WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ С.В. Іванов

(Підпис)

«_____» ______________ 2013 р

ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять

для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 3 від 19.09.2013 р.

Підпис автора ________________

«____» ____________ 2013 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 69.27-09.12.2013 Київ НУХТ 2013 Загальна біотехнологія [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден.

форми навч. / уклад. Ю.М. Пенчук, Є.О. Омельчук – К. : НУХТ, 2013. – 16 с.

Рецензент: О.В. Карпов, д-р біол. наук, проф.

Укладачі Ю.М. Пенчук, канд. техн. наук, доц.

Є.О. Омельчук Відповідальний за випуск: Т.П. Пирог, д-р біол. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом вивчення дисципліни є вивчення процесу виробництва біологічних препаратів або продуктів за допомогою біологічних об’єктів із застосуванням наукових та інженерних методів. При вивченні дисципліни розглядаються технології, які застосовуються у різноманітних галузях промисловості та медицині, питання біологічної переробки промислових відходів, біодеградації ксенобіотиків у навколишньому середовищі та ін.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні процесів та апаратів, біології клітини, біохімії, неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії. Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідне для вивчення технологічних дисциплін («Технологія мікробного синтезу лікарських засобів», «Технологія вакцин», «Технологія пробіотиків», «Промислова технологія лікарських засобів», «Харчова біотехнологія», «Біотехнологія білків терапевтичної дії» та ін.), а також є складовою частиною курсових і дипломних проектів, що виконуються студентами спеціальностей напряму «Біотехнологія» і використовуватиметься під час проходження технологічної та переддипломної практики, виконання НДРС і у майбутній виробничопрактичній та науково-дослідній роботі.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1.Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна біотехнологія” є ознайомлення студентів з традиційними та новими галузями промисловості, заснованих на використанні клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, у тому числі зі зміненою генетичною програмою, а також позаклітинних речовин і клітинних компонентів.

1.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам базові знання про основні компоненти біотехнологічного процесу, а саме:

- біологічні агенти,

- субстрати,

- цільові продукти,

- апаратуру,

- сукупність методів управління.

1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- стан та перспективи розвитку сучасної біотехнології.

- стан сучасних розробок в плані отримання більш ефективних продуцентів біологічно активних речовин.

- основи біотехнологій, які використовуються у різних галузях промисловості та медицини.

вміти:

- класифікувати біотехнологічні процеси;

- оперативно орієнтуватися у матеріалах щодо різноманітних біотехнологій, викладених у наукових виданнях.

Роль у підготовці майбутніх фахівців. Опанування дисципліни дасть змогу майбутнім фахівцям на базі аналізу та узагальнення знань зрозуміти специфіку проведення біотехнологічних процесів одержання цільових продуктів, обґрунтовувати вибір способів реалізації допоміжних робіт, таких як підготовка та стерилізація поживних середовищ, аераційного повітря та технологічного обладнання, обирати способи культивування біологічних агентів і об’єднувати теоретичні висновки фундаментальних дисциплін з практичними питаннями біотехнології.

Практичні заняття побудовані таким чином, щоб студенти на основі знань про технологічні особливості біотехнологічних процесів мали змогу опанувати принципи охарактеризувати біотехнологічне виробництво в цілому та навчитись самостійно вирішувати практичні задачі.

Лабораторний курс побудований таким чином, що студент опановує методики контролю біотехнологічної сировини та готової продукції. Студенти самостійно вирішують практичні завдання по підготовці поживних середовищ та культивуванню промислових продуцентів.

Отримані знання необхідні для успішної практичної діяльності майбутніх фахівців в наукових установах та підприємствах біотехнологічної галузі Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати знання з біологічних та хімічних дисциплін, навички роботи з комп’ютерними програмами Word, Excel, PowerPoint для обробки даних за допомогою текстових та графічних редакторів; знати принципи роботи пошукових програм в мережі Internet, мати базовий рівень знання іноземної мови.

2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

–  –  –

3. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Практичне заняття № 1 Тема: Історія розвитку біотехнології. Складові біотехнологічного процесу. Мікроорганізми-продуценти та їх селекція Мета заняття: ознайомлення студентів з історією розвитку біотехнології як науки, складовими біотехнологічного процесу, а також номенклатурою та вимогами до біологічних агентів.

План проведення заняття:

1. Дати визначення біотехнології.

2. Охарактеризувати історичні етапи розвитку біотехнології.

3. Навести приклади практичного використання та перспективи розвитку біотехнології.

4. Охарактеризувати складові біотехнологічного процесу.

5. Охарактеризувати біологічні агенти, що використовуються в біотехнології.

6. Навести методи селекції мікроорганізмів.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 2 Тема: Характеристика поживних середовищ. Продукти біотехнології Мета заняття: ознайомлення студентів з основною сировиною, що використовується в біотехнологічних виробництвах.

План проведення заняття:

1. Охарактеризувати субстратів з точки зору енергетичної цінності та легкості засвоювання.

2. Навести джерела вуглецю, що використовуються як субстрати в мікробному синтезі.

3. Вимоги до сировини, що використовується як субстрат в біотехнологічних виробництвах.

4. Навести приклади та охарактеризувати відходи виробництва як субстрати.

5. Надати характеристику деяких комплексних середовищ.

6. Охарактеризувати продукти біотехнології.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 3 Тема: Підготовка поживних середовищ Мета заняття: ознайомлення студентів з принципами підготовки компонентів поживних середовищ, розрахунком їх необхідної кількості та способами стерилізації.

План проведення заняття:

1. Охарактеризувати основні принципи складання поживних середовищ.

–  –  –

11.Навести технологічну схему підготовки поживних середовищ.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 4 Тема: Підготовка стерильного стисненого повітря Мета заняття: ознайомлення студентів з принципами підготовки аераційного повітря, способами його очищення, механізмами видалення дисперсних часточок та очищенням відпрацьованого повітря.

План проведення заняття:

1. Охарактеризуйте фізико-хімічні та мікробіологічні параметри аераційного повітря.

2. Наведіть механізми видалення дисперсних часточок та контамінантів з повітря.

3. Охарактеризуйте фільтрувальні матеріали, що використовуються у головних фільтрах.

4. Охарактеризуйте фільтрувальні матеріали, що використовуються у фільтрах тонкого очищення.

5. Наведіть технологічну схему стиснення та очищення аераційного повітря.

6. Наведіть способи перевірки працездатності фільтрувального матеріалу в фільтрах.

7. Охарактеризуйте способи очищення відпрацьованого повітря.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 5 Тема: Підготовка біологічного агента Мета заняття: ознайомлення студентів з способами зберігання вихідних штамів, підготовкою посівного матеріалу для поверхневого та глибинного культивування.

План проведення заняття:

1. Охарактеризуйте способи зберігання вихідних штамів-продуцентів.

2. Охарактеризуйте спосіб одержання посівного матеріалу для поверхневого культивування.

3. Охарактеризуйте спосіб одержання посівного матеріалу для глибинного культивування.

4. Обґрунтуйте дози посівного матеріалу для різних груп продуцентів.

5. Розрахуйте кількість стадій підготовки посівного матеріалу в залежності від об‘єму ферментаційного середовища та характеристики біологічного агенту.

6. Технологічна схема одержання посівного матеріалу.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 6 Тема: Підготовка апаратури та комунікацій. Піногасіння Мета заняття: ознайомлення студентів з способами підготовки технологічного обладнання та способами піногасіння.

План проведення заняття:

1. Базові принципи вибору устаткування для біосинтезу.

2. Охарактеризуйте способи миття ферментаційного обладнання.

3. Охарактеризуйте способи стерилізації ферментаційного обладнання.

4. Охарактеризуйте процес підготовки обладнання для стерилізації поживних середовищ.

5. Охарактеризуйте процес підготовки фільтрів для очищення аераційного повітря.

6. Наведіть основні причини утворення піни в процесі біосинтезу.

7. Охарактеризуйте основні способи піногасіння, їх переваги та недоліки.

8. Способи підготовки піногасників.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 7 Тема: Культивування мікроорганізмів. Періодичне культивування Мета заняття: ознайомлення студентів з теоретичними основами культивування мікроорганізмів, закономірностями росту та їх практичним використанням.

План проведення заняття:

1. Охарактеризуйте періодичного культивування.

2. Охарактеризуйте закономірності розвитку мікробної популяції. Крива росту.

3. Вплив субстрату та метаболітів на ростові процеси. Рівняння Моно.

4. Наведіть критерії оцінки процесу культивування мікроорганізмів.

5. Практичне використання економічного коефіцієнту.

6. Охарактеризуйте вплив факторів зовнішнього середовища на процеси культивування.

7. Масообміні процеси в біотехнології при глибинному культивуванні біологічних агентів.

8. Закономірності транспортних процесів в біотехнології. Типи транспорту поживних речовин.

9. Практичне використання періодичного культивування.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 8 Тема: Культивування мікроорганізмів. Безперервне та напівбезперервне культивування Мета заняття: ознайомлення студентів з способами регулювання безперервними процесами та їх практичним використанням.

План проведення заняття:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук, В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»; О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: bulu32@yandex.ru ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«УДК 712.253:541.54(477.44) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ М. ВІННИЦІ Н.О. СИПЛИВА, аспірантка* Досліджено дендрофлору парків відповідно до умов навколишнього середовища та дії екологічних факторів. Вказана кількісна видова характеристика дендрофлори за основними показниками інтродукції. Декоративна ознака, дендрофлора, зимостійкість, інтродукція, парк, мегатрофи, мезофіти. Інтродукція деревних видів рослин, що значно збагатила флору на території України в тому числі і Вінничини,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»