WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 12 ] --
Лариса Кузнецова, Татьяна Павлова Национальный университет физического воспитания и спорта Украины В статье освещены вопросы организации занятий подвижными играми для детей с умственной отсталостью и их влияние на физическое развитие и совершенствование двигательных качеств. Определено место и значение подвижных игр в режиме двигательной активности младших школьников. Представлена оценка уровня физического развития детей с данной нозологией по сравнению с физическим развитием здорових детей. Предложен перечень игр, которые целесообразно использовать в водной, подготовительной, основной и заключительной частях занятия по физической культуре.

Ключевые слова: умственная отсталость, физическое развитие, двигательные качества, подвижные игры.

IMPACT ON CLASSES MOBILE GAMES PHYSICAL DEVELOPMENT AND MOTOR

CHARACTERISTICS ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN WITH INTELLECTUAL

DISABILITIES.

Larisa Kuznetsova, Tatyana Pavlova National University of Physical Education and Sport of Ukraine The article highlights the issue of mobile games activities for children with mental retardation and their impact on physical development and improvement of motor skills. The place and importance of mobile games in the mode of physical activity of younger schoolchildren. Provides an assessment of the physical development of children with this nosology, compared to healthy physical development of children. A list of games that should be used in introductory, preparatory, main and final part of the physical education classes.

Key words: mental retardation, physical development, motor quality mobile games.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ

ТУРИСТСЬКО- КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ ЯК ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ Анна Самолюк Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Постановка проблеми. Національна система виховання, головною метою якої є формування особистості громадянина, покликана закласти основи демократичного світогляду особистості, виховувати здатність до критичного мислення, уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, виявляти толерантність до поглядів іншої людини, керуватися у вияві соціальної активності демократичними принципами й моральними нормами, визначеними суспільством. У структурі особистості як активного суб’єкта суспільства важливе місце відводиться саме туристсько-краєзнавчій діяльності особистості, сутність якої складає любов до рідного краю, патріотизм, інтерес і творче ставлення, а головне, потребу у здобутті краєзнавчих знань завдяки вивченню історичного минулого і шанобливого ставлення до культурної спадщини, народних традицій і звичаїв.

Педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського є втіленням системи національного виховання на засадах громадянськості, враховуючи діалектичну єдність мала Батьківщина – Вітчизна. Видатний педагог вважав, що “виховання – це передусім ідейне виховання, формування ідеології. Ідеологія людини залежить від того, що вона думає і як думає, які події, люди, явища хвилюють її, до чого вона прагне, що вважає добром і що – злом” [6, с. 365].

Зокрема, В.Сухомлинський наголошував на важливості духовного переживання спілкування з малою Батьківщиною для розвитку особистості і становлення її як громадянина, оскільки Батьківщина – це духовна реальність, тому патріот не може бути бездуховною людиною, і прищеплювати учням патріотизм потрібно з раннього дитинства. Вітчизна – це рідний дім; щастя Батьківщини – особисте щастя кожного, її горе в годину тяжких випробувань – горе кожного [5].

Аналіз останніх досліджень. Окремі теоретичні й методичні питання шкільного географічного краєзнавства досліджувались в працях М. Баранського, О. Баркова, П. Іванова, І. Матрусова, В. Обозного, І. Пруса, А. Сафіулліна, О. Тімець та інших.

У своїх роботах автор роблять акцент на актуалізації краєзнавчого підходу до побудови змісту туристсько-краєзнавчої роботи, сутність якого вони розуміють як систематичне встановлення зв’язків між теоретичними знаннями, здобутими на уроках географії, зі знаннями, здобутими учнями під час безпосередніх індивідуальних чи колективних досліджень природного середовища. На їхню думку, саме такий підхід дає змогу досягти краєзнавчої спрямованості освіти і забезпечити вирішення загальних завдань освіти у взаємозв’язку з організацією пізнання особливостей, збереження та вивчення учнями основної школи природного довкілля.

Разом з тим, слід визнати, що в даних роботах поки що недостатньо досліджуються питання творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ роботи Метою нашої роботи є аналіз, виявлення та встановлення аспектів творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи.

Результати досліджень. Як свідчить аналіз літературних джерел, саме у 1960– 1980-х роках ХХ століття туристсько-краєзнавча робота учнів набула найбільш масового характеру, ставала все більш цілеспрямованою та організованою.

Розвивалися шкільний і громадський напрями туристичного краєзнавства, формувалися різні його види:

історичне, географічне, екологічне, літературне тощо. З метою виконання конкретних завдань дослідницького характеру проводилися централізовано керовані так звані екскурсії-експедиції. Значного розвитку набув шкільний туризм, організація музеїв й інші форми роботи.

Суттєвих змін шкільне краєзнавство як напрям освіти, виховання й соціалізації підростаючої особистості набув саме з 1990-го року, з часу здобуття Україною незалежності, який сьогодні в науково-педагогічній літературі характеризується як “краєзнавчий ренесанс”. Характерною ознакою сьогодення в організації і здійсненні туристсько-краєзнавчої роботи і, особливо з учнями основної школи, є посилення національного, етнопедагогічного, історико-археологічного спрямування змісту цієї роботи на основі реалізації краєзнавчого принципу, поєднання глибоких національних традицій гуманістичної й гуманітарної освіти на основі врахування загальнолюдських гуманістичних цінностей. Відповідно, як свідчать результати нашого дослідження, нині в загальноосвітніх школах особливо простежується активізація використання на уроках географії, біології та інших предметів краєзнавчого матеріалу, посилення краєзнавчої роботи й вивчення природничих наук. Свідченням цього є впровадження курсу географії рідного краю в школах і створення навчальних посібників, атласів і хрестоматій з цього предмету. Насамперед, це стало можливо за рахунок наукових розвідок, що здійснили Я. Жупанський, М. Костриця, М. Крачило, В. Круль та інші.

У контексті розвитку шкільного краєзнавства актуальним є здійснене В. В Обозним дослідження краєзнавчої освіти в системі професійної підготовки вчителя, у якій охарактеризовано теоретико-методологічні, організаційні та навчально-методичні аспекти краєзнавчої підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Висвітлено загальну методологію системного аналізу складних соціокультурних явищ, визначено сутність, внутрішню будову, тенденції розвитку краєзнавчої педагогічної освіти, що надає можливість на практиці конструювати стратегію побудови її структурних компонентів та здійснювати ефективне управління ними. На базі розробки теоретично й експериментально обґрунтованої моделі краєзнавчої підготовки вчителя з позицій особистісно орієнтованого підходу створено зразок організаційно-методичної системи. Зазначено, що завдяки запровадженню запропонованої системи краєзнавчого навчання у практику освітньо-виховної діяльності регіонально-педагогічна творчість стане базою для удосконалення конкретних напрямів краєзнавчо-туристичної роботи [3].

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу зробити висновок про те, що поступове накопичення знань про рідний край обумовило необхідність використання І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ краєзнавчого підходу до вивчення дисциплін природничого циклу, а пізніше - до реалізації краєзнавчого принципу та впровадження у шкільний навчально-виховний процес навчального предмета “краєзнавство”. Таким чином, становлення краєзнавства як навчального предмета тісно пов’язане зі становленням та історією розвитку нашої державності. Вивчення минулого географічного краєзнавства важливе для правильної і повної оцінки його сучасного і передбачення майбутнього розвитку [2].

Краєзнавчий принцип, на думку Н. Ю. Рудницької та Т. А. Бабакової, співвідноситься зі структурою змісту навчального матеріалу, яка дає змогу зіставити теоретичні знання учнів з результатами дослідження рідного краю [4], визначається як нормативне положення, що характеризує загальну стратегію вирішення завдань освіти на основі взаємозв’язку загального й особливого [1].

Зокрема, О. В. Тімець логічно доводить думку про те, що краєзнавство можна кваліфікувати і як метод, беручи до уваги синтетичне вивчення будь-якої відносно невеликої території, виокремленої за адміністративною, політичною чи господарською ознакою [7, с. 32].

Аналіз сутності поняття “краєзнавство” в структурі туристсько-краєзнавчої роботи учнів основної школи у загальноосвітніх навчальних закладах нами здійснено на загальнотеоретичному і науково-педагогічному рівнях. На загальнотеоретичному рівні під краєзнавством розуміємо складний соціокультурний феномен, сукупність видів діяльності людей, спрямованої на пізнання особливостей рідного краю, розробку та здійснення заходів, що сприяють його прогресивному розвитку.

Однак враховуючи предмет і завдання нашого дослідження, розгляд сутності цього поняття здійснюється нами саме у науково-педагогічному контексті як шкільного краєзнавства. Сутність останнього ми розуміємо як освітньо-виховну роботу педагогічного колективу загальноосвітньої школи, спрямовану на всебічне вивчення в урочний і позакласний час природи, історії, культури, народних традицій на регіональному рівні (області, району, міста, селища), під час якої в учнів основної школи накопичується досвід взаємодії з природним та соціальним оточенням. У свою чергу, туристсько-краєзнавча робота учнів сьогодні визначається як складова частина шкільного навчально-виховного процесу, орієнтованого на застосування краєзнавчого підходу. Метою туристсько-краєзнавчої роботи є активізація діяльності учнів основної школи (урочна, позакласна) і спрямовується на вивчення ними природних, культурносторичних і соціально-економічних особливостей рідного краю, виявлення й усунення негативних впливів на довкілля екологічних проблем своєї місцевості, а також збереження власного здоров’я та розвиток власних фізичних можливостей.

Висновки. Проведений аналіз літературних джерел і власні дослідження дають підставу стверджувати, що кінцевою метою формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи у загальноосвітньому навчальному закладі є формування у їхній свідомості цілісної наукової картини світу, ціннісних категорій його творчого пізнання, ідей, ставлень та переконань стосовно оточуючого їх середовища – соціального і природного, набуття відповідних знань, вироблення творчих умінь і навичок з його вивчення й охорони, застосування здобутих І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ знань, сформованих творчих умінь і навичок в організації і здійсненні туристськокраєзнавчої роботи як колективом загальноосвітнього навчального закладу, так і самостійно у процесі індивідуально й суспільно значущої роботи.

ЛІТЕРАТУРА Бабакова Т. А. Педагогические основы школьного экологического краеведения: учеб.

1.

пособ. / Татьяна Анатольевна Бабакова. – Петрозаводск, 2001. – 191 с.

Костриця М. Ю. Витоки географічного краєзнавства в Україні / М. Ю. Костриця // 2.

Географія та основи економіки в шк. – 2000. – № 2. – С. 34–36.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 РОСЛИННИЦТВО УДК 635.652/654: 633/ 635 МОВЧАН К.І., молодший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН e-mail: k.movchan@ukr.net ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Встановлено вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість проходження окремих фенологічних фаз та...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630*165.4 Проф. В.І. Білоус, д-р с.-г. наук – Уманський державний аграрний університет ГЕОГРАФІЧНО-КЛІМАТИЧНІ ЕКОТИПИ БУКА, ЯЛИЦІ ТА ЯЛИНИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ На основі відмінностей ґрунтово-кліматичних умов виділені географічно-кліматичні екотипи бука лісового, ялиці білої та ялини звичайної в лісах України як внутрішньовидові одиниці для селекційних цілей. Наведене обґрунтування такого виділення та коротка характеристика окремих ґрунтово-кліматичних екотипів. Prof. V.I....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на засіданні кафедри матеріал,...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»