WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 19 ] --

вузов физ. воспитания и спорта: В 2 т. / Т. Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2003. Т. 2: Методика физического воспитания различных групп населения. – Киев, 2003. – 392 с.

Купер К. Новая аэробика. Система оздоровительных физических упражнений для 5.

всех возрастов / Кеннет Купер. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 125 с.

Курмаева Е.В. Фитнесс – программы как средство формирования физической 6.

культуры личности студентов / Е. Курмаева // Физическое воспитание студентов // Научный журнал. - Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2013. – № 1. – С. 37 – 40.

Носко М.О. Підвищення рівня рухової активності як чинник зміцнення здоров’я 7.

учнів та студентської молоді / М.О. Носко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – № 69. – С. 144– 150.

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кроссфит І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ Роман Гах Тернопільський національний економічний університет У статті обґрунтовано використання у процесі фізичного виховання студентівекономістів найбільш ефективних фізкультурно-оздоровчих методик: кроссфіт, пілатес, йога, вправи на фітболі, дихальна гімнастика О. Стрельнікової. Проаналізовано науково-методичну літературу щодо використання цих систем у практиці фізичного виховання молоді. Доведено позитивний вплив фізкультурно-оздоровчих методик на рівень розвитку рухових якостей студентів-економістів. Подано методичні рекомендації щодо використання зазначених методик у фізичному вихованні студентів.

Ключові слова: фізичне виховання, молодь, фізкультурно-оздоровчі системи.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ФИЗИЧЕСКОМ

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ

Роман Гах Тернопольский национальный экономический университет В статье обосновано использование в процессе физического воспитания студентовэкономистов наиболее эффективных физкультурно-оздоровительных методик: кроссфит, пилатес, йога, упражнения на фитболе, дыхательная гимнастика А. Стрельникова.

Проанализированы научно-методическую литературу по использованию этих систем в практике физического воспитания молодежи. Доказано положительное влияние физкультурнооздоровительных методик на уровень развития двигательных качеств студентов-экономистов.

Даны методические рекомендации по использованию указанных методик в воспитании студентов.

Ключевые слова: физическое воспитание, молодежь, физкультурно- оздоровительные системы.

SPORT AND RECREATION SYSTEM IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

ECONOMISTS

Roman Gah Ternopil National Economic University In the article the use of physical education students and economists most effective methods of fitness: krossfit, Pilates, Yoga, exercise on fitball, breathing exercises O. Strelnikova. Analyzed the methodological literature on the use of these systems in the practice of physical education of youth.

Proven positive effects of fitness techniques to the level of development of motor skills of students and economists. Posted guidance on the use of these techniques in physical education students.

Key words: physical education, youth, sports and recreation system.

КАЛАНЕТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Світлана Герасименко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Постановка проблеми. Спосіб життя сучасної молоді призводить до погіршення здоров'я та зниження загальної фізичної активності.

Студенти розглядають заняття фізичним вихованням не як можливість поліпшення стану здоров'я, а як вимушену необхідність. Статистика свідчить, що 80 % студентів не відвідували б заняття, якщо б вони не були обов'язковими.

Традиційна система фізичного виховання у вищому навчальному закладі не сприяє ефективному вирішенню проблеми зменшення недоліку рухової активності, який є однією з причин різних відхилень у стані здоров'я студентів.

На думку науковців, дефіцит рухової активності у студентів складає 30-40 %.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Організовані заняття з фізичного виховання, передбачені навчальною програмою, задовольняють лише 25-30 % від загальної добової потреби студентів у руховій активності. Ця проблема посилюється відсутністю у більшості з них необхідного інтересу до занять фізичною культурою.

Підвищення мотивації студентів до занять фізичними вправами багато в чому залежить від форми і змісту навчальних занять з фізичного виховання, використання популярних видів рухової активності [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи з вищевказаного, а також згідно багатьох наукових досліджень [1, 3, 7], на перший план сьогодні виходить проблема пошуку нових форм занять з фізичного виховання, які, поперше, носять оздоровчий характер, по-друге, є досить ефективними щодо впливу на організм і одночасно посильними для студентів зрізним рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

Як відзначає низка дослідників [1, 6, 7], важливим чинником підвищення ефективності занять є зацікавленість студентів. Необхідно знаходити такі види фізичних вправ, щоб формувати у студентів мотивацію займатися фізичною культурою.

Останнім часом з’являються публікації, які пропонують нові, нестандартні методики та можуть зацікавити молодь своєю сучасністю та креативністю [10, 11]. Одним з популярних серед молоді видів рухової активності є каланетика.

Більшість фахівців рекомендують використовувати її як ефективний засіб зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення, корекції фігури, постави, що викликає великий інтерес у сучасної молоді [1, 2, 4, 6]. Однак, застосування новітніх технологій у фізичному вихованні потребує глибокого науковометодичного обґрунтування.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана за планом НДР кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мета дослідження. Науково обґрунтувати методику використання каланетики у фізичному вихованні студентів ВНЗ.

Результати дослідження та їх обговорення. Низька оздоровча ефективність фізичного виховання студентів ВНЗ в багатьох випадках пояснюється відсутністю у них необхідної мотивації та інтересу до стану свого здоров'я та фізичної підготовленості.

Основними причинами зниження мотиву та інтересу до занять з фізичного виховання серед студентів ВНЗ є:

стандартизація системи побудови занять з фізичного виховання;

стандартизація виконання фізичних вправ протягом тривалого часу:

низький рівень знань про різновиди фізичних засобів;

відсутність спеціальних знань про вплив фізичних вправ на організм людини та методичних знань з організації самостійних занять ними.

Враховуючи ці факти ми розробили експериментальну методику застосування каланетики у фізичному вихованні студентів ВНЗ, яка буде забезпечувати формування постійного інтересу до занять фізичною культурою і в той же час буде ефективна в плані зміцнення здоров’я, підвищення рівня їхньої фізичної підготовленості та рухової активності.

Каланетика (створена американською балериною Калан Пінкні) – система фізичних вправ, альтернативна травмонебезпечним варіантам аеробіки, більш ефективна стосовно термінів досягнення результатів.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Мета занять каланетикою – покращення фігури за допомогою спеціально підібраних й організованих статодинамічних вправ на розтягування різних м’язових груп. Рухи виконуються з невеликою амплітудою, часто у незручному положенні у повній статиці або напівстатиці. Акцент робиться на так звані “проблемні” зони (шию, живіт, сідниці, стегна, спину), задіяні також важкодоступні внутрішні м’язи.

Регулярні заняття каланетикою сприяють ефективній зміні зовнішнього вигляду (зміцнення м’язів, формування гармонійної фігури) і практично не мають вікових обмежень [9, с. 338].

Каланетика – це пасивна гімнастика, якою можна займатися в будь-якому віці, з будь-яким початковим рівнем фізичної підготовленості (є можливість чітко дозувати навантаження з врахуванням стану здоров'я). Ще одна перевага каланетики в тому, що проведення занять не потребують якихось особливих пристроїв, спеціалізованого приміщення [5, с. 62].

Крім доступності і посильності вправ, які пропонує каланетика, вони мають ще цілий ряд переваг. Перш за все, це можливість спрямовано впливати на розвиток гнучкості, сили, координації як диференційовано, так і комплексно.

Особливо ефективна каланетика для розвитку гнучкості. Поєднання різноманітних пружніх нахилів зі статичними фіксованими утриманнями нахилу, а також послідовність проведення вправ, яка вимагає поступового розтягування певної групи м’язів і збільшення амплітуди виконання з кожною новою вправою – все це дає можливість більш активно розвивати гнучкість [4, с.

305].

Ефективним є використання каланетики на заняттях з фізичного виховання у спеціальній медичній групі. Каланетика пропонує великий арсенал вправ, спрямованих на профілактику остеохондрозу та формування правильної постави. Крім того, можливість чіткої спрямованості та дозування навантажень дозволяє розвивати силові якості студентів, які займаються у спеціальній медичній групі, враховуючи специфіку занять при тому чи іншому захворюванні. Всі вправи, які каланетика пропонує для розвитку сили, грунтуються па використанні ваги власного тіла. Сила розвивається не за рахунок величини обтяжень, а за рахунок кількості повторень.

В арсеналі каланетики є певна група вправ, що діють на м’язи, які майже не беруть участі в звичних щоденних рухах людини. Систематичне навантаження цих м’язів помітно покращує зовнішній вигляд студентів, робить їх фігуру стрункішою, що, в свою чергу, є досить вагомим мотивом для занять [5, с. 62].

Комплекс системи вправ каланетики складається з чотирьох частин:

1. розминка (6 вправ);

2. гарний живіт (4 вправи), стрункі ноги (4 вправи), сідниці й стегна (5 вправ);

3. розтягування м'язів (6 вправ);

4. «танець живота» (3 вправи), зміцнення ніг (2 вправи) [8, с. 77].

Вправи калланетики мають вузьку спрямованість на різні частини тіла.

Величина навантаження в цьому випадку прямо залежить від тривалості виконання однієї вправи й пауз відпочинку між ними. Мінімальний час утримання поз – 30 с. Заняття каланетикою для початківців передбачають 32 вправи, а для підготовлених – 56 [8, с. 77].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ На підставі систематизації досвіду фахівців різних країн і аналізу науковометодичної літератури ми розробили методичні рекомендації, щодо виконання вправ каланетики:

перед вправами необхідно добре розігріти м’язи;

бажано виконувати вправи перед дзеркалом, тоді ви зможете спостерігати за собою й краще фіксувати рухи;

у каланетиці дуже велику роль відіграє правильне, спокійне і природне дихання, якщо ритм збився, перепочиньте і відновіть його;

прийнявши потрібну позу, зафіксуйте її на 60–100 секунд залежно від початкового рівня вашої фізичної підготовки;

каланетика вимагає концентрації, постійного відчуття свого тіла;

особливістю системи каланетики є статичне навантаження на м'язи тіла;

необхідно концентрувати увагу на м’язах, стежити за відчуттями, які йдуть від них;

при появі гострих больових відчуттів необхідно припинити виконання вправ;

в процесі занять можете час від часу пити воду;

тремтіння тіла або кінцівки є симптомом занадто великого навантаження;Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.4 А. В. КІЧУРА * ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Карпатська лісова науково-дослідна станція УкрНДІгірліс Розглянуто структуру природно-заповідного фонду Закарпатської області залежно від площі об’єктів та їх територіального розподілу. Проаналізовано репрезентативність заповідних територій за рослинними формаціями та висотними поясами. Визначено перспективи...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 631.42 Викл. М.М. Горбач, канд. с.-г. наук; викл. В.М. Іваницька, канд. біол. наук – Закарпатський лісотехнічний коледж ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І ПІДБІР ДЛЯ НИХ ҐРУНТІВ У ЗАКАРПАТТІ Показано екологічні особливості основних плодових культур: яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, абрикоса, персика, горіха. Наведено коротку характеристику бурих лісових, дерново-буроземних і буроземно-опідзолених ґрунтів. З метою отримання...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»