльності. Потрібно формувати компетентність здоров'язбереження, стійкість до несприятливих факторів, які супроводжують професійну активність. Необхідно підвищувати рівень їх усвідомленості про істинний стан здоров'я, причини його погіршення і способи, шляхи зміцнення. Як стверджує І. Коцан, майбутнього педагога потрібно навчити «розшифровувати» свій психосоматичний стан, уміти керувати ним у рамках доступного і корисного. Учителю корисно знати свої сильні і слабкі сторони адаптаційно-компенсаторних реакцій, адекватно оцінювати справжній рівень фізичних і психічних можливостей [3, с. 73]. Майбутній фахівець повинен чітко усвідомити самоцінність свого здоров'я і використовувати для його збереження сучасні оздоровчі системи і технології. Він повинен виробляти власний досвід підтримання оптимального стану професійного здоров'я, свою лінію (стратегію) щодо його збереження і зміцнення. Щоб майбутній педагог активно займався своїм професійним здоров'ям, потрібні зміни в його смисловій сфері, ціннісних установках, мисленні, поведінці.

Реалізація комплексної програми підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я сприятиме вирішенню визначених вище завдань. її втілення у практику роботи вищої школи вимагає спільних зусиль викладачів кафедр психології, валеології, педагогіки, загалом створення здоров'язберігаючого освітнього простору у вищій школі. Варто зазначити, що спроби окремих вищих навчальних закладів замінити домінуючу здоров'язатратну педагогічну систему ведуть тільки до часткової адаптації до нових умов. Проте в цілому вона залишається незмінною, що пояснюється нерозробленістю до цього часу теоретичних основ здоров'язберігаючої педагогічної системи вищої школи.

На наш погляд, програма підготовки педагога до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я повинна передбачати формування у майбутніх вчителів: професійної самосвідомості, педагогічної спрямованості; ціннісного ставлення до свого здоров'я; психолого-педагогічної компетентності (в т. ч.

аутопсихологічної, соціально-психологічної, комунікативної, компетентності здоров'язбереження); професійної стресостійкості; саногенного мислення;

емоційної гнучкості, навичок психічної саморегуляції; позиції «сам собі психотерапевт»; творчої індивідуальності педагога; готовності до самореабілітації.

Ми вважаємо, що в майбутніх учителів необхідно формувати систему знань про особливості професії в контексті здоров'язбереження починаючи з етапу вибору професії, продовжуючи у процесі фахової підготовки, а також удосконалюючи і поглиблюючи її протягом всієї професійної кар'єри. Це дозволить знизити втрати здоров'я за час педагогічної діяльності. Тобто, ще на етапі професійного відбору на педагогічні професії необхідно включити до програми обстеження абітурієнтів пункти на вияв у них природних передумов (задатків), що зумовлюють схильність до більш вираженого емоційного компоненту, стабільності, контролю емоційного ресурсу тощо. Робота в цьому напрямі повинна знайти цілеспрямоване продовження у період підготовки студентів у вищому педагогічному навчальному закладі, коли формується професійно-творчий потенціал їх особистості.

її важливими аспектами є:

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- лекційно-просвітницька робота, що переслідує мету розширення рівня теоретичної компетентності студентів у сфері професійного здоров'я, формування у них позитивної мотивації на самовдосконалення у визначеному напрямку (курс «Вступ до спеціальності»);

- індивідуальна консультативно-методична робота, спрямована на вияв та аналіз соціально-психологічних, індивідуально-психологічних й особистісних детермінант професійного здоров'я педагогів, які для конкретного студента чи студентів сприяють формуванню оптимальної стратегії здоров'язбереження або, навпаки, можуть приводити до специфічних труднощів у цій сфері; формування внутрішньої картини професійного здоров'я;

- тренінгова практика, побудована на принципах активного психологічного навчання з метою корекції у майбутніх педагогів індивідуальних способів спілкування, формування аутопсихологічної, комунікативної компетентності, активізації духовно-творчого потенціалу, гармонізації їх особистості);

- виконання студентами системи спеціально розроблених завдань під час педагогічної практики в школі;

- самостійна робота студентів з метою вироблення комунікативної лінії поведінки, індивідуального стилю діяльності і спілкування, пошуку ресурсів збереження психологічної стійкості, власних систем оздоровлення, проектування програм збереження і зміцнення професійного здоров'я.

З метою реалізації окреслених вище завдань до програми курсу «Вступ до спеціальності» ми включаємо розгляд наступних питань: професійне здоров'я учителя, шляхи його збереження і зміцнення; психоемоційні перевантаження, фактори, що зумовлюють їх виникнення, шляхи зняття психоемоційної напруги;

професійний стрес, його види, саморегуляція педагога в умовах стресу, методи підвищення стресостійкості; виникнення, профілактика і усунення професійного вигорання педагога; адаптація молодого вчителя до педагогічної діяльності;

гармонія особистості педагога і шляхи його особистісного і професійного зростання.

Першокурсників ми знайомимо з особливостями і специфікою педагогічної професії, з тим, що вони можуть чекати від своєї професійної діяльності, характеризуємо як позитивні, так і негативні сторони професії, в результаті чого майбутні педагоги зможуть об'єктивно і реалістично ставитись до своєї роботи.

На ранніх етапах навчання ми виявляємо у студентів рівень сформованості педагогічних здібностей, рівень стресостійкості, схильність до емоційного вигорання, здатність до саморозвитку, особливості мислення тощо. На основі самоспостереження, самоаналізу і використання результатів психодіагностичних методик і тестів на практичних заняттях курсу «Вступ до спеціальності» першокурсники визначають, на якому рівні знаходяться професійно значущі риси і якості їх особистості, накреслюють шляхи і способи їх удосконалення, створюють «професійний рельєф своєї особистості». При розв'язуванні педагогічних задач, педагогічних ситуацій на заняттях з «Вступу до спеціальності» наша діяльність спрямовується на формування у майбутніх учителів позитивного ставлення до професійної діяльності, вихованців, самого себе, ціннісного ставлення до свого здоров'я, здоров'я учнів, на допомогу у пізнанні студентами властивостей власної індивідуальності, на створення у них мотивів професійного і особистісного розвитку. Програмою курсу передбачено розгляд таких тем: «Професійне здоров'я педагога як стратегічна проблема сучасної школи»; «Фактори професійного здоров'я - нездоров'я педагога»;Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних...»

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»