WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 104 | 105 || 107 | 108 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 106 ] --

БАЗОВА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СНОУБОРДИСТІВ – ПОЧАТКІВЦІВ

Надія Грабик, Тетяна Кучер Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка У статті запропонована методика базової технічної підготовки сноубордистів – початківців. Розроблені засоби, методи та методичні прийоми технічної підготовки, визначено особливості їх застосування. Експериментальним шляхом доведена ефективність авторської методики. Ключові слова: базова технічна підготовка, сноубордисти – початківці, методика, засоби, методи, методичні прийоми.

Ключові слова: сновбордисти-початківці, технічна підготовка, методичні прийоми безсніжний і сніговий період.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НАЧИНАЮЩИХ

СНОУБОРДИСТОВ

Надежда Грабык, Татьяна Кучер Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка.

В статье предложенная методика базовой технической подготовки начинающих сноубордистов. Разработаны средства, методы и методические приёмы технической подготовки, определены особенности их использования. Экспериментальным путем доказанная эффективность авторской методики.

Ключевые слова: базовая техническая подготовка, начинающие сноубордисты, ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ методика, средства, методы, методические приёмы.

BASIC TECHNICAL PREPARATION OF SNOWBOARDS – BEGINNERS

Nadiya Hrabyk, Tatyana Kucher Ternopil National Pedagogical University.

Basic technical preparation of snowboard - beginners methodology of offed in the article.

Facilities, methods and methodical receptions of technical preparation were worked out; the peculiarities of their using are determined. Author’s methodology effectiveness is proved by an experimental way.

Key words: basic technical preparation, snowboard - beginners, methodology, facilities, methods, methodical receptions.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВИДІВ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМІ

Олена Дем’янчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Постановка проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета спортивного тренування - реалізувати можливості оптимального фізичного розвитку спортсмена, всебічного вдосконалення фізичних якостей і пов'язаних з ними здібностей в єдності з вихованням духовних і морально-вольових якостей [7].

Туризм не олімпійський вид спорту настільки різноманітний за формою своєї організації, що єдину систему підготовки для всіх його видів розробити неможливо. Підготовка у гірському, водному, спелео-, лижному і вело-туризмі значно відрізняється одна від іншої, але всі спортсмени, які займаються цими видами, вважаються представниками одного виду спорту – «спортивного туризму». Однак, не дивлячись на всю різноманітність форм підготовки в туризмі, існують єдині основи побудови спортивного тренування [1].

У спортивному туризмі мотивація занять різноманітна і залежить від особистості, але найчастіше це: фізичне вдосконалення, досягнення високих спортивних результатів, пізнання навколишнього середовища і самого себе.

Результатом занять спортивним туризмом можна вважати фізичний і духовний розвиток людини; естетичне та морально-вольове виховання; пізнання історії та сучасності; розвиток та підвищення рівня знань, умінь, навичок подолання природних перешкод (Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В., 2009).

Спортивна складова передбачає заняття туризмом з метою вдосконалення загальної фізичної підготовки, покращення спеціальної технічної і методичної підготовки, практичне застосування знань і навичок з тактики і техніки туризму.

Спортивний туризм потребує різноманітної підготовки. Насамперед, це туристична підготовка, тобто процес формування системи знань, вмінь і навичок, необхідних для занять даним видом спорту (Дугаренко І.А.,2007).

Підготовка туристів має інтервальний характер і включає такі види:

теоретична підготовка – забезпечує формування системи спеціальних знань, вмінь та навичок; фізична підготовка – спрямована на підвищення функціональних можливостей всіх систем організму та розвиток фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість, координація та гнучкість); технічна підготовка – забезпечує оволодіння найбільш раціональними способами виконання технічних дій та прийомів; тактична підготовка – характеризує здатність ведення спортивної боротьби і досягнення поставленої мети;

психологічна підготовка – характеризує здатність долати труднощі в ході ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ тренувальної, змагальної діяльності, регулювати власний психічний стан, проявляти морально-вольові якості [4; 5; 7].

Слід відмітити, що усі види спортивної підготовки в ході тренувальної діяльності здійснюються комплексно в тісній взаємодії.

Мета та завдання дослідження - проаналізувати особливості видів підготовки спортсменів у спортивному туризмі.

Методи дослідження – аналіз літературних джерел з проблеми, яку ми вивчаємо.

Результати досліджень та обговорення. Система спортивної підготовки туристів – це сукупність різноманітних процесів, видів діяльності, різних видів підготовки, які взаємодіють і взаємообумовлені.

Техніка туризму - багатогранне поняття. У найпростішому визначенні - це сукупність технічних прийомів і засобів, використовуваних для ефективного вирішення туристських завдань [2; 3]. По відношенню до спортивного туризму характерними завданнями, крім перерахованих вище, є: подолання класифікованих ділянок маршруту різної категорії складності (в тому числі організація страховки), ефективне життєзабезпечення спортсменів у різних умовах зовнішнього середовища. Рішення даних завдань власне і вимагає від учасників туристських заходів володіння певним обсягом туристської техніки.

Рівень володіння різноманітною туристської технікою, серед інших якостей, свідчить про рівень професіоналізму спортсменів у спортивному туризмі.

Що ми розуміємо під визначенням «тактика туризму»? У спорті тактику визначають, як мистецтво ведення спортивної боротьби, сукупність форм і способів з метою досягнення найвищого результату, перемоги. До тактики слід віднести і складання плану виступу у змаганнях. Для цього необхідно врахувати можливості спортсмена, особливості його суперників, конкретні умови проведення змагань, розрахувати, які засоби і методи ведення боротьби найбільш повніше розкриють можливості спортсмена [2; 5].

За аналогією в туризмі тактику так само можна визначити як мистецтво проведення спортивних походів і змагань. Однак ми дамо більш інформативне визначення тактики туризму. У туризмі під визначенням «тактика» будемо розуміти вибір оптимальних технічних засобів, способів їх використання і дій для ефективного і безпечного досягнення поставлених цілей і вирішення необхідних завдань (Аркін Я., Захаров П., 1980). Як (яким чином) з найменшими матеріальними, фізичними, психічними витратами досягти мети походу, подолати маршрут або виконати завдання змагань? Це і є основне питання туристської тактики, рішення якого передбачає вирішення цілого ряду окремих тактичних завдань [2].

Як прийнято класифікувати тактику туризму? Часто в спеціальній літературі поняття тактики нерозривно пов'язують з поняттям туристської техніки (Аппенянский А.І., Байковский Ю.В) і ведуть мову про рішення техніко-тактичних завдань. Дійсно туристська тактика часто втілюється у вигляді вибору відповідних технічних прийомів і технічних засобів з числа тих, якими володіють спортсмени для вирішення конкретної ситуаційної задачі.

Відповідно, чим більше освоєних технічних прийомів і засобів, тим більший простір для тактичних рішень. І навпаки, якщо турист володіє одним єдиним прийомом для вирішення даної задачі, говорити про яку-небудь тактику не доводиться. Однак розуміння тактики, як вибору оптимальної техніки для ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ вирішення конкретних завдань і відповідна її класифікація є надто вузьким і не передає дійсного значення тактики в туризмі. Насправді поняття «тактика» слід застосовувати до всіх аспектів організації та проведення походів і змагань.

Фізична підготовка – найважливіша частина процесу тренування спортсмена. Поділяється вона на загальну і спеціальну.

Загальна фізична підготовка, дуже корисна для зміцнення здоров’я, зумовлює гармонійний розвиток усіх органів і систем людського організму, підвищення їх функціональних можливостей – збільшення сили, швидкості, витривалості, спритності і т.д.

[6].У процесі тренувань на загальну фізичну підготовку розвивають необхідні для заняття активним туризмом фізичні якості:

загальну витривалість, силу, гнучкість тіла, швидкість рухів, спритність. При цьому розвиток загальної витривалості має в туризмі першорядне значення.

Загальна фізична підготовка є основою спеціальної фізичної підготовки.

Спеціальна фізична підготовка забезпечує розвиток фізичних якостей і формування рухових умінь та навичок, які необхідні для певного виду спорту, для певних видів змагань.

Співвідношення засобів і методів загальної і спеціальної фізичної підготовки залежить від індивідуальних особливостей спортсмена, його спортивного стажу, періоду тренувань і завдань на даному етапі підготовки [7].

Психологічна підготовка включає в себе формування знань з основ психології спортсмена і вихованню особистісних психічних якостей (виховання сміливості, цілеспрямованості, рішучості, терпіння і витримки, душевної чуйності та колективізму).

Психологічна підготовка визначає здатність туриста долати труднощі, що виникають в ході тренувальної і змагальної діяльності. Великого значення в психологічній підготовці набувають вміння регулювати власний психічний стан і зберігати психічну стійкість до несприятливих умов. Необхідно виховувати здатність швидко приймати правильні рішення в складних умовах, формувати сприятливу психологічну атмосферу в колективі, що в значній мірі, залежить від керівника групи. Важливі його особистістні якості, вміння спілкуватись з людьми, управляти формуванням соціально-психологічному клімату [8]. Тільки дружній і згуртований колектив здатний пройти складний маршрут і подолати всі перешкоди.

Теоретична підготовка відіграє значну роль в загальній системі підготовки спортсмена і спрямована на формування системи спеціальних знань, вмінь та навичок по підготовці, організації і проведенню туристських спортивних походів і змагань [1; 3]. Різноманітне коло знань, якими володіє турист, сприяє розвитку його загальної ерудиції, інтелекту, що впливає на формування інтересу, позитивної мотивації, свідомого ставлення до занять туризмом.

Теоретичну підготовку слід розглядати у тісному взаємозв’язку з практичною, методичною та іншими видами підготовки. Великого значення набуває практичний досвід, який збагачує новими знаннями і, таким чином, покращує теоретичну підготовленість спортсменів [5]. Тренер повинен чітко усвідомлювати закономірності теорії і методики фізичного виховання, спортивної підготовки, знати принципи і форми побудови тренувального процесу.

Висновки. Сучасний спорт як в організаційному плані, так і за складність підготовки спортсменів є безумовно високопрофесійною діяльністю з боку ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ тренерського складу, так із боку самих спортсменів. Кінцева мета величезної тренувальної роботи – успішний виступ у змаганнях – в наш час усе рідше досягається взаємодією лише тренера й спортсмена. Вона потребує всебічного забезпечення усіх видів підготовки спортсмена. Навіть у представників одного й того ж виду спорту підготовка дуже відрізняється. Тренувальний процес залежить від кваліфікації спортсмена, його психофізіологічних даних, особливостей спеціалізації.Pages:     | 1 |   ...   | 104 | 105 || 107 | 108 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 24–30. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 24–30. УДК 504.5:546.48 С. О. Гунько4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара КАДМІЙ У ҐРУНТАХ м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК Наведено дані щодо поширення кадмію у ґрунтах промислової, селитебної та рекреаційної частин м. Дніпродзержинськ. Згідно із класифікацією міських ґрунтів, на території міста визначено...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА випуск 99, 2014 р. УДК 619:615.9:577.1:604.6:633.34:636.52/.58 ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: toxi-lab@vet.kharkov.ua Долецький С.П. Національна академія аграрних наук України, м. Київ Питання впливу...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»