WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 15 ] --

Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file /0004/197113/TheEuropean-health-report-2012.-Charting-the-way-to-well-being.pdf.

АНОТАЦІЇ

РОЗРОБКА НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ

ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ Григорий Власов Донецький національний медичний університет ім. М. Горького На основі аналізу науково-методичної літератури та світового досвіду з питань збереження здоров’я, розглянута роль вищого навчального закладу у формуванні здорового способу життя студента. Визначені найбільш суттєві стимули, що актуалізують потребу дотримуватися засад здорового способу життя, та чинники, які перешкоджають дотриманню правил збереження здоров'я студентів-медиків. Запропоновано програму спецкурсу, яка містить теоретичну та практичну складову підготовки студентів до реалізації навичок здорового способу життя.

Ключові слова: студент, медицина, здоров’я, спецкурс, здоровий спосіб життя.

РАЗРАБОТКА НОВЕЙШИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ.

Григорий Власов Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького На основе анализа научно-методической литературы и мирового опыта по вопросам сохранения здоровья, рассмотрена роль высшего учебного заведения в формировании І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ здорового образа жизни студента. Определены наиболее существенные стимулы, которые определяют потребность придерживаться принципов здорового образа жизни, и факторы, препятствующие соблюдению правил сохранения здоровья студентов-медиков. Предложена программа спецкурса, которая содержит теоретическую и практическую составляющую подготовки студентов к реализации навыков здорового образа жизни.

Ключевые слова: студент, медицина, здоровье, спецкурс, здоровый образ жизни.

THE DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES TO FORMATION OF HEALTHY

LIFESTYLE OF MEDICAL STUDENTS.

Grigory Vlasov Donetsk National Medical University. Gorky Based on the analysis of the scientific and methodical literature and world experience on preservation of health, consider the role of higher education in the formation of healthy lifestyle of the student. Identified the most substantial incentives that determine the need to adhere to the principles of a healthy lifestyle, and obstacles to the compliance the rules of the health of medical students. A program of special course, which contains a theoretical and practical component of preparing students for the implementation of healthy living habits.

Key words: student, medicine, health, special course, a healthy lifestyle.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МОДЕЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ

НАВЧАННІ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Вячеслав Гавриленко, Андрій Черненко, Олена Кириченко, Наталя Овчарик Запорізький національний технічний університет Постановка проблеми. Техніка прийомів рукопашного бою являє собою складно координовані рухи, якісне вивчення яких відіграє важливу роль у становленні захисних оборонних навичок студентів у повсякденному житті.

Однак, при використанні традиційної системи навчання, не завжди вдається одержати позитивний результат, тому що звичайний процес навчання відбувається спеціально заданою програмою, що розрахована в основному на стандартні умови які не завжди відповідають реальним подіям. При цьому використовується метод спроб та помилок – студент намагається виконати той чи інший прийом, а викладач корегує його дії. При такій методиці навчання не завжди вдається якісно оволодіти рухом або прийомом в силу того, що відображення та засвоєння у тих хто навчається різне й не завжди відповідає складній бойовій динаміці дії. Внаслідок цього, не у всіх студентів складається досить чітке розуміння послідовності виконання заданого прийому в реальних умовах. Також слід зазначити що такі заняття в основному не визивають значного інтересу у студентів у зв’язку з тим що вони не можуть усвідомити в повній мірі виникнення можливої небезпеки в практичній діяльності під час застосування отриманих навичок. Для усунення вказаних недоліків розроблена методика моделювання різних педагогічних ситуацій, суть яких полягає у використанні на заняттях та на самопідготовці спеціальних схем модельних ситуацій, які являють собою детальний опис дії, що вивчається з урахуванням аналізу бази статистичних даних оперативної та судової діяльності.

Використовуючи під час занять вище зазначені схеми, студенти будуть мати більше шансів не розгубитись в момент нападу та більш впевнено виконати захисні навички навіть за несприятливих умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При огляді літературних джерел даної теми було з’ясовано, що найбільш відповідними до цієї роботи були наступні наукові твори (КупцовА.П., 1969; Плиско В.И., 1987; Міхєєв І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ П.П., 1993; Кустов А.Н.,1994; Іванов-Катанский С.А., 2003),в них були зроблені спроби збільшити варіативності захисту, використовуючи методи моделювання в процесі навчання самозахисту без зброї, але ці дослідження не включають в себе аналізу статистичних даних оперативної та судової практики.

Методика моделювання в навчанні і тренуваннях також широко використовується і в інших спортивних галузях (Чумаков Є.М., 1980;

Верхошанський Ю.В., 1980; Баширов Л.М., 1988; Гамалій В.В., 2005;

Кузнєцов В.В., 1975; Кутек Т., 2013). Однак, слід зазначити, що в теорії фізичної підготовки студентів у навчальних закладах при навчанні прийомам рукопашного бою ця проблема достатньо не досліджена й практично не застосовується. В той же час оптимізація учбового процесу фізичної підготовки на основі методів моделювання є актуальною, як в системі вищих навчальних закладів, так і в інших силових установах, пов'язаних з охороною громадського порядку. Під моделлю, в даному випадку, прийнято розуміти зразок (стандарт, еталон), у широкому розумінні-будь-який взірець (уявний або умовний) того чи іншого об'єкту, процесу чи явища [6]. Розробка і використання моделі в даному випадку пов'язана з моделюванням-процесом побудови, вивчення та застосування моделі для визначення й уточнення характеристик і оптимізації процесу спортивної підготовки. Модель певної ситуації є оптимізованою тільки тоді, коли керовані параметри вибираються й корегуються таким чином, щоб інтегральні показники ефективності та надійності приймали інший рівень як норму для подальшого успіху. Тобто відбувається порівняння моделі майбутніх дій з їх фактичним виконанням і своєчасним корегуванням (підгонка до моделі) останніх [3-5,9]. Наявність у керогваній системі моделі об’єкта в поточному стані та моделі програми тренувальних впливів і тих змін станів об’єкту, які повинні здійснюватися під їх впливом є обов’язковою умовою ефективного управління тренувальним процесом [1,2,8-10]. Провідні спеціалісти та тренери вважають, що ефективність використання узагальнених і групових моделей під час занять для орієнтації та корекції навчально-тренувального процесу є дуже актуальною, особливо під час оволодіння складними рухами.

Формування мети статті і постановка завдань. Основною метою нашого дослідження є впровадження в навчальний процес найбільш ефективних засобів та методів вивчення прийомів рукопашного бою в системі вищих навчальних закладів. Для цього викладачами кафедри ОІВС Запорізького національного технічного університету були проаналізовані різні літературні джерела про формування рухових умінь і навичок в процесі фізичного навчання й розглянуті певні статистичні бази даних оперативної та судової практики про скоєні напади на громадян. Що повинно дозволити визначити теоретичні та практичні основи із вдосконалення процесу навчання з використанням системи моделювання ситуацій найбільш поширених реальних нападів.

Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалось техніка прийомів рукопашного бою являє собою складно координовані рухи, тому для якісного навчання ними учень повинен послідовно пройти всі етапи з їх оволодіння. Як зазначає Платонов К.К., формування умінь складних рухів пов'язано з п’ятьма етапами: початкове уміння; недостатньо вміла діяльність; окремі загальні високорозвинуті уміння; високорозвинуті уміння, що характеризуються творчим використанням знань і навичок що до відповідної діяльності; майстерність [10].

Після проходження перших етапів вивчення рухової дії із оволодіння прийомом на рівні уміння та навички в стандартних умовах, слід переходити до засвоєння І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ уміння вищого порядку, для якого характерні варіативність і творчість діяльності, стійкість до несприятливих внутрішніх та зовнішніх умов, виконання вправ на тлі втоми, висока індивідуалізація діяльності, здатність перебудуватись у ході діяльності. Для впровадження найбільш ефективних засобів та методів вивчення і вдосконалення прийомів рукопашного бою, в системі вищих навчальних закладів й усунення вказаних вище недоліків, нами запропонована спеціально розроблена для цих цілей експериментальна програма підготовки студентів на основі методики моделювання різних педагогічних ситуацій, суть яких складається у додатковому використанні на заняттях та на самопідготовці спеціальних схем модельних ситуацій, які являють собою детальний опис дії, що вивчається з урахуванням аналізу бази статистичних даних оперативної та судової діяльності, які відтворюють реальні події нападів на громадян. При цьому, під час занять студенти повинні чітко уявляти собі усі основні фази прийому, й намагатися без схеми модельних ситуацій переказати її зміст, тобто спочатку вони повинні вивчити на пам'ять порядок виконання даної дії. На наступному занятті викладач перевіряє не тільки якість виконання даної дії, а також вимагає від студентів переказати на пам'ять послідовність виконання вивченого прийому, згідно схеми модельних ситуацій.

Наступний прийом вивчається й удосконалюється в аналогічній послідовності: спочатку заданий прийом вивчається на пам'ять до рівня промовляння, а потім до рівня упевненого виконання. Викладач повинен перед кожним новим завданням на самопідготовку постійно звертати увагу на тих, хто навчається на виконання послідовності навчання з використанням схеми модельних ситуацій.

В залежності від складності технічної дії, студенти можуть розбиватися по два, або три і більше чоловік й починати працювати у такій послідовності: один з партнерів читає відповідну схему модельних ситуацій та слідкує, чи витримують послідовність виконання прийомів його товариші. Дії, що вивчаються, повторюються 3-5 разів, після чого партнери міняються ролями.

Вищеназвана експериментальна програма повинна включати в себе чотири основні розділи: теоретична підготовка, загальнофізична підготовка, основи техніки захисту та вдосконалююча підготовка з використанням схем модельних ситуацій.

Використовуючи цю програму, при навчанні студентів прийомам рукопашного бою, ми зможемо вирішити наступні педагогічні питання:

1.Вивчаючи модельні ситуації нападів у теоретичній частині програми, студенти зможуть психологічно програмувати свою свідомість на працю в екстремальних умовах та уявляти себе на місті реальних подій, що значно підвищить мотивацію до занять й дасть змогу не розгубитись в момент нападу, й більш впевнено виконувати захисні навички навіть за несприятливих обставин.

2.Усвідомлення виникнення можливої небезпеки допоможе виховати у студентів постійну потребу по вдосконаленню свого рівня загальнофізичної та спеціальнофізичної підготовки.

3.Допоможе сформувати у учнів практичні вміння та навички прийняття найбільш оптимальних варіантів захисту під час раптових нападів.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.С. ВОЛОШИНА М.М. АНТОНЮК МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» (спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин») денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 12 від 16.03.2010 р. Київ НУХТ 2010 О.С. Волошина, М.М. Антонюк. Методи дослідження потенційних лікарських...»

«Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2010, № 4 35 УДК 547.466: 578/ 579: 620.169.462.21: 616 — 005.6: 612.6.052.4 Н.В.ЗАІЧКО Науково дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв’язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази З кожним роком з’являється все більше даних про те, що...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262376344 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko Dmitry Schepaschenko International Institute for Applied Systems. International Institute for Applied Systems. 176 PUBLICATIONS 3,972 CITATIONS 85 PUBLICATIONS 573 CITATIONS SEE PROFILE...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу. – Львів: Світ, 1996. – 270 с.6. Сенько Є.І., Фурдичко О.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.7. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Навчальний підручник. – Львів.: ІЗМН, 2000. – 402 с.8. Тарасов А.И. Экономика рекреационного лесопользования. – М.: Наука, 1986. – 230 с. 9. Arrow K., Solow R., Edward P., Roy L., Howard R. Report of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»