WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 106 | 107 || 109 | 110 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 108 ] --

Вміст вісцерального жиру – показник, що характеризує кількість вісцерального (внутрішнього) жиру в організмі. Вісцеральний жир – це жир, що оточує життєво важливі органи в черевній порожнині. У нашому дослідженні ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ використання приладу TANITA дозволило встановити рівень вмісту вісцерального жиру в організмі спортсменів різної спортивної спеціалізації. За градацією оціночної шкали показники вісцерального жиру в діапазоні від 1 до 12 свідчить про здоровий рівень вісцерального жиру.

Так у спортсменів 1 групи спеціалізацій циклічних видів спорту середній показник вмісту вісцерального жиру становить 2,68±0,86%, у спортсменів другої групи (спеціалізація ігрові види спорту) цей показник становить 2,23±0,74%, у представників 3 досліджуваної групи (спеціалізація силові види спорту) даний показник є найвищий серед досліджуваних груп і становить 3,06±0,94% (рис. 1.).

60 54,14 51,8749,92

–  –  –

3,06 2,23 2,68 Рис. 1. Показники складу тіла спортсменів різної спортивної спеціалізації Примітка: 1 – жировий компонент 2 - м’язовий компонент 3 – компонент вісцерального жиру При вивченні показника індексу маси тіла, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси спортсмена та його росту і встановити рівень відповідності даного показника за оціночною шкалою ми встановили, що у спортсменів 1 групи індекс маси тіла становить 24,84±2,34 кгм-, у спортсменів 2 групи індекс маси тіла становить 24,12±2,12 кгм-, а у спортсменів 3 групи даний показник становить 25,57±1,76 кгм-.

Якщо розглядати дані показники у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо інтерпретації показників ІМТ, то показники спортсменів 1 і 2 групи відповідають нормі, а показники спортсменів 3 групи (силові види спорту) за даною інтерпретацією відносяться до групи надлишкової маси тіла. Але даний показник стосується професійних спортсменів, тому високий показник індексу в даному випадку пояснюється розвиненою мускулатурою.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ При вивченні розподілу жирової маси тіла по сегментам тіла спортсменів, що займаються силовими видами спорту ми розподілили спортсменів на 3 групи: легкі вагові категорії, середні вагові категорії і важкі вагові категорії (табл. 2) Аналізуючи отримані результати ми встановили, що найбільша частка жирового компоненту припадає на нижні кінцівки як у спортсменів легких, так і важких вагових категорій. Такий розподіл жирової маси по сегментам тіла пов’язаний з професійною діяльністю спортсменів в силових видах спорту.

Таблиця 2 Розподіл жирового компоненту тіла спортсменів різних вагових категорій, що займаються силовими видами спорту Жировий компонент (%) Вагові категорії Верхні кінцівки Нижні кінцівки Тулуб

–  –  –

Удосконалення технологій і методів визначення складу тіла спортсменів з урахуванням вимог спортивної діяльності дозволить значно підвищити ефективність навчально-тренувального процесу в обраному виді спорту.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з організацією моніторингу компонентів складу тіла кваліфікованих спортсменів, які займаються силовими видами спорту та проведенням порівняльної характеристики відносно окремих силових видів спорту як пауерліфтинг, бодібілдинг та важка атлетика.

Висновки.

Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що у 1.

спорті широко використовується моніторинг складу тіла спортсменів з метою оптимізації тренувального режиму, підвищення спортивної продуктивності і підтримки оптимального фізичного стану.

У процесі дослідження були визначені показники вмісту жирового 2.

компоненту, м’язового компоненту, вісцерального жиру та індексу маси тіла, що дозволило оцінити рівень даних показників спортсменів різної спортивної спеціалізації за оціночною шкалою.

Результати дослідження дозволили встановити взаємозв’язок 3.

показників жирового компоненту за сегментами тіла спортсменів, що спеціалізуються в силових видах спорту з професійною спортивною діяльністю.

Результати нашого дослідження дають можливість 4.

використовувати методику оцінювання складу тіла спортсменів з урахуванням індивідуальних особливостей, що сприятиме оптимізації навчальнотренувального процесу.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ ЛІТЕРАТУРА Мартиросов Э.Г. Технологии и методы определения состава тела человека / Э.Г.

1.

Мартиросов, Д.в. Николаев, с.Г. Руднев. – М.: Наука, 2006 – 248 с.

Рылова Н.В. Композиционный состав тела спортсмена/ Казанский медицинский 2.

журнал №1/том 95/2014) Режим доступу: http://www.rusnauka.

com/23_NTP_2013/Medecine/ 4_143369.doc. htm Чернозуб А.А. Программы тренировочных занятий в атлетизме, построенные в 3.

зависимости от индивидуальных свойств мышечной массы спортсменов.

Автореф. дис. канд. наук физ. Воспитания: 24.00.02. – К., 2003. – 18 с.

Гиренко Л. А., Морфофункциональное развитие юношей разного типа 4.

телосложения с учетом спортивной специализации / Вестник Новосибирского государственного педагогического университета - 2012. - №5. - С.67 Режим доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/260 Горбанева Е.П. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей 5.

организма спортсменов, адаптированных к специфической мышечной деятельности./Вестник ТвГУ, серия «Биология и экология». 2011. Вып 24. № 32 С.7-15 АНОТАЦІЇ

АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ТІЛА СПОРТСМЕНІВ ЯК ФАКТОР

ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тетяна Дідик, Наталія Шельчук, Качан В.В.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Національний університет водного господарства та природокористування Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова У статті представлено аналіз показників складу тіла спортсменів різної спортивної спеціалізації. Встановлено взаємозв’язок показників жирового компоненту за сегментами тіла спортсменів, що спеціалізуються в силових видах спорту з професійною спортивною діяльністю.

Ключові слова: спортсмен, спортивна спеціалізація, силові види спорту, склад тіла, жировий компонент, м’язовий компонент, методика оцінювання.

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ КАК ФАКТОР

ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Татьяна Дидык, Наталья Шельчук, Качан В.В.

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Национальный университет водного хозяйства и природопользования Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова В статье представлен анализ показателей состава тела спортсменов разных спортивных специализаций. Установлена взаимосвязь показателей жирового компонента по сегментам тела спортсменов, специализирующихся в силовых видах спорта с профессиональной спортивной деятельностью.

Ключевые слова: спортсмен, спортивная специализация, силовые виды спорта, состав тела, жировой компонент, мышечный компонент, методика оценки.

ASPECTS OF BODY COMPOSITION ATHLETES AS A FACTOR OPTIMIZATION

TRAINING PROCESS

Didyk Tatiana, Natalia Shelchuk, V. Kachan Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo National University of Water Management and Nature Vinnitsa National Medical University. MI Pirogov The analysis of indexes of composition of body of sportsmen of different sporting specializations is presented in the article. Intercommunication of indexes of fatty component is set on the segments of body of sportsmen, specialized in the power types of sport with professional sporting activity ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Key words: sportsman, sporting specialization, power types of sport, composition of body, fatty component, component of muscles, method of estimation.

ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ В ТРЕННУВАННІ ЮНИХ

ФУТБОЛІСТІВ Ігорь Жосан, Евгений Стрикаленко, Олег Шалар Херсонський державний університет Постановка проблеми. В спеціальній літературі широко висвітлюються питання теорії і практики спортивного тренування футболістів різного рівня спортивної майстерності. Проте в значно меншій мірі розкриті аспекти використанням допоміжного обладнання, тренажерів та технічних пристроїв в підготовці футболістів [1, 2, 3, 5].

Це підкреслює і президент Федерації футболу України, який зазначає, що в наш час практично відсутня необхідна учбова література, що значно ускладнює роботу по підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі спорту, тренерів, викладачів, яку в нашій державі доручено здійснювати університетам, інститутам фізичної культури та факультетам фізичного виховання педагогічних вузів [4].

Незважаючи на значні успіхи теорії та методиці футболу, в наш час ще далеко не вичерпані усі можливі резерви підготовки футболістів. Проте в цій галузі, на жаль, все ще залишається низка невирішених проблем. До них можна віднести такі проблеми, як розробка та моделювання раціональних варіантів техніки але найважливішою у підвищенні якості навчально-тренувального процесу в цій сфері є проблема удосконалення технічної підготовленості футболістів.

На думку А.І. Дубенчука, А.М. Зеленцова, В.В. Соломонко на відміну від закордонних спеціалістів більшість вітчизняних викладачів, тренерів і спортсменів практично не використовують в тренувальному процесі допоміжне обладнання та тренажерні пристрої. Серед основних причин такого положення справ в спортивній практиці виділяють низку факторів серед яких головними є відсутність самих тренажерів, достатнього детального опису цих конструкцій та методики їх використання [6].

Вирішення проблем організації навчально-тренувального процесу потребує від спеціалістів застосування найбільш досконалих форм, методів та засобів тренування. Значні перспективи у підвищенні ефективності тренувального процесу відкриває використання на заняттях допоміжного обладнання для розвитку фізичних якостей та технічної підготовленості футболістів. Саме тому дослідження даної теми безумовно є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід роботи провідних футбольних шкіл в світі доводить, що на сучасному етапі в підготовці футболістів впевнено використовується значна кількість різноманітного допоміжного обладнання, тренажерів та технічних засобів. Їх систематичне використання не тільки прискорює процес навчання, але й робить його більш різноманітним та більш цікавим як для дітей та підлітків, так і для кваліфікованих футболістів.

На думку провідних тренерів з футболу тренажери забезпечують виконання цілої низки завдань:

- розвиток спеціальних фізичних якостей;

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- засвоєння правильної техніки;

- вдосконалення тактичного мислення;

- контроль якості виконання спеціальних гральних прийомів та ін.

Аналіз наукових та науково-методичних джерел, програм для дитячоюнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву стосовно використання допоміжного обладнання вказує на те, що серед значної кількості різноманітних засобів найбільш ефективно використовуються наступні:

переносні стояки; переносна стінка; переносні ворота; низькі ворота; малі ворота (виготовлені із металевих труб, кінці яких встромляються в землю.

Розмір воріт – 1,0 х 1,5 м, або 1,0 х 2,0. Таких воріт потрібно мати до 10 штук);

стояки для підвішування м’ячів; переносні бар’єри; тренажер «Снайпер;:Pages:     | 1 |   ...   | 106 | 107 || 109 | 110 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.2; 630.22; 630.182; 630.187 Ю. В. ПЛУГАТАР * ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛІСІВ КРИМУ Кримськая гірсько-лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Наведено загальну характеристику типологічної структури лісів Криму та у розрізі головних типоутворювальних порід: дубів пухнастого і скельного, сосон – кримської, гачкуватої (звичайної), Станкевича, бука кримського (східного) та ялівця високого. Проаналізовано розподіл деревостанів...»

«УДК [556.53+547.5](282.243)7 В.М. Іванова ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГІДРОЛОГІЧНИХ, ГІДРОХІМІЧНИХ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Проаналізовано особливості динаміки гідрологічних, гідрохімічних і гідроекологічних показників Молочного лиману Приазов’я за 2002роки. Стан проблеми та аналіз публікацій Значна кількість водойм північного Приазов’я в середині минулого століття перебувала під антропогенним тиском і зазнала істотних змін унаслідок інтенсивного їх...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 54–58. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 54–58. УДК 614.2+669.013 Т. В. Єрошкіна, С. С. Борисенко, Г. В. Даниленко, Н. Г. Положай 9 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара РОЛЬ КОМІСІЙ ПІДПРИЄМСТВ З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Оцінено адекватність працевлаштування осіб з обмеженими...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»