WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 111 | 112 || 114 | 115 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 113 ] --

Мета та завдання дослідження – визначити за літературними джерелами стан дослідження проблеми застосування технічних та тренажерних пристроїв для удосконалення технічної підготовки волейболістів.

Об’єкт дослідження – технічна підготовка волейболістів.

Предмет дослідження – засоби і методи використання технічних і тренажерних пристроїв для удосконалення технічної підготовки волейболістів.

Методи дослідження:

– аналіз та узагальнення відомостей за темою дослідження літературних джерел (узагальнення поглядів і думок авторів);

– вивчення документації з організації, планування і методів проведення тренувальних занять з використанням технічних і тренажерних пристроїв для удосконалення технічної підготовки волейболістів;

– відеозапис застосування технічних та тренажерних пристроїв.

Організація дослідження. Нами, з метою аналізу і узагальнення відомостей з даного дослідження використано понад 150 літературних джерел ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ та документації з організації, планування і методів використання тренажерних пристроїв для удосконалення технічної підготовки волейболістів-початківців.

Проведено понад 50 відеозаписів занять на тренажерних пристрах для формування умінь і навичок освоєння технічних елементів гри у волейболі.

Результати дослідження. Високий рівень спортивних результатів у спорті, підвищення вимог до результатів тренерської праці, творче переосмислення всього комплексу застосовуваних засобів і методів на заняттях з фізичного виховання – все це призводить до обґрунтування і пошуку нових шляхів раціоналізації педагогічного процесу. Одним з таких шляхів є використання технічних засобів навчання [1, 2]. Під технічними засобами навчання розуміються тренуючі пристрої, що забезпечують виконання спортивних вправ із заданими зусиллями і структурою руху без контрольованої взаємодії. Під терміном «тренажер» розуміється пристрій для навчання і вдосконалення спортивної техніки, розвитку фізичних якостей чи вдосконалення аналізаторних функцій організму при наявності зворотного зв’язку [10].

Таким чином, визначено основні ознаки тренажерів і технічних пристроїв – це створення штучних умов виконання рухового завдання, за рахунок яких забезпечуються кращі можливості зміни руху за обраними параметрами і забезпечення контролю за цими змінами [3]. Тренажери та спеціальні обладнання забезпечують прискорення вдосконалення рухових навичок, зниження травматизму і психічної напруженості, сприяють розвитку активності тих, хто займаються [5, 6].

Основними вимогами до розробки і застосування технічних засобів навчання є обов’язкове підвищення якості тренувального процесу, простота в підготовці до роботи і в процесі їх використання, надійність в експлуатації, відповідність навичок і розуміння засвоюваних дій і т.д. [6]. І.П. Ратов [10], не заперечуючи важливої ролі складних електронних тренажерів, надає більшого значення простим тренажерним пристроям, які будуть ще довго застосовуватися в педагогічному процесі. Це часто пов’язано з тим, що складні електронні пристрої, як правило, створюються в одиничних екземплярах, що ускладнює їх широке впровадження в практику.

Специфіка діяльності накладає певні обмеження на вимоги, що пред’являються до технічних засобів навчання [11], які є основним напрямком при їх розробленні. Технічні засоби навчання і контролю в спорті, які включають засоби зворотного зв’язку та інші засоби механізації тренувального процесу, сприяють формуванню рухових навичок, розвитку фізичних якостей, контролю за їх вдосконаленням [11]. Застосування тренажерних пристроїв у фізичному вихованні та спорті засноване на ствердженні, сформульованому І.П.

Ратовим [10] про можливість цілеспрямованої зміни характеристик досліджуваних спортивних вправ на основі відтворення рухів у спеціально створених штучних умовах. Недоліки звичайних форм навчання можна значною мірою усунути за допомогою тренажерів, що моделюють реальні умови спортивної діяльності [7].

У науково-методичній літературі прийнято низку спроб класифікувати технічні та тренажерні пристрої, причому, в кожну класифікацію закладено низку об’єктивних підстав.

Однією з таких підстав класифікації є спрямованість штучних умов, що залежать від особливостей змагальної діяльності в певних видах спорту [4]:

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 1-ий клас – формування необхідних рухів спортсмена та окремих компонентів його рухової діяльності;

2-ий клас – моделювання факторів управління об’єктом, який рухається;

3-ий клас – відтворення дій партнерів або суперників. Тренажери цього класу характерні для спортивних ігор і єдиноборств.

Іншою підставою для класифікації тренажерів служить поєднаність їх впливу. Тут виділяється три групи [2]: для розвитку швидкісно-силових якостей у зв’язку зі структурою спортивної вправи, для технічної та спеціальної фізичної підготовки при формуванні певних навичок виконання технічних прийомів та для загальної фізичної підготовки.

Різні умови внутрішньої організації складних і спрощених рухів і їх різна цільова спрямованість знайшли своє відображення у визначенні ряду основних особливостей конструкції тренажерних пристроїв і тренувальних пристосувань.

Якщо одні з них переважно орієнтовані на формування цілісних рухів, то основна спрямованість інших – локалізована опрацюванням, зміцнена елементами руху. Якщо призначення тренажерних пристроїв розглядати в організації координаційних взаємовідносин цілісним рухом, то завдання «накопичення» потенціалу рухових ланок повинно переважно вирішуватися на основі використання системи різноманітних тренажерних пристроїв, що дозволяють забезпечити акцентовані взаємодії на відповідні м’язи різних рухових ланок [9]. Висунутий Ю.Н. Клещовим [8] принцип сполучення технічної та фізичної підготовки припускає, що в числі визначальних умов ефективності тренувальної вправи слід вважати відтворення в ньому основних елементів спортивної вправи при відповідності режимів м’язової напруги.

Звідси, основна вимога до тренажерних пристроїв-необхідність передбачати обов’язкову структурно – функціональну відповідність виконувати на тренажері вправи штучно відтворюваними і акцентованими елементами цілісного рухового акту.

Розглядаючи вплив занять волейболом на сенсомоторні якості, автори приходять до наступних висновків:

– характер та умови навчально-спортивної діяльності у волейболі сприяють значному збільшенню швидкості простої реакції вибору, реакції розрізнення і точності на об’єкт, що рухається і також на показники латентного періоду складної зорово-моторної реакції вибору;

– із зростанням кваліфікації статистично вірогідно покращується реакції на руховий об’єкт а також на показники латентного періоду складної зоровомоторної реакції вибору. Водночас достовірних змін за показниками латентного періоду простої зорово-моторної реакції не спостерігалося. Ю.Д. Железняк [7] пояснює це положення тим, що проста рухова реакція, як одна з форм прояву швидкості, визначається більшою мірою генетичними факторами і в меншій мірі піддається впливу засобів навчально-тренувального процесу.

На рухову діяльність волейболіста істотний вплив мають різні чинники зовнішнього середовища [5]. Звідси, важливе значення приділяється знанню біомеханічних закономірностей взаємодії волейболіста з навколишнім середовищем, яке служить основою використання тренажерів, що моделюють природні умови виконання техніко-тактичних дій [10]. У волейболі, як і в інших видах спорту, створюються тренажери, що впливають на різні види підготовки [7].

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Застосування тренажерів допомагає правильно відтворити схему досліджуваного технічного прийому, волейболісти бачать свої помилки і добиваються точності і безпомилковості руху [6].

Кожен тренажер при його використанні повинен мати чітку спрямованість за видами підготовки – фізичну, технічну і тактичну.

Відзначимо, що тренажерні пристрої можуть використовуватися на будьякому етапі підготовки волейболістів, їх роль з ростом майстерності спортсменів підвищується [8].

Висновки. Аналіз літературних джерел дозволив встановити:

–методика використання тренажерів на заняттях фізичною культурою ВНЗ при формуванні ігрових навичок волейболіста недостатньо повно розроблена;

– характер та умови навчально-спортивної діяльності у волейболі сприяють значному збільшенню швидкості простої реакції вибору, реакції розрізнення і точності на об’єкт, що рухається, а також на показники латентного періоду складної зорово-моторної реакції вибору;

– не встановлено єдиної думки фахівців щодо класифікації тренажерних пристроїв.

ЛІТЕРАТУРА Алабин В.Г. Тренажеры и тренировочные устройства в физической культуре и 1.

спорте / В.Г. Алабин, А.Д. Скрипко. : Справочник. –Минск, Высшая школа, 1989.

– 174 с.

Алиханов С.И. Тренажеры для совершенствования нападающего удара в 2.

волейболе // Теория и практика физ. культуры. / С.И. Алиханов. – 1984. – № 6. – С. 22-23.

Волков Н.П. Устройства для тренировки волейболистов / Технические средства в 3.

спорте / Н.П. Волков. – Киев: Здоровье, 1987. – С.32-34.

Герасименко В.Г. Тренажеры для единоборств и игровых видов спорта / 4.

Всемирный научный конгресс по физической культуре и спорту / В.Г.

Герасименко. – Тбилиси, 1990. – С. 78.

Гераскин А.А. Тренажеры для повышения эффективности тренировки 5.

волейболистов // Теория и практика физической культуры / А.А. Гераскин, А.В.

Родионов. – 1987. – № 10. – С.47-50.

Грачев В.Н. Тренажеры и устройства для подготовки спортсмена / Всемирный 6.

научный конгресс по физической культуре и спорту / В.Н. Грачев, И.А. Жигалов.

– Тбилиси, 1990. – С. 82-83.

Железняк Ю.Д. Специальное оборудование для технической подготовки / Ю.Д.

7.

Железняк. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 124 с.

Клещев Ю.Н. Применение технических средств обучения и контроля в системе 8.

подготовки волейболистов: Методическое письмо / Ю.Н. Клещев, В.Г.

Кувшинников. – М: Спорткомитет СССР, 1988.– 42 с.

Полиевский С.А. Технические средства обучения в спортивных играх / С.А.

9.

Полиевский, В.А. Романов. – Киев: Здоровье, 1986. – 176 с.

Ратов И.П. Перспективы преобразования системы подготовки спортсменов на 10.

основе использования технических средств и тренажеров // Теория и практика физической культуры /И.П. Ратов. – М., 1986. – № 10. – С. 60-66.

Фурманов А.Г. Технические средства и тренажеры в спортивных играх / А.Г.

11.

Фурманов. – Минск: Полымя, 1984. – 82 с.

Цись Д.І. Програма з фізичного виховання для спортивного учбового відділення з 12.

волейболу (для не фізкультурних вищих навчальних закладів) / Д.І. Цись, О.С.

Куц. – Вінниця: ТОВ «Ландо Лтд», 2013 – 38 с.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ТРЕНАЖЕРНІ ПРИСТРОЇ В УДОСКОНАЛЕНІ

ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ Андрій Ковальчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського У даній роботі на основі науково-методичного огляду зроблений глибокий аналіз і узагальнення досвіду низки досліджень використання технічних засобів і тренажерних простоїв, які сприяють успішному освоєнню технічної підготовки волейболістів. Також виявлені чинники технічної підготовки засобами тренажерів пристроїв, які потребують наукового обґрунтування.

Ключові слова: волейбол, заняття, технічна підготовка, студенти, техніка, тренування,тренажери, технічні засоби.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА В

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВPages:     | 1 |   ...   | 111 | 112 || 114 | 115 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.7:632.9:634.11 РУДНИК-ІВАЩЕНКО О.І., доктор с.-г. наук, с.н.с.  Інститут садівництва НААН ЕКЗОТИЧНІ БУР’ЯНИ В САДУ – ЗАХИСТ ВІД НЕСПОДІВАНИХ АГРЕСОРІВ Показані шляхи потрапляння карантинних об’єктів на наші поля. Описані деякі біологічні особливості цих рослин. Надані рекомендації захисту плодових дерев і кущів від бур’янів без пестицидів. Ключові слова: плодові культури, бур’яни, мульчування, плівка...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Технічні науки  придатна для ефективного врахування її в процесі проектування взуття і сприяє забезпеченню високої якості і оперативності впровадження нового асортименту. Висновки Проведений аналіз анатомії, морфологічних і функціональних характеристик будови стоп дозволяє раціонально проектувати ДВВ та суттєво підвищити якість та споживчі властивості взуття. Література 1. Бегняк В. І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький, 2002. – 260 с. 2....»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1. – С. 95–99. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1. – P. 95–99. УДК 577.118+574.21 О. А. Земляний1 4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМАМАЛІЙ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ РОЗСІЮВАННЯ ЕМІСІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Розглянуто вміст мікроелементів у організмі фонових видів дрібних ссавців із біогеоценозів,...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»