WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 21 ] --

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Фехтувальник на екрані може виконувати маневрування і основні бойові дії: три види атак з випадом (прямо, з фінтом і з батманів), захисно-відповідь дія, положення «в лінію». Для імітації цієї манери поведінки в «фехтувальні двобої» цими ж фахівцями було розроблено детермінований алгоритм, де кожному руху фехтувальника на екрані, яким управляє спортсмен, відповідає певне програмована алгоритмізована дія.

Використання детермінованого алгоритму дозволяє цілеспрямовано створювати тестові й навчальні завдання, коли досягти успіху можна тільки конкретним чином.

Удосконаленням вищезазначених програм можна вважати ігрову комп’ютерна версія поєдинку "Byzantine" була розроблена фахівцями компанії "Leon Paul" з Великобританії. Програма дозволяє вирішувати деякі окремі завдання техніко-тактичної підготовки, наприклад удосконалення специфічної реакції на дію суперника, відчуття дистанції, відчуття ритму вправи.

За період з 2000 року до сьогодні удосконалення техніко-тактичної підготовки власне у фехтуванні на шпагах деталізовано розглядалося О. Шевчук. Автором був запропонований підхід щодо використання комп’ютерної програми. В основі цього підходу автором передбачалася розробка автоматизованих систем аналізу змагальної діяльності спортсменів. Була розроблена спеціальна комп'ютерна програма «Аналіз і моделювання змагальних дій фехтувальників».

Основним призначенням програми було:

зберігання інформації про зміст техніко-тактичних дій у сутичках досліджених боїв, із зазначенням спортсменів, їх виконали; розрахунок показників змагальної діяльності (обсяг і ефективність); моделювання фехтувальних сутичок і змагальних вправ.

При цьому запропонована О. Шевчук програма містить низку обмежень пов’язаних з її реалізаційним компонентом: неможливість реєстрації сутички з обопільним результативними уколами (обопільні атаки), розпізнавання попередніх дії як не результативних, неможливість одночасного використання більше однієї копії програми на одному комп'ютері.

Проте, можливості безпосереднього використання комп’ютерних програм у навчально-тренувальному процесі фехтувальниць-шпажисток є суттєво обмеженими. До найбільш універсальних прикладних програмних продуктів, можна віднести програмні комплекси.

Прикладом є «BioVideo», який дозволяє вивчати різні біомеханічні системи:

«людина-людина», «спортсмен-снаряд» та ін. Так, наприклад система «Qualisys»

успішно використовувалася в дослідженнях ходьби людини звичайним способом і за способом підтягування-відштовхування, а також при вдосконаленні процесу формування точності метальних рухів та багатьох ін.

Однак найбільш перспективних засобів дослідження техніки в складнокоординаційних видах спорту є оптико-електронні системи відеоаналізу такі як «Qualisys», «SELSPOT II», «UltraMotion Pro SPORT», та ін, оскільки вони дають можливість отримувати високоточні кількісні і якісні характеристик рухів спортсмена в тривимірному просторі.

Таким чином, навчально-тренувальний процес у фехтування невід’ємно пов’язаний з використанням значного спектру спеціальних тренувальних пристроїв. Можна констатувати, що більшість з них пов’язана з визначенням модельних показників ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ техніки та тактики змагальної діяльності фехтування, біомеханічним аналізом технікотактичних прийомів і дій та водночас не передбачають їх врахування у безпосередній техніко-тактичній підготовці спортсменів.

Висновки. Фехтування передбачає реалізацію значного арсеналу технікотактичних прийомів у варіативних умовах змагальної діяльності. Це ставить високі вимоги до підготовленості спортсменів та до навчально-тренувального процесу.

У практиці фехтування вказується на використання широкого кола спеціальних тренажерних пристроїв у техніко-тактичній підготовці спортсменів, спрямованих на формування варіативності тренувальних засобів та ґрунтовне оволодіння специфічним арсеналом прийомів.

ЛІТЕРАТУРА Бойченко С. Д. Координационные способности и техническая подготовка фехтовальщика 1.

/ Бойченко С. Д., Коганов В. Я., Кашук В. Г. // Фехтование: Сб. статей. М., 1986. С. 53 56.

Брискин Ю. А. Оценка готовности фехтовальщика к поединку средствами компьютерного 2.

моделирования ситуации выбора и принятия решений / Ю. А. Брискин // Теоретические и прикладные вопросы психологии : материалы юбил. науч. конф.,,Ананьевские чтения– 97”. – СПб., 1997. – Вып. 3, ч. 1. – С. 232–238.

Бріскін Ю. А. Готовність спортсмена до прийняття оптимального рішення в ситуації 3.

спортивного двобою / Ю. А. Бріскін. – Л. : Ніка-Плюс, 1997. – 114 с.

Войтов В. Г. Методика технико-тактической подготовки на этапе углубленной 4.

специализации в фехтовании на саблях: Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1984. - 21 с.

Мишенев С. В. История фехтования: На пути к вершине. / С. В. Мишенев. СПб. : Атон, 5.

1999. 224 с.

Попов Г. И. Сопряженная техническая и физическая подготовка в спортивных 6.

єдиноборствах / Попов Г.И., Резинкин В.В., Акопян А.О. // Теория и практика физической культуры. 2000. №7. С. 4245.

Федерация фехтования России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ФФР, cop.

7.

2004 – 2010. – Режим доступа: http://www.rusfencing.ru (дата звернення 21.09.2013).

Тышлер Д. А. Теория и методика спортивного совершенствования в современных 8.

единоборствах: Автореф. дис. докт. пед. наук. М.,1984. 46 с.

АНОТАЦІЇ

СПЕЦІАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРНІ ПРИСТРОЇ У ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

ФЕХТУВАЛЬНИКІВ

Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Зоряна Семеряк Львівський державний університет фізичної культури Фехтування передбачає реалізацію значного арсеналу техніко-тактичних прийомів у варіативних умовах змагальної діяльності. Це ставить високі вимоги до підготовленості спортсменів та до навчально-тренувального процесу. У практиці фехтування вказується на використання широкого кола спеціальних тренажерних пристроїв у техніко-тактичній підготовці спортсменів, спрямованих на формування варіативності тренувальних засобів та ґрунтовного оволодіння специфічним арсеналом прийомів.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ключові слова: тренажери, пристрої, підготовка, фехтування.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА В ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

Юрий Брискин, Марьян Питын, Зоряна Семеряк.

Львовский государственный университет физической культуры.

Фехтование предусматривает реализацию значительного арсенала техніко-тактических приемов в вариативных условиях соревновательной деятельности. Это предъявляет высокие требования к подготовленности спортсменов и к учебно-тренировочному процессу. В практике фехтования указывается на использование широкого круга специальных тренажерных устройств в технико-тактической подготовке спортсменов, направленных на формирование вариативности тренировочных средств и основательного овладения специфическим арсеналом приемов.

Ключевые слова : тренажеры, устройства, подготовка, фехтование.

SPECIAL TRAINING DEVICES IN TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF

FENCERS

Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Zoryana Semeryak Lviv State University of Physical Culture Fencing involves the implementation of a significant arsenal of technical and tactical skills in varied conditions of competitive activity. This places high demands on athletes training level and training process. In practice fencing indicates the use of a wide range of special devices in athletes technical and tactical training aimed at shaping the variability of training means and mastery of specific technique arsenal.

Key words: fitness equipment, devices, training, fencing.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУБ’ЄКТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕМПІРИЧНІ ФАКТОРИ

Сергій Войтенко Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту України Постановка проблеми. Важливим завданням, що доводиться вирішувати тренерам, спортивним педагогам, психологам є підвищення якості індивідуальної діяльності атлетів та спільної діяльності спортивних команд. Найчастіше цього досягають через розвиток навичок міжособистісної взаємодії, підвищення згуртованості команди й встановлення найбільш сприятливого формату сумісності групових дій.

Значення цих факторів у сучасному спорті стає дедалі більш актуальним, з огляду на інтенсивність комунікативних та інтерактивних процесів, пов'язаних з ними різноспрямованих механізмів інтерсуб’єктного впливу й залежності, кооперації й конкуренції, сприяння й маніпулювання, вчування й сепарації суб'єктів спортивної та спортивно-педагогічної діяльності. Незважаючи на активну увагу наукових груп до проблем індивідуальних та командних видів спорту, наявні дослідження не повною мірою задовольняють потреби спортивних психологів в оцінюванні якісних показників суб’єктної активності (продуктивності діяльності, успішності взаємодії, ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ результативності саморегуляції), що обумовлюють їх загальну ефективність як в індивідуальному, так і в груповому вимірах. У вітчизняній літературі нами не було виявлено досліджень, спрямованих на вивчення даної проблеми. Отже, висвітлення даної проблеми є актуальним.

Мета дослідження теоретико-емпіричне вивчення ефективності індивідуального та групового суб’єктів спортивної діяльності.

Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення емпіричного досвіду щодо проблеми вивчення ефективності суб’єкта спортивної діяльності.

Результати досліджень. Розуміння ефективності будь-якої дії, заходу або процесу ґрунтується на здатності досягати мети («ефекту»), на яку вони спрямовані. Ефект в цьому сенсі можна розуміти як абсолютний показник результату будь-якої дії, процесу, діяльності або взаємодії безпосередньо досягнутий від її здійснення [5]. При цьому він може бути як позитивним, так і негативним.

Натомість ефективність є відносним показником результативності, її властивістю, яка характеризує процес функціонування системи, що полягає в її здатності давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, співвіднесена з ресурсними витратами. На відміну від «ефекту», «ефективність» може бути лише позитивною величиною [3], ціннісною характеристикою отриманого результату, що базується на здатності вирішувати практичні завдання з найменшою кількістю витрат ресурсів (функціональних, регулятивних тощо ).

Отже, розуміння категорії «ефективність суб’єкта спортивної діяльності» може бути розкрито через застосування ресурсного підходу, який об’єднує дослідження суб’єктних, міжсуб’єктних та позасуб’єктних утворень; змістовних і структурних взаємозв'язків регулятивних систем психіки, що знаходяться у тісних взаємозв’язках з характеристиками фізичного середовища, зокрема його просторовими, часовими, енергетичними, інформаційними параметрами, що супроводжують спортивні події, а також, соціального середовища, в якому здійснюється конкретна спортивна діяльність, особливостей взаємодії, суб’єктів спортивної діяльності та їх результуючих факторів.

Кожний з ресурсів доповнює ситуацію, складає її загальний контекст, в якому актуалізуються умови реалізації спортивної діяльності, що детермінують як індивідуальну, так і групову ефективність суб’єкта діяльності.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича УДК: 597.08/57.014 (477.71) Демченко Віктор Олексійович ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІХТІОФАУНИ ВОДОЙМ АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ ЗА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі гідробіології Національного університету біоресурсів...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«Практика радіовимірювань УДК 621.317.07.089 РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Яненко О. П., д.т.н., професор; Куценко В. П.,к.т.н., докторант; Михайленко С. В., студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна RADIOMETRIC QUALITY EVALUATION OF DIELECTRIC MATERIALS Yanenko O. P., Doc. Of Sci (Technics), Prof.; Kutsenko V. P. Cand. Of Sci (Technics); Mikhailenko S. V., student National Technical University of Ukraine «Kyiv...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.7:632.9:634.11 РУДНИК-ІВАЩЕНКО О.І., доктор с.-г. наук, с.н.с.  Інститут садівництва НААН ЕКЗОТИЧНІ БУР’ЯНИ В САДУ – ЗАХИСТ ВІД НЕСПОДІВАНИХ АГРЕСОРІВ Показані шляхи потрапляння карантинних об’єктів на наші поля. Описані деякі біологічні особливості цих рослин. Надані рекомендації захисту плодових дерев і кущів від бур’янів без пестицидів. Ключові слова: плодові культури, бур’яни, мульчування, плівка...»

«УДК 582. 471: 712 Аспір. Ю.І. Шевчук – Уманський ДАУ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ У TAXUS BACCATA L. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ СОФІЇВКА Проведено діагностику фенологічних фаз у Taxus baccata L. в умовах Національного дендропарку Софіївка. Вивчено закономірності проходження фенофаз та біологічні особливості його росту та розвитку. Ключові слова: Taxus baccata L., ареал поширення, діагностика фенологічних фаз, період спокою, генеративні фази, вегетативні...»

«Кондратьєва Катерина Андріївна аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка тел.: 097 9207765; 050 8223661 e-mail: kateryna.kondratyeva@googlemail.com Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України Сучасне сільськогосподарське виробництво не може обходитися без пестицидів – хімічних засобів боротьби з хворобами рослин, шкідниками і бур’янами. При неправильному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»