WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи ...»

-- [ Страница 2 ] --

Класифікація дисперсних систем по розміру частинок, по агрегатному стану дисперсної фази та дисперсійного середовища, по характеру взаємодії між дисперсною фазою та середовищем, по механічним властивостям.

Основні методи отримання колоїдних систем:

конденсаційний, диспергаційний та пептизація. Будова колоїдної міцели. Приклади отримання колоїдних систем. Очистка колоїдних систем. Полімерні мембрани та їх використання для очистки та розділення об’єктів екологічних технологій.

7. Поверхневі явища та адсорбція.

7.1 Основні положення явища адсорбції та типи адсорбції. [2] Фізична та хімічна адсорбція. Адсорбція на межі розділу тверде тіло-газ. Рівняння Ленгмюра для моношарової адсорбції та методи визначення ємності моношару.

Теорія Брунауера, Еммета, Теллера для полішарової адсорбції та терези Мак-Бена. Теплота та швидкість адсорбції. Природні та синтетичні адсорбенти в екологічних технологіях, їх будова та методи отримання. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг. Методи виміру поверхневого натягу на межі рідина-газ. Поверхневий натяг розчинів. Поверхнева активність. Методи визначення поверхневого натягу.

Рівняння Гіббса. Поверхнево-активні та поверхневонактивні речовини. Рівняння Шишковського. Правило Траубе. Будова адсорбційного шару на межі розчин-газ.

Поверхневі плівки. Визначення розмірів молекул поверхнево-активних речовин.

7.2 Адсорбція на межі розділу тверде тіло – розчин. [2] Молекулярна адсорбція з розчинів. Вплив на адсорбцію хімічної природи поверхні, розмірів пор адсорбенту, розчинності речовин та температури. Правило вирівнювання полярностей Ребіндера, приклади його використання. Адсорбційна хроматографія, її принципи та схеми будови хроматографів. Адсорбція електролітів на твердих поверхнях. Полярна та обмінна адсорбція іонів. Адсорбційна здатність та ряди Гофмейстера.

[2] Первинна адсорбція потенціал-визначающих іонів та правило Панета-Фаянса. Первинна адсорбція протиіонів. Утворення подвійного електричного шару.

Іонний обмін та його основні закономірності.

Донанівська рівновага та рівняння Нікольського.

Синтетичні та природні іонообмінники. Будова, типи та їх використання в екологічних технологіях. Особливості адсорбції із розчинів на вугіллі.

Хімічна адсорбція. Динамічна та статична адсорбція.

Явище змочування. Теплота змочування. Вибіркове змочування. Гістерезіс змочування. Кут змочування та методи його виміру. Гідрофільні та гідрофобні поверхні.

Основи теорії флотації – концентрування дисперсних систем та збагачення корисних копалин.

Флотореагенти, їх будова та використання.

Явище просочування. Капілярне просочування, основні закономірності. Капілярна конденсація.

Основні поняття про електрокінетичні явища.

8. [2] Утворення подвійного електричного шару та розвиток уявлень про його будову: теорії Гельмгольца, ГуіЧепмена, Штерна. Електроосмос та електрофорез.

Електрокінетичний потенціал та методи його визначення. Дифузіофорез. Використання електрокінетичних явищ на практиці.

9. Стійкість та коагуляція колоїдних систем. [2] Ліофільні та ліофобні колоїди. Седиментаційна та агрегативна стійкість дисперсних систем. Кінетика коагуляції: швидка та повільна коагуляції. Структурномеханічний та ентропійний фактори стійкості. Основні закономірності коагуляції колоїдних розчинів електролітами, правило Шульце-Гарді. Фізична теорія стійкості та коагуляції ДЛФО. Концентраційна та нейтралізаційна коагуляція. Захист колоїдних систем та сенсибілізація. Коагуляція під дією інших факторів.

Методи очистки промислових викидів на підприємствах мікробіологічної промисловості.

10. Утворення та властивості розчинів колоїдних ПАР. [2] Основні поняття та класифікація колоїдних ПАР. Стан ПАР в розчинах. Критичні концентрації міцелоутворення колоїдних ПАР та способи їх визначення. Правило Дюкло-Траубе. Будова міцел ПАР. Солюбілізація в розчинах ПАР.

11. Колоїдні системи з газовим дисперсійним [2] середовищем.

Загальні дані про аерозолі. Порошки та їх властивості.

Методи отримання та руйнування аерозолей.

Використання аерозолей на практиці.

12. Колоїдні системи з рідкою та твердою дисперсною [2] фазою.

Суспензії, їх стійкість. Емульсії, їх класифікація.

Мікроемульсії. Агрегативна стійкість емульсій та природа емульгатора. Методи отримання та руйнування емульсій. Прямі та обернені емульсії.

Застосування основних закономірностей існування емульсій в екологічних технологіях. Латекси, загальні відомості. Піни, їх стійкість. Руйнування пін в окремих галузях виробництва. Системи з твердим дисперсійним середовищем.

13. Загальні відомості про напівколоїди та розчини [2] високомолекулярних сполук. Мила та їх властивості.

Практичне значення мил. Природні та синтетичні високомолекулярні сполуки. Будова макромолекул.

Набухання високомолекулярних сполук: обмежене та необмежене. Ступінь, кінетика та тиск набухання.

Молекулярна маса полімерів та методи її визначення.

Основні властивості та особливості вільно- та зв’язанодисперсних систем. Полідисперсність.

Поліелектроліти, їх будова та властивості. Драглі.

Явище синерезису.

В С Ь О Г О у 3чверті 4 семестру ЗФН

2.2 Лабораторні заняття.

–  –  –

20. Отримати рівняння ізотерми хімічної реакції та розглянути його застосування для характеристики напрямку мимовільних процесів та стану рівноваги при ізотермічних умовах.

21. Доведення рівняння ізобари хімічної реакції в диференційній та інтегральній формах без урахування залежності теплового ефекту реакції і теплоємності речовин від температури. Охарактеризувати принцип зсуву рівноваги Лє-Шательє – Брауна та провести його термодинамічне обгрунтування.

22. Умови гетерогенної хімічної рівноваги та охарактеризувати напрямок фізико-хімічних перетворень у гетерогенних термодинамічних системах.

23. Основи фізичної та хімічної теорій розчинів. Застосування змін ізобарно-ізотермічного та хімічного потенціалів для пояснення механізму утворення розчинів.

24. Способи виразу концентрації розчинів.

25. Розчини неелектролітів. Закон Рауля, границі застосування.

Характеристика ебуліоскопічного та кріоскопічного методів визначення молекулярної маси речовини.

26. Осмотичний тиск розчину та його значення в процесі життєдіяльності організмів. Закон Вант-Гоффа.

27. Аналіз діаграм стану двохкомпонентних систем, що утворені взаємо нерозчинними рідинами. Екстракція та її значення в харчовій промисловості, закон розподілу.

28. Аналіз діаграм стану двохкомпонентних систем, що утворені обмежено розчинними та необмежено розчинними рідинами.

29. Перший та другий закони Коновалова, їх значення для технології харчових виробництв.

30. Основні положення теорії електролітичної дисоціації Арреніуса.

Встановити взаємозв’язок ізотонічного коефіцієнта із ступенем дисоціації. Закон Оствальда, розрахунок констант дисоціації.

31. Питома та еквівалентна електропровідність, пояснити їХ залежність від концентрації для розчинів слабких та сильних електролітів. Закон Кольрауша та числа переносу.

32. Основи теорії сильних електролітів Дебая- Гюккеля.

Охарактеризувати ефекти катафоретичного та релаксаційного гальмування іонів.

33. Рівняння Дебая та Онзагера, застосування для розрахунку коефіцієнтів електропровідності розчинів сильних електролітів.

34. Іонна сила розчину сильного електроліту, граничний закон Дебая і Гюккеля, розрахунок коефіцієнтів активності.

35. Практичне використання вимірів електропровідності, кондуктометрія.

36. Рівноважні електродні процеси. Механізм виникнення ПЕШ, його структура.

37. Охарактеризувати потенціали, що виникають при роботі гальванічного елемента Якобі-Даніеля. Пояснити механізм роботи цього елемента. ЕРС та її розрахунок.

38. Термодинаміка гальванічних ланцюгів, рівняння Нернста-Тюріна.

Фізичний зміст стандартного електродного потенціалу.

39. Принцип роботи електродів першого та другого роду, окисновідновних, водневого, амальгамних електродів.

40. Потенціометричне визначення рН розчинів.

41. Типи концентраційних гальванічних елементів та принцип їх роботи.

42. Електроліз, закони Фарадея. Пояснити механізм катодної та анодної перенапруги при поляризації електродів.

43. Значення явища поляризації електродів в технології.

Характеристика концентраційної та хімічної поляризації електродів.

44. Корозія та методи боротьби з нею.

45. Швидкість реакції, методи її визначення.

46. Кінетична класифікація реакцій. Кінетика реакцій першого, другого та третього порядків.

47. Характеристика методів визначення порядку реакції.

48. Характеристика кінетики складних, ланцюгових та фотохімічних реакцій.

49. Залежність швидкості реакції від температури. Рівняння Арреніуса.

Фізичний зміст енергії активації процесу.

50. Характеристика кінетики гетерогенниїх процесів. Закон Фіка, рівняння Ейнштейна, розрахунок швидкості гетерогенного процесу.

51. Каталізатори та інгібітори. Особливості каталітичних процесів.

Основи теорії проміжних сполук гомогенного каталізу. Автокаталіз.

52. Особливості гетерогенного каталізу, характеристика його стадій.

Основи мультиплетної теорії Баландіна та теорії активних ансамблей Кобозєва.

53. Основи ферментативного каталізу.

54. Основні властивості колоїдного стану: гетерогенність, дисперсність.

Класифікація дисперсних систем за розміром частинок, агрегатним станом дисперсної фази і дисперсійного середовища та механізмом взаємодії між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем.

Вільно- та зв’язанодисперсні системи.

55. Загальна характеристика колоїдних розчинів та поверхневих явищ.

56. Основи теорії броунівського руху, його кількісна оцінка за рівняннями Ейнштейна та Смолуховського.

57. Дифузія. Зв’язок між броунівським рухом та дифузією, рівняння Ейнштейна, коефіцієнт дифузії. Значення дифузійних процесів в технології харчових виробництв.

58. Характеристика осмотичного тиску колоїдних розчинів, рівняння Вант-Гоффа. Прямий та зворотній осмос, застосування в технології.

59. Седиментаційна стійкість колоїдних систем. Гіпсометричний закон, його використання.

60. Характеристика методів седиментаційного аналізу, кривих седиментації моно- та полідисперсних систем, диференціальних та інтегральних кривих розподілу частинок за розмірами. Дисперсія розподілення.

61. Розсіювання світла, ефект Тіндаля. Основи теорії світлорозсіювання Релея, охарактеризувати чотири висновки рівняння Релея. Флоуресценсія.

62. Абсорбція світла. Закон Ламберта-Бугера-Бера. Забарвлення колоїдних систем та характеристика оптичних методів їх дослідження:

оптична мікроскопія, ультрамікроскопія, електронна мікроскопія, нефелометрія, турбодиметрія.

63. Дати визначення поняттям: “адсорбція”, “абсорбція”, “адсорбтив”, “адсорбент”, “десорбція”, “адсорбційна рівновага”. Різниця між фізичною та хімічною адсорбцією.

64. Характеристика природи адсорбційних сил.

65. Адсорбція на межі розділу тверде тіло-газ. Основні положення мономолекулярної теорії Ленгмюра. Методи визначення ємності моношару.

66. Основні положення теорії полімолекулярної адсорбції Поляні та БЕТ. Типи ізотерм адсорбції.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.С. ВОЛОШИНА М.М. АНТОНЮК МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» (спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин») денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 12 від 16.03.2010 р. Київ НУХТ 2010 О.С. Волошина, М.М. Антонюк. Методи дослідження потенційних лікарських...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«УДК 001.8.641.1.002.2 Шифр роботи 15-08-10 Б № держреєстрації 0107U010138 Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Кафедра гігієни харчування та мікробіології 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-62 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ д-р. техн. наук, проф. _О.І. Черевко (підпис) (ініціали, прізвище) «» 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича УДК: 597.08/57.014 (477.71) Демченко Віктор Олексійович ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІХТІОФАУНИ ВОДОЙМ АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ ЗА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі гідробіології Національного університету біоресурсів...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»