WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 22 ] --

Відповідно до робочої навчальної програми з «Фізичного виховання (баскетбол)» для студентів 1 курсу Донбаського державного технічного університету на самостійну роботу відведена третина від загальної кількості навчальних годин (табл. 1).

Для розвитку спеціальної витривалості використовують пересування із виконанням передач, кидків, ведення м'яча – виконуються багаторазово або серійно; ігрові вправи 1х1, 2х2, 3х3; двосторонні тренувальні ігри, які продовжуються на 5-10 хв. довше, без попередження гравців; у гру проти граючої команди вводять нових суперників, які відпочили і т.д.

Бистроту вдосконалюють за допомогою використання ігрових вправ, які виконуються в підвищеному темпі. Засоби розвитку бистроти: старти і спринтерські прискорення із різних вихідних положень, стрибкові вправи, передачі і кидки м'яча, максимально наближені за своєю структурою до технічних прийомів гри, спортивні ігри та основні спеціальні вправи з техніки і тактики гри. Дозування вправ: тривалість одного повтору – 10-15 с;

інтенсивність – максимальна; інтервали відпочинку між повторами – 15-45 с;

кількість повторів – 4-6.

Розвиток координаційних здібностей здійснюється двома основними шляхами. Перший шлях пов’язаний переважно із систематичним оволодінням новими різноманітними руховими діями. Другий шлях характеризується тим, що до вивчення рухових дій висуваються додаткові координаційні вимоги – до точності рухів, до їх взаємної узгодженості, до раптової зміни обставин.

Висновки.

1.У системі фізичного виховання студентів самостійні заняття відіграють важливу роль, так як саме вони найбільш повно розкривають індивідуальні риси і здібності студентів, сприяють формуванню творчого підходу до майбутньої професії, включають в себе різні форми організації занять.

2. Вся система вищої освіти все більше сприяє формування у студентів досвіду самостійної роботи, готуючи їх управління самостійною навчальнопізнавальною діяльністю.

Перспективи подальших розвідок з даного напряму. Планується розробити методичні рекомендації для самостійних занять баскетболом для студентів Донбаського державного технічного університету з метою підвищення рівня їх фізичної підготовленості.

ЛІТЕРАТУРА Бондаренко І.Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному 1.

вихованні студентів-екологів: автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 /І.Г. Бондаренко; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009.– 20 с.

Бриллиантова О.О. Нормирование объемов нагрузок на академических занятиях 2.

по физической культуре для студентов ВУЗов в различные сезоны года: автореф.

дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.О. Бриллиантова; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. - 24 с.

Гостіщев В.М. Рівень фізичної підготовленості як чинник мотивації студентів до 3.

фізичної активності в умовах навчального процесу та у вільний час / В.М.

Гостіщев // Слобожанський науково-спортивний вісник. – № 1. – 2010. – С. 15-17.

Дубенчук А.І. Баскетбол / А.І. Дубенчук. – К.: Ранок, 2010. – 144 с.

4.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Козина Ж. Л. Индивидуальная підготовка студентов-баскетболистов: учеб. пособие / 5.

Ж.Л. Козина, Е.В. Церковная, В.Н. Осипов, С.Г. Строкач. – Х.: ДИВО, 2009. – 124 с.

Лепешкин В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры / В.А. Лепешкин. – М.:

6.

Советский спорт, 2011. – 98 с.

Пайе Б. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до сложных / БаррелПайе, 7.

Патрик Пайе. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 352 с.

Поплавський Л.Ю. Баскетбол: підручник / Л.Ю.Поплавський. – К.: Олімпійська 8.

література, 2004. – 448 с.

Развитие физических качеств баскетболистов: метод.пособ. / З.М. Хромаев, Е.В. Мурзин, 9.

А.В. Обухов, С.Г. Защук; Под ред. Л.Ю.Поплавского. – К.: Пресса Украины, 2006. – 112 с.

Родин А.В. Баскетбол в университете: теоретическое и учебно-методическое 10.

обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе: учеб.пособ. / А.В.

Родин, Д.В. Губа. – М.: Советский спорт, 2009. – 168 с.

АНОТАЦІЇ

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ БАСКЕТБОЛОМ ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

В'ячеслав Глазов, Костянтин Зелінський Донбаський державний технічний університет У роботі визначено основні напрямки, форми та зміст самостійних занять баскетболом в системі фізичного виховання студентів. Представлено зміст робочої навчальної програми для самостійних занять баскетболом в системі фізичного виховання студентів.

Ключові слова: баскетбол, студенти, фізичне виховання, самостійні заняття.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ БАСКЕТБОЛОМ КАК КОМПОНЕНТ

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ.

Вячеслав Глазов, Константин Зелинский Донбасский государственный технический университет В работе определены основные направления, формы и содержание самостоятельных занятий баскетболом в системе физического воспитания студентов. Представлено содержание рабочей учебной программы для самостоятельных занятий баскетболом в системе физического воспитания студентов.

Ключевые слова: баскетбол, студенты, физическое воспитание, самостоятельные занятия.

–  –  –

РІВЕНЬ ШКІЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ

НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО

ШКІЛЬНОГО ВІКУ Інна Головач Національний університет фізичного виховання і спорту України Постановка проблеми. Успіх будь-якої діяльності залежить не тільки від здібностей і знань, а й від мотивації – прагнень самостверджуватися, досягати високих результатів. Адже чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим більших результатів вона може досягти [3].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Навчальна мотивація – це процес, який запускає, спрямовує і підтримує зусилля, направлені на виконання навчальної діяльності; складна, комплексна система, утворена мотивами, цілями, реакціями на невдачу, наполегливістю і установками учня. Успішне навчання без мотивації неможливо. Проведені дослідження мотивації тих хто навчається виявили, що значення мотивації для успішного навчання вище, ніж значення інтелекту для школяра [2]. Роль компенсувального фактора у разі недостатньо високих здібностей учня може зіграти висока позитивна мотивація, однак цей принцип не працює в зворотному напрямку – ніякі здібності учня не можуть замінити відсутність навчального мотиву або низьку його вираженість і забезпечити значні успіхи в навчанні.

Велике значення у формуванні мотивації навчання молодших школярів відіграють зовнішні (дидактичні, соціально – педагогічні) та внутрішні (психологічні) фактори, що спричиняють виникнення мотивів. Діагностика, корекція впливу цих факторів є фундаментальною основою для формування мотивів навчання у школярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, зв'язок з науковими чи практичними завданнями. Проблема підвищення шкільної мотивації учнів до занять у школі досліджується педагогічною наукою досить широко, але незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, її не можна вважати повністю вирішеною. Так, Саранчук Т.С. [7] присвятила свої дослідження аналізу взаємозв’язку показників фізичної підготовленості з показниками пізнавальної та мотиваційної сфери дітей; Н.Г. Лусканова [5] - оцінці шкільної мотивації молодших школярів в процесі шкільної діяльності; М.В.Чернявським [6] запропоновано аналіз мотиваційних пріоритетів молодших школярів у виборі різних форм і видів рекреаційних занять та розроблено рекреаційно-оздоровчу технологію ( систему дій, яка гарантує поліпшення таких інтегральних характеристик, як рівень здоров’я, самопочуття, здоровий стиль життя ).

Враховуючи актуальність проблеми, її недостатню розробленість у теорії і практиці фізичного виховання початкової школи, було визначено тему дослідження.

Дослідження виконані згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.1 «Вдосконалення програмнонормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0111U001733) та планом НДР Міністерства у справах освіти і науки України «Історичні, теоретико-методологічні засади формування рекреаційної діяльності різних груп населення» (номер держреєстрації 0112U007808).

Мета дослідження – здійснити діагностику шкільної мотивації дітей молодшого шкільного віку.

Методи та організація дослідження: аналіз спеціальної науковометодичної літератури з проблеми дослідження; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, методи педагогічної та психологічної діагностики (анкетування, спостереження, бесіда, педагогічний експеримент), якісний аналіз результатів експерименту, методи математичної обробки одержаних результатів дослідження. У дослідження брали участь 118 школярів 3-4 класів м Києва.

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження стану проблеми у шкільній практиці свідчить, що у школярів є необхідні передумови формування позитивної шкільної мотивації. Однак з’ясовано, що чимало школярів у виборі дій і вчинків керуються, переважно, емоційними імпульсами, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ а не раціональними цілями, пізнавальними потребами чи гуманістичними мотивами [3,4,6].

Навчальна мотивація визначається низкою специфічних для цієї діяльності факторів. По-перше, – вона визначається самою освітньою системою, освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-друге, – організацією освітнього процесу; по-третє, суб’єктними особливостями школяра (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, взаємодія з іншими учнями і т.д.); по-четверте, – суб’єктними особливостями педагога і, насамперед системою відносини його до учня, до справи; по-п’яте специфікою навчального предмета [1].

Для діагностики шкільної мотивації особистості було проведено опитування школярів молодших класів за методикою Н. Лусканової [5], яка спрямована на дослідження типу домінуючої шкільної установки дітей

За методикою виділяють п’ять рівнів шкільної мотивації:

Перший – високий рівень шкільної мотивації та навчальної активності. У таких дітей є пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно виконувати всі пред'явлені школою вимоги. Учні чітко слідують всім вказівкам вчителя, сумлінні і відповідальні. Другий – хороша шкільна мотивація. Подібні показники мають більшість учнів початкових класів, що успішно справляються з навчальною діяльністю. Третій – позитивне ставлення до школи, але школа приваблює таких дітей позанавчальною діяльністю. Такі діти досить благополучно відчувають себе в школі, однак частіше ходять до школи, щоб спілкуватися з друзями, з учителем. Четвертий – низька шкільна мотивація. Ці діти відвідують школу неохоче, вважають за краще пропускати заняття. На уроках часто займаються сторонніми справами, іграми. Відчувають серйозні труднощі у навчальній діяльності. П'ятий рівень – негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація. Такі діти відчувають серйозні труднощі в навчанні: вони не справляються з навчальною діяльністю, відчувають проблеми у спілкуванні з однокласниками, у взаєминах з учителем. Школа нерідко сприймається ними як вороже середовище, перебування в якій для них нестерпно. Часто у подібних школярів відзначаються нервово-психічні порушення [2]. Для диференціації дітей за рівнем шкільної мотивації пропонується система бальних оцінок. За сумою балів визначають провідний рівень. Результати дослідження представлено у таблиці 1.

Таблиця 1 Результати анкетування рівня шкільної мотивації Рівень мотивації Респонденти

I II III IV VPages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 24–30. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 24–30. УДК 504.5:546.48 С. О. Гунько4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара КАДМІЙ У ҐРУНТАХ м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК Наведено дані щодо поширення кадмію у ґрунтах промислової, селитебної та рекреаційної частин м. Дніпродзержинськ. Згідно із класифікацією міських ґрунтів, на території міста визначено...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.4 А. В. КІЧУРА * ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Карпатська лісова науково-дослідна станція УкрНДІгірліс Розглянуто структуру природно-заповідного фонду Закарпатської області залежно від площі об’єктів та їх територіального розподілу. Проаналізовано репрезентативність заповідних територій за рослинними формаціями та висотними поясами. Визначено перспективи...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 631.42 Викл. М.М. Горбач, канд. с.-г. наук; викл. В.М. Іваницька, канд. біол. наук – Закарпатський лісотехнічний коледж ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І ПІДБІР ДЛЯ НИХ ҐРУНТІВ У ЗАКАРПАТТІ Показано екологічні особливості основних плодових культур: яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, абрикоса, персика, горіха. Наведено коротку характеристику бурих лісових, дерново-буроземних і буроземно-опідзолених ґрунтів. З метою отримання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»