WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 109 | 110 || 112 | 113 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 111 ] --

У ході аналізу результатів груп досліджуваних за властивостях темпераменту та рівнем досягнення спортивного результату в лижних перегонах статистично значущі відмінності було виявлено тільки за рівнем нейротизму. А саме між спортсменами 1-ої (n=23) та 3-ої (n=17) групи (t=-3,31, p0,002), а також між спортсменами 1-ої (n=23) та 2-ої (n=21) групи (t=-2,37, p0,02). Між іншими групами досліджуваних по нейротизму та екстраверсії-інтроверсії статистично значущих відмінностей не виявлено.

Результати порівняння переконують у тому, що спортсмени з нижчим рівнем нейротизму більше досягають успіху, проте не слід забувати той факт, що властивості темпераменту в більшій мірі є генетично детермінованими.

Висновки. Отже, аналіз отриманих даних по властивостях темпераменту дає нам можливість стверджувати, що найкращих результатів в лижному двоборстві досягають спортсмени з нижчим рівнем нейротизму та середніми значеннями за шкалою інтроверсії-екстраверсії. Вони характеризуються такими якостями як: діяльність, енергійність, схильність до ризику, надійність, врівноваженість та спокій.

ЛІТЕРАТУРА Воронова В. І. Психологія спорту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. І.

1.

Воронова. – К. : Олімпійська література, 2007. – 298 с.

Вяткин Б. А. К вопросу о соотношении свойств типа нервной системы, 2.

темперамента и способностей к спортивной деятельности / Б. А. Вяткин // Темперамент и спорт : ученые записки ИГПИ. – Пермь, 2001. – С. 159164.

Вяткин Б. А. Опыт психологической подготовки к соревнованиям лыжниковгонщиков / Б. А. Вяткин // Психологические вопросы тренировки и готовности спортсменов к соревнованию : сб. работ ин-тов физ. культуры. – М., 1968. – Вып.

6. С. 209 – 214.

Коробейніков Г. В. Дослідження психофізіологічних станів спортсменів високої 4.

кваліфікації / Г. В. Коробейніков, Л. Д. Конєва, Г. В. Россоха //Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. праць. – К., 2005. – № 6/7. – С. 71

– 74.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 5.

теория и ее практические приложения : учеб. тренера высш. квалификации / ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ В. Н. Платонов. К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. – ISBN 966-7133Романин А. Н. Психорегулирующая тренировка лыжника-гонщика / А. Н.

6.

Романин // Лыжный спорт : [сб.]. – М., 1980. – Вып. 1. – С. 5 – 7.

АНОТАЦІЇ

ПОВЕДІНКОВИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА

ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ У КВАЛІФІКОВАНИХ

ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ.

Андрій Казмірук, Наталія Стефанишин, Володимир Банах, Олександр Бережанський Львівський державний університет фізичної культури Львівський національний університет ім. І. Франка Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка Проблема прояву властивостей темпераменту у спортсменів є важливою в науковій та практичній діяльності. Стаття присвячена особливостям прояву показників поведінкового компоненту структури особистості кваліфікованих лижників-двоборців. Наведено дані, які характеризують рівень прояву властивостей темпераменту, а саме екстраверсії-інтроверсії та нейротизму. Підкреслюється необхідність врахування цих психологічних показників особистості, що забезпечують високий рівень спортивного результату в удосконаленні процесу підготовки спортсменів.

Ключові слова: поведінковий компонент, структура особистості, лижники-двоборці, темперамент, властивості.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА И

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО СВОЙСТВ В ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ

Андрей Казмирук, Наталия Стефанишин, Владимир Банах, Александр Бережанский Львовский государственный университет физической культуры, Львовский национальный университет им. И. Франко Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт им. Т. Шевченко Проблема проявления свойств темперамента у спортсменов является важной в научной и практической деятельности. Статья посвящена особенностям проявления показателей поведенческого компонента структуры личности квалифицированных лыжников-двоеборцев.

Приведены данные, характеризующие уровень проявления свойств темперамента, а именно экстраверсии-интроверсии и нейротизма. Подчеркивается необходимость учета этих психологических показателей личности, обеспечивающих высокий уровень спортивного результата в совершенствовании процесса подготовки спортсменов.

Ключевые слова: поведенческий компонент, структура личности, лыжники-двоеборцы, темперамент, свойства.

BEHAVIRAL COMPONENT OF SPORTSMAN’S PERSONALITY STRUCTURE AND

PECULIARITIES OF ITS PROPERTIES DISPLAY IN NORDIC COMBINED SKIERS

Andrei Kazmiruk, Natalya Stefanyshyn, Volodymyr Banakh, Alexander Berezhanskyi Lviv State University of Physical Culture, Lviv National University by the name of I. Franko Kremenets Regional Humanitarian Pedagogical Institute by the name of T. Shevchenko The problem of temperament properties display in sportsmen is an important issue in research and practice. The article is devoted to the peculiarities of display of the behavioral component indices in the personality structure of qualified Nordic Combined skiers. The data characterizing the level of display of temperament properties, namely extraversion-introversion and neurotism have been given.

The necessity of taking into account these psychological indices of personality, providing a high level of athletic performance has been highlighted, especially in improving of athletes’ preparation process.

Key words: behavioral component, personality structure, Nordic Combined skiers temperament, properties.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ НА ЕТАПАХ

МАКРОЦИКЛУ

Анатолій Касьян, Олексій Шевцов, Сергій Щастливий Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Баскетбол з кожним роком набуває все більшої популярності. Зумовлюється це видовищністю, емоційністю, доступністю для широкого кола людей. Кожного року проводиться велика кількість районних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань з баскетболу, до участі в яких залучаються школярі та студенти, любителі та професіонали.

Однією з найбільш яскравих тенденцій розвитку сучасного баскетболу є підвищення інтенсивності та атлетичності гри [2]. Змагальна діяльність баскетболістів пов'язана з екстремальними фізичними і психологічними навантаженнями, які вимагають граничної мобілізації всіх можливостей організму. Таким чином, при побудові тренувального процесу необхідно особливу увагу приділяти фізичній підготовці. Разом з тим потрібно враховувати, що ефективне управління підготовкою спортсменів базується на коректному плануванні засобів тренування, налагодженому пряму та зворотньому зв'язку між тренером та спортсменами, який залежить від регулярного контролю за всіма складовими підготовки [6].

Під час опрацювання доступної нам літератури вдалося встановити, що питанню вдосконалення різних сторін підготовленості баскетболістів присвячені праці В.З. Бабушкіна [1], В Горбулі зі співавт. [3], О.Б. Захарової [4] та ін.

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених підвищенню фізичної підготовленості баскетболістів різної кваліфікації [2; 5; 7; 8 та ін.], недостатньо дослідженою залишається ланка студентського спорту, хоча саме для студентів вищих навчальних закладів щорічно проводяться змагання різних рівнів для визначення кращої команди. Актуальним залишається й дослідження динаміки показників фізичної підготовленості баскетболістів протягом річного циклу підготовки.

Мета дослідження – визначити динаміку показників фізичної підготовленості баскетболістів студентської команди на етапах макроциклу.

Методи і організація дослідження.

У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

У дослідженні, яке проводилось на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, взяли участь 12 студентів групи підвищення спортивної майстерності з баскетболу.

З метою вивчення структури і рівня підготовленості баскетболістів впродовж 2012 – 2013 навчального року нами було проведено 5 етапних обстежень з інтервалом 40 – 60 днів, обумовлених участю у змаганнях і системою підготовки.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Програма тестування передбачала використання тестів, які відповідали вимогам надійності та інформативності: біг 6 м і 20 м з високого старту для визначення стартової та дистанційної швидкості відповідно; човниковий біг 2 х 40 с і біг 3000 м – для визначення швидкісної і загальної витривалості; стрибок у висоту з місця і стрибок у довжину з місця – для визначення швидкісно-силових якостей; кистьова динамометрія – для визначення сили кисті.

У дослідження проводились у другій половині дня після обов'язкової розминки.

Результати дослідження та їх обговорення.

Під час підготовки баскетбольних команд в умовах вищого навчального закладу використовується одноциклове планування. Таким чином, навчальнотренувальний рік поділяється на три періоди – підготовчий, змагальний і перехідний. Ці періоди різняться між собою завданнями, співвідношеннями видів підготовки, обсягом та інтенсивністю тренувальних впливів, що застосовуються. Межі між періодами мають умовний характер. Один з періодів за своїм змістом переходить в інший, що зумовлено необхідністю поступової зміни тренувальних навантажень [6].

Підготовчий період відповідає фазі становлення спортивної форми.

Завданнями цього періоду є суттєве підвищення загального рівня функціональних можливостей організму спортсменів; різнобічне і специфічне формування і вдосконалення рухових здібностей, навичок і вмінь; розвиток фізичних якостей, що найбільш ефективно впливають на підвищення рівня опанування прийомами техніки і тактики гри. Підготовчий період в середньому триває 3 – 4 місяці. В умовах вищого навчального закладу перші 1 – 2 місяці спортсмени тренуються за місцем проживання за індивідуальними планами, розробленими тренером в кінці попереднього навчального року.

Для більш ефективного планування навчально-тренувальної роботи підготовчий період умовно поділяють на три етапи: загальної підготовки, спеціальної підготовки, передзмагальний. Головне завдання етапу загальної підготовки – формування передумов для розвитку спортивної форми. На фізичну підготовку виділяється 40 – 50 % навчально-тренувальних годин.

Відношення загальної фізичної підготовки до спеціальної складає 2:1.

Основними засобами фізичної підготовки на цьому етапі є кросова підготовка, фартлек, вправи швидкісно-силової спрямованості.

Головне завдання етапу спеціальної підготовки – підвищення тренованості, розвиток спеціальних якостей і навичок баскетболіста. Паралельно з розвитком фізичних якостей здійснюється удосконалення техніко-тактичних навичок.

Фізичній підготовці відводиться 25 – 30 % загального часу. Серед основних засобів збільшується обсяг вправ для розвитку спеціальної витривалості, швидкості та швидкісно-силових якостей.

На фізичну підготовку впродовж передзмагального етапу планується 20 – 25 % загального часу. Вона спрямована на збереження загальної тренованості та удосконалення спеціальної. Співвідношення загальної фізичної і спеціальної підготовки становить 1:2.Pages:     | 1 |   ...   | 109 | 110 || 112 | 113 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК: 611.316+612.313.5].068.8:616-097]-053.13 ВІКОВА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ АНТИГЕННОЇ ДІЇ 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«Розділ 1. Теоретичні проблеми біології УДК:575.826:504.03:612.59 БІОЛОГІЧНИЙ ЧАС ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ОГЛЯД) Качанова Ж. С., аспірант, Колісник Н. В., д. б. н., професор Запорізький національний університет Дослідження проблеми адаптації людини та формування біологічних ритмів в умовах техногенного навантаження – вкрай важливе питання сьогодення. У представленому огляді відображено дані про особливості адаптації організму людини до дії техногенних факторів. Наведено дані...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»