WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 | 55 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 53 ] --

Мета дослідження – аналіз прояву та динаміки показників мотиваційного компоненту структури особистості у кваліфікованих лижників-двоборців.

Методи та організація дослідження.

1. Аналіз науково-методичної літератури.

2. Психологічне тестування: Для визначення прояву показників мотиваційного компоненту структури особистості кваліфікованих лижників-двоборців нами був використаний запитальник Т. Елєрса «Діагностика сили мотиваційної установки на досягнення успіху», запитальник Т. Елєрса «Діагностика сили мотиваційної установки на уникнення невдач» та «Діагностика ступеня готовності до ризику» Шуберта.

3. Соціологічні методи (бесіди).

4. Методи математичної статистики використовувались для визначення наступних показників:

визначення процентного співвідношення;

t-критерія Ст’юдента, для параметричного розрахунку достовірних відмінностей різнорідних вибірок характеристик психологічних параметрів структури особистості.

Обчислення відбувалися за допомогою статистичної системи програми Microsoft Excel та Statistica.

Дослідження проводились протягом 2006-2012 рр. В них взяли участь 61 кваліфікований спортсмен з лижного двоборства, члени збірних команд України, Російської Федерації, Казахстану, Польщі та Білорусії.

Результати дослідження та їх обговорення.

У проведеному нами дослідженні було виявлено, що у 50,8 % кваліфікованих спортсменів лижників-двоборців проявляється помірно-високий рівень мотивації, в 33,2 % дуже високий та в 16,1 % досліджуваних середній рівень мотивації досягнення (див. рис 1.).

Рис. 1. Показники сформованості мотивації досягнення успіху у кваліфікованих лижників-двоборців (n=61) ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Таким чином, кваліфіковані спортсмени в певній мірі є досить вмотивованими особистостями, що також підтверджується результатами інших досліджень [6, 8]. Ми пояснюємо цей факт тим, що основна частина досліджуваних це – майстри спорту, які на момент дослідження входили до складів своїх національних збірних, показували хороші спортивні результати та отримували від цього не тільки задоволення, а й відповідну винагороду. З іншої сторони нами підтверджені наукові дані про те, що мотивація досягнення успіху в найбільшій мірі домінує у спортсменів, які почали отримувати певні здобутки та виходити на пік спортивної форми [3].

Паралельно проведене нами дослідження рівня мотивації уникнення невдач та готовності до ризику у кваліфікованих лижників-двоборців показало, що у 25,1 % досліджуваних спортсменів виявлено низьку мотивацію уникнення невдач, в 49,1 % опитуваних домінує середній рівень, у 22,8 % лижників-двоборців високий рівень та 3 % спортсменів відзначаються дуже високим рівнем мотивації уникнення невдач (див. рис 2.).

Рис. 2. Показники рівня сформованості мотивації уникнення невдач у кваліфікованих лижників-двоборців (n=61).

У процесі дослідження було виявлено, що в 68,8 % кваліфікованих лижниківдвоборців готовність до ризику знаходиться в межах середніх значень, в 27,8 % досліджуваних спортсменів висока готовність до ризику та 3,4 % проявили низький рівень (див. рис 3.). Проаналізувавши анкети досліджуваних більш детально, ми виявили певну тенденцію, а саме: спортсмени, в яких мотивація досягнення успіху була на досить високому рівні, характерезувались середнім або високим рівнем готовності до ризику та середнім або низьким рівнем мотивації уникнення невдач. Окрім цього, у цих спортсменів були значно кращі показники досягнутого спортивного результату як в стрибках на лижах, так і в лижних перегонах.

Відзначимо, що лижники-двоборці з високим показником прагнення до успіху правильно визначають змагальні ситуації, аналізують їх, оцінюють та приймають правильні рішення, спрямовані на досягнення перемоги. Для кваліфікованих спортсменів характерні послідовність та безпомилковість дій по досягненню мети, виконання функціональних обов’язків. Їх рухи є точними та своєчасними.

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рис. 3.Показники рівня готовності до ризику в кваліфікованих лижників-двоборців (n=61).

Аналіз отриманих результатів вказує на досить високий рівень мотивації установки на досягнення успіху. Разом з тим були виявлені деякі особливості. Так, у деяких випадках спостерігаються дуже високі показники рівня мотивації, а у інших – середні і нижчі. Для з’ясування причин такої розбіжності результатів нами були проведені бесіди зі спортсменами. У лижників-двоборців у яких тестуванням були визначені, як дуже високі, так і низькі показники мотивації, виявлено взаємозв’язок мотивації з рівнем досягнення цими спортсменами результатів у спортивній діяльності. Тобто, дуже високий рівень мотивації досягнення успіху спостерігається в членів збірних команд (своїх країн) та спортсменів, які показують високі результати на спортивній арені. На відміну від дуже високого рівня, середні і низькі показники мотивації досягнення успіху спостерігаються в основному в кандидатів в майстри спорту та спортсменів, які закінчують свою кар’єру [1, 3].

З метою з’ясування того, чи вплив специфіки виду діяльності впливає на розвиток психологічних якостей та властивостей структури особистості лижника-двоборця, які в свою чергу сприяють досягненню високого спортивного результату, ми поділили наших досліджуваних на три групи на основі досягнення ними спортивного результату, а саме:

високий, середній та низький рівень досягнутого успіху.

Для визначення того, чи є статистично значущі відмінності між контрастними групами, а саме з високим та низьким спортивним результатом у спортсменів лижниківдвоборців, ми використали двовибірковий t-критерій Стюдента. Він застосовується для перевірки гіпотези про розбіжність середніх показників для двох вибірок. У ньому не передбачається рівність дисперсій двох генеральних сукупностей.

Під час порівняння результатів 1 та 3 груп досліджуваних по мотиваційному компоненту виявлено статистично значущі відмінності, а саме за показниками тестів:

мотивація досягнення успіху (t=7,99, p0,001), мотивація уникнення невдач (t=2,66, p0,01) та схильність до ризику(t=5,29, p0,001). Між спортсменами 1 та 2, а також 2 та 3 груп статистично значущих відмінностей не виявлено.

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Статистично значущі відмінності по впливу на досягнення успішного результату в лижних перегонах між 1 та 3 групами ми виявили тільки по мотивації досягнення успіху (t=3,72, p0,001). Це підтвердило наукові дані Л. К. Сєрової [3] про те, що мотивація зростає до певного рівня та проявляється найбільше в майстрів спорту.

Отримані результати свідчать про наявність тенденції підвищення рівня мотивації досягнення успіху, яка є запорукою оптимального результату в стрибках на лижах з трампліна (рис.3.4.). Як бачимо, з підвищенням рівня мотивації досягнення успіху знижується рівень мотивації уникнення невдач та підвищується рівень готовності до ризику.

–  –  –

Нами підтверджені та доповнені наукові данні Д. Я. Райгородского [2] про те, що в особистостей, які мають високий рівень мотивації уникнення невдач в більшості випадків проявляється низький рівень готовності до ризику. Відповідно, ті хто сильно вмотивований на досягнення успіху та мають високий рівень готовності до ризику, менше відчувають дискомфорт в екстремальних ситуаціях, ніж ті спортсмени, які мають високий рівень готовності до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач. І навпаки, якщо в спортсмена є високий рівень мотивації до уникнення невдач, то це перешкоджає мотиву досягнення успіху.

ВИСНОВКИ

Спираючись на проаналізовані нами наукові дані, можемо зробити висновок про те, що специфічна спортивна діяльність веде з однієї сторони до формування важливих якостей особистості, а з іншої до підвищення рівня мотивації досягнення успіху лижників-двоборців, що сприяє не тільки ефективності виконання тренувальної та змагальної діяльності, але й визначає подальшу поведінку спортсмена.

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ У процесі аналізу отриманих даних встановлено, що основні складові мотиваційного компоненту структури особистості лижників-двоборців взаємопов’язані між собою та мають суттєвий вплив на досягнення високого спортивного результату.

ЛІТЕРАТУРА

Казмірук А. В. Розвиток пріоритетних компонентів структури особистості лижникадвоборця в процесі психологічної підготовки : дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту :

24.00.01 / А. В. Казмірук ; Львівський державний університет фізичної культури. – Л., 2013. – 20 с.

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Д. Я.

2.

Райгородский // – Самара, Бахрак – М., 2000. – 672 с.

Серова Л. К. Психология личности спортсмена [Текст] : учеб. пособие / Л. К. Серова. – М.

3.

: Сов. спорт, 2007. 116 с.

Юров И. А. К вопросу о мотивации в лыжном спорте / И. А Юров // Лыжный спорт :

4.

[сб.]. – М., 1981. – Вып. 1. – С. 28 – 29.

5. Ames C. Achievement goals, motivational climate, and motivational processes / Ames C. // Human Kinetics. – 1992. – Р. 161–176.

Bird A. Psychology and Sport Behavior / Anne Marie Bird, Bernette K. Cripe, – St. Louis [etc.]:

6.

Times Mirror / Mosby, 1986. – 343 p.

7. Duda J. The Relationship of Goal Orientation to Beliefs About Success, Perceived Ability, and Satisfaction in Sport / Joan Duda, John Nicholls // Movement and Sport. Psychological Foundations and Effects: proceedings of the VIIIth European Congress of Sport Psychology.

Vol. 3 Motivation, Emotion, Stress – Sankt Augustin, 1993. – P. 43-47.

Tnts M. Motivation and Personality Traits of Elite Athletes / Malle Tnts, Toomas Vitsut // 8.

Movement and Sport. Psychological Foundations and Effects: proceedings of the VIIIth European Congress of Sport Psychology. Vol. 3 Motivation, Emotion, Stress – Sankt Augustin, 1993. – P. 265-269.

АНОТАЦІЇ

ПРОЯВ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ

КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ Андрій Казмірук, Юлія Притуляк-Казмірук Львівський державний університет фізичної культури У навчально-тренувальній та змагальній діяльності мотивації надається велике значення.

Проблема формування мотивації досягнення успіху та зниження рівня негативного впливу мотивації уникнення невдач у спортсменів є провідною в науковій та практичній діяльності.

Стаття присвячена особливостям прояву та динаміки показників мотиваційного компоненту структури особистості кваліфікованих лижників-двоборців. Підкреслюється необхідність врахування цих параметрів особистості, що забезпечують високий рівень спортивного результату в удосконаленні процесу підготовки спортсменів.

Ключові слова: мотиваційний компонент, структура особистості, лижники-двоборці.

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ПРОЯВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТИВАЦИОННОГО

КОМПОНЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЫ

Андрей Казмирук, Юлия Притуляк-Казмирук Львовский государственный университет физической культуры В учебно-тренировочной и соревновательной деятельности мотивации придается большое значение. Проблема формирования мотивации достижения успеха и снижение уровня негативного влияния мотивации избегания неудач у спортсменов является ведущей в научной и практической деятельности. Статья посвящена особенностям проявления и динамики показателей мотивационного компонента структуры личности квалифицированных лыжниковдвоеборцев. Подчеркивается необходимость учета этих параметров личности, обеспечивающих высокий уровень спортивного результата в усовершенствованные процесса подготовки спортсменов.

Ключевые слова: мотивационный компонент, структура личности, лыжники-двоеборцы.Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 | 55 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА випуск 99, 2014 р. УДК 619:615.9:577.1:604.6:633.34:636.52/.58 ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: toxi-lab@vet.kharkov.ua Долецький С.П. Національна академія аграрних наук України, м. Київ Питання впливу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на засіданні кафедри матеріал,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 3 від 19.09.2013 р. Підпис...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»