WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 14 ] --

Як свідчить досвід, науково обґрунтований педагогічний вплив неможливий без вивчення чинників, що перешкоджають піклуванню студентів про своє здоров'я. Намагаючись розв’язати питання розробки ефективної методики впливу на мотиваційну сферу студентів-медиків, ми дійшли висновку, що засоби впливу мають бути націлені на зосередження зусиль педагогів на подолання нагальних проблем, пов’язаних з негативними чинниками, що заважають студентам піклуватися про здоров'я. У ході опитування, серед чинників, що заважають дотримуватися засад ЗСЖ, студентам було запропоновано вибрати головні з їхньої точки зору негативні чинники, виконуючи ранжування запропонованих факторів.

Відтак, відсутність дієвого стимулу, недостатня поінформованість і відсутність звички у жінок та недостатня поінформованість, відсутність прикладу наслідування, а також відсутність стимулу у чоловіків визначені як головні чинники, які не спонукають дотриманню засад ЗСЖ. Ситуацію, що ми спостерігаємо, можна пояснити недостатньою пропагандою ЗСЖ у суспільстві, відсутністю систематичної медико-валеологічної освіти у навчальному процесі та відсутністю відповідного виховання у сім’ї.

Отже, одним із напрямків формування ЗСЖ студентів-медиків визначено систематичну валеологічну освіту, у процесі якої, на нашу думку, слід приділяти значну увагу таким аспектам діяльності з формування ЗСЖ як:

розуміння студентами питань потреби в упровадженні засад ЗСЖ; соціальну й комунікативну активність студентів; усвідомлення значущості майбутньої професії, формування позитивного ставлення до неї; розвинення відчуття професійного обов’язку до способу життя; формування прагнення до максимальної реалізації себе у професійній діяльності та прагнення набуття знань, практичних навичок з питань ЗСЖ.

Відповідно до цих напрямків, було розроблено спецкурс «Здоровий спосіб життя в системі цінностей співробітника медичного закладу». Методичні засади, які впроваджені у спецкурс, розкривають можливості студентів до оволодіння практичними навичками організації ЗСЖ, заходів самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Реалізація даного спецкурсу безпосередньо у освітньому процесі студентів-медиків забезпечує формування стійких переконань студентів щодо активної пропаганди засад ЗСЖ у професійній діяльності.

Суттєвою рисою спецкурсу є інтегральний підхід до основ організації ЗСЖ студентів-медиків. Такий підхід до розгляду наукових та соціальних аспектів ЗСЖ зумовлено низкою факторів: комплексним характером сучасних проблем дотримання засад ЗСЖ; станом теорії й практики дотримання ЗСЖ у вищих медичних навчальних закладах; диференційованим способом вивченням окремих питань дотримання ЗСЖ, що не сприяє створенню цілісного уявлення про ЗСЖ.

Мета спецкурсу визначає головне завдання – формування здорового способу життя студента-медика.

Програма спецкурсу спрямована на підвищення обізнаності студентівмедиків стосовно ЗСЖ, оволодіння методичними прийомами пропаганди ЗСЖ у професійній діяльності, формування знань стосовно застосування методик оздоровлення, складання програми самостійних оздоровчих занять. Реалізація І.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ навчального плану спецкурсу розрахована на 36 годин і передбачає 9 тематичних розділів:

1. Зміст основних понять здорового способу життя студентської молоді.

Нормативно-правова база з питань здорового способу життя в Україні.

2. Здоровий спосіб життя у системі цінностей медичного працівника.

Компоненти здорового способу життя.

3. Соціальна значущість здорового способу життя. Діяльність вітчизняних та міжнародних організацій у розробці та реалізації програм пропаганди здорового способу життя.

4. Видатні теоретики та пропагандисти здорового способу життя.

Системи оздоровлення.

5. Організаційно-методичні умови формування засад здорового способу життя.

6. Особливості розробки програм реалізації ідей здорового способу життя студентами-медиками. Методи вивчення особистого здоров’я, способу життя.

7. Психолого-педагогічні передумови формування здорового способу життя.

8. Шкідливі звички: наслідки та профілактика. Адиктивна поведінка.

9. Культура статевих стосунки. Міжособистісні стосунки.

Перелік основних вимог при вивчені спецкурсу:

Студент повинен знати: структуру та змістЗСЖ; основні компоненти ЗСЖ та їх взаємозв’язок; основні фактори загрози здоров’ю; закономірності формування ЗСЖ, умови та фактори, що сприяють його формуванню; основні фізіологічні особливості функціонування організму людини; принципи побудови системи заходів організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності; законодавчу базу щодо заходів збереження здоров’я та організації ЗСЖ в Україні; типові причини та ознаки виникнення невідкладних станів.

Студент повинен мати уяву про: основні стани організму (здоров’я, хвороба, «третій стан»); основні рівні здоров’я та науки, які їх вивчають; види профілактики захворювань; методи вивчення особистого здоров’я; методику оцінки способу життя; методику пропаганди ЗСЖ серед пацієнтів.

Студент повинен вміти: провести комплексну оцінку та скласти індивідуальну програму корекції способу життя; визначити основні параметри життєдіяльності організму. Формою контролю є залік.

Формами проведення занять є лекції, семінарські заняття, самостійна робота, виконання контрольних робіт, проведення творчих конкурсів та проведення агітаційних заходів (фізкультурно-масовий захід «День спорту та здоров’я»).

У відповідності до розробленої програми спецкурсу, освітній процес з формування ЗСЖ передбачав формування теоретичних знань з визначеної тематики спецкурсу. Під час розгляду теоретичного матеріалу враховувалась наявність у студентів знань про ЗСЖ, тому на початковому етапі навчання проводилась систематизація, узагальнення та доповнення знань. Таким чином, лекційний матеріал спрямовано на формування системи знань і дій про різні аспекти ЗСЖ.

Теоретична підготовка була підґрунтям формування практичних навичок з питань ЗСЖ. Практичну підготовку студентів поділено на окремі етапи, які передбачають поступове засвоєння навичок ведення ЗСЖ з використанням наступних методів навчання: проблемне навчання, діалог, моделювання, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ організаційні форми – індивідуальна, групова, робота в парах. Реалізація зазначених компетенцій у вигляді тематичних занять «Організаційно-методичні умови формування засад здорового способу життя», «Особливості розробки програм реалізації ідей здорового способу життя студентами-медиками. Методи вивчення особистого здоров’я, способу життя», «Шкідливі звички: наслідки та профілактика. Адитивна поведінка», «Культура статевих відносин.

Міжособистісні стосунки» була реалізована завдяки активним формам навчання, таких як: самостійне складання програми оздоровчих занять, дидактичні та рольові ігри, групові та індивідуальні заняття, практикуми із розв’язання педагогічних завдань, конкурси агітаційних бригад, проведення масових фізкультурних заходів. По завершенню вивчення програми спецкурсу студентам пропонується розробити систему заходів самостійної фізкультурнооздоровчої діяльності. Система підготовки була спрямована на набуття власного досвіду з питань організації ЗСЖ.

Серед інших дієвих засобів педагогічного впливу в контексті оздоровчої роботи особливе місце займають спортивні свята. У рамках спортивного свята нами передбачено проведення масового фізкультурного заходу «День спорту і здоров’я». Програма заходу включала проведення змагання з 14 видів спорту. В особистій першості студенти змагаються в таких видах спорту як армреслінг, гирьовий спорт, жим штанги лежачи, дартс, легкоатлетичний крос, фітнесаеробіка, бадмінтон, шахи, настільний теніс. Слід зазначити, що участь студентів у командній першості з перетягування канату, футболу, баскетболу, стритболу, волейболу супроводжувались високою емоційністю, що, на наш погляд, має позитивний вплив на формування ЗСЖ студентів.

Під час проведення фізкультурного свята проводилась диференціація студентів у відповідності до медичної групи. Так деякі види програми змагання передбачала першість серед студентів основної, спеціальної групи та групи лікувальної фізичної культури, що сприяло залученню студентів із відхиленнями в стані здоров’я до активної участі у проведенні заходу.

Реалізація в освітньому процесі «Дня спорту і здоров’я» розглядалась як складова формування ЗСЖ на основі колективної діяльності з метою забезпечення особистісних-міжособистісних зв’язків. Упровадження даної діяльності дозволяє студентам відчути себе складовим елементом суспільства, набути навичок комунікативного спілкування, реалізувати свої фізичні можливості, проявити уміння зберігати свою індивідуальність у групі та навички командної діяльності. У процесі заходу створюється можливість на прикладах високих спортивних досягнень та здорового, соціально продуктивного способу життя сформувати ідеали відношення до себе, як здорової та соціально активної особистості. Слід зазначити, що саме групова діяльність дозволяє ідентифікуватися студенту як особистості, відчути особистий внесок у діяльність групи. Безпосередня співпраця в групі дозволяє розвинути особистісні навички, що значно підвищує можливості студентів у прийнятті самостійних, обґрунтованих рішень при розробці програми дій з упровадження ЗСЖ.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Критична ситуація, що склалась у напрямку формування ЗСЖ студентів потребує реалізації комплексу заходів, одним із яких може бути впровадження у програму навчально-виховного процесу студентів медиків спецкурсу «Здоровий спосіб життя в системі цінностей співробітника медичного закладу». Програма І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ спецкурсу являє собою єдність глибокої валеологічної освіти та практичних навичок самооздоровлення, самостійного програмування фізкультурнооздоровчої діяльності.

Перспективи майбутніх досліджень полягають у розширені програми спецкурсу та його впровадженні у навчально-виховний процес студентів інших напрямків підготовки.

ЛІТЕРАТУРА Бугеря Т. М. Професійна підготовка майбутніх учителів основ здоров'я як 1.

педагогічна проблема / Т. М. Бугеря // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - № 8(267), Ч. І, 2013. – С. 24 – 33.

Грохова А.П. Влияние рекреативной культуры на формирование здорового 2.

образа жизни будущих инженеров-педагогов в процессе профессиональной подготовки / А.П. Горохова // Физическое воспитание студентов. - № 6. – 2012. – С. 52-56.

Каніщева О.П. Формування здорового способу життя студентів з низькими 3.

адаптаційними можливостями / О.П. Каніщева // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – №5. – 50-53.

Одінцов М. В. Формування здорового способу життя студентів вищих технічних 4.

навчальних закладів / М. В. Одінцов // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2009. – № 1. – С. 310 – 312.

Состояние здравоохранения в мире //Действия общественного здравоохранения в 5.

целях улучшения здоровья детей и всего населения: – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2008. – 152 с.

Тевкун В.В. Формування здорового способу життя студентської молоді як 6.

соціально-педагогічна проблема / В.В. Тевкун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред.

М.О. Носко. – Чернигів : ЧНПУ, 2012. - № 102, Т. 1. – С. 157-159.

Формування здорового способу життя молоді: (Навч.-метод. посіб. для 7.

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді) / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова - Фаворська та ін. – К.: Держ. ін.- т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 116 с.

The European health report 2012: charting the way to well-being [Эл. ресурс]. – 8.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК: 611.316+612.313.5].068.8:616-097]-053.13 ВІКОВА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ АНТИГЕННОЇ ДІЇ 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275640034 Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova National Academy of Sciences of. 8 PUBLICATIONS 22 CITATIONS SEE PROFILE Volodymyr Yuryshynets 11 PUBLICATIONS 6 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Olena Lietytska Retrieved on: 08 April 2016...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«Технічні науки  придатна для ефективного врахування її в процесі проектування взуття і сприяє забезпеченню високої якості і оперативності впровадження нового асортименту. Висновки Проведений аналіз анатомії, морфологічних і функціональних характеристик будови стоп дозволяє раціонально проектувати ДВВ та суттєво підвищити якість та споживчі властивості взуття. Література 1. Бегняк В. І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький, 2002. – 260 с. 2....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»