WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 115 | 116 || 118 | 119 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 117 ] --

Мірошніченко Т.М. Зміст та структура сучасних композицій групових вправ 6.

художньоi гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Ермакова С.С. – Харків:

ХДАДМ, 2005. – № 11. – С. 79 - 91.

Омельянчик О.А. Построение произвольных композиционных программ 7.

гимнастических упражнений на бревне : автореф. дис.... канд. наук по физ. восп.

и спорту: 24.00.01. – К., 2003. - 20 с.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте 8.

/ В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ТЕХНІЦІ

ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНОСТІ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ

Борис Кокарев Запорізький національний університет У статті узагальнюються сучасні дані про використання інноваційних технологій, можливості вибору найбільш перспективних напрямків для їх застосування у навчальнотренувальному процесі кваліфікованих спортсменів. Цілеспрямоване використання тренажерних пристроїв дає позитивні результати для вагомих здобутків в індивідуальних і командних видах спорту. Автор наголошує на важливості використання тренажерів у побудові системи СФП та навчанні спортсменів технічним діям. Їх використання можливе, як для оптимізації рухових навичок, так і для вдосконалення окремих технічних ланок. Крім того, при виявленні помилок в оволодінні технікою, тренажерні пристрої вибірково впливають на окремі ланки структури або на весь елемент в цілому.

Ключові слова: елемент, аеробіка, підготовка, техніка, артистичність, складність, аналіз, компонент, методика, суддівство, класифікація.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫМ ПОДХОДОМ К ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ

ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОСТИ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ

Борис Кокарев Запорожский национальный университет В статье обобщаются современные данные об использовании инновационных технологий, возможности выбора наиболее перспективных направлений для их применения в учебно-тренировочном процессе квалифицированных спортсменов. Целенаправленное использование тренажерных устройств дает положительные результаты для весомых достижений в индивидуальных и командных видах спорта. Автор отмечает важность использования тренажеров в построении системы СФП и обучении спортсменов техническим действиям. Их использование возможно, как для оптимизации двигательного навыка, так и для совершенствования отдельных технических звеньев. Кроме того, при обнаружении ошибок в овладении техникой, тренажерные устройства выборочно воздействуют на отдельные звенья структуры или на весь элемент в целом.

Ключевые слова: элемент, аэробика, подготовка, техника, артистичность, сложность, сравнительный анализ, компонент, методика, судейство, классификация.

USE THE CUSTOM APPROACH TO TEACHING TECHNICS PARTS COMPLEXITY

IN SPORTS AEROBICS

Boris Kokarev Zaporizhzhya National University The article summarizes current data on the use of innovative technologies, the ability to select the most promising directions for their use in the training process of qualified athletes. Purposeful use of training devices gives positive results for significant achievements in individual and team sports.

The author notes the importance of the use of simulators in the construction of special physical preparation system and technical actions training for athletes. Their use is possible as to optimize motor skill, and to improve the separate technical units. Furthermore, when errors are detected in the mastering equipment, training devices to selectively act on the individual links of the entire structure or element as a whole.

Key words: element, aerobics, preparation, technique, artistry, complication, analysis, component, method, judging, classification.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ

ХЛОПЧИКІВ 6 - 8 РОКІВ ЗАСОБАМИ ГІМНАСТИКИ, ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Світлана Кокарева, Олена Черненко, Аліна Кубатко, Сергій Щербій Запорізький національний технічний університет Запорізький національний університет Постановка проблеми. Проблема фізичного вдосконалення, центральне місце в якій займають такі фізичні якості як сила, гнучкість, координаційні здібності, швидкість, витривалість, хвилює і цікавить людину протягом усього життя. Цим, значною мірою, обумовлений великий інтерес, який проявляється у різних країнах до сучасного спорту високих досягнень, який є ареною демонстрації унікальних фізичних можливостей людини.

Сучасний рівень розвитку спортивної гімнастики вимагає тривалої і наполегливої роботи з дитячого до зрілого віку, спрямованої на розвиток фізичних якостей, оволодіння технікою різноманітних складних вправ, і виховання психологічної стійкості. Універсальними засобами розвитку необхідних фізичних якостей юних гімнастів у всі часи є вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, класичні вправи снарядної гімнастики та акробатики. Тому, на наш погляд, питання що винесені на розгляд у представленому дослідженні з роками не втрачають своєї актуальності, а й навпаки, збільшують її з погляду на ситуацію сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як відзначають у своїх роботах багато фахівців, умовні рефлекси у дітей виробляються швидко, але закріплюються не відразу. Навички дитини спочатку не є міцними [3, 4, 5].

Матеріали досліджень, при вивченні вікових особливостей дітей 6-15 річного віку свідчать про те, що у період від 5 до 12 років відбувається інтенсивний розвиток і вдосконалення функції кори великих півкуль. Діти 5-6 років значно поступаються у швидкості утворення складних умовних зв'язків і гальмівних реакцій, а також в міцності (стійкості) вироблених умовних рефлексів [3, 4, 6, 7].

Розглянутий у роботі віковий проміжок – практично найсприятливіший період для розвитку більшості фізичних якостей та їх проявів. Згідно твердженням більшості авторів [1, 4, 5, 7, 9, 10], в цей час настає сенситивний період для розвитку координаційних здібностей, гнучкості. Оптимальним він є і для закладання основи до прояву силових здібностей. У сучасній науковометодичній літературі досі не існує єдиної думки не тільки з приводу категорійного апарату проблеми координаційних здібностей, але і з тим, що безпосередньо з цим пов'язано. Так, наприклад, існує думка, що розвиток спритності, як одного з проявів координаційних здібностей, безпосередньо пов'язана з вдосконаленням просторово-часових орієнтувань та інших здібностей, тому що спритність визначається умінням швидко перебудовувати рухову діяльність відповідно з раптовою зміною обставин. У таких вправах пред'являють підвищені вимоги до уваги, кмітливості, швидкості реакції, тому що умови можуть змінюватися швидко, несподівано [2, 3, 5].

Таким чином, розглядаючи доступну літературу з питань вікових особливостей розвитку рухової функції у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, ми можемо зробити висновок про те, що в попередні роки цій проблемі було присвячено чимало досліджень. Однак, з початку 90-х років ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ намітився певний застій у вивченні та висвітленні даного наукового напрямку [5, 7, 8].

Формулювання цілей роботи. Метою роботи було дослідити динаміку розвитку рухових якостей юних гімнастів засобами гімнастики і визначити ефективність завдань різної спрямованості при початковому навчанні.

Завдання дослідження:

Визначити найбільш ефективні групи вправ для самостійного 1.

відпрацювання в тренувальному занятті.

Дослідити ефективність впливу виконання самостійних завдань на 2.

різні сторони спортивної підготовки юних гімнастів.

Методи та організація дослідження. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з питань дослідження; педагогічні спостереження за тренувальними заняттями; анкетування та співбесіди з тренерами груп початкової підготовки; аналіз документів планування підготовки юних гімнастів; експертна оцінка; методи математичної статистики.

Організація дослідження. Експериментальне дослідження було проведено в 2 етапи. На першому етапі (квітень - грудень 2012 р.) за результатами попереднього тестування і наступних іспитів за програмою ОФП, були відібрані 2 групи юних спортсменів (експериментальна та контрольна групи). Крім того, був зроблений вибір експериментальної методики. Основним завданням і особливістю даної методики було виконання досить великої кількості вправ силової спрямованості, об'єднаних у групи за завданням тренера й за умови його безпосереднього контролю за їх виконанням (підказки, пояснення, виправлення помилок), але в той же час, уникаючи зайвої опіки, тобто самостійно.

Відстеження динаміки розвитку рухових якостей спочатку проводилося за даними напрямками: динамічні силові якості (за тестами «підтягування у висі на перекладині», «стрибок у довжину з місця»); статичні силові якості (за тестами «упор кутом на підлозі» і «упор зігнувши ноги на підлозі»); гнучкість (за тестами «місток», нахил вперед сидячи на підлозі («складка») ноги разом і ноги нарізно і «шпагати» (на ліву, праву, поперечний); технічна (спеціальна рухова) підготовленість (за тестами «перекид вперед», «перекид назад», «стійка на голові», «перемахи ногами вперед - назад в упорі на ручках» (кінь / махи), «розмахування на перекладині і в упорі на брусах»).

Інша група (контрольна) тренувалася за звичайною методикою, виконуючи завдання груповим методом, тобто з використанням роздільного способу виконання вправ під рахунок тренера.

На другому етапі дослідження (січень - квітень 2013р.) в ході педагогічного експерименту було перевірено ефективність впливу експериментальної методики на розвиток рухових якостей юних гімнастів. Двічі протягом даного етапу проводилося тестування груп за показниками фізичної та технічної підготовленості. Тестування проходило у формі змагань або контрольних занять з фізичної та технічної підготовки. Дані було внесено до протоколів змагань.

Всі дослідження проводилися на базі Запорізького національного університету. У них брали участь хлопчики-гімнасти 2003 - 2005 р.р. груп початкової підготовки 2-го та 3-го років навчання, що займаються гімнастикою у двох гімнастичних клубах та секціях м. Запоріжжя: ДЮСШ № 1 та ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ спортивного клубу ЗНУ. Тренувальні заняття тривалістю 2 академічні години проводилися 3 рази на тиждень.

Результати дослідження. З метою дослідження ефективності впливу завдань силової спрямованості на розвиток рухових якостей початківців гімнастів безпосередньо на початку педагогічного експерименту до програми тренувань групи були введені блоки силових вправ і спеціальних рухових завдань для виконання їх в якості самостійних завдань після пояснень тренера.

Блоки вправ ЗФП – СФП та СДП – СТП, які застосовуються як самостійні завдання, виглядають наступним чином.

Блок № 1 (вправи ЗФП і СФП).

1. Підтягування у висі на перекладині. 2. Вихід силою в упор лежачи з положення лежачи на животі руки вгору за допомогою партнера. 3. Силою – упор зігнувши ноги на підлозі («Півник»). 4. Упор кутом на підлозі або на «стоялках». 5. Стрибок у довжину з місця. 6. Лазіння по канату.

Блок № 2 (вправи СТП і СДП).

1. Перекид вперед. 2. Перекид назад. 3. Стійка на голові. 4. Перемах ногами до упору на ручках (на коні – махи). 5. Розмахування на кільцях; брусах;

перекладині. 6. Застрибування з розбігу на гірку матів.

Блок № 3 (вправи для розвитку гнучкості).

1. Складки: ноги разом і ноги нарізно. 2. Шпагати: на ліву ногу, на праву ногу, поперечний. 3. Міст. 4. Махи ногами: вперед, назад, у сторони. 5.Pages:     | 1 |   ...   | 115 | 116 || 118 | 119 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора А. І. Українець (Підпис) « 25 » 03 2015 р. ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на...»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275640034 Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova National Academy of Sciences of. 8 PUBLICATIONS 22 CITATIONS SEE PROFILE Volodymyr Yuryshynets 11 PUBLICATIONS 6 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Olena Lietytska Retrieved on: 08 April 2016...»

«МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 16/ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД»,...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»