WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна ...»

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013

УДК 633.88

Горошко В.В., старший наук

овий співробітник,

Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин,

Сірік О.М., молодший науковий співробітник

Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ

SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA OFFICINALIS L., MENTHA PIPERITA L.

Резюме: Кардинальне покращання екологічного стану та отримання високоякісної лікарської рослинної сировини потребує постійного пошуку заходів зниження пестицидного навантаження на біоценози і підвищення безпеки навколишнього середовища. У цьому, важлива роль належить біологічному методу захисту рослин. Біологічні препарати вибірково впливають на чисельність популяцій і активність патогенів, шкідників та паразитів, не забруднюють навколишнє середовище, мають високу селективну дію, безпечні для людини й викликають мінімальні порушення структури біоценозів, забезпечуючи якість сировини, що відповідає європейським стандартам.

Ключові слова: лікарські рослини, біологічні препарати, шкодочинність, урожайність.

У зв'язку з переходом вітчизняного фармацевтичного виробництва на правила належної виробничої практики (GMP) різко підвищуються вимоги щодо агрозаходів із вирощування, а також до якості лікарської рослинної сировини (ЛРС).

Практика свідчить, що якість сировини, що поставляється на фармацевтичні підприємства, має значні відмінності у різних постачальників,– це залежить не лише від об’єктивних (кліматичні умови вирощування, місце збору), але й суб’єктивних причин (недотримання технології вирощування, післязбиральної переробки, безконтрольне застосування пестицидів та інші).

На сьогодні діють міжнародні (ВООЗ) і європейські документи з керівних принципів належної практики культивування та збирання лікарських рослин (GACP), в яких відображені основні вимоги до екологічно обґрунтованої технології вирощування, правила збору культивованої та дикорослої лікарської сировини, переробки, збереження, що гарантують високу якість і безпечність товарної продукції (постанова МОЗ України від 2013року).

Останнім часом потреба в лікарській рослинній сировині, в тому числі й на такі культури як ехінацея пурпурова, козлятник лікарський, м’ята перцева, забезпечується лише на 20–45%. Поряд з іншими причинами незадоволеного попиту, що залежать від існуючої із економічної ситуації, не остання роль належить шкідливим організмам. Залежно від виду організму та погодних умов року недобір урожаю сировини становить від 10 до 20 %.

Одночасно погіршується якість лікарської сировини і насіння, знижується вміст фармакологічно-активних речовин.

Водночас вимоги охорони здоров’я до якості сировини досить високі: вона не повиння містити уражені чи пошкоджені частини рослини, уламки бур’янів, сухих шкідників, залишків пестицидів, мати вміст діючих речовин не нижче визначеного рівня.

Щодо вмісту залишків пестицидів, то в процесі розгляду регламентації їх застосування, керуються двома позиціями: якщо сировина підлягає глибокій хімічній переробці, то залишки регламентуються на рівні дозволених, в решті випадків – залишки пестицидів не допускаються.

У зв’язку з вищезазначеними вимогами, нами було розпочато дослідження з вивчення впливу біологічних препаратів на зниження шкодочинності, підвищення врожайності та якості сировини лікарських культур.

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013

–  –  –

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013

–  –  –

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013

–  –  –

EFFECIENCY OF BIOLOGICALLY PREPARATIONS ON CULTURES SALVIA

OFFICINALIS L., GALEGA OFFICINALIS L., MENTHA PIPERITA L.

Goroshko V.V., Gubanev A.G., Siric, O.N.

Dramatic improvement ekologicheskooy environment and a high-quality medicinal plants require constant search for ways to reduce pesticide presinga on biotic communities to improve the safety of the environment. At the same time, an important role is played by biological methods of plant protection. Biological drugs selectively affect the populations and activity of pathogens, pests and parasites, not zagryaznyut environment, have a high selective activity are safe for humans and have a minimal impact on the distortion of the structure ecological communities, ensure the quality of raw material which complies with the European requirements.Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України УДК 631.42 Викл. М.М. Горбач, канд. с.-г. наук; викл. В.М. Іваницька, канд. біол. наук – Закарпатський лісотехнічний коледж ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І ПІДБІР ДЛЯ НИХ ҐРУНТІВ У ЗАКАРПАТТІ Показано екологічні особливості основних плодових культур: яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, абрикоса, персика, горіха. Наведено коротку характеристику бурих лісових, дерново-буроземних і буроземно-опідзолених ґрунтів. З метою отримання...»

«УДК 661*71 Асист. Т.В. Юськевич, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНІФОЛІ ІЗ ЖИВИЦІ ОКРЕМИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ХВОЙНИХ Наведено кількісний та якісний аналіз живиці досліджуваних інтродукованих видів роду Pinus L., зокрема характеристика каніфолі із живиці досліджуваних видів. Ключові слова: підсочування, живиця, каніфоль, терпентинне масло, густина, кислотне число, число омилення. Assyst. T.V. Yuskevych – USUFWT Characterystic of resin acid from resin some conifers species...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій УДК 519.246 С.А. ЛУПЕНКО, Г.В. ПОЛІЩУК, Н.С. ЛУЦИК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя А.С. СВЕРСТЮК Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ЦИКЛІЧНИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ На  основі  аналізу  сучасних  інформаційних  систем  діагностики  та ...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«УДК 712.253:541.54(477.44) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ М. ВІННИЦІ Н.О. СИПЛИВА, аспірантка* Досліджено дендрофлору парків відповідно до умов навколишнього середовища та дії екологічних факторів. Вказана кількісна видова характеристика дендрофлори за основними показниками інтродукції. Декоративна ознака, дендрофлора, зимостійкість, інтродукція, парк, мегатрофи, мезофіти. Інтродукція деревних видів рослин, що значно збагатила флору на території України в тому числі і Вінничини,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»