WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора А. І. Українець (Підпис) «25 » 03 2015 р. ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та ...»

-- [ Страница 2 ] --

5. Назвати види зламу мінералів Практичне заняття 4. Класифікація гірських порід.

Мета заняття. Класифікування гірських порід за ознаками їх походження.

Завдання: Записати план вивчення магматичних порід, звернути увагу:

на граніт, пегматит, лунарит, габро, базальт, діабаз, никрит.

З'ясувати форми залягання таких порід у літосфері.

Скласти характеристику магматичних порід у вигляді таблиці.

Запитання до самоперевірки.

1. Як утворюються магматичні гірські породи?

2. Яка існує класифікація магматичних гірських порід за умовами їх утворення?

3. Яка різниця між інтрузивними і ефузивними гірськими породами?

4. Яке значення має структура для розуміння походження магматичних гірських порід?

Практичне заняття 5. Використання мінеральної сировини в харчовій промисловості.

Мета заняття. Вивчення основних шляхів використання мінеральної сировини в харчовій промисловості.

Завдання: Записати для вивчення осадові гірські породи: ксефіти, ксаміти, алеврити.

Ознайомитися з цими породами з колекції та по малюнках.

Запитання до самоперевірки.

1. Дати характеристику мінералів з точки зору їх використання в народному господарстві.

2. На які групи поділяються гірські породи за їх походженням?

3. Назвати головні магматичні породи кислого складу (інтрузивні та ефузивні), середнього, основного та ультраосновного.

Практичне заняття 6. Рельєф як результат взаємодії ендогенних та екзогенних факторів. Механізм процесу вирівнювання.

Мета заняття. Вивчення основних форм рельєфу як результатів взаємодії ендогенних та екзогенних факторів.

Завдання: Засвоїти та записати основні типи метаморфізму.

Описати основні магматичні породи та вивчити їх основні властивості.

Запитання до самоперевірки.

1. Назвати корисні копалини, пов'язані з різноманітними магматичними гірськими породами.

2. Охарактеризувати походження осадових гірських порід.

3. Під впливом яких процесів виникають уламкові гірські породи?

Практичне заняття 7. Види корисних копалин України.

Мета заняття. Вивчення основних класифікацій корисних копалин і їх різновидів у межах України.

Завдання: Записати та засвоїти класифікацію корисних копалин Землі.

Вивчити та описати основні властивості агрономічних руд (8 груп).

Запитання до самоперевірки.

1. Назвати основні уламкові гірські породи.

2. На які групи поділяються уламкові гірські породи?

Практичне заняття 8. Знайомство і робота з геохронологічною таблицею.

Мета заняття. Вивчення особливостей геохронологічної таблиці.

Завдання: Описати і вивчити 5 геологічних ер формування земної кори.

Ознайомитися з подальшим діленням ер: періоди, епохи, віки.

Виділити комплекси гірських порід, що утворились в дані ери.

Запитання до самоперевірки.

1. Описати різницю між брекчією і конгломератом.

2. Охарактеризувати умови, в яких виникають хемогенні гірські породи.

3. Назвати найголовніші породи хімічного походження.

5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Якими методами користуються під час дослідження глибинних частин Земної кулі?

2. Назвати основні геосфери Земної кулі.

3. На які оболонки поділяється земна кора?

4. Назвати основні відмінності в будові материкової та океанічної земної кори.

5. Що таке астеносфера?

6. Назвати відмінності в поняттях «земна кора» та» літосфера».

7. Що включає поняття «тектоносфера».

8. Назвати основні геофізичні розділи Земної кулі.

9. Яку будову має ядро?

10. Який хімічний склад земної кори?

11. Що таке географічні гомології?

12. Назвати основні закономірності зовнішньої будови Земної кулі.

13. Назвати критичні паралелі та меридіани.

14. Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних?

15. Яка внутрішня будова кристалів та аморфних тіл?

16. Які властивості характерні для кристалічних речовин?

17. Що характеризує аморфні речовини?

18. Назвати елементи обмеження кристалів.

19. Назвати елементи симетрії кристалів.

20. Навести приклади симетричних і несиметричних кристалів.

21. Що таке мінерал?

22. Перелічити найважливіші властивості мінералів.

23. Які причини забарвлення мінералів?

24. Що таке мінливість. Для яких мінералів вона характерна

25. Назвати види блисків мінералів. Навести приклади.

26. Як визначити твердість мінералу?

27. Що таке спайність мінералу?

28. Назвати види зламу мінералів.

29. На які групи поділяються мінерали за питомою вагою?

30. Як визначаються крихкість та ковкість мінералів?

31. Назвати хімічні властивості мінералів. Як вони проявляються?

32. Назвати фізіологічні властивості мінералів. Для яких мінералів вони характерні?

33. У чому полягає суть макроскопічного (візуального) визначення мінералів?

34. Назвати основні види кристалів за габітусом.

35. Чим визначаються форма та розміри кристалів?

36. Що називається мінеральним агрегатом?

37. Які існують агрегати мінералів?

38. Що таке друза?

39. Що таке конкреція? Навести приклади.

40. Навести приклади секрецій.

41. Що таке дендрити, як вони утворюються?

42. Навести приклади натічних форм.

43. Назвати класи мінералів за їх хімічним складом.

44. За якими ознаками та характеристиками можна класифікувати мінерали?

45. Дати стислу характеристику кожному класу мінералів.

46. За яким характеристиками проводять опис мінералів?

47. Дати характеристику мінералів з точки зору їх використання в народному господарстві.

48. На які групи поділяються гірські породи за їх походженням?

49. Як утворюються магматичні гірські породи?

50. Яка існує класифікація магматичних гірських порід за умовами їх утворення?

51. Яка різниця між інтрузивними і ефузивними гірськими породами?

52. Яке значення має структура для розуміння походження магматичних гірських порід?

53. Як утворюються магматичні гірські породи порфірової структури?

54. Назвати головні магматичні породи кислого складу (інтрузивні та ефузивні), середнього, основного та ультраосновного.

55. Назвати корисні копалини, пов'язані з різноманітними магматичними гірськими породами.

56. Якого походження бувають осадові гірські породи?

57. Під впливом яких процесів виникають уламкові гірські породи?

58. Назвати основні уламкові гірські породи.

59. На які групи поділяються уламкові гірські породи?

60. Яка різниця між брекчією і конгломератом?

61.В яких умовах виникають хемогенні гірські породи?

6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Кожен студент заочної форми навчання виконує контрольну роботу.

Мета контрольної роботи – закріпити, поглибити та узагальнити знання, отримані під час установчої сесії та в процесі самостійного опрацювання матеріалу.

Кожна робота складається з трьох питань.

Якість виконання роботи характеризує вміння студента користуватися літературою, викладати матеріал, свідчить про загальну ерудицію студента, знання основних технологічних процесів галузей харчової промисловості України. При оцінюванні знань студента враховуються якість оформлення роботи, стиль та грамотність викладення матеріалу. Позитивним, а у більшості випадків обов’язковим фактором є наведення студентом хімічних реакцій, принципових та апаратурних схем відповідних технологій та процесів, порівняльних таблиць та цифрових даних, графіків та сучасних даних (спеціальна література, Інтернет тощо) за тематикою роботи.

Виконану контрольну роботу студент направляє на кафедру біохімії та екологічного контролю у зазначений викладачем термін.

Після перевірки роботи студент захищає контрольну роботу у співбесіді з викладачем.

Студенти, які не подали або не захистили контрольної роботи у встановлений згідно з навчальним графіком термін, до складання екзамену не допускаються.

Вибір питань для контрольної роботи Вибір першого, другого і третього питань контрольної роботи здійснються за першими трьома літерами прізвища студента відповідно до завдань.

Наприклад, студент на прізвище Петренко отримує питання, що позначені літерами П, Е, Т.

А. Описати Землю як космічне і фізичне тіло Б. Внутрішня і зовнішня будова Землі В. Форми знаходження мінералів в природі Г. Фізичні властивості мінералів Д. Класифікація і характеристика мінералів Ж. Поняття про гірські породи та їх властивості З. Магматичні гірські породи Е. Вулканічні явища Є. Осадові гірські породи І. Метаморфічні гірські породи Й. Ґрунтотворні породи України, їх характеристика Ї. Основні агрономічні руди И. Структурні елементи земної кори та їх розвиток К. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод Л. Геологічна діяльність підземних вод М. Геологічна історія Землі Н. Основні етапи розвитку геології О. Вивітрювання П. Екзогенні процеси Р. Ендогенні процеси С. Землетруси Т. Геологічна діяльність льодовиків У. Геологічна діяльність моря Ф. Геохронологія Землі Х. Диференціація геологічної науки на галузі Ц. Назвати фізіологічні властивості мінералів. Для яких мінералів вони характерні?

Ч. Що таке мінерал? Перелічити найважливіші властивості мінералів. Які причини забарвлення мінералів?

Ш. Що характеризує аморфні речовини? Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних? Яка внутрішня будова кристалів та аморфних тіл?

Щ. Дати характеристику мінералів з точки зору їх використання в народному господарстві.

Ю. Під впливом яких процесів виникають уламкові гірські породи? Назвати основні уламкові гірські породи. На які групи поділяються уламкові гірські породи?

Ь. Назвати основні геосфери Земної кулі. На які оболонки поділяється земна кора?

Я. За якими ознаками та характеристиками можна класифікувати мінерали? Дати стислу характеристику кожному класу мінералів.

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Робота виконується у вигляді реферату із зазначенням плану та переліку використаної літератури.

Дослівне переписування матеріалу з підручників не допускається.

Матеріал має бути творчо опрацьований. Також не допускається копіювання інформації з електронних джерел. Контрольна робота оформляється в окремому зошиті чи на аркушах формату А4.

Вона повинна бути виконана охайно, без скорочення слів. У кінці студент проставляє особистий підпис і дату виконання роботи.

Обсяг контрольної роботи становить 15 – 25 сторінок тексту (формат А4) комп’ютерного набору з інтервалом 1,5 або 20 – 30 рукописних сторінок, написаних розбірливим почерком.

Відповіді повинні бути вичерпними, з обов’язковим наведенням формул, рівнянь реакцій та схем. Контрольну роботу потрібно писати розбірливо, охайно і самостійно. У кінці студент проставляє особистий підпис і дату виконання роботи.

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Габриэлянц, Г. А. Геология, поиски и разведра нефтяных и газовых месторождений / Г. А. Габриэлянц. – М.: Недра, 2000. – 587 с.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»