WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 40 ] --

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТСМЕНІВ КОМАНДНИХ ІГРОВИХ

ВИДІВ СПОРТУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наталя Щепотіна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошук оптимальних шляхів удосконалення тренувального процесу кваліфікованих спортсменів

– споконвічна проблема фахівців у галузі спортивного тренування і з кожним роком вона стає все актуальнішою. Це пов'язано зі збільшенням конкуренції у веденні змагальної боротьби в усіх видах спорту, змінами до правил змагань та іншими чинниками. Одним з найбільш ефективних підходів, що дозволяють оптимізувати тренувальний процес, з урахуванням тенденцій розвитку певного виду спорту, є використання методів моделювання. Структуру кожної моделі складають модельні характеристики і показники. Модельні характеристики розглядаються як ідеальні особливості стану спортсмена, при яких він може показати рекордні результати [3], чи як особисті показники, які дозволяють правильніше виявити переважну спрямованість ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ навчально-тренувального процесу, а також накреслити контрольні показники, які будуть орієнтирами в ході підготовки спортсменів [4; 8; 9 та ін.].

На сьогодні створення модельних характеристик кваліфікованих спортсменів є одним з важливих підходів для оцінювання їхньої готовності до досягнення високих спортивних результатів та створює передумови для корегування тренувального процесу [6].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011–2015 рр.» за темою 2.4. «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту» (номер державної реєстрації 0112U002001).

Мета роботи – вивчити основні напрямки досліджень провідними фахівцями модельних характеристик спортсменів командних ігрових видів спорту.

У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення і систематизація науково-методичної та спеціальної літератури, а також Internet-ресурсів.

Результати дослідження та їх обговорення.

Дослідники використовують моделі для розробки і перевірки гіпотез, а також щоб визначити важливі показники і прослідкувати за їх зміною протягом певного періоду.

Математичні моделі, які застосовуються теоретиками і практиками у сфері спортивного тренування, можуть стати засобом опису і прогнозуванням ефективності тренувального процесу. За допомогою сучасних моделей намагаються описати ефект одного або декількох циклів вправ на організм спортсменів. Моделі наочно показують, як тренування впливають на підготовленість спортсменів, чи викликають вони втому і т.д.

При їх побудові використовуються різні методи кількісної оцінки тренувальних навантажень (абсолютна робота, психофізіологічна оцінка) і фізичної працездатності (шкала критеріїв, умовні одиниці). Модель – це практичний опис, вона не використовує наявні знання про специфічність адаптації до тренування. Згідно з опублікованими даними, моделі вказують на розбіжності між передбачуваними і фактично виміряними показниками [13].

Варто зазначити, що розробка модельних характеристик різних сторін підготовленості та змагальної діяльності спортсменів є дуже актуальним питанням, яке цікавить дослідників у багатьох видах спорту, в тому числі і в спортивних іграх [8;10 та ін.]. Зокрема, М.А.Годік [1] виокремлює чотири рівні модельних характеристик підготовленості футболістів: 1-й рівень характеризує колективні взаємодії футболістів у процесі змагань; 2-й рівень відображає індивідуальну змагальну діяльність футболістів;

3-й рівень охоплює параметри спеціальної фізичної і техніко-тактичної підготовленості футболістів; 4-й рівень характеризує стан основних систем організму футболістів (серцевосудинну, дихальну, ендокринну системи, нервово-м'язовий апарат), психомоторні якості та морфологічні особливості.

А.В.Дулібський [2; наводиться за В.М.Костюкевичем, 2011] визначив параметри модельних характеристик юних футболістів, які ним були розподілені на три рівні.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Перший рівень – модель потенційних можливостей (маса тіла, зріст, життєва ємність легень, станова сила). Другий рівень – модель підготовленості: а) функціональної підготовленості (PWC170, максимальне споживання кисню, поріг анаеробного обміну);

б) загальної фізичної підготовленості (біг 30 м, біг 60 м, біг 400 м, біг 3000 м, стрибок у довжину з місця, стрибок у висоту з місця); в) психологічної підготовленості (сміливість, тривожність, змагальна емоційна стійкість, спортивна мотивація, стабільність). Третій рівень – змагальна діяльність (кількість техніко-тактичних дій, відсоток браку, швидкість переміщення).

Byoung–Goo Ko, Ju–Hak Rim [11] зауважують, що висококваліфіковані спортсмени вважаються ідеальними моделями у своєму виді спорту, тому ретельно зібрані та добре організовані показники тестування цих спортсменів, можуть бути використані в якості орієнтира і сприяти відбору, тренуванню і спеціалізації обдарованої молоді. Показники фізичної підготовленості, так як і морфологічні характеристики, є відносно простими і водночас надійними для вимірювання, в порівнянні з іншими функціональними параметрами, до того ж дослідження багатьох вчених показали, що ці показники тісно пов'язані з результативністю спортсменів. Тому було здійснено вимірювання таких показників: довжина тіла сидячи та стоячи, маса тіла, окружність грудної клітини, компонентний склад маси тіла (відсотковий вміст жиру), силова витривалість м'язів верхнього плечового поясу (підтягування на кількість разів), сила м'язів рук (кидок баскетбольного м'яча на дальність), сила м'язів живота (піднімання тулуба з положення лежачи на кількість разів за 2 хвилини), силова витривалість м'язів нижніх кінцівок (стрибки у напівприсіді на кількість разів за 2 хвилини), сила м'язів нижніх кінцівок (стрибок у довжину з місця), кардіореспіраторна витривалість (час подолання відстані 1600 м), швидкість (біг 50 м на час), спритність (тест «крок вбік» на кількість разів за 20 сек), гнучкість (нахил вперед з положення сидячи). За результатами тестування були побудовані моделі висококваліфікованих футболістів, баскетболістів, волейболістів та бейсболістів.

В.К.Лисянський зі співавт. [5] представляють модельні параметри спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовленості волейболістів різних амплуа. Крім того, вони пропонують методику розрахунку узагальненої рейтингової оцінки волейболістів з урахуванням ігрового амплуа.

Метою дослідження Е.В.Федотової [8] стала розробка системи модельних характеристик для кожного з етапів багаторічної підготовки юних хокеїсток (попередньої підготовки, початкової спортивної спеціалізації, поглибленої спеціалізації та спортивного вдосконалення). Зокрема, морфофункціональна модель включала комплекс модельних характеристик фізичного розвитку (зросто-вагові дані, відсотковий вміст жиру) і функціональних можливостей хокеїсток. У модель підготовленості увійшли показники, що характеризують рівень розвитку основних рухових якостей (швидкісно-силових, силових, швидкісних, спеціальної витривалості), рівень володіння технікою обраного виду спорту і показники, що відображають психічну підготовленість спортсменок. Змагальна модель представлена показниками, що характеризують активність (загальна кількість виконаних за час гри техніко-тактичних дій), ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ ефективність (співвідношення кількості результативних дій та їх загальної кількості) і різнобічність (кількість різних варіантів виконання ігрових дій) атакуючих і захисних прийомів.

Метою дослідження I. Zapartidis et al [14] було визначення й оцінка відмінностей фізичної підготовленості та антропометричних характеристик у юних гандболісток з урахуванням ігрового амплуа. Для цього було побудовано моделі фізичної підготовленості, які включали вимірювання м'язової сили, швидкості бігу, гнучкості, максимального споживання кисню; та антропометричні моделі юних гандболісток, до яких увійшли показники довжини і маси тіла, індекс маси тіла, розмах рук, довжина долоні та ширина відкритої долоні.

Р.О.Сушко [7] створює моделі змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток різної ігрової спеціалізації і досліджує модельні характеристики технікотактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток з урахуванням їх ігрового амплуа та формулює основні методичні підходи до проектування моделей техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток.

M.Dopsaj et al [12] у своєму дослідженні вивчають конституційні особливості висококваліфікованих волейболісток, маючи на меті класифікувати найбільш важливі антропометричні показники, що визначають конкурентоспроможність у жіночому волейболі, з наступною побудовою антропометричних моделей. Таким чином, отримані результати можуть бути використані в процесі відбору перспективної молоді та супроводу талановитих гравців у жіночому волейболі протягом багаторічної підготовки.

Крім того, залежно від обраної методики спортивного тренування, необхідно мати профілі, тобто моделі, різних сторін підготовленості спортсменок, відповідно кваліфікації та ігрового амплуа.

В.М. Костюкевич [4] зазначає, що найбільш ефективними критеріями для оцінки рівня підготовленості спортсменів, а також для порівняння оперативних, поточних та етапних показників з належними є моделі, які відображають значення рівня спортивної майстерності спортсменів різної кваліфікації – з одного боку, і динаміку показників їх підготовленості на різних етапах тренувального циклу, – з іншого. Тому автором були розроблені ґрунтовні моделі фізичної, функціональної підготовленості та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації (чоловіки і жінки) в хокеї на траві, до яких ввійшли: модельні морфологічні показники (вік, довжина і маса тіла, індекс Кетле, відсоток жирової тканини), модельні показники функціональної підготовленості (максимальне споживання кисню – абсолютне і відносне), модельні показники фізичної працездатності (PWC170 і PWC170(v)), модельні показники фізичної підготовленості (стартова та дистанційна швидкість, швидкісно-силові здібності, власне силові здібності, швидкісна витривалість, загальна витривалість), модельні показники технічної підготовленості (біг 14,63 м з вибиванням м'яча на час, ведення м'яча – обведення стійок

– удар по воротам на час, ведення – передача м'яча в ціль, кидок м'яча ключкою на дальність, серія ударів по воротам), модельні показники змагальної діяльності (коефіцієнти інтенсивності, мобільності, агресивності, ефективності, ефективності ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ одноборства, коефіцієнт творчості, інтегральна оцінка змагальної діяльності). Таким чином були розроблені базові моделі гравців усіх ігрових амплуа в хокеї на траві.

Висновки. 1. Таким чином встановлено, що визначення модельних характеристик спортсменів є предметом дослідження багатьох фахівців з різних видів спорту, що є особливо актуальним для спортсменів командних ігрових видів спорту в сучасних умовах індивідуалізації.

2. Моделі спортсменів є наочним відображенням рівня їхньої підготовленості.

3. Використання модельних характеристик у практиці підготовки спортсменів командних ігрових видів спорту є важливим чинником, на основі якого можна підвищити рівень підготовленості гравців і, як наслідок, сприяти досягненню ними високих спортивних результатів, успішному виступу на змаганнях.

4. Визначено, що на сучасному етапі наукових досліджень, для побудови моделей спортсменів використовують показники фізичного розвитку, фізичної, функціональної, техніко-тактичної, психологічної підготовленості, змагальної діяльності, конституційні особливості спортсменів та ін.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук, В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»; О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: bulu32@yandex.ru ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»