WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 18 ] --

Разумов А.Н. Здоровье здорового человека / А.Н. Разумов, В.А. Пономаренко, 4.

В.А. Пискунов. – М.: Медицина, 1996. – С. 43.

АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МОТИВІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ

ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА Анна Гакман Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича У нашій роботі проаналізовано структуру мотивів до занять фізичним виховання студентами гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та розглянуто проблему здоров’я студентів на основі їх самооцінки.

Ключові слова: студенти, мотивація, самооцінка здоров’я.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МОТИВОВ К занятиям физической культурой

СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧЕРНОВИЦКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА

Анна Гакман Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича В нашей работе проанализирована структура мотивов к занятиям физической воспитания студентами гуманитарных специальностей Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича и рассмотрена проблема здоровья студентов на основе их самооценки.

Ключевые слова: студенты, мотивация, самооценка здоровья.

ANALYSIS OF MOTIVES TO PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

HUMANITIES CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY Y.FEDKOVYCH

Anna Hakman Chernivtsi National University. Fedkovych In our work we analyzed the structure of motivation in physical education students of humanities Chernivtsi National University. Fedkovych and the problem of the health of students based on their self-esteem.

Key words: students, motivation, self-assessment of health.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ У ФІЗИЧНОМУ

ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ Роман Гах Тернопільський національний економічний університет Постановка проблеми. Нашому поколінню випала доля відчути болючі точки минулої радянської системи і зрозуміти, які питання має вирішити наша теперішня система освіти загалом і фізкультурної – зокрема, а відтак шукати способи їх вирішення.

Враховуючи негативні тенденції в стані здоров’я населення України внаслідок соціально-економічних проблем, державна стратегія в галузі фізичної культури і спорту спрямована на створення умов для забезпечення оптимальної І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ рухової активності кожної людини впродовж усього життя. У цьому напрямі особливої уваги потребує покращення здоров’я студентської молоді, що визначає майбутнє нашої нації. Це підтверджується результатами наукових досліджень Т. Круцевич, Є. Приступи, Л. Петрук та ін.

Аналіз останніх досліджень, публікацій. Аналіз наукової літератури з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів виявив, що проблему організації та проведення занять з студентами спеціальних медичних груп досліджували С. Адирхаєв [1], Т. Гуртова [4], Т. Круцевич [5]. У дослідженнях В. Василюк [2], М. Носко [7] розглянуто загальні основи фізичного виховання студентської молоді. На особливу увагу заслуговують праці С. Єрмакова, С. Бринзак, С. Бєлих, В. Сергієнко в яких досліджено окремі аспекти фізичного виховання студентів. Питання мотивації студентів до занять фізичними вправами представлені у роботах Е. Гавришової, О. Бойко, І. Олійник, А. Ребрина. Здоров’язбережувальні технології у процесі фізичного виховання студентства досліджували В. Омельяненко, С. Браташ, О. Андрощук.

Високі вимоги науково-технічного прогресу до професійної діяльності економістів і недостатнє науково-методичне забезпечення процесу фізичного виховання студентів економічних спеціальностей залишається актуальним і сьогодні.

Роботу виконано за планом НДР Тернопільського національного економічного університету.

Метою роботи є виявлення можливостей використання фізкультурнооздоровчих систем у фізичному виховані студентів-економістів.

Методи, організація досліджень: аналіз науково-методичної літератури;

нормативно-правових документів і програм розвитку, навчання та виховання студентів вищих навчальних закладів; аналіз всесвітньої мережі Інтернет.

Результати дослідження та їх обговорення. Враховуючи проблеми сьогодення, фахівці фізичного виховання в процесі своєї професійної діяльності повинні спрямовувати власні зусилля не стільки на поліпшення здоров’я тих хто займається, скільки на його відновлення та збереження. Фізичне виховання не повинно наслідувати лише тенденції існуючого буття. Воно повинно орієнтуватись на найближче майбутнє, в якому буде жити наша молодь. У сучасному фізичному вихованні поряд з традиційними засобами слід використовувати найпоширеніші методики відновного оздоровлення, серед яких система індійських йогів, програми оздоровчого бігу Кеннета Купера, дихальна гімнастика, система оздоровлення Бутейко. На нашу думку, комплексне поєднання оздоровчих методик буде позитивно впливати на здоров’я студентів.

Варто зазначити, сьогодні ще не знайдено оптимальної комбінації використання та поєднання цих оздоровчих систем. Про це свідчить їх велика різноманітність та спрямованість [3, 5].

Аналізуючи наукову літературу та інформацію у мережі Інтернет для виявлення використання різноманітних фізкультурно-оздоровчих систем у практиці фізичного виховання, визначили, що найчастіше з них використовують вправи на фітболі, йогу, пілатес, парадоксальну дихальну гімнастику Стрєльнікової. На особливу увагу заслуговує система оздоровлення кроссфіт (CrossFit) [8].

Кроссфіт – це вид фітнесу, створений Грегом Гласманом. Програма побудована на функціональних рухах, які постійно змінюються і виконуються з великою інтенсивністю. Метою цієї системи є покращення загальної фізичної І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ підготовки і готовності до любої життєвої ситуації, яка потребує активних рухів.

Тривалість вправ не більше 20 хвилин. Основними засобами є: біг; гребля на спеціальних тренажерах; стрибки зі скакалкою або з перешкодами; лазіння по канату; робота з гантелями, гирями та штангою. Зазначимо, у процесі дослідження, студенти проявляли особливий інтерес до цієї фізкультурнооздоровчої системи [8].

Вправи на фітболі дають унікальну можливість з користю впливати на м’язи спини і хребта. Для здорових людей – це оригінальна форма занять з іншим розподілом акцентів ударного навантаження: з одного боку, практично повна її відсутність на нижніх кінцівках; з іншого – збільшення ролі м’язів спини в підтримці рівноваги на криво образної поверхні м’яча. Широко відомо, що хребет – це головна вісь усього нашого організму, і його стан часто повністю відображає внутрішній стан людини. Науково розроблена і методично обґрунтована система фітбол-занять пропонує широкий комплекс вправ котрі успішно відновлюють тонус м’язів спини. Ще одна специфічна область впливу

– вестибулярний апарат. Оздоровчий ефект комплексу вправ на фітболі поширюється на широкий спектр можливих проблемних зон організму: зміцнює серцевий м’яз; покращує роботу з кровопостачання всіх органів тіла; нормалізує кров’яний тиск; покращує роботу дихальної системи, збільшує глибину дихання; підвищує рухливість хребців; забезпечує активну діяльність м’язів спини, плечей, попереку; усуває болі в суглобах. У студентів-економіснів, майбутні умови праці будуть проходити в основному в одноманітній робочій позі (частіше за все сидячій), ці види діяльності відрізняє розумова напруга, обмеженість в рухах, навантаження на м’язи спини статичного характеру, велика напруга зорового та слухового аналізаторів, висока рухливість психічних процесів (сприйняття, пам’ять, увага), високий рівень розвитку евристичних (творчих) здібностей. Таким чином, необхідність підвищення ефективності фізичного виховання студентів економічних спеціальностей з допомогою сучасних фізкультурно-оздоровчих систем зумовлюється високою технологічністю та інтенсивністю сучасного виробництва. Від рівня фізичної працездатності працівника, розвитку його професійно важливих якостей залежить фахова дієздатність людини [6].

Оздоровча система індійських йогів міцно увійшла в повсякденне життя багатьох людей у різних країнах, перевершивши майже всі ідеї нинішньої профілактичної медицини. Найкращий час для виконання вправ – ранок. Один з головних принципів виконання вправ – почуття зручності та внутрішнього задоволення, яке при цьому виникає. Напруженими повинні бути тільки ті м’язи, які задіяні в даний момент. Все інше тіло в момент виконання вправи повинно бути максимально розслаблене. Дуже важливо звертати увагу на рівне дихання, концентруватись на працюючих м’язах і розслабленні не працюючих.

Головним завданням йоги є гармонійний розвиток організму. Проте розвиток духовної сфери являє собою завершення попереднього розвитку фізичної, емоційної та інтелектуальної сфер. Фізичний розвиток у йозі – перший необхідний крок до гармонізації [1, 6].

В основу дихальної гімнастики О. Стрельнікової покладено виконання спеціальних дихальних вправ. Традиційні варіанти різних систем дихальних гімнастик здебільшого приділяють головну увагу затриманню дихання або видихам. А дихальна гімнастика О. Стрельнікової дає рекомендації, які багато у чому суперечать загальноприйнятим. Дві головні вправи цієї методики: нахил та І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ одночасно різкий і короткий вдих; зведення зігнутих рук і одночасно короткий видих. Ця гімнастика має неспецифічний оздоровчий вплив на організм людини.

Вона спрямована забезпечити, насамперед, високий рівень постачання киснем усього організму. Вправи здійснюють загальнооздоровчий вплив на організм людини. Звичайно, ці прості вправи слід застосовувати з іншими засобами фізичного виховання студентів [3, 5].

Пілатес являє собою комплекс вправ, розроблений Й. Пілатесом. Комплекс вправ простий та безпечний і дозволить студентам економічних спеціальностей займатись навіть з низьким рівнем фізичної підготовленості. Перевагою пілатеса є те, що ним можна займатися як вдома, так і на заняттях з фізичного виховання. Пілатес розвиває рухливість і значно збільшує гнучкість.

Розробляються глибокі м’язи, ті про існування яких багато хто й не здогадується. Зазначимо, багато спортивних лікарів рекомендують цей комплекс вправ як відновлюючий [3].

Висновки. Таким чином, використання найбільш ефективних фізкультурно-оздоровчих методик: кроссфіт, пілатес, йога, вправи на фітболі, дихальна гімнастика О. Стрельнікової дасть позитивні результати підвищення та зміцнення здоровя студентів економічних спеціальностей, підвищить показники рівня розвитку рухових якостей. Зазначимо, ці методики варто застосовувати у поєднанні з іншими засобами фізичного виховання студентської молоді. Також варто приділити увагу оптимальній комбінації використання та поєднання цих оздоровчих систем.

ЛІТЕРАТУРА Адырхаев С. Г. Физкультурно-оздоровительное и спортивное сопровождение 1.

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе / С. Г.

Адырхаев // Физическое воспитание студентов. Харьков, 2013. – №6. – С. 3–8.

Василюк В. М. Фізичне виховання студентів: фактори впливу / В. М. Василюк // 2.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.

В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2007. – №3. – С. 67–69.

Гуртова Т. В. Сучасні підходи до фізичного виховання студентів, хворих на 3.

ожиріння, які займаються у спеціальних медичних групах ВНЗ / Т. В. Гуртова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.

П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.

Фізична культура і спорт». – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 1.

– Випуск 7(33). – С. 202–208.

Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания: учебник для студ.

4.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 98–104. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2010. – Vol. 18, N 1. – P. 98–104. УДК 633.21 : 577.355 (292.485) (477.5) Л. Д. Орлова1 4 Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вивчено інтенсивність фотосинтезу у представників 20 родин відділу Magnoliophyta (Angiospermae). З’ясовано, що види...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій УДК 519.246 С.А. ЛУПЕНКО, Г.В. ПОЛІЩУК, Н.С. ЛУЦИК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя А.С. СВЕРСТЮК Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ЦИКЛІЧНИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ На  основі  аналізу  сучасних  інформаційних  систем  діагностики  та ...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 (10) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов, В. О. Максимович, О. З. Злотін, М. В. Говта, Т. Ю. Маркіна, Н. М. Лялюк, К. М. Маслодудова, А. І. Сафонов, О. В. Машталер, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ЧУТЛИВОСТІ БІОІНДИКАТОРІВ НА ДІЮ...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262376344 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko Dmitry Schepaschenko International Institute for Applied Systems. International Institute for Applied Systems. 176 PUBLICATIONS 3,972 CITATIONS 85 PUBLICATIONS 573 CITATIONS SEE PROFILE...»

«УДК 524.581.630.907.1 Доц. О.Т. Данчук, канд. с.-г. наук – Природний заповідник Розточчя; доц. І.М. Горбань, канд. біол. наук – ЛНУ ім. Івана Франка МОНІТОРИНГ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Наведено пріоритетні напрямки організації моніторингу в лісових екосистемах. Розглянуто питання оцінки стану біологічного різноманіття, визначення основних параметрів екосистем регіону Розточчя. Рекомендовано запровадити систему регіонального моніторингу досліджень процесів дефоліації....»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»