WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________ С.В. Іванов

(Підпис)

«____» ____________ 2014 р.

МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 9 від 13.02.2014 р.

Підпис(и) автора(ів)________________

« 25 » квітня 2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 69.38-25.04.2014 р.

КИЇВ НУХТ 2014 Молекулярна біотехнологія [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заоч. форми навч. / уклад. О.І. Скроцька. – К.

:

НУХТ, 2014. – 34 с.

Рецензент О.В. Карпов, д-р біол. наук Укладачі: О.І. Скроцька, канд. біол. наук Відповідальний за випуск Т.П. Пирог, д-р біол. наук, проф.

Подано в авторській редакції ЗМІСТ ЗМІСТ …………………………………………....………………...………… 3

1. Загальні відомості

2. Програма навчальної дисципліни …………………….…..…………..… 7

3. Лабораторне заняття …

4. Запитання для підготовки до екзамену ………………......…...………… 23

5. Контрольна робота

6. Рекомендації до виконання та оформлення контрольної роботи ….……. 30 Рекомендована література..............……………………………………… 32 Додаток 1

Додаток 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом вивчення навчальної дисципліни «Молекулярна біотехнологія» є молекулярні явища і процеси, які дозволяють на генетичному рівні модифікувати організми-продуценти таким чином, щоб впроваджувати у промислове виробництво нові технології корисних для людства продуктів або отримувати уже відомі продукти у промислових масштабах.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні слідуючих дисциплін «Біологія клітин», «Біохімія», «Органічна хімія», «Основи імунології» «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біохімічні основи мікробного синтезу». Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідно для проходження переддипломної практики, виконання дипломних робіт і проектів та у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Молекулярна біотехнологія» є вивчення молекулярної організації та регуляції експресії генів, а також реплікації, рекомбінації та репарації, рестрикції та модифікації генетичного матеріалу у про- та еукаріотів, а також формування у студентів уявлення про стратегію створення рекомбінантних ДНК для цілеспрямованого конструювання мікро- та макроорганізмів-продуцентів та ознайомлення їх з комплексом сучасних методів молекулярної біотехнології.

1.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Молекулярна біотехнологія» є засвоєння студентами знань щодо молекулярної організації генетичного матеріалу про- та еукаріот, технології рекомбінантних ДНК та методах її введення до клітини-реципієнта та сучасних методів молекулярної біотехнології для подальшого застосування одержаних знань та навичок у майбутній професійній діяльності 1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

загальну методологію отримання рекомбінантного продуцента;

характеристику об’єктів молекулярної біотехнології;

сучасні підходи до отримання цільового гену;

особливості застосування існуючих генетичних векторів в молекулярному клонуванні;

методи введення генетичного матеріалу до реципієнтних клітин;

способи скринінгу та селекції клітин, що містять рекомбінантну ДНК;

особливості виділення та очищення цільового продукту;

способи отримання рекомбінантних лікарських засобів:

інтерферону, соматотропіну, моноклональних антитіл, вакцин, антибіотиків;

вміти:

отримувати окремі колонії мікроорганізмів та проводити їхнє кількісне дослідження;

застосовувати сучасні методи перенесення генетичного матеріалу у бактеріальні клітин-реципієнти;

ідентифікувати трансформовані клітини; виділяти якісні препарати нуклеїнових кислот;

аналізувати препарати нуклеїнових кислот методами спектрофотометрії, гель-електрофорезу а також рестрикційним аналізом;

мати навички:

роботи з генетичним матеріалом про- і еукаріотів;

виділення та аналізу нуклеїнових кислот з природного матеріалу;

створення генетично модифікованих прокаріотичних продуцентів та їхнього скринінгу.

Роль у підготовці майбутніх фахівців. Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям-біотехнологам на базі засвоєних основних принципів та практичних прийомів молекулярної біотехнології свідомо вибирати оптимальні експериментальні підходи до успішного отримання цільових продуктів, використовуючи сучасні методи молекулярної біотехнології для удосконалення існуючих та розробки нових біотехнологій з використанням мікро- і макроорганізмів.

Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати знання з дисциплін «Біологія клітин», «Біохімія», «Органічна хімія», «Основи імунології»

«Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біохімічні основи мікробного синтезу», навички роботи з комп’ютерними програмами Word, Excel, PowerPoint для обробки даних за допомогою текстових та графічних редакторів; знати принципи роботи пошукових програм в мережі Internet, мати базовий рівень знання іноземної мови.

Опис навчальної дисципліни наведено у таблиці 1.1.

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи молекулярної біотехнології Тема 1. Предмет молекулярної біотехнології. Виникнення та історія розвитку молекулярної біотехнології. Зв’язок молекулярної біотехнології з біологічними дисциплінами і її практичне застосування. Характеристика об’єктів молекулярної біотехнології: прокаріоти (Escherichia coli), еукаріоти (Saccharomyces cerevisiae), культури еукаріотичних клітин (яєчник китайського хом’ячка (СНО), клітини комах тощо). Перспективи молекулярної біотехнології.

Тема 2. Шляхи отримання цільового гену.

ДНК, РНК і синтез білка у клітині. Регуляція транскрипції у про- та еукаріот.

Ферменти генної інженерії:

рестриктази, лігази, нуклеази, полімерази, зворотня транскриптаза, їх характеристика та функції. Виділення гену з геномної ДНК. Хімікоферментативний синтез генів. Отримання гену на основі іРНК. Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Тема 3. Отримання рекомбінантних ДНК.

Поняття генетичного вектора. Основні типи генетичних векторів: плазмідні, фагові вектори, векторитранспозони, гібридні вектори – фагміди, косміди, фазміди. Методи конструювання рекомбінантних ДНК: коннекторний метод, рестриктазнолігазний метод.

Тема 4. Способи введення рекомбінантних ДНК у реципієнтні клітини.

Генетична трансформація про- та еукаріот: трансформація, трансфекція, кон’югація, трансдукція, електропорація, біобалістика, мікроін’єкція. Скринінг та селекція клітин, що експресують цільовий ген – фенотипова селекція, гібридизація нуклеїнових кислот in situ, функціональна комплементація, радіоімуноаналіз білків in situ.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Молекулярна біотехнологія мікробіологічних систем Тема 1. Мікробіологічне виробництво рекомбінантних лікарських засобів. Отримання рекомбінантного людського інтерферону та соматотропіну.

Отримання рекомбінантних антибіотиків.

Тема 2. Моноклональні антитіла як лікарські засоби.

Структура і функції антитіл. Моноклональні антитіла людини. Гібридні моноклональні антитіла. Виробництво антитіл за допомогою E. coli.

Тема 3. Виробництво вакцин.

Субодиничні вакцини: протигерпетичні вакцини, протиящурні вакцини, протитуберкульозні вакцини, пептидні вакцини, генна імунізація. Атенуйовані вакцини: протихолерні вакцини, протисальмонельозні вакцини. «Векторні» вакцини: противірусні вакцини, протибактеріальні вакцини.

Тема 4. Бактерії як системи доставки антигенів.

Поверхневі антигени бактерій. Шляхи створення вакцин з використанням бактерій як систем доставки антигенів.

3. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

Електрофоретичний аналіз препаратів нуклеїнових кислот.

Мета: ознайомитись з основними прийомами електрофоретичного аналізу нуклеїнових кислот, а також навчитися готувати агарозний гель та проби нуклеїнових кислот для проведення електрофорезу, аналізувати електрофореграми досліджуваних молекул.

Матеріали та обладнання: контрольний зразок ДНК фага l (комерційний препарат з концентрацією 0,9 мкг/мкл та молекулярною масою приблизно 50 000 пар нуклеотидів), дослідні зразки нуклеїнових кислот: ДНК плазмід рUC19, рВR 322, хромосомна ДНК та РНК еукаріотів, буфер ТЕ, агароза, ТВЕ-буфер, буфер для нанесення проб, розчин ЕtВr з концентрацією 10 мг/мл або метиленового синього, кипляча водяна баня або мікрохвильова піч, прилад для електрофорезу та джерело постійного струму, трансілюмінатор, гребінка і форма для заливання гелів, самплер та наконечники до нього, парафільм, термостійка колба, епендорфи, термостійка колба або склянка об’ємом 100 мл, скляна паличка або пластиковий шпатель, кювета для розчину барвника, гумові рукавички, фільтрувальний папір.

Загальні відомості Методи електрофорезу широко застосовують для розділення, ідентифікації, очищення та виділення молекул, які мають відмінний від нуля сумарний заряд, починаючи від низькомолекулярних неорганічних іонів і закінчуючи великими макромолекулами (пептиди, білки, олігонуклеотиди, нуклеїнові кислоти, заряджені похідні вуглеводнів). Електрофорез застосовують як для аналітичних досліджень, так і для препаративних цілей.

Цим методом можна розділяти відносно великі кількості матеріалу, і в кінці розділення вилучати їх з гелевого носія. За допомогою електрофорезу виділяють пептиди, білки, нуклеїнові кислоти тощо, тому його включено в арсенал основних методів молекулярної біотехнології. Цей метод використовують для конструювання генетично модифікованого продуцента, первинного скринінгу клітин-трансформантів, очищення та отримання цільового білкового продукту.

Існує багато електрофоретичних методів. їх поділяють на дві групи – загальні та спеціальні. До останніх належать, наприклад, диск-електрофорез, пульс-електрофорез, високовольтний електрофорез, імуноелектрофорез, ізотахофорез, ізоелектричне фокусування. Крім того, електрофоретичні методи відрізняються за типом носив, вибір яких визначається конкретними умовами аналізу та класом досліджуваних молекул. Загальною перевагою всіх електрофоретичних методів є швидкість розділення речовин та висока роздільна здатність.

3.1. Фізична суть електрофорезу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Випуск 173. Том 185 УДК 577.156; 612.015.349 Чорна В. І., Лянна О. Л., Бразалук О. З. ІНІЦІАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Метою даної роботи було дослідження адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, яку визначали за зміною активності лізосомного цистеїнового катепсину L у структурах головного мозку щурів. Показано, що дозова залежність активності катепсину L структур головного...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»

«179 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ. УДК 582.32:54.06 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ DREPANOCLADUS ADUNCUS (HEDW.) WARNST. О. І. Щербаченко Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна е-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено вплив іонів важких металів на регенераційну здатність пагонів, інтенсивність люмінесценції...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»