WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 13 ] --

Відповідно інтерес до фітнесу також підняв свої позиції в рейтингу. В статті визначаються тенденції розвитку та впливу фітнесу в житті дітей старшого шкільного віку. Досліджено основні засоби фітнесу, які впливають на всебічний розвиток старшокласників. Визначено, що слід цілеспрямовано формувати, а також створювати сприятливе естетичне середовище у фізичній культурі молодого покоління. Аналізуючи історичні передумови розвитку та становлення фітнесу, враховуючи той факт, що в Україні накопичений величезний досвід в галузі оздоровчої фізичної культури, приходимо до висновку, що ці дослідження допоможуть відкрити нові, менш досліджувані шляхи формування здорового способу життя людини засобами фітнесу. Здоров’я нації – категорія економічна, політична, яка визначає соціальну І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ стабільність суспільства. Від неї залежить потенціал країни та її обороноздатність, а також, що не менш важливо, здорового майбутнього покоління. Стан здоров’я підростаючого покоління України знижується. Тому здоров’я та психоемоційний стан підлітків на сьогодні є пріоритетною задачею країни. Одним зі шляхів вирішення даної проблеми можливий при впровадженні різних напрямків фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти, що сприятиме відновленню занять фізичної культури школярів.

Ключові слова: старшокласники, фітнес, всебічний розвиток.

ЗНАЧЕНИЕ ФИТНЕСА КАК СРЕДСТВА ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Людмила Ващук Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский На современном этапе общество все больше интересуется здоровым образом жизни.

Соответственно интерес к фитнесу также поднял свои позиции в рейтинге. В статье определяются тенденции развития и влияния фитнеса в жизни детей старшего школьного возраста. Исследованы основные средства фитнеса, влияющих на всестороннее развитие старшеклассников. Определено, что следует целенаправленно формировать, а также создавать благоприятную эстетическую среду в физической культуре молодого поколения.

Анализируя исторические предпосылки развития и становления фитнеса, учитывая тот факт, что в Украине накоплен огромный опыт в области оздоровительной физической культуры, приходим к выводу, что эти исследования помогут открыть новые, менее исследуемые пути формирования здорового образа жизни человека средствами фитнеса. Здоровье нации категория экономическая, политическая, которая определяет социальную стабильность общества. От нее зависит потенциал страны и ее обороноспособность, а также, что не маловажно, здорового будущего поколения. Состояние здоровья подрастающего поколения Украины снижается. Поэтому здоровье и психоэмоциональное состояние подростков на сегодня является приоритетной задачей страны. Одним из путей решения данной проблемы возможно при внедрении различных направлений фитнеса в систему школьного физкультурного образования, что будет способствовать восстановлению занятий физической культуры школьников.

Ключевые слова: старшеклассники, фитнес, всестороннее развитие.

FITNESS VALUE AS A MEANS OF ALL- ROUND DEVELOPMENT OF SENIOR

PUPILS

Ludmila Vashcuk Eastern European National University Ukrainian Nowadays our society is interested in healthy way of life. So interest in fitness has rated higher.

The tendecies of growth and influence of fitness on the senior pupils' life are determined in the article.

The main means of fitness which influence upon the senior pupils' all-round development are investigated. It is determined that it is necessary to form and make favourable aesthetic environment in the physical culture for young generations purposefully. Analyzing historical premises of the development and setting fitness, taking into account the fact that the great experience in the field of curative physical culture is gained in Ukraine, we come to the conclusion that the research will help us open new ways of formation of the person's healthy way of life by means of fitness which are less investigated. The health of nation is an economic and politic category that defines the social stability of our society. The potential of the country and its defensive capacity and the health of future generations which is of considerable importance depend on this category. The state of health of the rising generation in Ukraine is decreasing. That's why the teenagers' health and psychoemotional state are the task of primary importance in our country. One of the ways of solving this task is possible by means of introduction of different trends of fitness in the sytem of school physical training education and it will facilitate the renewal of the physical training lessons.

Key words: senior pupils, fitness, all-round development.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

РОЗРОБКА НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Григорий Власов Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із основних завдань сучасної освіти є забезпечення здоров’я молоді в умовах світу, що змінюється. Пріоритетним завданням системи освіти в процесі фахової підготовки є навчання людини відповідальному та ціннісному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної, а також суспільної цінності [1].

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) – це особливий соціальний інститут, що має потенційні можливості при незначній інтенсифікації навчального процесу та позаурочних заходів, здійснювати роботу з формування здоров’язберігаючої компетентності студентів, не змінюючи програми за профілем навчання [2, 4].

Студент, який навчається у ВНЗ, знаходиться на важливому етапі власного життя – формування його як особистості. Саме час навчання у ВНЗ є сприятливою та вирішальною віхою для набуття навичок здорового способу життя (ЗСЖ), а система вищої освіти є важливи чинником для успішного соціального становлення студента, розширення можливості інтеграції у суспільство основ здорового способу життя та культури здоров'я.

Під здоровим способом життя розуміються такі форми і способи повсякденної життєдіяльності, що відповідають гігієнічним принципам, зміцнюють адаптивні можливості організму, сприяють успішному відновленню, підтримці і розвитку його резервних можливостей, повноцінному виконанню особою соціально-професійних функцій [3], сприяють профілактиці найбільш поширених захворювань [5, 8].

На думку Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко [7], В.В. Тевкун [6], програми формування здорового способу життя мають бути невід’ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів, які в процесі творчого життя запроваджуватимуть технології здоров’я не тільки в родинному колі, але й на робочому місці.

Аналіз науково-методичної літератури та досвіду педагогічної практики засвідчує наявність протиріч між вимогами суспільства до виховання студентів як фізично і духовно здорової людини та недостатніми можливостями ВНЗ щодо їх ефективної реалізації, між можливостями ВНЗ у формуванні ЗСЖ студентів та відсутністю їх продуктивного використання. Наявність цих протиріч, пояснюється відсутністю науково та методично обґрунтованої методики формування ЗСЖ студентської молоді, що могла б бути інтегрованою у навчально-виховний процес ВНЗ.

Проте, саме кафедри фізичного виховання ВНЗ мають можливість цілеспрямованого впливу на процес формування ЗСЖ на якісному рівні і навіть конкретно розв’язувати завдання збереження й зміцнення здоров’я студентів, виховувати дбайливе ставлення до нього як теоретично, так і практично (завдяки використанню різних вправ, методів, прийомів, видів спорту) [4]. У зв’язку з вищезазначеним, пошук нових підходів до формування ЗСЖ студентів з використанням засобів фізичного виховання має першочергове значення для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ, що обумовлює напрямок нашого дослідження.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями. Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка по темі «Теорія і методика професійного навчання за спортивним напрямком у старшій школі безперервної освіти»; державний реєстр 0108V002431.

Мета дослідження – розробити комплекс заходів з формування ЗСЖ студентів-медиків.

Методи дослідження – вивчення, аналіз, осмислення, систематизація і узагальнення науково методичної літератури, опитування.

Результати дослідження. Головним завданням у процесі формування ЗСЖ ми вважали досягнення єдності свідомості й поведінки особи. У студента можна констатувати сформований ЗСЖ не тоді, коли ним засвоєно основні правила, дотримання яких сприяє зміцненню й збереженню здоров'я, а коли в нього виникає потреба діяти відповідно до засвоєних знань та набуті навички діяти певним чином стають автоматичними.

Для визначення найбільш суттєвих стимулів, що актуалізують потребу дотримуватися засад ЗСЖ та чинників, які перешкоджають дотриманню правил збереження здоров'я студентів-медиків, проводилось опитування 301 студента I курсу, з яких 166 чоловіків і 135 жінок. У ході опитування ми намагалися з’ясувати, чи виступає інформація з питань ЗСЖ дієвим поштовхом для залучення до ЗСЖ, яким чином студенти-медики реагують на свідчення з різних джерел, чи цікавими є заняття з дисципліни «Фізичне виховання» і яким чином можна зробити їх більш ефективними, як рухова активність на думку студентівмедиків сприяє справі зміцнення здоров'я та які фактори перешкоджають веденню ЗСЖ.

Відповіді на низку питань не стали для нас несподіваними. Зокрема, з огляду на зміст професійної освіти, студенти-медики не заперечують, що рухова активність є одним із основним чинників, що сприяють зміцненню й укріпленню здоров'я. Також студенти-медики стверджували, що організація занять із дисципліни «Фізичне виховання» на основі вибору виду спорту виходячи з рухових уподобань студентів є більш ефективною у порівнянні з традиційним підходом до організації фізичного виховання. Однак, цікавими виявилися свідчення, що переважна кількість студентів вищих медичних навчальних закладів, а саме – 86,75 % (n=144) чоловіків і 94,81 % (n=128) жінок упевнені, що систематичне нагадування про загрозу хвороб, до яких призводить нерозважливе ставлення особи до здоров'я та демонстрування незворотних змін в органах і тканинах, які викликають негативні чинники впливу, такі як тютюнопаління, зловживання алкоголем, нераціональне харчування тощо, примушує замислитися і, навіть, переоцінити життєві цінності в бік дбайливого ставлення до свого організму. Поряд з цим, 92,59 % (n=125) жінок та 81,32 % (n=135) чоловіків відзначають ефективність позитивних прикладів обачливого ставлення до здоров'я, акцентування уваги на модних світових тенденціях, які сприяють довголіттю, серед яких вегетаріанство, заняття фітнесом, відмова від шкідливих звичок тощо. Також, знаковими для нашого дослідження стали відомості, що основну частину інформації, у тому числі і стосовно питань ЗСЖ, студенти вищих медичних навчальних закладів схильні черпати з Інтернетджерел. При цьому 75,30 % (n=125) чоловіків і 68,89 % жінок (n=93) зацікавлені у перегляді відеороликів із записами тренувальних програм, які проводять І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ авторитетні особи: опитувані зізналися, що із задоволенням наслідували б приклади стилю життя відомих особистостей, пов’язаного з організацією ЗСЖ.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Медицина. Фармація УДК: 37.016:615.1/2:[378.091:005.963]:615.15-057.85 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ д. мед. н., Білай И. М., к. фарм. н. Гетало О. В., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О. Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя Метою цієї роботи є висвітлення шляхів удосконалення викладання деяких питань фармакотерапії для провізорів слухачів курсів підвищення кваліфікації...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«УДК 001.8.641.1.002.2 Шифр роботи 15-08-10 Б № держреєстрації 0107U010138 Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Кафедра гігієни харчування та мікробіології 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-62 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ д-р. техн. наук, проф. _О.І. Черевко (підпис) (ініціали, прізвище) «» 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»