WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 101 | 102 || 104 | 105 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 103 ] --

НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Володимир Гамалій, Станіслав Синіговець Національний університет фізичного виховання і спорту України Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку теорії і практики спорту активно застосовується моделювання, з одного боку, як інструмент і метод наукового пізнання дійсності і з іншого як засіб і спосіб управління підготовкою спортсменів, оптимізатор навчально-тренувальний процес. У спортивній боротьбі велике значення має ефективність рухових дій, тобто володіння спортсменом раціональною моделлю техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спортивній науці моделювання широко застосовується для підвищення різних сторін підготовленості спортсменів різної кваліфікації, що спеціалізуються в багатьох видах спорту, а також для вивчення та вдосконалення рухових дій. У такому випадку під моделюванням прийнято розуміти процес відтворення рухів для вивчення їх структурної побудови. Сама модель спортивної техніки є об'єктом, що дозволяє отримати нові знання про досліджувані дії [4, 5].

У теорії спорту прийнято виділяти дві основні групи моделей [5]. Перша представлена моделями змагальної діяльності, які характеризують різні сторони підготовленості спортсмена (у тому числі і технічну) і морфофункціональними ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ моделями. Друга група процесу: моделі, що відображають тривалість і динаміку становлення спортивної майстерності та підготовленості на різних етапах багаторічної підготовки; моделі етапів багаторічної підготовки, періодів; моделі мезо- та мікроциклів; моделі тренувальних занять та їх частин, а також окремих тренувальних комплексів і вправ.

Моделі, що застосовуються в практиці тренувальної та змагальної діяльності, можна розділити на три рівні [5]. Узагальнені моделі, які відображають характеристику об'єкта чи процесу, виявлену на основі дослідження щодо великої групи спортсменів різних видів певної статі, віку та кваліфікації. Групові моделі розробляються на основі вивчення, конкретної сукупності спортсменів, що відрізняються специфічними ознаками в рамках того чи іншого виду спорту. Індивідуальні моделі, які створюються для окремих спортсменів і спираються на дані тривалого дослідження.

Більшість фахівців [1, 2, 4, 5] сходяться на думці, що модель повинна відповідати наступним вимогам:

модель повинна будуватися на основі найбільш унікальних, з точки зору досягнення мети, параметрів, які найбільшою мірою відображають рівень підготовленості спортсмена;

модельні характеристики повинні бути об'єднані структурно рархічною залежністю;

для кожного основного параметра повинні бути зазначені можливі діапазони змін залежно від цільових функцій, іншими словами лімітуючих факторів;

модельні параметри повинні повністю забезпечуватися надійною і компактною апаратурою для реєстрації та відповідною методикою.

Моделювання техніки рухових дій в спортивній боротьбі використовується для вирішення двох основних завдань: дослідження рухів та їх навчання і вдосконалення. При біомеханічному моделюванні елементів техніки часто використовують моделі, що зберігають кінематичну подібність оригінальним руховим діям: спільністю форм руху, швидкостей, прискорень і т.д. Як відомо, технічні прийоми в спортивній боротьбі мають відносно стабільну структуру.

Під структурою технічних прийомів у боротьбі розуміється одночасне і послідовне виконання в часі окремих елементарних рухів як одну складну дію.

Систематизація наукових досліджень у галузі спортивної боротьби дозволили визначити структуру технічних прийомів, яка за даними А.П. Купцова [6], Г.С.

Туманяна [7], Ю.В. Тупеева [8], Ю.А.

Шахмурадова [10], включає такі фази рухових дій:

1) перша фаза – підготовчі (попередні) дії (захоплення, вхід атакуючого з вихідного положення в стартове, виведення супротивника з рівноваги);

2) друга фаза - основні дії (відрив суперника від килима, остаточне виведення його з рівноваги, розворот, початок падіння);

3) третя фаза - заключні дії (падіння, політ, приземлення).

Мета дослідження: виявити відмінності та особливості модельної структури базових технічних прийомів юних та висококваліфікованих борців вільного стилю.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Методи, організація досліджень. У роботі були використані наступні методи: аналіз наукової та методичної літератури, біомеханічний відеокомп’ютерний аналіз, методи математичної статистики, моделювання.

У дослідженнях взяли участь 28 юних борців у віці 13-14 років, які згідно кваліфікаційним та програмним вимогам спортивних шкіл відносились до етапу попередньої базової підготовки, а також 10 борців високої кваліфікації (майстри спорту України з вільної боротьби) [2].

Для визначення кінематичних характеристик використовувався програмний комплекс біомеханічного відеокомп’ютерного аналізу «BioVideo».

Аналіз кінематичних характеристик точок і біоланок тіла проводився за моделлю запропонованою І. В. Хмельницькою (рис. 1) [9].

Рис. 1. Схема моделі біомеханічного аналізу рухових дій людини за 20 точками.

В наших дослідженнях, для розробки моделей технічної підготовленість борців, включені структурні елементи базових технічних прийомів, які на думку спеціалістів-експертів найбільш частіше використовуються юними спортсменами в змагальнії діяльності на етапі попередньої базової підготовки.

Відеокомп’ютерному аналізу підлягали такі технічні прийоми: звалювання збиванням захватом різнойменної ноги з переходом в захват ніг, кидок нахилом з захватом ніг, кидок поворотом з захватом руки и однойменної ноги "млин", кидок підворотом з захватом руки і шиї. Основу біомеханічного аналізу склали часові, просторово-часові характеристики загального центру тяжіння (ЗЦТ) та окремих біоланок юних борців в сагітальній площині.

Дослідження виконані у відповідності з науковою тематикою кафедри кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Проблематика роботи відповідає темі "Удосконалення засобів технічної і тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних технологій вимірювань, аналізу і моделювання рухів" Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2010-2014 рр.

Результати досліджень та їх обговорення. У нашому дослідженні було проаналізовано 18 показників кінематичної структури техніки базових прийомів у вільній боротьбі. На підставі попередніх результатів були виявлені ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ статистично достовірні відмінності у юних спортсменів. Даний підхід дозволив встановити так звані дискримінанті ознаки техніки для кожної досліджуваної дії.

На підставі виявлених дискримінантних ознак з урахуванням вимог диференціації системи рухів і педагогічної доцільності, а також даних вітчизняних авторів [1, 3], які займалися дослідженнями в цьому напрямку, нами були побудовані середньогрупові статистичні моделі характеристик кінематичної структури техніки досліджуваних технічних прийомів юних борців вільного стилю. При побудові моделей значення показників борців високої кваліфікації приймалися за 100 відсотків, а показники юних борців розраховувалися по відношенню до них також у відсотках, потім отримані дані представлялися у вигляді кругової діаграми.

Результати дослідження представлені на рис. 2 у вигляді моделей атакуючих прийомів, які складаються з 12 кінематичних показників технічної підготовленості борців вільного стилю, а саме тривалість, результуючі швидкості ЗЦТ і окремих біоланок тіла борців в кожній фазі.

Дані моделі представляють практичну цінність. Використовуючи їх, тренер може встановити вихідний рівень технічної підготовленості своїх спортсменів, а також має необхідний орієнтир, до якого потрібно прагнути в процесі їх технічної підготовки. Розроблені моделі дозволяють ефективно управляти тренувальним процесом юних борців, об'єктивізувати процес проведення етапного, поточного і оперативного контролю за їх технічною підготовленістю.

–  –  –

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Кидок поворотом з захватом руки і Кидок підворотом з захватом руки і шиї однойменної ноги "млин" Підготовчі дії (перша фаза): 1 – тривалість фази, с; 2 – швидкість ЗЦТ, мс -1; 3 – швидкість Підготовчі дії (перша фаза): 1 – тривалість тулубу, мс-1; 4 – швидкість правого плеча, мс-1.

фази, с; 2 – швидкість ЗЦТ, мс-1; 3 – швидкість Основні дії (друга фаза): 5 – тривалість фази, с;

тулубу, мс-1; 4 – швидкість лівого плеча, мс-1.

6 – швидкість ЗЦТ, мс -1; 7 – швидкість правого Основні дії (друга фаза): 5 – тривалість фази, с;

передпліччя, мс-1; 8 – швидкість правої кисті 6 – швидкість ЗЦТ, мс-1; 7 – швидкість лівого руки, мс-1.

плеча, мс-1; 8 – швидкість лівого плеча, мс-1.

Заключні дії (третя фаза): 9 – тривалість фази, Заключні дії (третя фаза): 9 – тривалість фази, с; 10 – швидкість лівого плеча, мс --1; 11 с; 10 – швидкість ЗЦТ, мс --1; 11 - швидкість швидкість ЗЦМ, мс-1; 12 – швидкість правого тулубу, мс-1; 12 – швидкість правого плеча, мс-1.

плеча, мс-1.

Рис. 2.

Середньогрупові моделі базових технічних дій борців вільного стилю:

борці високої кваліфікації; юні борці.

Результати досліджень свідчать про те, що до основних відмінностей кінематичної структури техніки рухових дій юних борців відносно спортсменів високої кваліфікації відносяться: відставання просторово-часових характеристик, більш тривалий час виконання окремих фаз і технічних прийомів в цілому.

Аналіз часових характеристик підготовчих дій досліджуваних технічних прийомів юних борців вільного стилю виявив їх процентні збільшення в таких межах: в підготовчих рухах (перша фаза) – від 9,76 до 39,4%, в основних (друга фаза) – від 12,17 до 53,1% і в заключних (третя фаза) – від 20,19 до 36,99% відносно аналогічних показників спортсменів високої кваліфікації, що свідчить про значні відставання юних спортсменів від високваліфікованих борців в часових параметрах.

Під час аналізу результуючих швидкостей ЗЦТ тіла юних спортсменів відносно борців високої кваліфікації під час виконання технічних прийомів спостерігались такі процентні межі їх зниження: від 17,77 до 30,64% в підготовчих рухах; від 14,7 до 49,17% в основних; від 5,75 до 44,65% в заключних, що вказую на значне зниження просторово-часових характеристик в структурі атакуючих дій юних борців відносно показників борців високої кваліфікації.

Розроблені средньогрупові статистичні моделі були покладені в основу створення програм з удосконалення техніки технічних прийомів юних борців вільного стилю у річному циклі на етапі попередньої базової підготовки.

Експериментальні програми вдосконалення техніки рухових дій юних борців на етапі попередньої базової підготовки ґрунтувалася на програмно-цільовому принципі організації навчально-тренувального процесу. Програма включала ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ наступний алгоритм дій: спочатку визначався вихідний рівень технічної підготовленості спортсменів, потім формувалися цільові завдання процесу технічної підготовки, на основі яких здійснювався підбір засобів, методів, форм організації занять, їх зміст та обсяг тренувальних впливів, а також складався план проведення тренувальних занять, потім проходила реалізація самої програми, до якої вносилися корективи на основі результатів оперативного, поточного та етапного контролю.

Висновки:Pages:     | 1 |   ...   | 101 | 102 || 104 | 105 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262376344 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko Dmitry Schepaschenko International Institute for Applied Systems. International Institute for Applied Systems. 176 PUBLICATIONS 3,972 CITATIONS 85 PUBLICATIONS 573 CITATIONS SEE PROFILE...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»