WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 20 ] --

під час виконання вправи необхідно дихати економічно та ритмічно, затримка дихання не допускається, інакше організм не одержить тієї кількості кисню, на яку розраховує;

рухи повинні виконуватися в межах індивідуальної рухливості суглоба (не копіювати рухів більш гнучкої людини);

не поспішайте ускладнювати або виконувати більше рухів, ніж це передбачено в системі вправ каланетики;

вправи в комплексі розташовані за принципом зростаючої складності;

необов'язково виконувати весь комплекс, можете зупинитися на тих моментах, які особливо вас цікавлять;

вправи каланетики можна використовувати у будь-якій частині заняття;

повний комплекс включає 30 вправ;

пам'ятайте, що тільки систематичне виконання вправ може привести до досягнення мети.

Вправи каланетики є цікавими для студентів, не потребують якогось особливого обладнання, спеціалізованого приміщення. Вони можуть використовуватись, як на заняттях з фізичного виховання, так і у вигляді домашніх завдань.

Висновоки. Таким чином, практичний досвід свідчить, що використання комплексів вправ каланетики підвищує ефективність занять. Вправи каланетики носять оздоровчий характер та є досить ефективними щодо впливу на організм і одночасно посильними для студентів з різним рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Заняття каланетикою позитивно впливають на стан здоров’я студентів, сприяють удосконаленню фізичних якостей, корекції фігури, постави, підвищують емоційний стан. Запропонована нами методика доводить доцільність широкого застосування каланетики, на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ.

ЛІТЕРАТУРА Вейнберг Р.С., Гоулд Д. Психологія спорту, – Київ: «Олімпійська література»

1.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 2001, – 335 с.

Гордійчук С. Застосування нових технологій у фізичному вихованні студентів 2.

Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей галузі фізичної культури та спорту. – Львів: ЛДІФК, 2001. – Випуск Том 1. – С.45–47.

Ковыршина Г.Д. Калланетик. – М.: «ФиС», 2001. – 26 с.

3.

Куліш Н.М. Вплив використання елементів каланетика на розвиток фізичних 4.

якостей студенток під час занять з фізичного виховання у ВНЗ / Н.М. Куліш, Л.С.

Ібрагімова // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. Збірник наукових матеріалів II Міжнародної конференції. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – Випуск другий. – С. 302–306.

Куліш Н.М. Вплив засобів каланетика на показники фізичного розвитку та 5.

рухових якостей у студенток / М. Куліш, С.І. Городиський // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Монографія / За заг. ред. М. Лук’янченка, А.

Матвєєва, А. Подольски, Ю. Шкребтія. – Дрогобич: КОЛО, 2007. – С. 60–63.

Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей: навчальний посібник 6.

для фізкультурних вузів. – Львів: «Штабор», 1997. – 204 с.

Радько М.М., Куліш Н.М. та ін. Самостійна робота студентів в системі фізичного 7.

виховання вищих навчальних закладів. – Чернівці: БДМУ, 2005. – 320 с.

Сорокін Ю.С. Фізичне виховання: теоретична підготовка : методичні вказівки для 8.

студентів 3-го курсу / Ю.С. Сорокін, О.М. Олійник, В.Г. Лосік. – Краматорськ:

ДГМА, 2008. – 92 с.

Теория и методика физического воспитания / За ред. Т.Ю. Круцевич. – К.:

9.

Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. – 338 с.

Шоу Б. Йогаfit. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 208 с.

10.

Wharton J., Wharton F. The Wharton’ strength book. – USA, 1999, – 258 p.

11.

АНОТАЦІЇ

КАЛАНЕТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Світлана Герасименко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка У статті подано обґрунтування методики використання каланетики в процесі фізичного виховання, як ефективного засобу фізичної активності та оздоровлення студентів.

Ключові слова: каланетика, фізичне виховання, здоров’я, студенти.

КАЛЛАНЕТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Светлана Герасименко Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко В статье подано обоснование методики использования калланетики в процессе физического воспитания, как эффективного средства физической активности и оздоровления студентов.

Ключевые слова: калланетика, физическое воспитание, здоровье, студенты.

–  –  –

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Світлана Герасименко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Постановка проблеми. Стан здоров'я молоді є найважливішою складовою здорового потенціалу нації, тому збереження і розвиток здоров'я студентів і формування у них здорового способу життя сьогодні має пріоритетне значення [1].

Невипадково педагоги останнім часом виявляють глибокий інтерес до проблеми здоров'я студентів, виховання у них відповідального ставлення до свого здоров'я, до здоров'я оточуючих і здоров'ю майбутніх поколінь [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених із різних галузей наук – педагогіки (О.Гришко, В.Кремень, В.Родигіна, В.Шпак та ін.), психології (В.Ананьєв, Г.Нікіфоров, Л.Перетятько та ін.), валеології (Е.Булич, А.Голобородько, В.Горащук та ін.), медицини (М.Амосов, А.Волик, А.Мальований, В.Мухін, С.Яковлєва та ін.), фізичного виховання (С.Канішевський, В.Лабскір, А.Любієв, Б.Шиян та ін.) спрямовували та спрямовують свої зусилля у вирішенні питань поліпшення здоров’я студентської молоді, забезпечення здорового способу життя, але останнім часом стан студентської молоді ВНЗ з кожним роком погіршується.

У способі життя студентів часто спостерігається відсутність турботи про здоров'я:

невпорядкованість, хаотичність, що виражаються в несвоєчасному прийомі їжі;

систематичне недосипання;

недостатнє перебування на свіжому повітрі;

недостатній обсяг рухової активності;

відсутність загартувальних процедур;

виконанні самостійної навчальної роботи у призначений для сну час;

наявність шкідливих звичок.

Накопичуючись протягом навчального року і всього навчання у ВНЗ, негативні наслідки істотно впливають на стан здоров'я студентів.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана за планом НДР кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мета дослідження – провести теоретичний аналіз наукової літератури та визначити сутність і складові поняття «здоровий спосіб життя» студентської молоді.

Результати дослідження та їх обговорення. Формування, збереження, й зміцнення здоров’я студентів України є однією з важливих проблем нашого суспільства. Глобальна вагомість і актуальність проблеми викликала необхідність ґрунтовних досліджень феномена здоров`я людини і його складників.

Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, що визначає здібність її до праці і забезпечує гармонічний розвиток особистості. Воно є найважливішою передумовою до пізнання оточуючого світу, до самоствердження і щастя людини.

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров'я як феномен, що інтегрує його сфери або складові:

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ фізичну;

психічну (розумову);

емоційну;

соціальну (суспільну);

духовну.

Фізичне здоров’я – це природний стан організму, зумовлений нормальним функціонуванням усіх його органів і систем. Якщо добре працюють усі органи й системи, то і весь організм людини правильно функціонує й розвивається.

Процес розвитку фізичного здоров’я передбачає:

удосконалення саморегуляції в організмі;

гармонійну взаємодію фізіологічних процесів;

максимальну адаптацію до навколишнього середовища.

Психічне здоров’я – стан психічної сфери, основу якої складають:

статус загального психічного комфорту;

адекватна поведінка особистості.

Психічне здоров’я містить високий рівень свідомості, розвитку мислення, великі внутрішні та моральні сили, що спонукають особистість до творчої діяльності.

Психічне життя індивіда складається з:

потреб;

інтересів;

мотивів;

стимулів;

установок;

цілей;

уявлень;

почуттів.

Емоційне здоров’я – це наявність лише позитивних емоцій або рівновага позитивних і негативних емоцій, психологічна емоційна рівновага.

Соціальне здоров’я – оптимальні, адекватні умови соціального середовища, що перешкоджають виникненню соціально обумовлених захворювань, соціальної дезадаптації та визначають стан соціального імунітету, гармонійний розвиток особистості в соціальній структурі суспільства.

Духовне здоров’я – комплекс потреб, мотиваційної та інформативної сфер життєдіяльності, основу якого визначає система цінностей, настанов і мотивів поведінки людини в суспільстві. Духовне здоров'я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики.

Здоров’я є складним динамічним процесом, який тісно пов’язаний зі способом життя людини. Взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям найбільш повно відображає поняття «здоровий спосіб життя».

Здоровий спосіб життя – це поведінка людини, яка відображає життєву позицію, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я, і націлена на виконання певних норм і правил.

Успішність залучення студентів до здорового способу життя суттєво залежить від знань ними його складових.

До основних складових здорового способу життя насамперед відносять:

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ харчування;

побутові умови;

рухову активність;

умови праці.

Таким чином, складові здорового способу життя – комплекс компонентів, що забезпечують високий рівень фізичної, психічної, духовної та соціальної складових здоров’я людини.

Сучасні дослідники уточнили і розширили перелік складових здорового способу життя і вважають, що здоровий спосіб життя студентської молоді повинен в обов’язковому порядку включати наступні основні практичні компоненти, що забезпечують здоров’я:

рухова активність (ранкова гігієнічна гімнастика, фізичні вправи, оздоровчий біг, швидка ходьба, рухливі ігри, заняття спортом);

раціональне харчування (правильний баланс білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, щоденне вживання фруктів та овочів, режим харчування);

особиста гігієна (виконання гігієнічних процедур);

оптимальний режим праці та відпочинку (сон тривалістю не менше 7 годин на добу, чергування розумової і фізичної активності, володіння основами релаксації та аутотренінгу), загартування (водні процедури, повітряні, сонячні ванни).

відмова від шкідливих звичок (профілактика шкідливих звичок, відмова від вживання тютюну, алкоголю, наркотичних речовин);

організація дозвілля і активного відпочинку (прогулянки, туризм, екскурсії, відвідування культурних закладів, заняття улюбленими справами (хобі);

оптимальні міжособистісні стосунки (методи психічної саморегуляції і корекції, засоби зняття нервово-емоційних напружень);

безпечна сексуальна поведінка (протидія розповсюдженню ХПСШ, СНІДу);

можливості реалізації здорового способу життя (усвідомлення необхідності здорового способу життя, створення необхідних умов);

проживання в умовах чистого навколишнього середовища (санітарногігієнічні вимоги до умов проживання) [2].Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262376344 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko Dmitry Schepaschenko International Institute for Applied Systems. International Institute for Applied Systems. 176 PUBLICATIONS 3,972 CITATIONS 85 PUBLICATIONS 573 CITATIONS SEE PROFILE...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630*165.4 Проф. В.І. Білоус, д-р с.-г. наук – Уманський державний аграрний університет ГЕОГРАФІЧНО-КЛІМАТИЧНІ ЕКОТИПИ БУКА, ЯЛИЦІ ТА ЯЛИНИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ На основі відмінностей ґрунтово-кліматичних умов виділені географічно-кліматичні екотипи бука лісового, ялиці білої та ялини звичайної в лісах України як внутрішньовидові одиниці для селекційних цілей. Наведене обґрунтування такого виділення та коротка характеристика окремих ґрунтово-кліматичних екотипів. Prof. V.I....»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»