WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 119 | 120 || 122 | 123 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 121 ] --

- спортсмени з помірною психовегетативною активністю, низькою психофункціональною працездатністю і високим рівнем тривожності ;

- спортсмени, яким притаманні трофотропні тенденції психовегетативної активності, помірна психофункціональна працездатність і відсутня виражена тривожності.

Переважна більшість гравців у настільний теніс відноситься до першої, другої та четвертої груп. Це дає підставу вважати, що спортсмени, які беруть участь у педагогічному експерименті, в своїй більшості характеризуються хорошою психічною стійкістю і мають високу психофізіологічну працездатність. У процесі дослідження вони не потребували спеціальних заходів для психічного впливу. У ході експерименту були сформовані принципи нового підходу до системи тренувань, що характеризуються засобами і методами спортивної підготовки з елементами програмування.

Вибір максимально оптимальної стратегії підготовки був зупинений на методі алгоритмічної реалізації цільових завдань, заснованому на принципах програмованого навчання, сформованих у вітчизняній науці. Реалізація даного програмованого методу через метод цільових завдань дозволяє підбирати адекватні завдання для підготовки та тренувальні вправи і їх блоки.

Розроблена та прийнята програма спортивної підготовки має у собі наступні основні ознаки програмованого навчання:

- використання ключового методу цільових завдань, що містить в собі загальний опис конкретних цілей підготовки, відповідних етапів спортивного вдосконалення;

- застосування структурно-логічної схеми при розробці системи спортивного тренування;

- загальне визначення критеріїв ефективності, як окремих елементів програмованої підготовки, так і всієї системи підготовки в цілому;

- використання системи контролю у процесі реалізації програми для корекції ходу тренувальних програм за принципом зворотного зв'язку;

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Використані засоби і методи спортивної підготовки реалізовувалися на основі специфічної структурно-логічної схеми. Дана схема являє собою схематичний і структурний опис логічної побудови процесу спортивної підготовки із зазначенням місця, часу і способу застосування тих чи інших тренувальних дій. Схема містить систематизований перелік розділів і напрямів спортивного тренування, а також перелік конкретних засобів підготовки по спрямованості на вирішення тих чи інших конкретних завдань. Загальний цільовий мотив для всієї системи спортивної підготовки гравців у настільний теніс-адекватність застосовуваних тренувальних засобів і методів закономірностей становлення спортивної майстерності. Використовувались приватні цільові мотиви: для фізичної підготовки - необхідно розвивати рухові якості з урахуванням потенційних можливостей спортсменів; для техніко тактичної підготовки - необхідно опанувати системою техніко - тактичних прийомів, адекватних індивідуальним особливостям спортсмена і етапу спортивної підготовки; для психологічної підготовки - оволодіти основними навичками психічної саморегуляції під час змагань. Наступним етапом було формулювання цільових завдань. Під час дослідження формувалися установки на реалізацію поточного адаптаційного резерву,на збереження потенціалу навантаження, на концентроване використання окремих спеціальних односпрямованих навантажень а також на використання довготривалого відставленого тренувального ефекту концентрованого обсягу різноманітних навантажень підготовки.

Сам тренувальний процес організований відповідно до сформульованих вище цільових завдань, які конкретно виражаються в заданому рівні підготовленості спортсменів на певний період часу і обумовлюють необхідну для досягнення такого рівня програму тренування. Дані цільові завдання в основному є блоком вправ, що використовуються впродовж даного циклу тренувальних днів, або комплексом спеціальних впливів.

Програмовані нами засоби підготовки гравців у настільний теніс дали можливість розподіляти такі групи тренувальних дій :

1. Фізична підготовка – вдосконалення гнучкості, швидкісних і силових якостей, загальної витривалості.

2. Спеціальна фізична підготовка – вдосконалення координаційних здібностей і спеціальної спритності, спеціальних швидкісних якостей та спеціальної витривалості.

3. Технічна підготовка – вдосконалення техніки пересувань, техніки накатів і контрударів - одиночних дій і поєднань з різних ігрових зон, накатів і контрударів в пересуваннях і різних поєднаннях, вдосконалення підрізування, подачі підрізуванням і накатом.

Увага приділялася творчості вироблених засобів, пов'язаних з швидкістю прийняття рішення в критичній ігровій ситуації. Найчастіше це - перемикання від одних дій і рішень до інших, зміна просторово-часових орієнтувань під час виконання дії, а також поєднання подачі з початком атаки що закріплювалось поєднанням виконання подачі з різними технічними елементами, вже наявними в арсеналі гравця.

Обсяг навантаження в системі підготовки був розподілений протягом усього дослідження на два періоди та має своєрідні показники. Перший період: загальна фізична підготовка - 8%, спеціальна фізична підготовка - 20%, технічна ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ підготовка - 12%, тактична підготовка - 15%, інтегральна підготовка - 25%, ігрова підготовка - 20%.

Другий період:

- загальна фізична підготовка - 5%, спеціальна фізична підготовка - 22%, технічна підготовка -16%, тактична підготовка - 8%, інтегральна підготовка - 14%, ігрова підготовка - 35%.

Результати досліджень. Більшість студентів, які спеціалізуються на настільному тенісі, характеризуються високим рівнем розвитку рухових якостей, притаманних для певної рухової діяльності представника будь-якого виду спортивних ігор, а також такою особливістю техніки дій, яка пов'язана з цільовою точністю, безпосередньо пов'язаної з успішністю рішення рухового завдання в цій грі. Щодо показників самооцінки фізичного стану, активності і настрою, то вони значно погіршуються або мають тенденцію до погіршення в середині змагального періоду, але поліпшуються тільки до його кінця.

Спостерігається завищена самооцінка фізичної підготовленості і дуже високі самооцінки настрою під час змагальних ігор. Це визначається самонастроюванням спортсменів на майбутні ігри, неусвідомленої реакцією на психологічно складну ситуацію. Оптимізація стратегії підготовки гравців у настільний теніс досягається за допомогою впровадження елементів програмованого навчання, що дозволяє знайти резерви потенціалу спортсменів у рамках сформованої системи підготовки. Такий методичний підхід в даному випадку представлений у формі алгоритмічної реалізації цільових завдань, що дозволяє підбирати адекватні завданням підготовки тренувальні вправи та їх блоки, відповідно до їх конкретним ігровим змістом.

Висновок. Під час загальних комплексних тренувань відбувається стабільна робота над розвитком загальної та спеціальної фізичної підготовки, а також техніко-тактичної підготовки. У ході дослідження розглядаються варіанти сполучення фізичного та технічного вдосконалення, тому побудова програм підготовки має ґрунтуватися на виконанні дій, подібних за кінематичною структурою зі структурою технічних дій, характерних для гри в настільний теніс. Враховуючи той фактор, що в настільному тенісі тактична і психічна діяльність спортсмена особливою мірою взаємопов'язані, використані засоби і методи спортивної підготовки мають тактичну спрямованість і дозволяють не тільки вдосконалювати техніко-тактичні навички гравців, але й розвивати відповідні спеціальні здібності.

ЛІТЕРАТУРА Матова М.А. Совершенствование двигательных реакций как основа 1.

психологической подготовки теннисистов // Психологическая подготовка спортсмена. М.: Физкультура и спорт, 1965. - С.118-124.

Барчукова Г.В., Фомичев А.С. Пульсовые режимы игры в настольный теннис // 2.

Физиология мышечной деятельности: Тезисы докладов международной конференции. М., 2000.

Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса.

3.

М.: Физкультура и спорт, 1985 Малиновский С.В. Применение систем программированного обучения в спорте // 4.

Теория и практика физической культуры. 1972. - № 3. - С. 15 - 17.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

СИСТЕМА ТРЕНУВАНЬ ГРАВЦІВ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС НА ОСНОВІ

ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ

Ніна Лавор Національний Університет Харчових Технологій Настільний теніс є одним із найпоширеніших спортивних занять для студентів та молоді.

На даному етапі розвитку багато видів спорту,в тому числі і настільний теніс, потребують нової системи тренувань та впровадження нових методів,а також покращення старих.

Розробка унікальних підходів у процесі тренувань завжди зумовлює покращення спортивних результатів та сприяє розвитку спортсмена.

Ключові слова: настільний теніс,самооцінка, програмоване навчання.

СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА ОСНОВЕ

ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Нина Лавора Национальный Университет Пищевых Технологий Настольный теннис является одним из самых распространенных спортивных занятий для студентов и молодежи. На данном этапе развития многие виды спорта, в том числе и настольный теннис, требуют новой системы тренировок и внедрение новых методов, а также улучшение старых. Разработка уникальных подходов в процессе тренировок всегда приводит к улучшению спортивных результатов и способствует развитию спортсмена.

Ключевые слова: настольный теннис, самооценка, программированное обучение.

–  –  –

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ

РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНА

Олег Лускань Національний Технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Постановка проблеми. Рухові можливості спортсмена визначаються спеціальними фізичними, спортивно-технічними і тактичними видами підготовки, а також спеціальними знаннями і досвідом виступу на змаганнях.

Готовність до досягнень характеризується ставленням спортсмена до вимог, що висуваються до тренувань та змагань. Підготовка спортсменів до високих спортивних досягнень - це складний педагогічний процес, який охоплює й освіту, й виховання. В тренувальному процесі вони нерозривно пов'язані. Під час взаємодії між ними необхідно використовувати принцип усвідомленості для підвищення ефективності спортивної підготовки.

Необхідно виділити основні компоненти тренувального процесу, які потрібно розглядати комплексно: 1) фізична підготовка (головна мета якої розвиток рухомих здібностей з урахуванням індивідуальних можливостей ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ спортсмена); 2) технічна підготовка (сутність якої полягає в оволодінні раціональною технікою спортивної діяльності, що дозволяє спортсмену раціонально використовувати фізичні здібності та якості); 3) тактична підготовка (вміння застосовувати технічні навички і вміння в певних ситуаціях спортивної діяльності); 4) психологічна підготовка (вміння реалізовувати свої фізичні здібності, тактичні концепції, технічні навички і вміння); 5) виховання мотивації для реалізації успішної спортивної діяльності і досягнення високих спортивних результатів, коли спортсмен повинен демонструвати високий рівень розвитку особистісних якостей [1,3,4].

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Якщо проаналізувати цикл взаємозалежності компонентів під час тренувального процесу, то легко помітити, що його основною ланкою є фізичні якості, які і визначають спортивні досягнення на всіх етапах підготовки спортсмена.

На сучасному етапі розвитку теорії фізичного виховання розрізняють основні фізичні якості:Pages:     | 1 |   ...   | 119 | 120 || 122 | 123 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 3 від 19.09.2013 р. Підпис...»

«УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«Л.С. Дячук М.М. Гладюк Хімія Підручник для 7 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТернопіЛь навчаЛьна книГа – БоГДан УДК 54(075.3) ББК 24я72 Д 99 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07. 2015 р. № 777) Рецензенти: Курант В.З., професор кафедри хімії та методики її навчання, доктор біологічних наук Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»