WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 5 ] --

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАВЛЕННЯ УЧНІВ РІЗНИХ

ДЕМОГРАФІЧНИХ І МЕДИЧНИХ ГРУП ДО УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Іванна Боднар Львівський державний університет фізичної культури Було опитано 1017 учнів середнього шкільного віку трьох медичних груп. З’ясовано, що зі зниженням рівня здоров’я у школярів спостерігається тенденція до зниження переконаності у користі уроків фізичної культури, у бажаній кількості уроків на тиждень, бажанні мати диференційовану оцінку з фізичної культури і суттєве (р0,05-0,01) зниження бажання складати нормативи фізичної підготовленості.

Ключові слова: фізична культура, школярі, ставлення.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

РАЗЛИЧНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП К УРОКОВ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Иванна Боднар Львовский государственный университет физической культуры Было опрошено 1017 учеников среднего школьного возраста трех медицинских групп.

Выяснено, что с понижением уровня здоровья у школьников наблюдается тенденция к снижению уверенности в пользе уроков физической культуры, в желаемом количестве уроков в неделю, желании иметь дифференцированную оценку по физической культуре и существенное (р 0,05-0,01 ) снижение желания сдавать нормативы физической подготовленности.

Ключевые слова: физическая культура, школьники, отношение.

–  –  –

Вінницький медичний коледж імені академіка Д. Заболотного1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова2 Постановка проблеми. Аналіз останніх публікацій. Формування позитивної мотивації у школярів до занять фізичною культурою без перебільшення можна назвати однією з центральних проблем сучасної школи в умовах модернізації української освіти [6]. Раніше метою уроків фізичної культури було виховання фізичних здібностей школярів, досягнення спортивних результатів, спортивні перемоги, відбір талантів.

Існувала думка, що вчитель фізичної культури в першу чергу повинен піклуватися про фізичний розвиток школярів і залежно від вікових етапів шукати засоби і методи для максимального розвитку їх можливостей. У теорії цілеспрямованого виховання набагато менше уваги приділяється всебічному розвитку особистості, коли узгоджуються аспекти фізичного, психічного, духовного і соціального здоров'я, виховується потреба в здоровому способі життя. На жаль, сьогоднішнє значення фізичної культури та фізичного виховання не сприяє підтриманню престижу даного предмета у громадськості і чомусь формує зневажливе ставлення до нього [3].

Сьогодні основна мета системи освіти країни – це виховання творчої та вільної особистості, здатної виразити себе і втілити в життя свої прагнення. Змінилася і мета фізичної культури як навчального предмета: всім школярам по можливості розвивати і реалізовувати свій фізичний, психічний, духовний і громадський потенціал, формувати і зміцнювати навички фізичного самовиховання [7]. Сьогодні школа повинна не стільки розвивати у дітей фізичні здібності, скільки формувати навички самостійних фізичних занять, свідомого зміцнення свого тіла фізичними вправами. Дуже важливо вміти правильно підбирати форми фізичної активності в залежності від потреб свого організму і стану здоров'я. Простіше кажучи, сьогодні від школяра потрібні активність, творчість і самовиховання. Одним з основних факторів, що визначають активність і потребу в самовихованні школярів є їх відношення до занять фізкультурою. Тому, формуючи мотиви фізичної активності школярів та навички фізичного самовиховання даному І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ фактору необхідно приділити максимум уваги [2]. Саме в шкільні роки формуються мотиви і навички фізичної активності, які можуть зберегтися і по закінченню школи, тобто стати нормою життя особистості.

У той же час актуальність дослідження обумовлена і погіршенням стану здоров'я школярів, який останнім часом привертає все більше уваги лікарів, вчителів, батьків і громадськості.

Проблему здоров'я школярів може вирішити загальноосвітня школа, використовуючи свій специфічний потенціал, в якому найважливіше значення мають заняття фізичною культурою. Однак, сьогодні можливості школи, які можуть бути використані з метою оздоровлення підростаючого покоління реалізуються недостатньо ефективно. Про це свідчать прогресуючі серед школярів різні фізичні відхилення, психічні захворювання, хронічна перевтома.

Традиційні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в силу різних причин також не приносять відчутного результату, більше того, втрачають свою популярність. Це пов'язано з недосконалістю викладання шкільної фізичної культури, орієнтованого насамперед на навчання учнів спеціальними руховими уміннями і навичками. На наш погляд, цього явно недостатньо для розкриття і розвитку тих здібностей школярів, які дозволяли б їм у разі необхідності забезпечувати відновлення своєї психофізіологічної працездатності, покращувати саморегуляцію, удосконалювати творчу самореалізацію і емоційно - вольову стійкість. Крім того, фізкультурноспортивна діяльність школярів мотивована лише виконанням деякої, навіть біологічно обґрунтованої нормою фізичної активності, що не викликає у них особливого інтересу.

У зв'язку з цим, найважливіше завдання сучасної освіти полягає у залученні школярів до систематичних занять фізичними вправами і спортом, формування у кожної дитини потреби в заняттях фізичною культурою [9].

Необхідність вирішення проблеми формування у дітей позитивної мотивації до фізкультурно-спортивної діяльності обумовлена науковими фактами, отриманими в дослідженнях В.А.Баландіна, в яких встановлено, що інтерес до занять фізичними вправами з дорослішанням дітей починає знижуватися вже з старшого дошкільного віку [1]. Практика фізичного виховання в загальноосвітніх школах недостатньо сприяє формуванню у школярів мотивів і потреб у регулярній рухової активності як важливої складової частини здорового способу життя [8]. Основними причинами даного факту є ігнорування інтересів і здібностей дітей; недооцінка ролі особистості підлітка;

використання методів примусу і покарання, а також авторитарного тиску вчителів;

перевага шаблонного викладання уроку «фізична культура»; система оцінок, яка не враховує індивідуальних особливостей школярів і, в більшості випадків, викликає негативне ставлення до занять.

Мета дослідження - виявити ставлення учнів до уроків фізичної культури;

визначити, що очікують учні від предмета і особисто від вчителя фізичної культури, а також що є причиною небажання учнів відвідувати заняття.

Для досягнення мети використано такі методи: аналіз науково-методичної літератури, анкетування, методи математичної статистики.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Організація дослідження. Було проведено анкетування школярів 7-х класів загальноосвітньої школи м. Вінниці з метою визначення мотивації до занять фізичними вправами. Всього в анкетуванні прийняли участь 90 школярів (45 хлопчиків та 45 дівчаток). Деякі питання анкети і відповіді респондентів ми представимо у нашій статті.

Результати дослідження. Опитування показало, що більша частина школярів позитивно ставиться до фізичної культури і спорту (89 % хлопчиків і 54,3 % дівчаток).

Однак великий відсоток опитаних (відповідно 11 % хлопчиків і 45,7 % дівчаток) вважають, що можна прожити без фізичної культури і взагалі не бачать необхідності в цих заняттях. Близько половини опитаних зараховують уроки фізичної культури до розряду другорядних предметів. Третина респондентів вважає, що фізкультура предмет підвищеної складності, що вимагає спеціальних здібностей, особливої підготовки. Це свідчить про те, що збільшується кількість учнів з синдромом вивченої безпорадності: «це мені не під силу», « я так не зможу».

Аналіз негативного ставлення до уроків фізичної культури показує, що в рейтингу значущості з 9 запропонованих чинників, найбільш істотним для школярів є такі:

відсутність вправ, які подобаються (26,1 %), відсутність музичного супроводу (21,7 %), велике фізичне навантаження на заняттях (17,4 %) - у дівчаток. У хлопчиків спостерігається інша ситуація: недостатнє навантаження на заняттях для 37 % школярів, відсутність видів вправ, які подобаються (22,2 %), не задовольняє спрямованість занять (14,9 %). Досить велика кількість хлопчиків і дівчаток вказали на такі варіанти відповідей, як «не цікаво на уроках », «мало граємо на уроках » і « недостатньо змагальних моментів» (табл. 1).

Таблица 1 Відповіді школярів на запитання: «Що Вас не задовольняє на уроках фізичної культури»?, % Чим ви не задоволені на уроках Дівчата (n=45) Хлопці (n=45) Всього (n=90) фізичної культури?

Велике фізичне навантаження 17,4 7,4 12,4 на заняттях Недостатнє навантаження 2,2 37,0 19,6 Відсутність видів вправ, які 26,1 22,2 24,15 подобаються Не задовольняє направленість - 14,9 7,45 занять Не цікаво 10,9 7,4 9,15 Мало граємо на уроках 10,9 - 5,45 Недостатньо змагальних 6,5 11,1 8,8 моментів Відсутність музичного 21,7 - 10,85 супроводу Інше (вказати?) 4,3 - 2,15 Мало місця для занять

–  –  –

Доводиться констатувати, що фізична культура ще не знайшла належного застосування як в способі життя школярів, так і їх батьків і тому не є усвідомленою частиною їхнього життя. Багато в чому це впливає на спосіб життя сім'ї, її низький руховий режим і відсутність належної уваги до фізичного виховання дітей. Низька відвідуваність секційних занять пояснюється незацікавленістю дітей у систематичних заняттях фізичною культурою, а також переходом багатьох спортивних секцій на платну основу. Наші дослідження підтверджують, що учні зацікавлені в уроках фізичної культури, у збільшенні їх кількості та підвищення їх якості. Але ці уроки повинні бути цікавими, включати сучасні оздоровчі фітнес-системи та види спорту, популярні серед дітей. Це, природно, вимагає індивідуалізації та диференціації навчального процесу, так як єдина стандартизована класно-урочна форма не дає повною мірою реалізувати здібності і потреби учнів [4].

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що переважна більшість учнів (від 54,3 % до 89,0 %) позитивно відносяться до уроків фізичної культури.

Головними причинами зменшення інтересу на уроках фізичної культури були виділені наступні: відсутність емоційності уроку; не цікавість виконуваних вправ; мале (для хлопчиків) або надмірне (для деяких дівчаток) фізичне навантаження; погана організація уроку; вправи на заняттях занадто виснажливі, багато з яких не є необхідними і практично марні. Цей результат свідчить про те, що навчальний заклад міг би пропонувати інші напрямки фізкультурно-спортивної роботи з учнями у позакласний та І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ позашкільний час, з урахуванням їх особистих інтересів, а також наявності у закладі відповідних умов для проведення такої роботи.

ЛІТЕРАТУРА Баландин В.А. Развитие познавательных процессов детей 6-10 лет средствами 1.

физического воспитания / В.А.Баландин // Физическая культура: воспитание, образование, тренеровка. – 2000. - №1. – С.24-40.

Безверхня Г.В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х 2.

класів: Автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / ЛДІФК. – Львів, 2004. – 23 с.

Давиденко Д.Н. О содержании дополнительного урока физкультуры в средней школе как 3.

самостоятельной учебной дисциплины / Д.Н. Давиденко, М.В. Поляничко, В.А. Чистяков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2007. - № 1 (23). - С. 41-44.

Лисак І.В. Потребностно-мотивационный компонент как важное условие успешного 4.

осуществления физического воспитания школьников / Ірина Вікторівна Лисак // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Науково-теоретичний журнал. – Випуск 22. - №3. – Київ, 2011. – С. 80-84.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГЕНЕТИКИ РОСЛИН “ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан біологічного факультету Л.О. Омельянчик “_” 2007 р. РОБОЧА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В БІОЛОГІЇ” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 8.070402 «Біологія» Запоріжжя, 2007 ВСТУП Мета курсу: дати студентам комплекс сучасних знань, необхідних для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.С. ВОЛОШИНА М.М. АНТОНЮК МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» (спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин») денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 12 від 16.03.2010 р. Київ НУХТ 2010 О.С. Волошина, М.М. Антонюк. Методи дослідження потенційних лікарських...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО) випуск 3(6), 2015. ISSN 2413-158X (online) Scientific journal ISSN 2413-1571 (print) PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION Has been issued since 2013. Науковий журнал ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Видається з 2013. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. –...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»