WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 10 ] --

Розв'язання розглянутих завдань з формування мотивації до фізичного вдосконалення студентів потребує розробки і реалізації нової стратегії фізичного виховання, перш за все впровадження в практику навчального процесу таких напрямів:

- адекватності змісту фізичної підготовки індивідуальному стану студентів;

- гармонізації та оптимізації фізичного тренування;

- вільного вибору форм фізкультурно-спортивної діяльності відповідно до особистої схильності кожного студента.

При цьому вирішальним аспектом фізичного виховання стає спрямованість на формування і усвідомлене закріплення, заснованої на ґрунтовних і глибоких знаннях і переконаннях мотивації до фізичного гартування, стійкій звичці самостійно турбуватися про своє здоров’я. Для цього необхідно розкрити перед студентами особистісний сенс фізкультурно – спортивної діяльності, домогтися глибокого розуміння мети цієї діяльності і на такій основі розвити творчу активність.

Про формування стійкої потреби у фізичному вдосконаленні свідчить також суттєве зростання кількості студентів, які самостійно займаються фізичними вправами під час канікул. Відбулися також зміни в поясненні студентами причин, що перешкоджають заняттям з фізичного вдосконалення.

В подальшому на перше місце в системі цих факторів виходять базові потреби особистості, серед яких слід відзначити:

1) потребу в фізичному самовдосконаленні або фізичному здоров'ї;

2)потреба в психосаморегуляції або психічному здоров'ї. Її зміст розкривається в прагненні до психічної реабілітації, співпереживання в процесі взаємодії і спілкуванні, відсутності негативних психогенних впливів в процесі занять фізичними вправами;

3)потреба в самоствердженні.

Формування потреби у фізичному вдосконаленні передбачає, подання студентам великої кількості способів задоволення і право їх вільного вибору. Завдання викладача в такому випадку зводиться до того, щоб допомогти студентам зробити правильний вибір, адекватно поставити перед собою мету фізкультурної діяльності, створити їм необхідні умови для занять, озброїти їх інформацією про стан свого здоров’я і шляхи його покращення.

Педагогічна діяльність викладача у формуванні мотивації до фізичних вправ складається з певних елементів, які спільно утворюють своєрідну структуру.

І, безперечно, при цьому кожен студент повинен:

- систематично відвідувати навчальні заняття із фізичного виховання(теоретичні і практичні) в дні і години, передбачені навчальним розкладом;

- проходити медичне обстеження у встановлені терміни, здійснювати самоконтроль за станом здоров'я і фізичного розвитку, спортивної підготовленості;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- активно опановувати знання із основ теорії і методики фізичного виховання, використовуючи відповідну літературу; дотримуватись раціонального режиму навчання, відпочинку і харчування;

- самостійно виконувати фізичні вправи, регулярно займатися ранковою і виробничою гімнастикою, спортом і туризмом, дотримуватись необхідного тижневого рухового режиму, використовуючи консультації викладача;

- брати активну участь у масових оздоровчих фізкультурних і спортивних заходах в навчальній групі і на міжвузівському рівні.

Успіх формування мотивації до занять фізичними вправами залежить і від того, яким буде контакт між викладачами і студентами. У роботі із студентами викладач повинен уміти чітко і грамотно виражати свої думки, уважно спостерігати за навчальною групою, відчувати її і знаходити з нею спільну мову, правильно використовувати наочні посібники і ілюструвати матеріал.

Для успішної роботи кожен педагог повинен:

- досконально знати матеріал дисципліни, що викладається, в об'ємі програмних вимог, а також основні положення педагогіки і психології вищої школи; володіти методикою підготовки і проведення відповідних видів практичних занять;

- чітко, ясно і грамотно висловлювати свої думки;

- мати уявлення про зміст і об'єм матеріалу, що викладається по суміжних дисциплінах, і про місце фізичної культури в загальній системі підготовки фахівця;

вести наукову роботу і володіти сумою практичних навиків, необхідних фахівцю для ведення навчальної дисципліни;

- знати сучасний рівень науки і поточну літературу в об'ємі практичних занять;

- представляти загальний розвиток і тенденції у фізичному вихованні і спорті;

- проводити консультації в межах курсу практичних занять.

Висновок. Аналізуючи наведені кількісні результати дослідження, можна зробити висновок, що спеціально організовані в системі вузівської підготовки заняття з фізичного виховання зорієнтовані на розвиток у майбутніх учителів потреби в фізичному вдосконаленні ведуть до формування в них стійкого особистісного змісту і стабільної установки на вдосконалення власної фізичної підготовки. Головну роль на першому етапі формування потреби в фізичному вдосконаленні виконують змістовно зовнішні, тимчасові мотиви, утворення яких пов'язано з пошуком способів досягнення нормальної мети офіційної фізкультурної діяльності.

Основними структурними компонентами, що формують мотивацію до фізичних вправ є: бажання займатися окремим видом спорту, інтерес до занять фізичними вправами, стан здоров’я і рівень розвитку рухових здібностей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. // Збірник наукових праць. – Вінниця, 2004. -132 с.

2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

3. Грибков В.А. Методика восстановления умственной и физической работоспособности студентов средствами физической культуры в процессе учебно-трудовой деятельности:

Автореф. дис. … канд. пед. наук (13.00.04). – М., 1995. – 18 с.

4. Педагогічна практика з фізичного виховання (методичні рекомендації для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів) за ред. А.В.Огнистого. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 20 с.

АНОТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ

ВПРАВАМИ.

Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Фізичне виховання є підсистемою цілісного вузівського процесу, який орієнтовано на виконання соціального замовлення суспільства по підготовці здорового фахівця, здатного організовувати та вести здоровий спосіб життя.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, студенти, фізичне виховання.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ

УПРАЖНЕНИЯМИ.

Татьяна Краснобаева, Николай Галайдюк Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Физическое воспитание является подсистемой целостного вузовского процесса, которое ориентировано на выполнение социального заказа общества по подготовке здорового специалиста, способного организовать и вести здоровый образ жизни.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенты, физическое воспитани.

MOTIVATION OF STUDENTS TO EXERCISE.

Tatiana Krasnobayeva, Nicholas Halaydyuk Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo Phuysical education of the whole of higher education is the subsystem, orientated on the accomplishment social ordering of the society of a preparation of healthy specialist, able to organize and conduct the healthy way of life.

Key words: health, healthy lifestyle, students, physical education.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РУХЛИВИМИ ІГРАМИ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА

РУХОВІ ЯКОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ

РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ.

Лариса Кузнецова, Тетяна Павлова Національний університет фізичного виховання і спорту України Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день самою розповсюдженою патологією дитячого віку і головною причиною інвалідності рахується розумова відсталість. За статистикою, в українських І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ школах-інтернатах для дітей з вадами розумового розвитку знаходиться більше 7 тисяч дітей.

У цілому, у структурі Міністерства Праці та соціальної політики функціонує 56 закладів для дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю [6]. У зв’язку з цим, створення умов для забезпечення рухової активності дітей з вадами розумового розвитку, є актуальним завданням у нашому суспільстві, про що йдеться у затвердженій Указом Президента України Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту (2004-2016р.р.).

У наукових роботах деяких авторів [4,7] велике значення у вирішенні проблем інтеграціі та соціалізаціі дітей з розумовою відсталістю в житті сучасного суспільства набуває фізична культура і спорт. Це пояснюється певними обставинами: по-перше, фізична культура і спорт дозволяють виявляти особисті якості дітей з вадами розумового розвитку; по-друге, розширюють спілкування «особливих» дітей з «нормальними» школярами і по-третє, фізична культура і спорт сприяють накопиченню рухового досвіду і бази рухових дій у хворих дітей, а це, насамперед, сприяє їх адаптації до самообслуговування і до усього іншого, що пов’язано з процесами соціалізації [1].

Одним з найкращих засобів укріплення здоров’я і виховання характеру у всі часи і у всіх народів були і залишаються заняття фізичною культурою. Важко переоцінити її значення у соціальній адаптації. Фізичні вправи допомагають засвоєнню необхідних вмінь та навиків, сприяють обновленню і розширенню диапазона рухової активності і формуванню позитивних рис характеру [3].

У руховій сфері розумово відсталих дітей спостерігається невідповідність рухів у просторі і часі, невміння виконувати ритмічні рухи, зниження функцій рівноваги, низький рівень диференціації м’язових зусиль. Діти з вадами розумового розвитку відстають від вікової норми за показниками сили, швидкості, координації, стрибучості, частотою рухів, часом моторної реакції [5]. Правильний підбір рухливих ігор з урахуванням психічного і фізичного розвитку дитини з даною нозологією дозволить удосконалити не тільки основні фізичні якості, які найбільш активно проявляються і вдосконалюються під час проведення рухливих ігор, а й поліпшать емоційний фон, стимулюючи активну розумову діяльність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно теми 3.1 Зведеного плану НДР на 2011-2015р.р. Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту «Удосконалення програмно-нормативних основ фізичного виховання у навчальних закладах».

Мета дослідження. Розробити технологію використання рухливих ігор, як засобу адаптивного фізичного виховання молодших школярів з вадами розумового розвитку.

Методи дослідження.

1. Аналіз і вивчення літературних джерел.

2. Педагогічне спостереження.

3. Педагогічний експеримент.

4. Математичної статистики.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Результати досліджень та їх обговорення. З метою встановлення вихідного рівня фізичного розвитку дітей з помірним і важким ступенем розумової відсталості нами були проведені дослідження з вихованцями Смілянського дитячого психоневрологічного будинку-інтернату Черкаської області. У дослідженнях прийняли участь 23 вихованця, з них 17 хлопчиків і 6 дівчаток. Всі діти мали один основний діагноз «розумова відсталість» середнього і важкого ступеня, (синдром Дауна).

Результати представлені в таблицях.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 54–58. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 54–58. УДК 614.2+669.013 Т. В. Єрошкіна, С. С. Борисенко, Г. В. Даниленко, Н. Г. Положай 9 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара РОЛЬ КОМІСІЙ ПІДПРИЄМСТВ З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Оцінено адекватність працевлаштування осіб з обмеженими...»

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 РОСЛИННИЦТВО УДК 635.652/654: 633/ 635 МОВЧАН К.І., молодший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН e-mail: k.movchan@ukr.net ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Встановлено вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість проходження окремих фенологічних фаз та...»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.6 5. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 3-9.6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3-50.7. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»