WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 24 ] --

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даний час триває пошук немедикаментозних способів підвищення функціональних резервів організму спортсменів, що є підґрунтям для досягнення високих спортивних результатів. Одним із чинників, який обмежує фізичну працездатність спортсменів є розвиток кисневої недостатності під час фізичного навантаження. Тому при підготовці кваліфікованих спортсменів як додаткові засоби тренування застосовуються різні моделі створення в організмі гіпоксичного стану, що сприяє покращенню адаптації спортсменів до гіпоксії так званого фізичного навантаження.

Високоефективними для підвищення рівня тренованості спортсменів різної спеціалізації зарекомендували себе тренування в умовах середньогір’я та високогір’я [1;

2; 3]. Низький атмосферний тиск в умовах середньогір’я є причиною зниження парціального тиску газів у повітрі, яке вдихається, що супроводжується не лише погіршенням самопочуття, але й зниженням працездатності, неадекватним посиленням діяльності серцево-судинної та дихальної систем. За таких умов створюються труднощі планування й дозування фізичних навантажень. Крім того тренування в гірській місцевості супроводжується організаційними складнощами, пов’язаними з матеріальними витратами, переїздами, зміною режиму харчування тощо. Таку гіпоксичну модель слід вважати особливо небезпечною для спортсменів-підлітків, тому що вдосконалення спортивної майстерності спортсменів даної вікової категорії відбувається на тлі інтенсивної перебудови організму [6; 7]. З огляду на вищевикладене серед спектру сучасних додаткових засобів підвищення ефективності тренувальних занять, як стверджують деякі дослідники[6; 7], більш фізіологічними та безпечними вважаються методики створення гіпоксії в нормобаричних умовах. За даними Н.В.

Гаврилової та Ю.М. Фурмана [6] у навчально-тренувальному процесі велосипедистівпідлітків успішно можна застосовувати методику створення в організмі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії з використанням апарату «Ендогенік-01», що сприяє не лише покращенню адаптаційних можливостей кардіоресператорної системи, прохідності та посиленню дренажної функції бронхів, а також рівню фізичної підготовленості юних спортсменів. Тому ми сподівались, що комплексне застосування фізичних вправ та методики ендогенно-гіпоксичного дихання у підготовці плавців 13-14 років з використанням апарату «Ендогенік-01, буде ефективним для підвищення рівня їх спеціальної підготовленості.

Мета дослідження: встановити можливості підвищення спеціальної фізичної підготовленості плавців 13-14 років шляхом штучного створення в організмі стану нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

Вивчити стан питання з теми дослідження.

1.

Вивчити вплив фізичних навантажень із застосуванням методики 2.

ендогенно-гіпоксичного дихання на спеціальну фізичну підготовленість підлітків у підготовчий період річного макроциклу.

Методи та організація дослідження:

педагогічні спостереження;

педагогічний експеримент;

педагогічне тестування спеціальної фізичної підготовленості;

методи математичної статистики.

Протягом формувального експерименту нами вивчалась здатність впливу тренувальних занять з використанням нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на спеціальну фізичну підготовленість плавців.

Оцінюючи спеціальну фізичну підготовленість ми використали наступні тестові вправи з плавання вільним стилем:

2х25 м з максимальною швидкістю зі старту; 75 м з максимальною швидкістю зі старту;

4х50 м з поштовху та максимальною швидкістю (інтервалом відпочинку 15 с); 800 м з максимально доступною швидкістю. В експерименті брали учать юнаки 13-14 років. Усі спортсмени навчались у дитячо-юнацьких спортивних школах та перебували в навчально-тренувальних групах 3 року навчання, що відповідає етапу попередньої базової підготовки. Спортивний стаж досліджуваних становив 4-5 років, а кваліфікація

– на рівні другого та третього спортивних розрядів. Спортсменів перед початком формувального експерименту розподілили на дві групи – контрольну (10 осіб) та експериментальну (11 осіб). Плавці контрольної та експериментальної груп займались 5 разів на тиждень за навчальною програмою для ДЮСШ. Відмінність занять спортсменів експериментальної групи полягала у застосуванні на кожному занятті під час розминки методики ендогенно-гіпоксичного дихання (ЕГД), з використанням апарату «ЕндогенікОбстеження плавців проводилось протягом підготовчого періоду річного макроциклу у три етапи: до початку експерименту та через 8 та 16 тижнів від початку.

Для визначення ефективності впливу комплексного застосування фізичного навантаження та методики ендогенно-гіпоксичного дихання на функціональну підготовленість юних плавців ми порівнювали середні арифметичні значення зв’язаних вибірок, а вірогідні відмінності між ними визначали за критерієм Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Як свідчать результати досліджень через 8 тижнів від початку експерименту у спортсменів експериментальної та контрольної груп вірогідних зрушень спеціальної фізичної підготовленості не виявлено.

Проте через 16 тижнів від початку експерименту у представників контрольної групи вірогідно підвищився результат тесту плавання 800 м вільним стилем з максимально доступною швидкістю, що свідчить про підвищення аеробної продуктивності організму (табл. 1). На нашу думку покращення результатів зі змагального тесту плавання на 800 м пов’язано із переважно аеробною спрямованістю тренувальної роботи плавців ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ контрольної групи. Показники, що характеризують потужність анаеробного алактатного (2х25 м), потужність анаеробного лактатного (75 м) та ємність анаеробного лактатного (4х50 м) процесів енергозабезпечення спортсменів контрольної групи залишились без істотних змін відносно вихідних даних (р0,05).

Таблиця 1 Вплив тренувань без використання методики «ЕГД» на спеціальну фізичну підготовленість хлопчиків контрольної групи за результатами змагальних вправ (n = 10) Середня величина, М±m t t до початку через 8 через 16 тижнів Тести тренувань тижнів від від початку через 8 через 16 початку тренувань тижнів тижнів тренувань 800 м в/с, хв 12,142±0,02 12,113±0,02 12,076±0,02* 1,04 2,20

–  –  –

Примітка. Вірогідна відмінність значення відносно величин, що зареєстровані до початку формувального експерименту: * - р0,05 На відміну від плавців КГ застосування спортсменами експериментальної групи методики ендогенно-гіпоксичного дихання у поєднанні із фізичною роботою, зміст якої не відрізнявся від роботи плавців контрольної групи протягом 16 тижнів, призвело до позитивних змін спеціальної фізичної підготовленості плавців не лише за тестом плавання на 800 м з максимально доступною швидкістю, але й за результатами плавання на дистанції 75 м вільним стилем та 4х50 м вільним стилем з інтервалом відпочинку між відрізками 15 с (див.табл.2).

–  –  –

75 м в/с, с 54,08±0,79 52,96±0,67 51,73±0,76* 1,36 2,26 4х50 м в/с з інтервалом відпочинку 15 с:

1-й відрізок 33,98±0,31 33,63±0,67 33,15±0,25 0,47 2,08 2-й відрізок 38,58±0,48 37,83±0,5 36,94±0,46* 1,09 2,45 3-й відрізок 40,62±0,55 40,0±0,52 38,89±0,47* 0,82 2,40 4-й відрізок 41,74±0,61 40,93±0,53 40,02±0,49* 1,0 2,21 Пропливання 2 х 25 м в/с з максимальною швидкістю:

14,89±0,37 14,82±0,31 14,76±0,36 0,15 0,25 1-й відрізок 15,1±0,38 15,02±0,38 14,87±0,36 0,14 0,56 2-й відрізок Примітка. Вірогідна відмінність значення відносно величин, зареєстрованих до початку формувального експерименту: * - р0,05 Вірогідно покращився (на 0,58%, р0,05) результат подолання дистанції 800 м вільним стилем, що свідчить про підвищення аеробних можливостей юних спортсменів.

Про підвищення ємності анаеробного лактатного метаболізму плавців свідчить зменшення часу подолання другого (на 4,25%), третього (на 4,26 %) та четвертого (на 4,12%) відрізків (р0,05) при пропливанні тесту 4х50 м з інтервалом відпочинку 15 с.

Такі зміни ми пов’язуємо із підвищенням спеціальної витривалості та стійкості організму підлітків до гіпоксії та гіперкапнії під час виконання динамічної роботи.

Швидкість пропливання першого відрізку за тестом 4х50 м з інтервалом відпочинку 15 с плавцями експериментальної групи дещо підвищилась (на 2,44%), але вірогідних зрушень при його подоланні зафіксувати не вдалося. На нашу думку це свідчить про те, що в тренувальному процесі плавців слід приділяти більше уваги удосконаленню швидкості.

Висновки: Комплексне застосування фізичних вправ та методики ендогенногіпоксичного дихання у навчально-тренувальному процесі плавців-підлітків протягом підготовчого періоду річного макроциклу сприяє підвищенню рівня аеробної та анаеробної (лактатної) витривалості. Виявлено, що на етапі попередньої базової ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ підготовки не достатньо приділяється увага розвитку швидкості, функціональною основою якої є анаеробна алактатна продуктивність організму.

Перспективи подальших досліджень. Планується провести дослідження ефективності штучного створення в організмі стану гіперкапнічної гіпоксії та тренувань з активною стимуляцією анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення шляхом пропливання на початку тренувань коротких відрізків з максимальною швидкістю, що сприятиме покращенню алактатних процесів енергозабезпечення.

ЛІТЕРАТУРА Агаджанян Н.А. Человек в условиях гипокапнии и гиперкапнии / Н.А. Агаджанян, И.Н.

1.

Полунин, В.К. Степанов, В.Н. Поляков. – Астрахань-Москва: Мед.Академия, 2001.–304с.

Арбузова О.В. Возрастные изменения кардиореспираторной системы и физической 2.

работоспособности спортсменов-пловцов при нормобарической гипоксической тренировке: дисс. к.б.н./О.В.Арбузова. – Ульяновск, 2009. – 156 с.

Афонякин И.В. Применение интервальной гипоксической тренировки для повышения 3.

анаеробной работоспособности пловцов: дисс. к.п.н./ И.В. Афонякин. –М.: РГАФК, 2003.с.

Волков В.М. Спортивный отбор / В.М. Волков, В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 4.

1983. – 176 с.

Волков Н.И. Историографический аналіз рекордов в плавании / Н.И. Волков, О.И. Попов 5.

// Теория и практика физической культуры, 1997, №7, с. 31-37.

Гаврилова Н.В. Вдосконалення функціональної підготовленості велосипедистів 13-14 6.

років шляхом комплексного застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» та фізичних навантажень / Н.В. Гаврилова, Ю.М. Фурман // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Збірник наукових праць. – Том 2. –Вінниця, 2011. - №12. – С.83-89.

Грузевич І.В. Удосконалення функціональної підготовленості юних плавців на етапі 7.

попередньої базової підготовки шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання / І.В. Грузевич // Молода спортивна наука України: зб.наук.праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоровя людини. Вип.17: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2013. – Т.1.

– С.39-44.

Кашкин А.А. Проблема формирования специальной подготовленности юных пловцов на 8.

этапах многолетней тренировки: дис. доктора пед. наук: 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / А.А. Кашкин Анатолий Алексеевич. - М., 2000. – 357 с.

Смирнов М.Р. «Программирование» или «построение» (Заметки по поводу дискуссии по 9.

прблемам ТСТ)// Теория и практика физ.культуры. – 1999.- №12.- С.43-47.

Солопов И.Н. Функциональная підготовка спортсменов / И.Н. Солопов, А.И. Шамардин. – 10.

Волгоград: «ПринТерра-Дизайн», 2003. – 263 с.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПЛАВЦІВPages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 1 (71) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.52 Маркелова А.В., аспірант* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИЛОСОВАНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ХРЕСТОЦВІТИМИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Наведені результати досліджень по вивченню впливу силосу із кукуруджзи у суміші з ріпаком ярим на молочну продуктивність корів. Кращим співвідношенням для цього силосу є 60:40. Використання силосу у годівлі молочних корів в дослідній...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на засіданні кафедри матеріал,...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1. – С. 95–99. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1. – P. 95–99. УДК 577.118+574.21 О. А. Земляний1 4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМАМАЛІЙ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ РОЗСІЮВАННЯ ЕМІСІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Розглянуто вміст мікроелементів у організмі фонових видів дрібних ссавців із біогеоценозів,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»