WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 18 ] --

Предметом музично-ритмічного виховання були музика і рухи. На уроках фізичної культури цю задачу (музично-ритмічного виховання у школі) ми вирішували введенням в програму занять аеробіки, яку складали самостійно, але, не відхиляючись від основної програми з фізичного виховання.

Основними методами навчання були:

словесні методи: пояснення (основи знань про значення занять фізичними вправами та спортом для фізичного розвитку та здоров’я людини, гігієнічних правил та ін.); бесіда, (один із основних методів виховання свідомого ставлення до власного здоров’я як духовного, так і фізичного);

наочні методи: (ілюстрація – викладення та показ власної ідеї; демонстрація з використанням ІКТ: кіно-, відеофільм або їх фрагменти;

практичні методи: (виконання вправ для закріплення, формування практичних навичок із застосуванням раніше набутих знань і вмінь).

Основними формами роботи були: індивідуальні (відпрацювання елементів і рухів учнями, які відстають від основної групи) та групові (відпрацювання командних виступів або виконання необхідних групових елементів).

В основному використовувалися методи розвитку фізичних якостей рівномірний (тривала робота з однаковою інтенсивністю); змінний (робота з різною інтенсивністю);

інтервальний (робота з високою інтенсивністю та інтервалами відпочинку до неповного відновлення).

Хореографія аеробіки цікава і різноманітна, у цьому полягає її специфіка. Рухи включали в себе як базові, так і специфічні кроки, які легко запам’ятовувалися. Будуючи програму, ми йшли від простого до складного, досягаючи фізіологічного ефекту при невеликих біомеханічних витратах і застосовуючи оптимальні фізичні навантаження (різні варіанти кроків, підйомів і підскоків під динамічну музику в комбінації з танцювальними рухами). Музику до занять підбирали популярну, яку учні сприймають І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ позитивно і з великим задоволенням виконують танцювальні рухи, рухаючись у ритмі улюбленої музики.

Ми приділяли значну увагу правилам гігієни: На заняттях учні були в полегшеній формі одягу (шортах, футболках, спортивне взуття кросівки).

Змістом навчання аеробіки були на першому році: Розвиток фізичних, координаційних якостей. Уміння управляти своїми рухами, правильно використовувати фізичний потенціал. Освоєння нових рухів, їх виконання в обмежених у часі умовах.

Виконання рухових завдань. Освоєння музичних ритмів. Зміна одного руху іншим.

Формування правильної постави. Чіткість і закінченість рухових дій. Освоєння способів самоконтролю, самонавчання, страховки та допомоги. Дотримання заходів профілактики травматизму, санітарно-гігієнічних правил і норм. Знання з теорії та історії аеробіки.

На другому році навчання: Сформованість правильної постави (розташування частин тіла в позі, її утримання або зміна). Постава як самостійно набутий навик.

Накопичення резервів здоров’я. Уміння самостійно здобувати знання з аеробіки.

Збільшення рухового досвіду. Ритмічність, пластичність рухів тіла. Точність рухів, їх використання в танцювальних і ритмічних композиціях. Супровід рухів мімікою.

Поєднання рухів із музичним темпом. Оволодіння технікою виконання, елементів програм «чир», «ДАНС» [3]. Освоєння стройових вправ, стрибків, акробатичних вправ, танцювальних композицій. Освоєння способів самоконтролю, самонавчання, страховки та допомоги. Запуск потенційних можливостей кори великих півкуль і вдосконалення регуляторних механізмів центральної нервової системи.

–  –  –

ЛІТЕРАТУРА Винер И.А. Физическая культура «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики»

1.

/И.А.Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Циганкова. – М. «Просвещение», 2012г. – С. 34-39.

Горцев Г. Аэробика. Фитнес. Шейпинг / Г. Горцев. - М.: Вече, 2001. - 319 с.

2.

Добровольская С.В. Аэробика - форма физического воспитания и оздоровления студентов 3.

/ С.В. Добровольская // Традиционная физическая культуры белорусов: история, теория, практика: материалы 4-й Респ. конф. по пробл. физ. культуры белорусов Круцевич Т.Ю. Аэробика как базовый компонент современного фитнеса / Т.Ю. Круцевич, 4.

Ю.А. Усачев // Спорт и здоровье : первый междунар. науч. конгр. (9-11 сент. 2003 г.) / С.Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2003.-Т. 2.-С. 43-45.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. -М.: Физкультура и спорт, 5.

1987. - 190 с.

Лисицкая Т.С. Аэробика: в 2 т. т.2. Частные методики / Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. - М.:

6.

Федерация аэробики России, 2002. - 215 с.

Лисицкая Т.С. Аэробика: в 2 т. Т. 1. Теория и методика / Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. М.: Федерация аэробики России, 2002. – 232 с.

Мякинченко Е.Б. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учебн. пособие для 8.

студентов вузов ФК / Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 304 с.

Романеско В.В. Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних закладів:

9.

Методичний посібник для викладачів фізичного виховання ВНЗ /В.В., О.С. Куц. – Вінниця: ВДПУ, 2003. – 132 с.43-45.

Хлус Н.Історія виникнення та розвитку степ-аеробіки. Місце степ-аеробіки серед інших 10.

форм оздоровчої фізичної культури. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації /Зб.

наук. праць /Н. Хлус, В. Леонва. – Випуск 13. – Вінниця, 2011. – С. 67-72.

АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН МОЛОДШИХ

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АЕРОБІКИ

Оксана Швець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського У статі представлена авторська методика використання спеціальних вправ аеробіки як ефективного засобу підвищення фізичної підготовленості молодших школярів. Проведений порівняльний аналіз дітей 7-9 років розвитку фізичних якостей та визначені сенситивні періоди їх розвитку.

Ключові слова: молодші школярі, фізичні навантаження, фізичний стан, аеробіка, порівняльний аналіз, фізична підготовленість, фізичні якості.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АЭРОБИКИ

Оксана Швец Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского В статье представлена авторская методика использования специальных упражнений аэробики как эффективного средства повышения физической подготовленности младших школьников. Проведенный сравнительный анализ детей 7-9 лет развитию физических качеств и определены сенситивные периоды их развития.

Ключевые слова: младшие школьники, физические нагрузки, физическое состояние, аэробика, сравнительный анализ, физическая подготовленность, физические качества.

INFLUENCE OF PHYSICAL LOADING ON BODILY CONDITION OF JUNIOR

SCHOOLBOYS BY FACILITIES OF AEROBICS

Oksana Shvets Vinnytsya state pedagogical university the name of Mikhail Коцюбинського In the article authorial methodology of the use of the special exercises of aerobics is presented as an effective mean of increase of physical preparedness of junior schoolboys. Conducted comparative analysis of children 7-9 to development of physical internalss and the сенситивные periods of their development are certain.

Keywords: junior schoolboys, physical loading, bodily condition, aerobics, comparative analysis, physical preparedness, physical internalss.

УДОСКОНАЛЕННЯ РИТМІЧНОСТІ РУХІВ У СТУДЕНТІВ, ЩО

ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ

Володимир Яцко, Володимир Турлюк, Тетяна Краснобаєва Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш сприятливі передумови вдосконалення рухової діяльності створюються на основі засвоєння й відтворення рухового ритму. Порівняння з біологічними мимовільними ритмами організму рухові ритми являють собою більш високий щабель організації функціональної активності, властивий лише людині у якої цілеспрямовано включаються психічні фактори, обумовлюючи появу почуття ритму. Ритм є комплексною характеристикою техніки виконання фізичних вправ; він відбиває закономірний розподіл м'язових зусиль у часі й просторі, послідовність й інтенсивність динаміки рухових дій. Ритмічність рухів лежить в основі всіх рухових координацій, тому, що прояв кожної з них пов'язаний з певним характером чергування м'язових зусиль, їхнім перерозподілом, акцентуванням, точністю сприйняття й відтворення тимчасових і просторових параметрів рухів [1] Спрямоване формування й удосконалювання ритму фізичних вправ становить основу всього навчання.

Взаємодія рухово-координаційних якостей являє собою цілісний психомоторний процес у єдності й тісному взаємозв'язку його різних компонентів: інтелектуальних, сенсорних, сенсомоторних і моторних.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Мета даної роботи - виявлення взаємозв'язку між розвитком ритмічності рухів та іншими руховими координаціями в тих, хто займається легкою атлетикою (на прикладі спритності).

Для реалізації мети необхідне вирішення наступних завдань:

- теоретичне обґрунтування взаємозв'язку ритмічності рухів з іншими базовими руховими координаціями;

- експериментальна перевірка впливу розвитку ритмічності на показники спритності тих, хто займається легкою атлетикою (дівчата 17-19 років).

Організація і методи дослідження. Для перевірки впливу приросту показників ритмічності на збільшення рівня інших рухових координацій був проведений педагогічний експеримент, у якому взяли участь 52 студентки-спортсмени педагогічного університету,віком 17-19 років, які були розподілені на дві групи контрольну (КГ) і експериментальну (ЄГ) - по 26 чоловік у кожній.

Перед початком педагогічного експерименту й по його закінченні було проведене тестування для визначення динаміки приросту показників, що характеризують рівень загальної фізичної підготовленості. Вихідний рівень розвитку ритмічності й спритності визначався за розробленими нами тестам і критеріями оцінки.

Заняття в контрольній групі проводилися за програмою із загальнофізичної підготовки затвердженою Вченою радою інституту фізичного виховання і спорту ВДПУ ім. Коцюбинського. В експериментальній групі на кожному навчальнотренувальному занятті пропонувалися системи вправ, спрямовані на розвиток і вдосконалення ритмічності.

Цілеспрямоване формування даної рухової координації по за основними різновидами і проявами дозволяє розрізняти своєрідні закономірності розподілу в часі й просторі рухові дії, що випливають із завдань і характеру заданої м'язової роботи, сприяє більш швидкому і якісному засвоєнню складних рухових навичок, розучуванню й запам'ятовуванню нових програм [3]. Це створює потужні передумови приросту показників інших рухових координацій: спритності, точності, рівноваги, пластичності й т.д. Вибір засобів і методів спрямованого розвитку ритмічності зумовлений її структурним змістом, віком і рівнем фізичної підготовленості, функціональними можливостями центральної нервової системи, станом нервово-м'язового апарата, координаційними здібностями, мотивацією.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 98–104. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2010. – Vol. 18, N 1. – P. 98–104. УДК 633.21 : 577.355 (292.485) (477.5) Л. Д. Орлова1 4 Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вивчено інтенсивність фотосинтезу у представників 20 родин відділу Magnoliophyta (Angiospermae). З’ясовано, що види...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«179 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ. УДК 582.32:54.06 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ DREPANOCLADUS ADUNCUS (HEDW.) WARNST. О. І. Щербаченко Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна е-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено вплив іонів важких металів на регенераційну здатність пагонів, інтенсивність люмінесценції...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»