WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 31 ] --

Збільшилась на 33,9 % кількість випадків застосування таких тактичних дій, як розвідка, на 36,2% - маскування, на 75,4% - виклик. Якщо на початку експерименту борці ЕГ зовсім не застосовували такі тактичні дії як зворотній виклик, та подвійний обман, то в кінці експерименту показники застосування склали 35,8% та 30,7% відповідно. Найбільше зростання (132,6%) спостерігається у застосуванні тактичної дії «повторна атака».

У КГ також збільшилась кількість застосування таких тактичних дій як розвідка (на 28,3 % випадків), маскування (на 22,7 % випадків), повторна атака (на 15,5 % випадків), виклик (на 9,4 % випадків). З’явились випадки застосування зворотнього виклику (16,6%). Практично стільки ж борців як і на початку експерименту виконують тактичну дію сковування. На 25% випадків зменшилась кількість випадків застосування погрози.

Порівняння тактичних дій, які застосовуються борцями ЕГ та КГ показує, що в кінці педагогічного експерименту зросла кількість випадків застосування в ЕГ більш складних тактичних дій, які потребують більш повного осмислення ситуації на килимі та досконалості у володінні технікою боротьби. Перш за все це стосується таких тактичних дій: повторна атака, виклик, зворотній виклик та подвійний обман. Більше стали застосовувати борці ЕГ у порівнянні із борцями КГ тактичні дії розвідку та маскування. Якщо в ЕГ збільшилась кількість випадків застосування тактичної дії погрози і навпаки зменшилась кількість виконання сковувань, то в КГ навпаки практично без змін залишилось застосування сковувань і зменшилась кількість випадків застосування погрози. Тактична дія подвійний обман в КГ в ході змагальних поєдинків борцями не застосовувалась, в той же час борці ЕГ цю тактичну дію використали у 30,7 % випадках.

Перегляд змагальних поєдинків, проведених спортсменами ЕГ та КГ показав, що на початку основного педагогічного експерименту в обох групах переважно застосовувалась тактика епізодичних атак. В кінці основного педагогічного експерименту борцями ЕГ значно частіше стала реалізовуватись контратакуюча тактика та тактика безперервних атак. На 17,1% зменшилась кількість застосування захисної тактики та на 6,4% менше стали використовувати тактику епізодичних атак. В КГ на 1,1% збільшилось використання тактики безперервних атак, захисної тактики навпаки зменьшилось на 3,4 %. В той же час на 10,1% зменшилась кількість випадків застосування тактики епізодичних атак. На 12,2% збільшилась кількість випадків застосування контратакуючої тактики.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Під час основного педагогічного експерименту під впливом розробленої методики передзмагальної техніко-тактичної підготовки, відбулись суттєві зрушення в показниках, що характеризують рівень техніко-тактичної підготовленості.

Основні висновки дослідження. Встановлено, що в групі початкової підготовки під час змагальних поєдинків найбільш часто застосовуються такі прийоми: кидки підворотом, кидки через стегно, кидки збиванням, кидки скручуванням, кидки сідом, кидки обертанням, утримання збоку. При цьому найбільш ефективними є утримання збоку та верхом, кидки нахилом, кидки сідом.

Серед дзюдоїстів групи попередньої базової підготовки найчастіше використовуються кидки підворотом, збиванням, сідом, скручуванням, кидки нахилом, кидки через груди, утримання збоку. Найбільш ефективними прийомами поєдинків є утримання зі сторони голови, поперек, збоку, кидки нахилом, підворотом.

Найчастіше спортсменами групи спортивного удосконалення використовуються кидки підворотом, обертанням, кидки збиванням. Найефективнішими є утримання верхом, зі сторони голови, збоку, поперек, больові прийоми та удушення.

Авторський варіант техніко-тактичної передзмагальної підготовки дзюдоїстів, що включав систему завдань для вдосконалення техніко-тактичної майстерності борців, дозволив отримати суттєві зміни у рівні техніко-тактичної підготовленості борців ЕГ.

Значні зрушення відбулись також у застосуванні тактичних дій. В ході експерименту зросла кількість випадків застосування в ЕГ більш складних тактичних дій.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

В теорії і практиці спортивного тренування дзюдоїстів залишаються невирішеними такі питання:

невідповідність між низьким рівнем окремих показників техніко-тактичної підготовленості спортсменів-дзюдоїстів та вимогами змагальної діяльності; комплекс індивідуальних особливостей спортсмена, пов’язаний із його фізичними якостями, повинен вивчатись і використовуватись в спортивній діяльності для підвищення всіх сторін підготовленості, як передумови подальшого росту спортивних результатів.

ЛІТЕРАТУРА Ананченко К.В. Распределение сил в соревновательном поединке дзюдоистов // 1.

Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2004. – №7 – С. 123-125.

Ананченко К.В. Совершенствование структурных компонентов соревновательной 2.

деятельности как условие достижения высоких спортивных результатов // Олимпийский спорт и спорт для всех. Тезисы докладов/ 9 Международный конгресс, г. Киев, 20-23 сентября 2005. – С. 310-311.

Загура Ф.І. Модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих 3.

дзюдоїстів різних манер ведення змагального поєдинку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8. - Т. 1. – С. 154Орехов Л.И., Джанбырбаев Б.О. Трудности управления учебно-тренировочным процессом 4.

квалифицированных дзюдоистов // Вестник физической культуры. – 2008. – №2. – С. 51НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЬ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЗЮДОЇСТІВ

РІЗНОГО РІВНЯ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Василь Мельник Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського В статті розкрита структура змагальної діяльності дзюдоїстів різного рівня спортивної класифікації та визначений сучасний стан її моделі; визначені особливості передзмагальної підготовки борців-дзюдоїстів та показана ефективність впливу експериментальної методики на модель змагальної діяльності борців-дзюдоїстів різного рівня спортивної кваліфікації.

Ключові слова: стуруктура змагальної діяльності, модель змагальної діяльності, підготовка дзюдоїстів.

МОДЕЛЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ

РАЗНОГО УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Василий Мельник Винницкий государственный педагогический унверситет имени Михаила Коцюбинского В статье раскрыта структура соревновательной деятельности дзюдоистов различного уровня спортивного классификации и определено современное состояние ее модели, определены особенности предсоревновательной подготовки борцов-дзюдоистов и показана эффективность влияния экспериментальной методики на модель соревновательной деятельности борцов-дзюдоистов разного уровня спортивной квалификации.

Ключевые слова: стуруктура соревновательной деятельности, модель соревновательной деятельности, подготовка дзюдоистов.

–  –  –

ВІКОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КОМАНД З

ФУТБОЛУ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Валерій Ніколаєнко, Олег Байрачний Національний університет фізичного виховання і спорту України Постановка проблеми. Жодна сфера професійної діяльності людини не може ефективно існувати без належного рівня підготовки кадрів. Не підлягає сумніву той факт, що успішність країни в спорті взагалі, та в футболі зокрема, багато в чому залежить від якості процесу підготовки спортивного резерву, ефективність якого, в свою ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ чергу, залежить від впливу цілого ряду факторів: соціальних, економічних, організаційних, науково-методичних тощо.

«Результативність» функціонування системи підготовки спортивного резерву на дитячо-юнацькому рівні за роки незалежності України, не дивлячись на певні позитивні зміни та локальні успіхи у професійному футболі, залишає бажати кращого. На попередніх етапах дослідження, в процесі проведення узагальнюючого аналізу стану підготовки юних футболістів в Україні, було визначено ряд негативних ознак, що торкалися різних аспектів підготовки дітей у системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл: організаційного, методичного, інфраструктурного тощо [1]. І як підсумок такого незадовільного стану можна спостерігати надзвичайно низький відсоток власних випускників у основних складах футбольних клубів, що виступають на рівні Прем’єр Ліги або Першої Ліги України. В свою чергу відсутність ігрової практики на найвищому професійному рівні у українських футболістів має негативний вплив на рівень кваліфікації Національної збірної України з футболу.

В той же час, при більш вибірковому розгляді даної проблеми стає очевидним той факт, що не завжди першопричиною є рівень інфраструктурного та матеріальнотехнічного забезпечення або навіть кваліфікація тренерського штату та, відповідно, методика проведення навчально-тренувального процесу в дитячих футбольних школах.

В якості прикладу можна навести той факт, що практично відсутні власні вихованці у складах перших команд провідних українських футбольних клубів України («Шахтар»

(м. Донецьк), «Металіст» (м. Харків), «Динамо» (м. Київ), «Дніпро» (м.

Дніпропетровськ)), дитячі академії яких за рівнем матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу відповідають найвищим європейським стандартам.

Таким чином, цілком очевидним є те, що існує ще один або декілька чинників, які перманентно та системно негативно впливають на ефективність підготовки спортивного резерву у вітчизняному футболі. Одним з таких чинників, як засвідчує українська практика та досвід зарубіжних фахівців, є негативний вплив так званого «ефекту відносного віку», який полягає в тому, що не дивлячись на те, що команди формуються з гравців одного віку, існує різниця у біологічному віці між гравцем, який народився на початку року, та тим, хто народився у четвертому кварталі. А в деякі вікові періоди, зокрема у підлітковому віці, дана різниця, є особливо відчутною. Тому, з огляду на вище зазначене, цілком закономірною є необхідність всебічного вивчення даного питання з метою пошуку шляхів мінімізації негативного впливу даного фактору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як засвідчує аналіз даних спеціальної літератури та мережі Інтернет, проблематика пов’язана з «ефектом відносного віку» та його негативними наслідками для об’єктивної оцінки потенціалу юних спортсменів здебільшого висвітлювалась у наукових працях зарубіжних авторів. Так, наприклад, науковці США у своїх працях на прикладі хокею, американського футболу та бейсболу, статистично доводять, що під час драфту (перехід спортсменів зі студентської ліги до професійних клубів на конкурсній основі) тренери надають перевагу гравцям, які народилися у перші три місяці року. При цьому в своїх дослідженнях R. O. Dean, A.

Lowen, S. Cobley [4] використовують данні, що охоплюють 30-ти річний період, які, з ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ незначними коливаннями показують пріоритетність гравців, які народилися на початку року, що свідчить про те, що дана проблема виникла не сьогодні.

Така ж тенденція була виявлена у європейських країнах, де автори констатують нерівномірний розподіл за датою народження юних футболістів (з більшою кількістю спортсменів, що народилися у перші місяці року) різних вікових категорій та пропонують певні способи часткового вирішення цієї проблеми [2, 3, 5-8].

В той же час, в Україні дана проблема залишається мало вивченою, як теоретичному, так і на практичному рівнях.

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за темою 2.3 «Науково-методичні основи удосконалення системи підготовки спортcменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності» (№ держреєстрації: 0111U001722).Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1. – С. 95–99. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1. – P. 95–99. УДК 577.118+574.21 О. А. Земляний1 4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМАМАЛІЙ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ РОЗСІЮВАННЯ ЕМІСІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Розглянуто вміст мікроелементів у організмі фонових видів дрібних ссавців із біогеоценозів,...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.6 5. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 3-9.6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3-50.7. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА випуск 99, 2014 р. УДК 619:615.9:577.1:604.6:633.34:636.52/.58 ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: toxi-lab@vet.kharkov.ua Долецький С.П. Національна академія аграрних наук України, м. Київ Питання впливу...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»