WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 16 ] --

Застосовуючи у навчальному процесі вищевказану програму особливу увагу слід звернути на якісне формування схем модельних ситуацій що використовуються у її четвертому розділі. Для цього нами було розглянуто та І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ проаналізовано матеріали із оперативної і судової практики нападів на громадян м. Запоріжжя за період 2012-2013 р. Під час цього розгляду нами було встановлено що злочинці в основному за цей період скоювали напади без зброї, з використанням предметів та холодної зброї, погрожували або застосовували різні системи вогнепальної зброї,а в останній час також були використані різні нестандартні засоби нападу за допомогою :автотранспорту(наїзди), хімічних засобів, вибухових засобів і тварин(собак). Всі ці напади скоювались в різних умовах, в різний час доби та за місцем знаходження. Також нами було з’ясовано що найбільш поширений напад був без зброї що склало 72% із усієї кількості вивчених епізодів. Більш детально показники різних нападів можливо простежити згідно табл.1.

Таблиця 1.

Показники різних способів нападу злочинців на громадян.

Методи атаки Без зброї Зі зброєю

–  –  –

% 46 26 72 8 14 5 25 3 100 Напади без зброї включають в себе в основному різні види ударів і захоплень за руки,одежу та інше. Напади без зброї найчастіше здійснювалися в темний час доби 56,4%, в суспільних місцях 53%, 92,8% громадян при цьому що піддалися нападу, мали в основному низький рівень фізичної та технічної підготовленості.

Нами виділені також нестандартні способи нападів: з використанням хімічних засобів, тваринних (собак), автомототранспорту, а також способом, небезпечним для багатьох осіб вибуховими пристроями і ін.

Аналогічні тенденції також встановлені при аналізі дій і умов озброєного нападу, а також нападу нетрадиційними способами. Найбільш небезпечні ситуації представлені атаками за допомогою холодної зброї та вогнепальної зброї злочинців. Так у 79,3% випадків нападів громадяни отримали травми різного ступеня тяжкості, і 21.7 відсотків закінчились трагічно.

Аналізуючи вищерозглянуті матеріли нами зроблена класифікація основних видів і умов атак. Знайдено 15 основних видів нападу, здійсненого злочинцями. Також виділено в класифікації 13 умов, при яких найчастіше здійснювалися напади на громадян, вдень і вночі, шість ситуацій по місцю нападу та розподілити їх по техніко-тактичному принципу у чотири основні групи: напади без зброї, з предметами та холодною зброєю, вогнепальною зброєю, нестандартними засобами нападів. Таким чином, можна припустити, що з метою розробки стійких навичок та ефективних дій під час захисту студенти повинні засвоїти хоча б 50-60 схем модельних ситуацій, вибраних із 12-15 епізодів із чотирьох вищеназваних основних груп з найбільш поширених нападів.

Висновки.

1.Використання даного методу моделювання повинно значно покращити якість та мотивацію до навчання студентів прийомам рукопашного бою, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ особливо на останніх етапах вдосконалення, де вивчаються складнокоординовані рухи та різні дії в умовах максимально наближених до реальних.

2.Застосовуючи схеми модельних ситуацій у навчальному процесі слід звертати більшу увагу на ті моделі які найчастіше зустрічаються в практичній діяльності.

Перспективи подальших досліджень у даному напряму вбачаємо у постійному спостереженні,пошуку та аналізу різних джерел які відтворюють реальні події сьогодення під час скоєння злочинів проти громадян й складанні на їх основі нових, більш досконалих схем модельних ситуацій для впровадження їх у навчальний процес. Проте це впровадження потребує ще значної роботи зі складання якісних робочих модельних схем, які повинні включати в себе найбільш оптимальні варіанти та описи прийомів (можливо проілюстровані малюнками).

ЛІТЕРАТУРА Баширова Л.М., Баширов Р.Р. Математическое моделирование в спорте.Ташкент:Медицина,1988.-143с.

Гамалий В.В. Моделирование техники двигательных действий в спорте//Наука в 2.

олимпийском спорте.-2005.- №2.-С. 108-116.

Кузнецов В.В., Новиков А.А. К проблеме модельных характеристик 3.

квалифицированных спортсменов // Теория и практика физической культуры. – 1975. - №1. – С. 59-62 Чумаков Е.М. СТО уроков борьбы самбо, М., изд. ФиС, 1988. ст. 11.

4.

Кузнецов В.В., Шустин Б.Н. Методология построения модельных характеристик 5.

сильнейших спортсменов // Совершенствование управления системой подготовки квалифицированных спортсменов: Теоритические аспекты / Под ред.

В.В.Кузнецова. – М., 1980. – С. 68.

Шестаков М. Управление технической подготовкой в легкой атлетике на основе 6.

компьютерного моделирования // Наука в олимпийском спорте. – 2005. - №2. – С.

187-196.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К.:

7.

Олимпийская литература, 2004. – 808с.

Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной 8.

подготовки. - М.: СААМ, 1995. - С. 226-237.

Михеев В.Л. Моделирование и методы измерений в педагогике. -М., 1987.-С.7Платонов К.К. Психология / К.К. Платонов, Г.Г.Голубев. - М.:Высшая 10.

школа,1977.-247с АНОТАЦІЇЇ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МОДЕЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ НАВЧАННІ

РУКОПАШНОМУ БОЮ

Вячеслав Гавриленко, Андрій Черненко, Олена Кириченко, Наталя Овчарик Запорізький національний технічний університет У даній науковій роботі розглянуто проблему підвищення якісного рівня навчання студентів Запорізького національного технічного університету під час занять з рукопашного бою, за допомогою застосування системи модельних ситуацій.

Ключові слова: фізичне виховання, рукопашний бій, системи модельних ситуацій, вдосконалення прийомів.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ

ОБУЧЕНИИ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Вячеслав Гавриленко, Андрей Черненко, Елена Кириченко, Наталья Овчарик Запорожский национальный технический університет В даной научной работе рассмотрено проблему повышения качественого уровня обучения студентов Запорожского национального технического университета во время занятий рукопашным боем, с помощью применения системы модельных ситуаций.

Ключевые слова: физическое воспитание, рукопашный бой, системы модельных ситуаций, совершенствование приёмов.

APPLICATION OF THE MODEL IN SITUATIONS TEACHING MELEE

Vyacheslav Gavrylenko, Andrei Chernenko, Lena Kirichenko, Natalia Ovcharyk Zaporizhzhya National Technical unіversitet This science work touches the problem of enveaching quality level educating students of the Zaporizhzhya national technical university while outworking of hand-to-hand fighting, with the help of using pattern situation sytem.

Key words: physical training, hand-to-hand fighting, pattern situation system, position the improvement.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МОТИВІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ

ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА Анна Гакман Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій За останні роки визначилась стійка тенденція росту кількості студентів з послабленим здоров’ям, у багатьох студентів, відмічені початкові стадії захворювань. За період навчання стан здоров'я студентів погіршується. З кожним роком збільшується кількість студентів, що відносяться до спеціальної медичної групи [1].

Серед студентів як перших, так і старших курсів зустрічається несерйозне відношення до особистої фізичної підготовки, стану свого здоров`я, небажання застосовувати засоби фізичної культури і спорту у повсякденному житті.

Основними причинами такого відношення до занять фізичними вправами у студентів є: зниження здоров’я; шкідливі звички; нестача часу для підготовки до інших занять; немає бажання займатись фізичною культурою; немає умов для занять фізичною культурою [2].

У нинішніх умовах життя спостерігається стійке погіршення стану здоров’я та фізичного розвитку студентської молоді. Прослідковується загальне збільшення кількості серцево-судинних захворювань, погіршення функціональних резервів організму, системне порушення постави, наявність різних вад опорно-рухового апарату, зниження рівня фізичної підготовленості тощо [1, 4].

Науковці визначили, що за останні роки спостерігається збільшення контингенту, що відноситься до спеціальних медичних груп на початку навчання у ВНЗ та їх поповнення до останнього року викладання фізичного виховання. Така тенденція відбувається на фоні низького рівня фізичної підготовленості студентів, послаблення функцій нервової системи впродовж навчання та в період сесії, що негативно впливає на формування здоров’я майбутніх фахівців. Багато випадків виявлення медичних довідок про І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ звільнення студентів від фізичних навантажень за станом здоров’я в той час, коли студент відноситься до основної медичної групи [3, 4].

Здоровий спосіб життя є важливим фактором формування і зміцнення здоров'я студентської молоді, яке від нього залежить на 50% і більше.

Найактивнішими компонентами здорового способу життя виступають:

раціональна праця студентів, раціональне харчування, раціональна рухова активність, загартування, особиста гігієна, відмова від шкідливих звичок [1].

Залучення людини до здорового способу життя слід починати з формування у нього мотивації здоров'я. Турбота про здоров'я, його зміцнення – повинні стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють і контролюють його спосіб життя. На думку академіка В.П.Казначеева: «Спосіб життя кожної людини визначає його уявлення про сенс життя, його справи, вчинки, ставлення до навколишнього світу, до себе, до свого здоров'я».

Мета нашого дослідження-аналіз та узагальнення структури мотивів до занять фізичним вихованням студентів гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) та самооцінки свого здоров’я.

Для проведення нашого дослідження застосовувалися такі методи: аналіз і узагальнення наукових науково-методичної літератури та соціологічі методи досліджея (анкетування).

Щоб визначити рівень здоров’я та структуру мотивів до фізичного виховання зі студентами було проведено анкетування. В анкетуванні взяло участь 109 студентів різних гуманітарних факультетів ЧНУ (66 жінок і 43 чоловіки).

Результати дослідження. Доведено, що ніякі побажання, накази, покарання не можуть змусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти і зміцнювати власне здоров'я, якщо всім цим не керує усвідомлена мотивація.

Формування мотивації здоров'я має базуватися на двох важливих принципах: віковому та дієвому. Перший принцип говорить: виховання мотивації здоров'я необхідно починати з раннього дитинства. Другий принцип стверджує: мотив здоров'я слід створювати через оздоровчу діяльність стосовно себе, тобто формувати нові якості шляхом вправ. На цьому принципі була заснована вся соціальна еволюція людини.

Звідси досвід оздоровчої діяльності та вправи в ній створюють відповідну мотивацію і установку (готовність до діяльності ) на здоров'я, подібно до того, як «апетит приходить під час їжі». На основі цієї усвідомленої мотивації і формується власний стиль здорової поведінки. Стиль здорового життя визначається різними мотивами.

Серед них І.І.Соковня - Семенова виділяє головні:Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА випуск 99, 2014 р. УДК 619:615.9:577.1:604.6:633.34:636.52/.58 ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: toxi-lab@vet.kharkov.ua Долецький С.П. Національна академія аграрних наук України, м. Київ Питання впливу...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК631.58:68.35.31 ТАНЧИК С.П., доктор с.-г. наук, професор МИГЛОВЕЦЬ О.П., аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: o.myglovetz@ukr.net ВПЛИВ ГРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ СОЇ НА ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведені результати досліджень щодо впливу ґрунтових гербіцидів на загальну забур’яненість посівів сої...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 24–30. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 24–30. УДК 504.5:546.48 С. О. Гунько4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара КАДМІЙ У ҐРУНТАХ м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК Наведено дані щодо поширення кадмію у ґрунтах промислової, селитебної та рекреаційної частин м. Дніпродзержинськ. Згідно із класифікацією міських ґрунтів, на території міста визначено...»

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»