WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів ...»

-- [ Страница 2 ] --

Характеристика функцій атмосфери. Екологічна безпека атмосфери.

Основні показники, які характеризують якість повітря. Оцінювання стану атмосферного повітря. Розв’язування задач.

Задача 1.

Умови задачі. Визначити допустиму сумарної концентрацію оксиду вуглецю за умов сумарної дії його з оксидом сірки та сірководнем. Зробити відповідні висновки. Відомо, що концентрація оксиду сірки в повітрі житлової зони становить 0,02, а концентрація сірководню – 0,002 мг/м3.

Вихідні дані.

ГДК оксиду вуглецю –3,0 мг/м3.

ГДК оксиду сірки – 0,05 мг/м3.

ГДК сірководню – 0,005 мг/м3.

Розв’язування задачі.

Визначаємо допустиму концентрацію оксиду вуглецю у повітрі житлової зони:

0,02 0,002 Cco = 1 - + 3 = 0,6 мг / м3 0,05 0,005 Висновок. З розрахунків видно, що з врахуванням сумарної дії кількох шкідливих компонентів повітря, концентрація оксиду вуглецю не повинна перевищувати 0,6 мг/м3, що значно нижче за його ГДК с.д.

Практичне завдання № 6.

Тема. Нормативні вимоги, контроль і управління якістю води.

План.

1. Розрахунок комплексного індексу забруднення.

2. Розрахунок сумарно-допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі.

3. Розв’язування задач Екофункції води. Джерела водопостачання. Види забруднення води.

Самоочищення води. Нормативні показники якості води. органолептичні показники якості природних вод. Розв’язування задач.

Задача № 2.

Умови задачі.

Для водойм господарсько-питного призначення з очисних споруд надходять стічні води, що містять:

· цинк концентрацією 0,5 мг/л;

· нітрати концентрацією 27 мг/л;

· гексахлоран концентрацією 0,015 мг/л.

Необхідно оцінити санітарний стан водойми і зробити відповідні висновки.

–  –  –

міді 0,8 нормальний 0,95 нормальний 1,0 оптимальний свиню 1,0 оптимальний 0,91 задовільний 0,88 задовільнй цинку 1,25 незадовільний 1,29 задовільний 1,6 нзадовільний нікелю 1,05 оптимальний 1,19 нормальний 1,31 незадовільний Висновки. екологічний стан темно-сірого опідзоленого грунту характеризується задовільним і нормальним, оскільки показники коефіцієнту концентрації коливаються в межах 0,8-1,6.у.о. Це пояснюється тим що, іони важких металів є рухливими, тому вони мають здатність швидко мігрувати в нижні горизонти грунту і при цьому забруднювати грунтові води.

Практичне заняття № 8.

Тема. Нормування якості харчових продуктів.

План.

1. Нормування вмісту санітарно-гігієнічних показників у харчових продуктах.

2. Нормування вмісту залишків пестицидів у харчових продуктах.

Харчування – біологічна потреба людини. Забруднення харчових продуктів. Нормування вмісту нітратів і важких металів в сировині і харчових продуктах. Нормативи пестицидного забруднення харчових продуктів.

Нормування забруднення харчових продуктів антибактеріальними речовинами.

Практичне заняття № 9.

Тема. Нормування впливу техногенних об’єктів на навколишнє середовище.

План.

1. Розрахунок допустимої концентрації забруднюючих речовин у стічних водах

2. Розв’язування задач.

Задача № 4.

Умови задачі. Визначити ступінь забруднення води за санітарногігієнічним показником. Вихідні дані для розрахунку критерію, що враховує небезпеку санітарно-токсикологічного забруднення. наведено у табл..

4.3:

–  –  –

дозволяється. Ступінь забруднення радіонуклідами овочів становить 2,75. Це свідчить проте, що овочі є радіоактивними і непридатними до реалізації і вживання. Виживання їх можливе лише після ретельного промивання гарячою водою.

Практичне завдання № 11.

Тема. Загальні основи економіки природокористування.

План.

1. Основні завдання економіки природокористування.

2. Класифікація заходів впливу на матеріальні інтереси об’єктів господарювання.

3. Комплексна екологічна оцінка природоохоронних заходів.

Поняття про економіку природокористування. Поняття про раціональне і нераціональне природокористування. Основні показники економіки природокористування.

Практичне завдання № 12.

Тема. Загальні основи економіки природокористування.

План.

1. Показники накопичення відходів.

2. Визначення токсичності відходів.

Поняття про відходи. Категорія токсичності відходів. Визначення ефективних методів утилізації відходів.

Практичне завдання № 13.

Тема. Платежі за забруднення довкілля..

План.

1. Плата за викиди.

2. Плата за скиди.

3. Плата за розміщення відходів.

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС. Поняття про викиди, скиди. Розрахунок плати за викиди, скиди, розміщення відходів. Плата за природні ресурси.

Практичне завдання № 14.

Тема. Збитки від порушення природної рівноваги.

План.

Розрахунок розмірів збитків від забруднення грунтів, вод, атмосферного повітря.

Поняття про економічні збитки. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Розрахунок збитків, заподіяних унаслідок наднормативного забруднення вод.

5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ.

1. Класифікація екологічного нормування.

2. Рівні ГДК токсичних речовин для грунтів і продуктів харчування.

3. Поняття екологічного моніторингу, його завдання з метою додержання встановлених нормативів.

4. Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю.

5. Характеристика лімітуючи показників шкідливості.

6. Назвати показники нормування забруднюючих речовин в повітрі і їх характеристика.

7. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові та завдання.

8. Поняття екологічної експертизи, її завдання і принципи з метою додержання встановлених нормативів.

9. Нормативні вимоги до якості води. Номенклатура показників якості води.

10.Фонове забруднення, гранично допустимі викиди і тимчасово узгоджені викиди шкідливих речовин. Різновиди гранично допустимих викидів.

11.Що розуміється під гранично допустимим скидом? Встановлення ГДС –для скидання стічних вод в межах населеного пункту і ступеня екологічної безпеки водних об'єктів. За яких обставин використовують тимчасово узгоджені скиди?

12.Нормування якості атмосферного повітря.

13.Охарактеризувати комбіновану дію хімічних речовин промислових викидів.

14.Які організації в Україні контролюють встановлені нормативи?

15.Характеристика лімітуючих показників шкідливості (ЛПШ) водойм.

16.Види нормування в Україні. Поняття санітарно-гігієнічного нормування.

17.Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини. Гігієнічна діагностика ґрунтів.

18. Суть, мета, об'єкти і завдання нормування.

19.Охарактеризувати 1,2,3, і 4–й класи небезпечності нормованих шкідливих речовин.

20.Назвати основні нормативні показники якості повітря.

21.Критерії екологічної оцінки нормування забруднюючих речовин в ґрунті. Послідовність розташування за ступенем шкідливості хімічних речовин ґрунту.

22.Дати визначення науково-технічного нормативу на гранично допустимі викиди і його завдання.

23.Поняття про санітарно-захисні і бактеріологічні ЛПШ.

24.Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища. Організація служби радіаційного контролю.

25.Характеристика санітарно-захисної зони. Нормування розмірів санітарно-захисної зони.

26.Як визначаються суми збору за розміщення відходів.

27.Номенклатура показників, що застосовується при розробці нормативно-технічної документації з охорони грунтів.

28.Показники безпеки харчової сировини та продукції.

29.Характеристика токсикологічних і органолептичних ЛПШ.

30.Джерела забруднення водойм і їх нормування.

31.Які організації в Україні контролюють встановлені нормативи?

32.Показники нормування забруднюючих речовин в харчових продуктах і їх характеристика.

33.Назвати показники нормування накопичення відходів і їх характеристика.

34.Нормування якості грунту.

35.Назвати показники нормування екологічної безпеки їх характеристика.

36.Назвати основні нормативні показники якості води. Номенклатура показників якості води.

37.Який вміст ветеринарних препаратів регламентується у продуктах тваринництва?

38.Як визначаються суми збору за викиди пересувними джерелами забруднення?

39.Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю і їх характеристика.

40.Дати визначення санітарно-гігієнічного, екологічного, науково технічного нормування.

41.Як визначаються суми збору за скиди?

42.Характеристика лімітуючи показників шкідливості (ЛПШ) водойм.

43.Класифікація нормативів і види нормування.

44.Як визначаються суми збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення?

45.Призначення екологічних нормативів антропогенного навантаження на природне середовище.

46.Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і погіршення якості природних ресурсів.

47.В чому полягає сутність нормування якості води?

48.За якими принципами здійснюються екологічне нормування. В яких випадках застосовується науково-технічне нормування?

49.Види нормативів якості води. Які документи регламентують вимоги до якості води?

50.Призначення екологічних нормативів антропогенного навантаження на природне середовище.

51.Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і погіршення якості природних ресурсів.

52.За якими принципами здійснюються екологічне нормування. В яких випадках застосовується науково-технічне нормування?

53.Інструменти економічного механізму охорони навколишнього природного середовища. Які заохочувальні заходи передбачає матеріальне стимулювання ? При якому механізмі стимулювання підприємства будуть активно працювати в галузі природоохоронної діяльності ?

54.Основні характеристики санітарно-гігієнічного і технічного нормування.

55.Назвати показники нормування забруднюючих речовин в грунті і їх характеристика.

56.Документи, що регламентують нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.

57.Система екологічних нормативів, їх види та основні показники.

58.Нормування якості води.

59.Характеристика санітарно-захисної зони, критерії її екологічного нормування.

60.Умови скидання стічних вод у природні водойми.

61.Іноземний досвід управління природоохоронною діяльністю.

62.Назвати показники нормування забруднюючих речовин в повітрі і їх характеристика.

63.Що характеризують нормативи екологічної безпеки?

64.Характеристика санітарно-гігієнічних, бактеріологічних, органолептичних ЛПШ.

65.Назвати основні нормативні показники якості води. Номенклатура показників якості води.

66.Критерії екологічної оцінки нормування забруднюючих речовин в ґрунті. Послідовність розташування за ступенем шкідливості хімічних речовин ґрунту.

67.Фонове забруднення, гранично допустимі викиди і тимчасово узгоджені викиди шкідливих речовин. Різновиди гранично допустимих викидів.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.201 М. М. ПРИХОДЬКО * ЗАГРОЗИ БІОРІЗНОМАНІТТЮ НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Наведено оцінку загроз біорізноманіттю на території Івано-Франківської області. Розглянуті питання збереження й відтворення біотичної складової в антропогенних ландшафтах. К л ю ч о в і с л о в а : біорізноманіття, забруднення, фрагментація,...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»