WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______ _________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

« _____» ________________ 200 р.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ61.01-04.11.2009 фізичної та колоїдної хімії Протокол №12 від 26.05.2009 р.

КИЇВ НУХТ 2009 Фізико-хімічні основи екологічних технологій: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заоч. форми навчання / Уклад.: О.В. Подобій, О.М. Мірошников. – К.: НУХТ, 2009. – 46 с.

Укладачі: О.В. Подобій, канд. техн. наук О.М. Мірошников, канд. хім. наук Відповідальний за випуск О.В. Грабовська, д-р техн. наук, проф.

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом “Фізико-хімічних основ екологічних технологій” є вивчення законів перебігу хімічних процесів у часі та кінцевого результату ( стану рівноваги ) в різних умовах на основі даних про будову атомів, молекул та речовин на молекулярному рівні, а також вивчення дисперсного стану речовини та поверхневих явищ в дисперсних системах, ролі цих явищ у визначенні фізико-хімічних властивостей колоїдних розчинів, дослідженні складних колоїднохімічних, біологічних та механічних процесів, що супроводжують всі екологічні технології. Дана дисципліна є теоретичною базою для всіх подальших технологічних дисциплін.

Мета дисципліни – навчити студентів розуміти основи фізикохімічних процесів, що відбуваються при одержанні харчових продуктів, продуктів біотехнології, хімічної та фармацевтичної промисловості, а також використовувати класичні та нові фізико-хімічні методи дослідження структури та властивостей речовин, моніторинг яких проводять екологи.

Згідно вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” дисципліна “Фізико-хімічні основи екологічних технологій” завершує їх хімічну освіту. Ця дисципліна є теоретичною основою всіх харчових технологій, біотехнології, фармації та питань охорони навколишнього середовища. Внаслідок її вивчення бакалавр отримує цілісне уявлення щодо процесів та явищ, які відбуваються в неживій та живій природі; розуміє можливості сучасних наукових методів пізнання природи, використовує їх для вирішення конкретних завдань. Викладання цієї дисципліни базується на знаннях, що набули бакалаври з курсів вищої математики, фізики та всього циклу хімічних дисциплін, які вивчаються з використанням сучасних досягнень науки, мають практичну спрямованість і підтверджуються прикладами з відповідних галузей народного господарства.

З метою кращого засвоєння теоретичних основ фізико-хімічних основ екологічних технологій слід використовувати підручники, різноманітні навчально-методичні та наочні посібники, технічні засоби навчання, комп’ютерну техніку, мережу INTERNET тощо.

Лабораторні роботи повинні виконуватися при вивченні відповідної теми, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу і дає можливість студентам познайомитися з необхідними приладами, інструментами, методикою проведення лабораторних досліджень та самостійно виконувати необхідні вимірювання, розрахунки, обробку експериментальних даних і побудову графіків.

Вивчення дисципліни “Фізико-хімічні основи екологічних технологій” – необхідна ланка у підготовці кваліфікованих спеціалістів у багатьох галузях, і, зокрема під час підготовки спеціалістів з екології.

1.2. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

–  –  –

Умови та термодинаміку хімічної рівноваги;

1.3 суть взаємозв’язку між хімічною і електричною енергіями у відповідності із законами термодинаміки, особливість електрохімічних процесів на відміну від звичайних хімічних процесів, механізм електропровідності розчинів електролітів, природу виникнення електродних потенціалів та електрорушійних сил гальванічних елементів, теоретичні основи електрохімічних вимірювань;

1.4 положення хімічної кінетики, поняття про швидкість і механізм протікання різних хімічних та фізико-хімічних процесів, фактори, що впливають на них. Суть та механізм дії каталізаторів, їх значення у технологічних процесах;

1.5 закони колоїдної хімії, які лежать в основі заходів по охороні навколишнього середовища;

1.6 загальну характеристику дисперсних систем, особливості поверхневих явищ, основні ознаки та властивості колоїдних систем, представниками яких є сировина і продукція харчових виробництв, теоретичні основи процесів адсорбції, адгезії, когезії, явищ змочування;

1.7 основні електричні властивості золів і використання їх для покращання технологічних процесів екологічних технологій;

1.8 основні властивості і особливості розчинів колоїдних поверхнево-активних речовин, їх значення у екологічних технологіях;

1.9 загальну характеристику і властивості мікрогетерогенних та грубодисперсних систем, які є об’єктоми екологічних

–  –  –

2.1 проводити розрахунки теплових ефектів хімічних та фізико-хімічних процесів за термодинамічним рівнянням з використанням таблиць термодинамічних величин;

2.2 проводити розрахунки термодинамічних потенціалів процесів в різних термодинамічних системах;

2.3 проводити розрахунки констант рівноваги процесів ;

2.4 експериментально визначати величини, що характеризують розчини різних типів, по дослідним даним розраховувати фізичні та фізико-хімічні параметри, що характеризують розчини;

2.5 експериментально визначати електрорушійні сили різних гальванічних елементів, розраховувати величини електродних потенціалів і констант рівноваги окисновідновних реакцій;

2.6 визначати порядок хімічної реакції, розраховувати величини констант швидкості для реакцій різних порядків, величини енергії активації процесів;

2.7 ефективно підбирати адсорбенти і використовувати їх для очистки різноманітних систем;

2.8 використовувати набуті знання з електричних властивостей золів для підвищення стійкості дисперсних систем екологічних технологій;

2.9 використовувати знання з властивостей мікрогетерогенних та грубодисперсних систем, розчинів поверхнево-активних речовин при розробленні сучасних методів очистки екологічних об’єктів тощо;

2.10 вільно оперувати з параметрами та явищами при роботі з розчинами високомолекулярних сполук і вільно- та зв’язанодисперсними системами, проводити розрахунки, виходячи з дослідних даних.

3. Студент повинен мати навички:

3.1 на підставі розрахованих термодинамічних потенціалів визначати можливість і напрямок самовільного перебігу процесів в різних термодинамічних системах і за різних умов;

3.2 передбачати вплив тиску та температури на зміну величини константи рівноваги процесу та виходу готової продукції;

3.3 використовувати закони і положення електрохімії у технологічних процесах з метою підвищення якості продукції та при розробленні методів боротьби з корозією металів;

3.4 використовувати набуті теоретичні знання з хімічної кінетики та каталізу для впливу на механізм і напрямок технологічного процесу, проводити розрахунки констант рівноваги при якісних і кількісних змінах факторів, що визначають перебіг хімічного процесу;

3.5 проводити оцінку адсорбційної властивостей різних матеріалів та передбачати можливість їх використанням в екологічних технологіях;

3.6 оцінювати стійкість дисперсій на основі знань про роль електричних властивостей у вирішенні цих питань;

3.7 орієнтуватися в основних методах отримання та очищення колоїдних систем.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ

ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ.

–  –  –

2. Хімічна термодинаміка рівноважних систем

2.1 Перший закон термодинаміки: термодинамічні [1] системи, рівноважні та нерівноважні процеси, теплота, робота, внутрішня енергія, формулювання першого закону та його застосування до різних процесів.

Теплоємність та її залежність від температури.

Ентальпія та способи її визначення. Термохімія, закон Гесса та його термодинамічне обґрунтування, наслідки закону Гесса. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій. Залежність теплових ефектів від температури.

Методи визначення теплових ефектів різноманітних процесів екологічних технологій.

2.2 Другий та третій закони термодинаміки: мимовільні [1] та немимовільні, зворотні та незворотні процеси, формулювання другого закону. Ентропія, її розрахунок.

Третій закон термодинаміки.

2.3 Об’єднаний перший та другий закони [1] термодинаміки: термодинамічні потенціали та характеристичні функції. Термодинаміка хімічних реакцій.Хімічний потенціал. Умови хімічної рівноваги, константа рівноваги. Рівняння ізотерми, ізохори та ізобари реакцій. Умови гетерогенної хімічної рівноваги.

Розрахунок ізобарного потенціалу, як критерію самовільного напрямку процесів при розчиненні, випарюванні, кристалізації та інших процесів, що лежать в основі отримання екологічних продуктів.

Розрахунок хімічної рівноваги, визначення виходу готового продукту. Термодинамічний розрахунок хімічної реакції.

Фізична хімія розчинів: загальна характеристика [1] 3.

розчинів. Ідеальні розчини, тиск пари над розчином, закон Рауля. Реальні розчини, причини позитивних та негативних відхилень від закону Рауля, аналіз ізотермічних та ізобарних діаграм стану розчинів, що утворені необмежено розчинними рідинами, закони Коновалова.

Властивості розчинів неелектролітів. Осмос, закони, мембрани. Явище осмосу при очищенні колоїдних об’єктів. Ебуліоскопія та кріоскопія. Визначення молекулярної маси розчиненої речовини. Аналіз ізобарних діаграм стану бінарних рідких сумішей, що утворені взаємонерозчинними та обмежено розчинними рідинами.

Електрохімія нерівноважних та рівноважних [1] 4.

процесів. Розчини електролітів та електрохімічні процеси в електролітах. Нерівноважні процеси в елктрохімічних системах. Електроліз.

Електропровідність розчинів електролітів. Рівноважні електродні процеси: електрорушійні сили гальванічних елементів, термодинаміка гальванічних ланцюгів, рівняння Нернста. Типи гальванічних елементів та електродів. Застосування потенціометрії та рН – метрії для контролю технологічних процесів в екологічних технологіях.

Хімічна кінетика і каталіз: швидкість хімічної реакції, [1] 5.

константа швидкості. Порядок та молекулярність хімічної реакції. Теорія активних зіткнень, розрахунок енергії активації різних процесів. Теорія перехідного стану. Температура – інтенсивний фактор прискорення процесів в технологічних процесах харчових виробництв. Кінетика складних, ланцюгових та гетерогенних процесів.

Каталіз. Основи гомогенного та гетерогенного каталізу.

Основні методи отримання та очищення колоїдних [2] 6.

систем. Основні особливості колоїдного стану:

гетерогенність, дисперсність та питома поверхня.

Сучасні погляди на колоїдний стан речовини.

Отримання дисперсних систем подрібненням. Ступінь дисперсності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»