WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 102 | 103 || 105 | 106 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 104 ] --

Побудовані на основі найбільш важливих характеристик моделі кінематичної структури технічних прийомів юних і висококваліфікованих борців виявили значні відмінності в часових, просторово-часових характеристиках, дозволили визначити недоліки в технічній підготовленості і технічному вдосконаленні спортсменів, що спонукало визначити загальну спрямованість тренувальних програм для удосконалення технічної підготовленості юних борців на етапі попередньої базової підготовки за таким алгоритмом:

збір кількісної інформації про кінематичну структуру техніки рухових дій юних борців;

створення моделей техніки прийомів борців різної кваліфікації;

підбір комплексів вправ і організація тренувального процесу у відповідності з обраним напрямком технічного вдосконалення;

розробку програм удосконалення технічної підготовки, відмітною особливістю яких є вплив на окремі елементи технічних дій юних борців;

контроль окремих характеристик кінематичної структури технічних прийомів.

Перспективи подальших досліджень спрямовані на визначення ефективності експериментальних програм технічної підготовки юних борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки та їх корекція за результатами біомеханічного контролю моделей структури рухових дій.

ЛІТЕРАТУРА Адашевский В. М. Некоторые методы моделирования биомеханических 1.

характеристик тела спортсмена / В. М. Адашевский, С. С. Ермаков, О. К.

Морачковский // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ (ХХПІ). – 2002. – № 25. – С. 82Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо-юнацьких 2.

спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / C. В. Латишев, В. І. Шандригось. – К.: АСБУ, 2011. – 95 с.

Врублевский А. А. О некоторых особенностях биомеханического 3.

видеомоделирования спортивных движений / А. А. Врублевский // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту. – Минск, 2004. – С. 573-575.

Костюкевич В. М. Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве :

4.

[монография] / В. М. Костюкевич — Винница : ООО Фирма «Планер», 2011 — 736 с.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 5.

теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 807 с.

Спортивная борьба: Учебник для институтов физической культуры / Под ред.

6.

А. П. Купцова. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 424 с.

Туманян Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки.

7.

Кн. 2: Кинезиология и психология: Учебное пособие / Г. С. Туманян. – М.:

Советский спорт, 1998. – 279 с.

Тупеев Ю. В. Особенности кинематической структуры техники двигательных 8.

действий борцов вольного стиля различной квалификации / Ю. В. Тупеев // Физическое воспитание студентов: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ (ХХПІ). – 2010. – № 1 – C. 106-108.

Хмельницкая И. В. Безконтактные методы измерения двигательной функции 9.

человека: Методическое пособие для вузов физического воспитания и спорта / И. В. Хмельницкая. – К., 2004. – 52 с.

Шахмурадов Ю. А. Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней 10.

подготовки борцов / Ю. А. Шахмурадов. – М.: Высшая школа, 1997. – 189 с.

АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ

ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Володимир Гамалій, Станіслав Синіговець Національний університет фізичного виховання і спорту України В статті розглянуті кінематичні моделі базових технічних прийомів у вільній боротьбі.

Визначені середньогрупові відмінності структурних елементів технічної підготовленості спортсменів різних кваліфікацій, що дозволяє коригувати процесом навчання та вдосконалення технічним діям юних борців на етапі попередньої базової підготовки.

Ключові слова: моделювання, кінематична структура технічних дій, юні борці, борці високої кваліфікації.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ.

Владимир Гамалий, Станислав Синиговец Национальный университет физического воспитания и спорта Украины В статье рассмотрены кинематические модели базовых технических приемов в вольной борьбе. Определены среднегрупповые различия структурных элементов технической подготовленности спортсменов различных квалификаций, что позволяет корректировать процесс обучения и совершенствования техническим действиям юных борцов на этапе предварительной базовой подготовки.

Ключевые слова: моделирование, кинематическая структура технических действий, юные борцы, борцы высокой квалификации.

MODELLING OF TECHNICAL ACTION ON OF FREE STYLE WRESTLERS THE

PRE OF BASIC TRAINING

Vladimir Gamaliy, Stanislaw Sinigovets National University of Physical Education and Sport of Ukraine The article deals with the kinematic model of the basic techniques in freestyle wrestling. The identified differences serednohrupovi structural elements of technical preparedness of athletes of different qualifications that allows you to adjust the learning process and improve the technical operations of young fighters in the pre basic training.

Key words: modelling, kinematic structure of technical actions, young wrestlers, wrestlers qualifications.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

БАЗОВА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СНОУБОРДИСТІВ –

ПОЧАТКІВЦІВ Надія Грабик, Тетяна Кучер Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Сьогодні в світі і в Україні, зокрема, спостерігається тенденція до виникнення нових видів спорту.

Їх поява супроводжується недостатнім науково-методичним забезпеченням щодо підготовки спортсменів різної кваліфікації у різних періодах підготовки.

Спортивні педагоги здійснюють управління підготовкою своїх вихованців, зазвичай, керуючись власним спортивним досвідом, інтуїцією, за аналогією системи підготовки в подібних за структурою і змістом змагальної діяльності видів спорту.

Сноубординг – відносно молодий вид спорту в Україні - знайшов своїх прихильників серед любителів та професіоналів у багатьох країнах світу. Як зимовий вид спорту, він характеризується складнокоординаційною структурою рухів у мінливих умовах і має певні особливості. Змагальна діяльність вимагає від спортсмена високого рівня володіння спеціалізованими довільними рухами, які виконуються з високою точністю в умовах дефіциту простору і часу, на тлі підвищення рівня нервово-емоційного напруження. Змагальна результативність сноубордистів значною мірою залежить від технічної майстерності, вміння керувати «сніговою дошкою»[5].

Аналіз результатів змагань упродовж останніх років свідчить, що рівень підготовки вітчизняних сноубордистів відстає від їхніх суперників на міжнародній арені. Причиною такої ситуації є низка факторів: недостатньо науково обґрунтоване теоретико-методичне забезпечення навчальнотренувального процесу; недостатня кількість кваліфікованих кадрів; відсутність належної матеріально-технічної бази.

Проблема підготовки кваліфікованих спортсменів порушує широке коло питань організаційного, методичного, наукового характеру. Вона тісно пов’язана з питаннями побудови тренувального процесу, плануванням розподілу різних напрямків підготовки протягом річного циклу; обґрунтуванням програми, змісту, методів, форм підготовки спортсменів та контролю різних напрямків підготовленості сноубордистів.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури показав, що науковці в основному зосередили свою увагу на питаннях виникнення й розвитку сноубордингу, опису базових елементів техніки катання та окремих аспектів теоретичних основ підготовки спортсменів у сноубордкросі (Ч. Вейс, 1995; П. Куниць, 1996, 2003; Л. Повольни, 1999; В. Стеценко, 2004; С. Фомін, 2004). Окремі наукові праці присвяченні технічній підготовці сноубордистів [1;

2; 4]. Зокрема, дослідження О.В. Зіньків (2004-2011) розкривають особливості технічної підготовки кваліфікованих сноубордистів у альпійських дисциплінах.

Домінуюча роль технічної підготовленості у становленні спортивного результату сноубордистів в альпійських дисциплінах та відсутність науковообгрунтованих даних щодо методики технічної підготовки сноубордистів – початківців зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження – розробити методику базової технічної підготовки сноубордистів – початківців та перевірити її ефективність.

Відповідно до мети в роботі поставлено наступні завдання:

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Проаналізувати наявний стан науково-методичного забезпечення 1.

технічної підготовки у альпійських дисциплінах сноубордингу.

Визначити засоби, методи та методичні прийоми базової технічної 2.

підготовки сноубордистів-початківців у альпійських дисциплінах.

Методи та організація дослідження. Для досягнення мети використовували такі методи дослідження: вивчення літературних джерел;

теоретичний аналіз і синтез; педагогічний експеримент; експертне оцінювання;

педагогічне тестування; методи математичної статистики.

Педагогічний експеримент проводився в ДЮСШ «Екстрім» м. Тернополя.

У дослідженні брали участь 24 дівчини віком 8-9 років груп початкової підготовки 1-го року навчання. Поділ на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи відбувався шляхом випадкового вибору по 12 осіб. Експеримент тривав з вересня по квітень. Протягом цього періоду було проведено 140 тренувань зі спортсменками обох груп. Жодна із спортсменок не мала попереднього досвіду катання на лижах чи сноуборді. За показниками виконання вхідних контрольних нормативів статистично достовірні розбіжності між вибірками не виявлено (p0,05). Спортсменки КГ тренувались згідно рекомендацій навчальної програми з сноубордингу [3], а ЕГ – за авторською методикою.

Результати дослідження та їх обговорення.

До основних технічних дій сноубордистів у слаломі та слаломі-гіганті відносять:

– техніку стартування, яка складається зі стартової стійки, стартового виштовхування і стартового розгону;

– техніку виконання поворотів, яка складається із навантаження сноуборда, розвантаження сноуборда, ротації тулуба і закантовування сноуборда;

– техніку фінішування, яка складається з двох варіантів фінішних стійок – низької з витягнутими вперед руками та згрупованої [2].

Основними елементами базової технічної підготовленості сноубордистівпочатківців є повороти бек сайд, фронтсайд, закантовування, розвантаження, навантаження, ведення дуги повороту та виконання повороту з певною траєкторією [1].

Експериментальна методика технічної підготовки сноубордистівпочатківців розроблена з урахуванням програмних вимог для груп початкової підготовки ДЮСШ [3]. Навчально-тренувальні заняття тривалістю по 1,5 години проводили чотири рази на тиждень. Зміст педагогічного впливу був розроблений з урахуванням віку спортсменок, спортивної періодизації, сезонності сноубордингу, принципів навчання і виховання, закономірностей спортивного тренування.Pages:     | 1 |   ...   | 102 | 103 || 105 | 106 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6 22. Афанасьєва М.М., Великанов Л.Л. Участие микромицетов в биодеструкции лесного опада и их влияние на прорастание семян ели // Микология и фитопатология. – 1989. – 23.– Вып. 4. – С. 305-309.23. Рипачек В. Биология дереворазрушающих грибов. – М. : Изд-во Лесн. пром-сть, 1967. – 276 с. УДК 631.524+712.41 Ст. наук. співроб. А.І. Івченко, канд. с.-г. наук; ст. наук. співроб. І.М. Пацура, канд. с.-г. наук; ст. наук. співроб. А.С. Мельник; інж. О.С....»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на засіданні кафедри матеріал,...»

«Практика радіовимірювань УДК 621.317.07.089 РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Яненко О. П., д.т.н., професор; Куценко В. П.,к.т.н., докторант; Михайленко С. В., студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна RADIOMETRIC QUALITY EVALUATION OF DIELECTRIC MATERIALS Yanenko O. P., Doc. Of Sci (Technics), Prof.; Kutsenko V. P. Cand. Of Sci (Technics); Mikhailenko S. V., student National Technical University of Ukraine «Kyiv...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»