WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 19 ] --

Кожна рухова якість - спритність, швидкість, гнучкість та інші - мають свою власну структуру. Однак, будучи відносно самостійними якісними сторонами рухової діяльності, вони тісно взаємодіють завдяки наявним загальним структурним компонентам. Так, основним компонентом ритмічності й спритності є синхронізація рухових і вегетативних функцій. Оптимальний рівень розвитку спритності зумовлює здатність до диференціювання просторово-тимчасових і просторово-силових параметрів рухів і раціональному чергуванню темпу й ритму рухових дій.

Високі показники точності рухів залежать від ступеня координованості ритму дихальної, серцево-судинної й інших фізіологічних систем з ритмом рухових актів.

Наприклад, оптимальний рівень розвитку ритмічності зумовлює високі темпи І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ показників рівноваги, забезпечуючи рівномірний розподіл і перерозподіл м'язових зусиль, а також раціональне співвідношення частин рухового акту. В основі сучасних підходів до розробки інноваційних технологій навчання й удосконалення техніки стрибків лежить засвоєння ритмотемпових параметрів фаз руху й усієї рухової дії в цілому. Особлива увага при цьому приділяється розвитку ритмічності рухів. [2] Виконання фізичних вправ пов'язане із проявом різноманітних рухових координації. Зміст легкоатлетичних вправ, як загально розвиваючих так і підвідних, розкриваються різні рухові дії: базові легкоатлетичні вправи, спеціальні вправи із спортивної та художньої гімнастики, елементи стрибків і т.д.

Регулярне використання легкоатлетичних вправ у навчально-тренувальних заняттях сприяє формуванню правильної постави, розвитку координації, рівномірно розвиває всі м’язові групи. Систематичне використання їх у підготовці до занять загартовує організм і зміцнює здоров’я.

Під впливом спрямованого м'язового навантаження під час систематичних занять підвищуються фізіологічні можливості організму, поліпшуються показники якісних сторін рухової діяльності, з'являються граціозність, впевненість, воля рухів, що сприяє підвищенню рівня пластичності.

–  –  –

Всебічний гармонійний розвиток інтелектуальних і рухових можливостей того, хто займається легкою атлетикою, забезпечується рішенням комплексу завдань, спрямованих на підвищення рівня розвитку рухово-координаційних якостей, самореалізацію в руховій діяльності. Розвиток ритмічності, наприклад, бігових рухів, зуумовлює одночасне підвищення рівня спритності, швидкості та інших фізичних якостей. Кожна рухова координація в легкій атлетиці має свій специфічний прояв.

Результати дослідження та їх обговорення. У ході педагогічного експерименту вдосконалення ритмічності виконання бігових рухів було спрямоване на формування культури рухів, вироблення індивідуального стилю; правильного рухового ритму, спеціальної фізичної підготовки. В експериментальній групі розвиткові ритмічності рухів у її основних різновидах і проявах відводилося від 20 до 25% навчальнотренувального часу, в підготовчій частині заняття - від 25 до 30 %, в основі – від 35 до 45%.

Вибір спецефічних засобів і методів навчання й тренування зумовлювався специфікою різновидів ритмічності рухів. Так, для формування ритмічності рухів у базових бігових кроках ті, хто займається легкою атлетикою, опановували навички визначення ритму в заданій руховій дії, виділенні фаз, головного моменту додаткових м'язових зусиль, послідовності засвоєння просторових, тимчасових і силових параметрів у кожній фазі рухового акту, запам'ятовуванні послідовності дій і характеру рухових відчуттів. Такий підхід стимулював закономірне підвищення рівня розвитку спритності й інших рухових координацій. Акцентування уваги на виразності моментів злитого виконання рухів, віртуозності, артистичності сприяло приросту показників кординації.

Таблиця 1 Рівень розвитку ритмічності рухів і спритності тих хто, займається легкою атлетикою, М±т (у балах)

–  –  –

Примітка. Верхній рядок - показники КГ, нижня - показники ЄГ.

Під час повторного тестування рівня фізичної підготовленості спортсменів які займалися легкою атлетикою за спеціальною програмою, виявилно ознаки поліпшення показників у всіх контрольних вправах в обох групах. Зокрема в експериментальній групі, приріст виявився значно вищий у чотирьох тестах із п'яти, р0,05.

Рівень розвитку ритмічності рухів і спритності в основних різновидах вправ і проявах м 'язової сили значно зріс в експериментальній групі (див. таблицю).

Так, приріст показників спритності відповідно до її структурного змісту, що відбиває специфічну спрямованість занять легкоатлетичними видами спорту, мав різний характер. Найбільші темпи приросту спритності виявлені в прогнозованих умовах - 4,63 бали. Порівняно нижче - при диференціюванні просторово-силових параметрів фізичних вправ - 4,27 бали.

Висновок. Таким чином, результати педагогічного експерименту довели, що заняття легкою атлетикою спрямовані на підвищення рівня ритмічності рухів відповідно до їх структурного змісту, сприяє приросту показників інших базових І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ рухових координацій, зокрема спритності. Це обумовлено складністю фізичних вправ, засвоєння яких пов'язане з певним характером чергування м'язових зусиль і їхнім перерозподілом; акцентуванням, точністю сприйняття й відтворення тимчасових і просторових параметрів рухів.

Кожне із рухово-координаційних дій лише тією чи іншою мірою дозволяє відтворити якісні характеристики рухового акту і є відносно самостійним. Тільки у своїй сукупності базові координації відбивають повною мірою зміст рухової дії в цілому.

ЛІТЕРАТУРА

Віру А.А., Атко Августович і інші. Аеробні вправи/ А.А.Віру, Т.А. Смирнова. —М.:

1.

Фізкультура і спорт, 1988р.— 142с.

Дробін Б.А. Розвиток фізичних якостей на уроках легкої атлетики// Фізичне виховання в 2.

школі. – 1990. - №7. – С.14-18.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль:

3.

Навчальна книга – Богдан, 2008. - с. 99-102

АНОТАЦІЇ

УДОСКОНАЛЕННЯ РИТМІЧНОСТІ РУХІВ У СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ

ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ

Володимир Яцко, Володимир Турлюк, Тетяна Краснобаєва Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Уміле виконання фізичних вправ різної складності студентами, які займаються легкою атлетикою, обумовлене певним рівнем розвитку базових рухово-координаційних якостей.

Спрямоване м'язове навантаження у вигляді послідовного ланцюга реакцій складається у своєрідну систему відповідних дій, що проходять стандартно не тільки по зовнішній біомеханічній структурі рухів, але й по внутрішньому сприятливому формуванню вегетативних компонентів рухової навички. Це забезпечує деякою мірою умови для розвитку ритмічності моторних актів.

Ключові слова: студенти, фізичні вправи, координаційні якості, рухові навички.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РИТМИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

Владимир Яцко, Владимир Турлюк, Татьяна Краснобаева Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Умелое выполнение физических упражнений различной сложности студентами, которые занимаются легкой атлетикой, обусловлено определенным уровнем развития базовых двигательно-координационных качеств. Направленная мышечная нагрузка в виде последовательной цепи реакций складывается в своеобразную систему ответных действий, которые проходят стандартно не только по внешней биомеханической структуре движений, но и по внутренней, содействующей формированию вегетативных компонентов двигательного навыка. Это обеспечивает в некоторой степени условия для развития ритмичности моторных актов.

Ключевые слова: студенты, физические упражнения, координационные качества, двигательный навык.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

IMPROVEMENT MOVEMENTS RHYTHM OF THE STUDENTS INVOLVED IN

ATHLETICS

Yatsko Vladimir, Vladimir Turlyuk, Tatiana Krasnobayeva Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo Able implementation of physical exercises of different complication which work above health aerobic conditioned by the certain level of development of base motive-co-coordinating internals. The muscular loading is directed as a successive chain of reactions folded in the original system of the proper actions, which flow standard not only on the external biomechanics structure of motions but also on the internal, favorable forming of vegetative components of motive skill. It provides aught terms for development of rhythm of agile acts.

Key words: students, physical exercises, coordinating internals, motive skill.

–  –  –

СПЕЦІАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРНІ ПРИСТРОЇ У ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІЙ

ПІДГОТОВЦІ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ

Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Зоряна Семеряк Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Сучасне фехтування характеризується постійним зростанням конкуренції на міжнародній спортивній арені. Такі тенденції, що спостерігаються для сучасного фехтування, зумовлюються сферами розвитку фехтування як виду спорту, а також можливостями і розвитку сучасного науковотехнічного прогресу. До конкретних факторів, що впливають на досягнення високих спортивних результатів, належать: вдосконалення організаційно-управлінських основ підготовки спортсменів, оптимізація методики спортивного тренування і змагальної діяльності, збільшення фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення наукового, методичного та інформаційного забезпечення підготовки спортсменів [2, 4, 6].

Проблема вдосконалення технічної майстерності спортсменів є одною з основних у багаторічному процесі тренування спортсменів. На сьогоднішній день в багатьох олімпійських видах спорту активно ведеться розробка і впровадження засобів і методів, які застосовуються для вивчення і вдосконалення техніки змагальних вправ, які базуються на сучасних інноваційних технологіях [1, 3]. Разом із тим необхідно відмітити, що кількість досліджень стосовно вдосконалення техніки змагальних дій фехтувальників із застосуванням сучасних засобів і методів підготовки, а також з врахуванням постійної зміни правил проведення змагань мають тенденцію до зменшення, що й зумовлює необхідність їх детального вивчення з можливістю застосування в практиці фехтування [4, 6].

На сьогоднішній день в тренувальному процесі фехтувальників на різних видах зброї і в загальному застосовуються традиційні методи навчання і вдосконалення технічної майстерності – індивідуальні уроки. Вправи в парах, робота на мішені, навчальні бої і змагальні поєдинки [3].

Проте тренери пропонують використовувати в своїй практиці такі засоби підготовки, як різноманітні тренажери, бої без фехтувальної зброї, ведення боїв на обмеженій опорі, бої з двома суперниками тощо [2, 5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У техніко-тактичній підготовці фахівці фехтувальників, в основному, керуються суб’єктивною думкою, візуально оцінюючи технічну майстерність і його тактику [4, 6, 7]. Але в умовах гострої конкурентної боротьби в сучасному фехтуванні застосування ефективних емпіричних методів контролю й удосконалення техніко–тактичних дій не завжди може забезпечити ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ досягнення результату на міжнародних змаганнях високого рівня. Підвищення ефективності підготовки спортсменів багато в чому може бути забезпечено моделюванням у тренувальному процесі об’єктивних умов взаємодії із суперником.

Особливого значення набуває розробка засобів удосконалення техніко-тактичної підготовленості на підставі використання спеціальних пристроїв та тренажерів.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«УДК [556.53+547.5](282.243)7 В.М. Іванова ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГІДРОЛОГІЧНИХ, ГІДРОХІМІЧНИХ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Проаналізовано особливості динаміки гідрологічних, гідрохімічних і гідроекологічних показників Молочного лиману Приазов’я за 2002роки. Стан проблеми та аналіз публікацій Значна кількість водойм північного Приазов’я в середині минулого століття перебувала під антропогенним тиском і зазнала істотних змін унаслідок інтенсивного їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 (10) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов, В. О. Максимович, О. З. Злотін, М. В. Говта, Т. Ю. Маркіна, Н. М. Лялюк, К. М. Маслодудова, А. І. Сафонов, О. В. Машталер, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ЧУТЛИВОСТІ БІОІНДИКАТОРІВ НА ДІЮ...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»