WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 107 | 108 || 110 | 111 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 109 ] --

«Діставала» (пристрій для відпрацьовування техніки удару у стрибку ногою, розвитку та контролю стрибучості); катапульта для викидання м’ячів та ін. [1, 4, 6] Гарна матеріально-технічна база дає можливість тренерам індивідуалізувати тренувальний процес, підвищити його інтенсивність, прискорювати розвиток різних якостей гравців і за допомогою спеціального обладнання об'єктивно оцінювати рівень спортивної підготовленості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно плану науково дослідної роботи, кафедри олімпійського та професійного спорту ХДУ, за темою 0109U002277 «Провідні тенденції підготовки фахівців в галузі освіти в контексті Болонського процесу».

Мета дослідження полягає у визначенні впливу використання допоміжного обладнання на процес технічної підготовки юних футболістів.

Методи та організація дослідження.

Була використана значна кількість загальноприйнятих методів:

- аналіз та узагальнення науково-методичної літератури з питань особливостей підготовки футболістів та використання тренажерів при тренувальних заняттях;

- педагогічний експеримент;

- педагогічне тестування рівня технічної підготовленості футболістів;

- методики вдосконалення техніки виконання ударів по м’ячу в футболі з використанням спеціальних тренажерів та допоміжного обладнання;

- математичної статистики.

Загальна тривалість проведеного дослідження склала 8 місяців з вересня 2012 року по квітень 2013 року.

Експериментальною базою дослідження була обрана спортивна дитячоюнацька школа олімпійського резерву «Кристал» м. Херсону Аналізуючи контингент дослідження зазначимо, що всі діти, як в контрольній так і в експериментальній групах характеризуються нормальним станом здоров’я, займаються футболом по п’ять років і входять до складу учбово-тренувальних груп першого року навчання. Вік юних футболістів становив 12 13 років.

Кількісний склад контрольної та експериментальної групи становив 20 футболістів в кожній. Тренувальні заняття в обох групах відбувалось 5 разів на тиждень, що відповідає вимогам роботи учбово-тренувальних груп.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Результати дослідження. Перед початком тренувального процесу ми дослідили рівень технічної підготовленості, а саме техніку виконання ударів по воротам, як на відстань так і на точність влучання.

Дослідження техніки та якості ударів по м’ячу спрямованих на дальність польоту відбувалось за допомогою використання трьох тестів.

Аналізуючи результати першого тестування встановлено, що показник тесту «Удари по м’ячу на дальність» в контрольній групі значно більший і в середньому становить Х ± S = 21,7 2,417 метри, а в експериментальній Х ± S = 18,1 2,435 метри. Абсолютна різниця між середніми значеннями склала 3,6 метри. Проте дане розходження за критерієм Стьюдента виявилось не достовірним (t = 0,782 при р 0,05).

Тривалість виконання тесту «Удари дев’ятьма м’ячами» також більша у футболістів з експериментальної групи. Х ± S = 188 ± 7,426 секунди проти Х ± S = 194 ± 10,401 секунди в контрольній групі відповідно. Однак різниця між середніми значеннями невелика, тому розходження виявилось не достовірним (t = 0,248 при р 0,05).

Подібна ситуація спостерігалась під час порівнянні результатів наступного тесту. З урахування штрафних секунд час виконання тесту «Удари семи м’ячами з лінії штрафного майданчику» в контрольній групі склав Х ± S = 292 ± 17,491 секунди, а в експериментальній – Х ± S = 294 ± 24,378 секунди, що відповідно виявилось не достовірним. За показниками даного тесту необхідно зазначити, що в обох групах футболісти отримували значну кількість штрафних секунд за невлучні удари по воротах, що свідчить про низький рівень технічної підготовленості.

Виконання тесту «Удар на влучність» було кращим у футболістів з контрольної групи (Х ± S = 23,4 1,261 бали) ніж у одноліток з експериментальної групи (Х ± S = 22,2 2,119 бали). Отримані результати свідчать про те, що якість виконання дальніх передач та поєднання сили та точності удару в футболістів контрольної групи більш суттєве. Проте дане розходження виявилось не достовірним (t = 0,816 при р 0,05).

Аналізуючи результати тестування ударів по воротам на точність зазначимо, що тест доволі складний і відповідно середні результати відрізнялись не суттєво і знаходились на незначному рівні. При максимально можливому показнику 20 раз футболісти влучали лише тільки в 5 спробах, що становить 25 % якості виконання.

Підсумовуючи показники першого тестування в контрольній та експериментальній групах зазначимо, що футболісти з контрольної групи мали кращі показники підготовленості. Це підтверджує їх вміння виконувати удари по м’ячу на задану відстань, на максимальну дальність та з високим відсотком влучності. Однак, необхідно зазначити, що за окремими тестовими завданнями футболісти мали поганий відсоток влучань від максимально можливого.

Узагальнюючи все вище зазначене видно, що рівень технічної підготовленості юних футболістів не високий і потребує подальшого вдосконалення в процесі тренувальних занять.

Після визначення рівня технічної підготовленості на початку дослідження, у відповідності до поставлених завдань, в експериментальній групі протягом двох місяців в основній частині тренувальних занять активно застосовувались ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ фізичні вправи з використанням допоміжного обладнання. Застосування допоміжного обладнання відбувалось на кожному тренуванні в поєднанні з вправами інтегрального характеру. В контрольній групі заняття проводились без допоміжного обладнання з використанням замість цього вправ спрямованих на вдосконалення техніки гри. Кількість занять на тиждень та умови проведення тренувань практично не відрізнялись в обох групах і відповідали всім вимогам.

По завершенні експерименту в березні ми провели повторне тестування в обох групах за тими ж самими тестовими випробуваннями.

Показники тестування рівня технічної підготовленості в контрольній та експериментальній групах та їх порівняння представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Порівняння показників контрольної та експериментальної груп за тестами «Удари м’яча на дальність» після застосування допоміжного обладнання Групи дослідження Контрольна Експериментальна Абсолютн Тестові завдання Р t а різниця (n = 20) (n = 20) Х±S Х±S Удари по м’ячу 23,2 ± 1,315 28,4 ± 0,847 р 5,2 2,152 0,05 на відстань, м Тест з дев’ятьма 181 ± 10,618 163 ± 6,171 р 14 1,725 0,05 м’ячами, с.

Удари семи м’ячів з лінії 296 ± 25,722 244 ± 10,104 р 52 2,391 0,05 штрафного майданчика, с.

–  –  –

Аналізуючи результати тесту «Удари по воротах» встановлено, що юні спортсмени з контрольної групи з 20 спроб влучали в потрібний коридор Х ± S = 5,8 ± 0,216 раз, а їх однолітки з експериментальної групи Х ± S = 11,7 ± 0,982 раз. Отримані результати вказують на суттєву перевагу футболістів експериментальної групи, що при порівнянні та визначенні достовірності підтверджується критерієм Стьюдента (t = 3,819 при р 0,05).

Підсумовуючи та узагальнюючи результати повторного тестування зазначимо, що на відміну від першого тестування, де спостерігалась перевага контрольної групи над експериментальною практично за всіма тестовими вправами. В повторному тестуванні, навпаки, чітко відмічено домінування футболістів з експериментальної групи, при чому в тестах, що визначають влучність ударів розходження виявились достовірними.

Висновки.

Експериментально доведено, що застосування допоміжного обладнання в тренувальному процесі юних футболістів дозволяє значно підвищити техніку виконання елементів гри, а саме ударів по воротам і підвищити ефективність дій гравців на майданчику, як в захисті так і нападі. Так протягом експерименту показники рівня технічної підготовленості за тестами, які визначають дальність виконання ударів в експериментальній групі в середньому збільшились на 30 40 % в контрольній групі на 3 5 %. За тестами, які визначають вміння точно виконувати удари, як по воротам так і на задану відстань, зміни в результаті використання допоміжного обладнання в експериментальній групі становили 45 55 %, а в контрольній лише – тільки 6 8 %. При порівнянні результатів контрольної та експериментальної груп розходження за тестами удари на ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ влучність та удари по воротам виявились достовірно кращими у футболістів експериментальної групи (t = 3,218 та t = 3,819 відповідно при р 0,05).

Проте необхідно відмітити, що існує перспектива подальших досліджень яка пов’язана з визначенням та розробкою методики використання й впровадженням допоміжного обладнання для розвитку основних рухових якостей футболістів та для вдосконалення тактики гри в футбол. На сучасному етапі ведеться постійний пошук вдосконалення різних сторін підготовленості футболістів, який не можливий без використання інноваційних напрямків в тому числі і наукових.

ЛІТЕРАТУРА Арестов Ю.М., Годик М.А. Подготовка футболистов высших разрядов: Учебное 1.

пособие. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 311 с.

Верхлин В.Н. Технические средства обучения на уроках физической культуры.

2.

М.: Просвещение, 1990. 77 с.

Демчишин А.А., Мухин В.Н., Мозола Р.С. Спортивные и подвижные игры в 3.

физическом воспитании детей и подростков. К.: Здоровья, 1989. 168 с.

Зеленцов А.М., Лобановский В.В., Коуэрвер В., Ткачук В.Г. Уроки футбола. – К.:

4.

Олімпійська література, 1996.– 297 с.

Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. М.:

5.

Физкультура и спорт, 1987. 192 с.

Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол. К.: Олімпійська 6.

література, 1997. 287 с.

АНОТАЦІЇ

ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ В ТРЕНУВАННІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

Ігорь Жосан, Евгений Стрикаленко, Олег Шалар Херсонський державний університет Розглянуто шляхи покращення спортивної підготовленості юних футболістів завдяки використанню спеціального обладнання. У дослідженні прийняли участь 40 юних футболістів віком 12-13 років. У експериментальній групі використання допоміжного обладнання відбувалось на кожному тренуванні в поєднанні з вправами інтегрального характеру.

Встановлено, що застосування цієї методики в тренувальному процесі юних футболістів дозволяє значно підвищити техніку виконання елементів гри, а саме ударів по воротам і відповідно підвищити ефективність дій гравців на майданчику. Виявлено покращення виконувати удари юних футболістів, як по воротам так і на задану відстань. Зміни в експериментальній групі становили 45 55 %, а в контрольній 6 8 %. При порівнянні результатів контрольної та експериментальної груп розходження за тестами удари на влучність та удари по воротам виявились достовірно кращими у футболістів експериментальної групи (t = 3,218 та t = 3,819 відповідно при р 0,05).

Ключові слова: футболісти, технічна підготовка, допоміжне обладнання, інтегральні вправи, удари по воротах, удари на влучність.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВPages:     | 1 |   ...   | 107 | 108 || 110 | 111 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6 22. Афанасьєва М.М., Великанов Л.Л. Участие микромицетов в биодеструкции лесного опада и их влияние на прорастание семян ели // Микология и фитопатология. – 1989. – 23.– Вып. 4. – С. 305-309.23. Рипачек В. Биология дереворазрушающих грибов. – М. : Изд-во Лесн. пром-сть, 1967. – 276 с. УДК 631.524+712.41 Ст. наук. співроб. А.І. Івченко, канд. с.-г. наук; ст. наук. співроб. І.М. Пацура, канд. с.-г. наук; ст. наук. співроб. А.С. Мельник; інж. О.С....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»