WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи ...»

-- [ Страница 3 ] --

67. Інтегральна та диференційна теплота адсорбції, їх залежність від кількості адсорбтиву. Швидкість адсорбції, характеристика її кінетичних кривих.

68. Природа поверхневого натягу. Застосування зміни вільної енергії Гіббса для характеристики поверхневих явищ.

69. Охарактеризувати три варіанта залежності поверхневого натягу від концентрації розчину та три типи ізотерм адсорбції Гіббса.

70. Характеристика ПАР, будова молекул ПАР, поверхнева активність, правило Дюкло-Траубе. Будова газоподібних та конденсованих плівок.

71. Характеристика молекулярної адсорбції з розчинів. Ізотерма Фрейдліха та визначення сталих адсорбції.

72. Залежність молекулярної адсорбції від мольної частки адсорбтиву.

Правило Ребіндера.

73. Особливості полярної та іонно-обмінної адсорбції. Адсорбційна здатність та ряди Гофмейстера.

74. Особливості адсорбції на вугіллі.

75. Охарактеризувати механізм утворення ПЕШ. Дати визначення:

“потенціалвизначаючий” та “протиіон”. Пояснити явище електрофорезу, електроосмосу, ефекти Дорна та Квінке.

76. Розвиток уявлень про будову ПЕШ за теоріями ГельмгольцаПеррена, Гуї-Чепмена, Штерна.

77. Дати визначення поняття “міцела”. Будова міцели. Правило Панета-Фаянса.

78. Пояснити різницю між міжфазним та електрокінетичним потенціалами. Методи визначення електрокінетичного потенціалу.

79. Охарактеризувати вплив концентрації індиферентного, неіндиферентного електролітів, рН середовища, температури, концентрації ліозолю на зміну величини електрокінетичного потенціалу.

80. Що таке стійкість дисперсних систем? Охарактеризувати різницю між агрегативною та седиментаційною стійкістю колоїдних систем за Пєсковим. Конденсаційна стійкість, характеристика її термодинамічних та кінетичних факторів.

81. Коагуляція. Поріг коагуляції. Правило Шульце-Гарді.

82. Характеристика теорії стійкості та коагуляції ДЛФО.

83. Основи теорії швидкої та повільної коагуляції Смолуховського.

Охарактеризувати два механізми швидкої коагуляції: концентраційну та нейтралізаційну.

84. Вплив розміру та заряду іона-коагулятора індиферентного електроліту на коагуляцію. Ліотропні та неправильні ряди.

85. Вплив неіндиферентного електроліту, суміші електролітів та різних фізичних факторів на коагуляцію.

86. Характеристика конденсаційних, диспергаційних методів одержання колоїдних систем. Очистка колоїдних систем. Пептизація

87. Класифікація та загальна характеристика ПАР: істинно розчинні та колоїдні.

88. ККМ та методи її визначення.

89. Характеристика двох методів утворення ВМС. Механізм обмеженого та необмеженого розчинення ВМС.

90. Природа золь-гель пререходу. Драглі. Характеистика процесів флокуляції та висолювання в розчинах ВМС, їх значення в життєдіяльності організмів, одерженні твердих сирів тощо.

91. Суспензії, характеристика їх седиментаційної стійкості.

92. Класифікація емульсій. Вплив природи емульгатора на агрегативну стійкість емульсій.

93. Методи одержання емульсій. Оберненість фаз та руйнування емульсій. Практичне застосування емульсій в технології харчових виробництв.

94. Аерозолі.Класифікація, властивості та методи їх одержання. Піни та порошки.

4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Контрольна робота виконується в окремому зошиті або на листах формату А-4, пишеться розбірливим почерком, варіант контрольної роботи та завдання вибирають за порядковим номером студента у списку журналу академічної групи, згідно вихідної таблиці №1.

Вихідна таблиця №1 Порядковий Запитання Задача номер за журналом 1 1,26,51 1,26 2 2,27,52 2,27 3 3,28,53 3,28 4 4,29,54 4,29 5 5,30,55 5,30 6 6,31,56 6,31 7 7,32,57 7,32 8 8,33,58 8,33 9 9,34,59 9,34 10 10,35,60 10,35 11 11,36,61 11,36 12 12,37,62 12,37 13 13,38,63 13,38 14,39,64 14,39 15 15,40,65 15,40 16 16,41,66 16,41 17 17,42,67 17,42 18 18,43,68 18,43 19 19,44,69 19,44 20 20,45,70 20,45 21 21,46,71 21,46 22 22,47,72 22,47 23 23,48,73 23,48 24 24,49,74 24,49 25 25,50,75 25,50 Контрольні запитання

1. Які визначення першого закону термодинаміки вам відомі? Наведіть аналітичний вираз першого закону термодинаміки для кінцевого, нескінченно малого, ізохорного, ізобарного процесів, якщо відбувається тільки робота розширення.

2. Що називається термодинамічною системою? Які системи називаються ізольованими, одно- та багатокомпонентними? Що таке термодинамічний процес (навести приклади з галузі хімії). Чи можна один і той самий процес здійснити зворотньо? Хімічна та термодинамічна зворотність.

3. Що таке функція стану і які ви знаєте функції стану? Дайте визначення внутрішньої енергії системи, теплового ефекту і роботи процесу. За яких умов теплота реакції є функцією стану?

4. Що таке ентальпія? Зв'язок між ентальпією і внутрішньою енергією.

Що називається питомою, молярною, середньою та істиною теплоємностями? Написати залежність молярної теплоємності від температури.

5. Які визначення другого начала термодинаміки ви знаєте? Наведіть математичний вираз другого начала для термодинамічне зворотних та незворотних процесів.

6. Як визначити напрямок самовільних ізотермічних процесів? Як по зміні ентальпії в ізольованій системі визначити стан рівноваги?

7. У чому полягає статистичний зміст ентропії? Який зміст вкладається в мікро- та макростан системи? Які термодинамічні функції є критеріями напрямку процесу?

8. Що таке максимальна та мінімальна корисна робота? З якими термодинамічними функціями вони пов'язані? Практична користь максимальної роботи? Принцип рухомої рівноваги Ле Шательє. На прикладах показати правила рухомої рівноваги Ле Шательє.

9. Хімічна рівновага. Закон діючих мас. Способи вираження константи хімічної рівноваги. Показати зв'язок між Кр та Kc.

10. Покажіть аналітичний зв'язок між константою рівноваги та тепловим ефектом реакції?

11. Хімічний потенціал. Покажіть його зв'язок з термодинамічними потенціалами G, F, Н, U.

12. Сформулюйте теплову теорему Нернста та постулат Планка (третій закон термодинаміки ).

13. Наведіть формулювання і математичний вираз закону Рауля. Для яких систем справедливий цей закон? Як залежить тиск насиченої пари розчину від концентрації нелеткої розведеної речовини за даної температури? Побудуйте діаграму залежності тиску від температури для води і розведених водних розчинів. Порівняйте їх.

14. Що називають температурою замерзання розчину і в чому її відмінність від температури замерзання чистого розчинника?

Наведіть математичний вираз залежності tз від концентрації розчину. Фізичний зміст кріоскопічної константи. Наведіть формулу, за якою можна обчислити кріоскопічну константу. Покажіть графічно, що розчин замерзає за температури більш низької, та кипить за температури вищої, ніж чистий розчинник.

15. Які розчини називаються ідеальними? Термодинамічні властивості ідеальних розчинів. Умови закипання та замерзання рідин. Що називається температурою кипіння та замерзання, їх зв’язок з концентрацією розчину.

16. Як визначити молярну масу речовини кріоскопічним методом? Як визначити молярну масу речовини ебуліоскопічним методом?

17. Сформулюйте перший і другий закони Коновалова. Проілюструйте їх графіками.

18. Наведіть різні типи діаграм температури кипіння – склад для бінарних рідких сумішей. Дайте їх коротку характеристику.

19. Яка система називається розчином? Наведіть всі способи вираження складу розчину. Як визначаються відхилення властивостей реальних розчинів від ідеальних? Що називається активністю?

20. Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації.

Що таке рівновага дисоціації? Виведіть рівняння, яке зв'язує константу дисоціації зі ступенем дисоціації. Для яких електролітів воно застосовується? Сформулюйте закон розчинення Оствальда.

21. Сформулюйте основні положення теорії розчинів сильних електролітів. Поняття іонної сили розчину. Правило іонної сили. Що таке рухомість іонів і числа перенесення?

22. Що називать питомою електричною провідністю електроліту? В яких одиницях вона виражається? Наведіть графічну залежність зміни питомої електричної провідності сильних і слабких електролітів від концентрації. Поясніть хід залежності.

23. Що зветься еквівалентною електричною провідністю? Одиниці цієї величини та зв'язок з питомою електричною провідністю. Що називається розведеним розчином? Як залежить еквівалентна електрична провідність сильних та слабких електролітів від розведення розчину? Сформулюйте закон незалежного руху іонів.

24. Опишіть пристрій та принцип роботи гальванічного елемента Даніеля-Якобі. Як визначити ЕРС гальванічного елемента за електродними потенціалами?

25. Що зветься процесом електролізу? Його практичне значення. Які кількісні закони електролізу вам відомі? Що називається виходом за струмом?

26. Які системи звуться колоїдними? Місце колоїдних систем серед дисперсних. Поширення колоїдних систем у природі та їх значення в народному господарстві.

27. Що зветься дисперсною системою, дисперсною фазою, дисперсійним середовищем? Які ознаки характерні для дисперсних систем? Як зв’язана дисперсність з розміром частинок? Як визначається питома поверхня і як вона змінюється зі збільшенням дисперсності?

28. Класифікація дисперсних систем (за дисперсністю, за агрегатним станом фаз, за наявністю або відсутністю взаємодії між частинками дисперсної фази, за ступенем взаємодії дисперсної фази та дисперсійного середовища).

29. Методи одержання колоїдних систем. Метод конденсації (хімічна та фізична).

30. Методи одержання колоїдних систем. Метод пептизації.

31. Методи одержання колоїдних систем. Метод диспергування (механічне, фізичне та фізико-хімічне).

32. Методи очистки колоїдних систем (діаліз, електродіаліз, компенсаційний діаліз, вівідіаліз, ультрафільтрація).

33. Які системи називаються суспензіями? Який вид стійкості їм характерний? Які методи стабілізації суспензій Вам відомі?

34. Що таке емульсії? Як одержують емульсії? Класифікація емульсій.

Які методи визначення типу емульсій Ви знаєте?

35. Стійкість емульсій. Що зветься коалесценцією та флокуляцією?

Стабілізація емульсій. Що таке емульгатори? Якими властивостями повинні володіти емульгатори? За якими показниками оцінюють ефективність емульгатора?

36. Які дисперсні системи звуться пінами? Як їх одержують? Як визначити дисперсність, стійкість та кратність піни? Які речовини звуться піноутворювачами? Де використовуються процеси піноутворення? Методи руйнування пін.

37. Що таке аерозолі? Методи їх одержання. Класифікація аерозолів.

Особливості їх агрегативної та кінетичної стійкості. Оптичні властивості аерозолів. Чим пояснюється вибухонебезпечність деяких аерозолів?

38. Які дисперсні системи звуться порошками? Методи одержання порошків. Класифікація порошків. Чим вони відрізняються від аерозолів? Якими властивостями характеризуються порошки (насипною густиною, сипучістю, злипаємістю, гігроскопічністю, абразивністю, електричною провідністю, горючістю, гранулюванням)?

39. Що таке броунівський рух і яка його природа? Якою величиною характеризується броунівський рух? Запишіть рівняння Ейнштейна– Смолуховського. Чому у крупнодисперсних суспензіях не спостерігається броунівський рух?Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»