WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Практика радіовимірювань УДК 621.317.07.089 РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Яненко О. П., д.т.н., професор; Куценко В. П.,к.т.н., докторант; Михайленко С. В., ...»

Практика радіовимірювань

УДК 621.317.07.089

РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ

ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Яненко О. П., д.т.н., професор; Куценко В. П.,к.т.н., докторант;

Михайленко С. В., студент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна

RADIOMETRIC QUALITY EVALUATION

OF DIELECTRIC MATERIALS

Yanenko O. P., Doc. Of Sci (Technics), Prof.; Kutsenko V. P. Cand. Of Sci (Technics);

Mikhailenko S. V., student National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine Вступ. Постановка задачі Фізичні і біологічні тіла і об’єкти, які мають температурні градієнти відноcно навколишнього середовища, відповідно з законами термодинаміки випромінюють в це середовище широкий спектр електромагнітних коливань, інтенсивність яких в діапазоні НВЧ і НЗВЧ визначається формулою

Релея-Джинса:

f2 Pc 2 2 kT, c де f — робоча частота, с — швидкість світла, k — стала Больцмана.

Спектр електромагнітних сигналів нагрітих тіл, знаходиться, починаючи від радіо і до інфрачервоного діапазону включно, охоплюючи і ммдіапазон, який використовується для мікрохвильової терапії.

Сигнал, що формується в результаті теплових флуктуацій елементарних частинок фізичного і біологічного об’єкту, має шумовий характер, виділяється і виміряється приладом з кінцевою смугою пропускання, а тому його можна представити у вигляді випадкового вузько смугового процесу:

Uc(t ) U (t ) sin0t (t ) Амплітуда обвідної U(t) і фаза (t) сигналу є випадковим функціями часу, швидкість зміни яких залежить від ширини смуги частот, що проходять на радіометричну систему (РС) [1].

Об’єкти дослідження випромінюють, поглинають, відбивають і пропускають шумове електромагнітне випромінювання в широкому діапазоні частот. Його інтенсивність в аналізуємому діапазоні залежить від складу, температури, стану поверхні. Переважаючим типом електромагнітного випромінювання є радіотеплове, яке пояснюється тепловим рухом носіїв електричного заряду.

Вісник Національного технічного університету України «КПІ» 59 Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2013.— №52 Практика радіовимірювань Задачею даної експериментальної роботи є проведення досліджень електромагнітних властивостей діелектричних матеріалів спеціального призначення [2]. Зокрема власного електромагнітного випромінювання (ЕМВ) при нагріванні, поглинальної здатності при проходженні зовнішнього сигналу, а також виявлення кореляційних зв’язків між характе

–  –  –

ролю якості виробів із цинкової кераміки із застосуванням радарного методу (на проходження зондуючого сигналу).

Проаналізувавши отримані результати, можна сказати, що поглинальна здатність матеріалів при радарному режимі надає можливість визначити дефекти в матеріалі (тріщини, розколи тощо).

Висновки

1. За методом вимірювання власного випромінювання діелектричного матеріалу можна визначити приналежність зразків до того чи іншого орієнтованого типу матеріалу, а також деякі параметри технології його виготовлення.

2. Метод вимірювання поглинальної здатності матеріалу в радарному режимі надає можливість визначити товщину, радіопрозорість, а також дефекти матеріалу (розколи, тріщини тощо).

3. З отриманих даних стає зрозуміло, що розглянутими методами можна проводити неруйнівний контроль якості діелектричних матеріалів, або виробів спеціального призначення, виготовлених з цих матеріалів.

Література

1. Методы и средства сверхвысокочастотной радиометрии / [Куценко В. П., Скрипник Ю. А., Трегубов Н. Ф., Шевченко К. Л., Яненко А. Ф.] — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. — 324 с.

2. Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів / [Куценко В. П., Скрипник Ю. О., Трегубов М. Ф., Шевченко К. Л., Яненко О. П.] — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. — 348 с.

3. Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов / [Скрипник Ю. А., Яненко А. Ф., Манойлов В. П., и др.] — Житомир: изд. Волынь 2003 — 408 с.

4. Golovchanska A. D. Radiometr of microwave ranqe in medical-biological and other aplianes / A. D. Golovchanska, S. N. Peregudov, V. P. Kutsenko // Материалы 21-ой международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекомуникационные технологии». Севастополь — 2011. — Т2. — C. 1015—1016.

References

1.Kutsenko V. P., Skripnik J. A., Tregubov N. F., Shevchenko K. L., Yanenko A. F.

Methods and means of microwave radiometry. Donetsk: ІPSHІ "Nauka i Osvita", 2011, 324p.

2.Kutsenko V. P., Skrypnyk J. O., Tregubov M. F., Shevchenko K. L., Yanenko A. P. Radiometrychnyy microwave control material properties. Donets'k: IAI "Science and Education", 2012, 348 p.

3.Skrypnyk J. A., Yanenko A. F., Manoylov V. P., Microwave radiometry and other physical and biological objects. Zhitomir: vol. Volyn, 2003,4 08 p.

4. Golovchanska A. D., Peregudov S. N., Kutsenko V. P. Radiometr of microwave ranqe in medi-cal-biological and other aplianes. Proceedings of the 21st International Crimean Conference "Microwave & TV Communication Technologies." Sevastopol, 2011, vol.2, pp. 1015Вісник Національного технічного університету України «КПІ» 63 Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2013.— №52 Практика радіовимірювань Яненко О. П., Михайленко С. В., Куценко В. П. Радіометрична оцінка якості діелектричних матеріалів. При конструюванні продукції спеціального призначення виникає необхідність на отримання інформації неруйнівними методами про стан та якість виробів, в тому числі типу матеріалу, товщини, цілісності, наявності дефектів тощо. Контроль цих характеристик без втручання в матеріал, можна зробити за допомогою вимірювання електромагнітного випромінювання (ЕМВ). ЕМВ має властивості проходити через діелектричні матеріали, а також і випромінюватися самими матеріалами при їх нагріванні. Авторами були проведені досліди на випромінювану і поглинальну здатність ЕМВ діелектричними матеріалами. Отримані результати показали, що ефективним методом для дослідження діелектричного матеріалу на густину, цілісність, товщину та дефектів є метод поглинальної здатності.

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, діелектричний матеріал, вимірювальна установка, поглинання, випромінювання.

Яненко А. Ф., Михайленко С. В., Куценко В. П. Радиометрическая оценка качества диэлектрических материалов. При конструировании продукции специального назначения возникает необходимость на получение информации неразрушающими методами о состоянии и качестве изделий, в том числе типа материала, толщины, целостности, наличии дефектов и т.д.. Контроль этих характеристик без вмешательства в материал, можно сделать с помощью измерения электромагнитного излучения (ЭМИ). ЭМИ имеет свойства проходить через диэлектрические материалы, а также и излучаться материалами при их нагревании. Авторами были проведены опыты на излучаемую и поглотительную способность ЭМИ диэлектрическими материалами.

Полученные результаты показали, что эффективным методом для исследования диэлектрического материала на плотность, целостность, толщину и дефектов является метод поглощающей способности.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, диэлектрический материал, измерительная установка, поглощения, излучения.

Yanenko O. P., Mikhailenko S. V., Kutsenko V. P. Radiometric quality evaluation of dielectric materials.

Introduction. The problem statement. It is neseccary to investigate the chemical composition, density and integrity of the product designing products of special purpose. The control of these characteristics without the intervention of the materialcan is carried out using electromagnetic radiation (EMR). EMR can pass through the dielectric materials and also can be radiated by materials with their heating. The experiments on radiation and absorption EMR capacity of dielectric materials were conducted by authors.

Studies. The absorbance method is effective method for the study of dielectric material on the density and integrity. The lower density of the material and the more it damages (cracks, splits), so much worse delay EMR in material. EMR pass through all the solid material, without damage, according to a minority. The radiated ability method determines the chemical composition of the material. The level of radiation is measured using the measurement setup and heating the material. It is found from the results that ceramics pottery better radiates and worse delays EMR, and zinc ceramics, however, worse radiates and better delays EMR.

Keywords: electromagnetic radiation, dielectric material, measurement setup, the absorption, the radiation.

–  –  –Похожие работы:

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ ЧАСТИНА 1 СЕРІЯ «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» Київ·ДЕТУТ·2014 УДК 656 Збірник наукових праць студентів Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Транспортні системи і технології». К.: ДЕТУТ, 2014. 112с. До збірника увійшли матеріали науково-дослідних робіт студентів та магістрів, які присвячені теоретичним, методологічним та прикладним...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 631.42 Викл. М.М. Горбач, канд. с.-г. наук; викл. В.М. Іваницька, канд. біол. наук – Закарпатський лісотехнічний коледж ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І ПІДБІР ДЛЯ НИХ ҐРУНТІВ У ЗАКАРПАТТІ Показано екологічні особливості основних плодових культур: яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, абрикоса, персика, горіха. Наведено коротку характеристику бурих лісових, дерново-буроземних і буроземно-опідзолених ґрунтів. З метою отримання...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»