WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________С.В. Іванов

підпис

« _____» _________2014 р.

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні кафедри біохімії та бібліографічні відомості екологічного контролю перевірені. Написання одиниць Протокол № 13 відповідає стандартам від 28.04.2014 р.

Підпис автора _____________

«____» _____________2014 р.

біохімії Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 57.16, - 15.05.2014 р.

Київ НУХТ 2014 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисципліни, викон.

практичних завдань та контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. О.В. Тогачинська, О.В. Ничик, О.М. Салавор– К.: НУХТ, 2014. –26 с.

Рецензент: А.В. Котинський, канд. техн. наук Укладачі: О.В. Ничик, канд. техн. наук О.В. Тогачинська, канд. с.-г. наук О.М. Салавор, канд. техн. наук Відповідальний за випуск Якименко І.Л., доктор біолог. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом вивчення дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» є основні екологічні нормативи. що лежать в сонові антропогенного навантаження на навколишнє середовище визначають рівень забруднення довкілля з метою забезпечення життєдіяльності людини та екологічної безпеки населення.

Міждисциплінарні зв’язки: викладання навчального матеріалу базується на вивченні таких дисциплін як «Загальна екологія», «Ландшафтна екологія», «Екологічний моніторинг», «Техноекологія», «Радіоекологія». «Біологія», «Гідрологія», «Екологічне право», «Екологічна експертиза».

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» є формування у студентів екологічного світогляду на основі вивчення впливу антропогенного навантаження на НС та з позицій науково-технічного нормування контролювати рівень забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери з метою захисту довкілля.

1.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» є засвоєння студентами знань про основні види забруднень, джерел забруднень і норми впливу їх на навколишнє середовище, вміння оцінювати антропогенний фактор при змінні навколишнього середовища.

1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: – методичні підходи до проблеми екологічного нормування, антропогенні впливи на природнє середовище, типи антропогенних забруднень, структурну схему комплексу екологічних норм (ГДК, ОБРВ, ОДР,ОДК, ГДВ, ГДС); порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів; порядок розробки і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти; загальні положення щодо дозвільної системи поводження з відходами;

вміти:

· виявляти та класифікувати джерела забруднень повітря, води, грунтів, що виникли в результаті техногенної діяльності людини;

· визначити на основі екологічних нормативів рівень забруднення атмосфери, водойм, грунтів та харчових продуктів.

· аналізувати рівень використання і залучення вторинної сировини до утилізації.

мати навички:

· проводити випробування забруднених в результаті техногенної діяльності людини зразків повітря, стічних вод, грунтів, харчових продуктів;

· формувати висновки щодо причин забруднення довкілля;

· формувати вимоги щодо визначення рівня забруднення атмосфери, води, грунтів, харчових продуктів та залучення до утилізації вторинних матеріальних ресурсів;

· оцінювати рівень і стан забруднення навколишнього середовища.

Роль та значення у підготовці фахівця – оцінювати стан повітряного середовища, визначати комплексний індекс забруднення атмосфери, проводити оцінювання суммарного ефекту якості води, комплексне оцінювання рівня забрудненості води за заданною лімітуючою ознакою шкідливості, оцінювання санітарного стану грунтів, встановлювати нормативні збори за забруднення НПС. Дисципліна “Нормування антропогенного навантаження ” є необхідною та важливою ланкою для підготовки фахівців спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

–  –  –

- 20 Вид контролю: екзамен

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Науково-теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище.

Змістовний модуль 1. Структура, завдання та принципи нормування антропогенного навантаження Тема 1. Теоретичні і практичні основи нормування антропогенного навантаження Суть, мета, об'єкти і завдання нормування. Санітарно-гігієнічне нормування. Екологічне нормування. Науково-технічне нормування.

Нормування розмірів санітарно-захисної зони.

Література: [1-10].

Тема 2. Структура системи екологічного нормування України.

Характеристика головних груп екологічних нормативів: природоохоронні нормативи, еколого-економічні нормативи, ресурсозберігаючі нормативи, які діють в Україні. Детальна структура природоохоронних нормативів України.

Види нормативних документів, які містять природоохоронні норми і правила.

Загальні положення санітарно-гігієнічного нормування.

Література: [1-10].

Тема 3. Види забруднення НПС та напрямки його охорони і контролю.

Стан довкілля в Україні. Джерела забруднення. Класифікація забруднювачів за класами токсичності. Загальна характеристика найпоширеніших і найнебезпечніших забруднювачів. Методологічні засади санітарно-гігієнічного нормування. Види забруднювачів та їхні характеристики, вплив забруднювачів на здоров’я та життєдіяльність організмів.

Література: [1-10].

Змістовний модуль 2. Нормування антропогенного навантаження в водному, грунтовому, повітряному середовищі.

Тема 4. Контроль та іноземний досвід управління ОНПС.

Головні напрями ОНС. Контроль і нормування забруднюючих речовин, використання природних ресурсів в країнах Європи, США, Японії. Економічне стимулювання ОНПС в розвивених країнах.

Література: [1-10].

Тема 5. Нормування якості атмосферного повітря.

Якість атмосферного повітря. Оцінювання стану повітряного середовища.

Комлексний індекс забруднення атмосфери. Сумарна допустима концентрація забруднюючих речовин в атмосерному повітрі. Розв’язування задач.

Література: [1-10].

Тема 6. Нормативні вимоги, контроль і управління якістю води.

Джерела водопостачання. Види забруднення води. Джерела забруднення.

Самоочищення водойм. Нормативні показники якості води. Нормативні показники якості питної води. Методи оцінювання якості води. Комплексне оцінювання рівня забрудненості води за заданою лімітуючою ознакою шкідливості.

Література: [1-10].

Тема 7. Нормування якості грунту.

Забруднення грунтів. Джерела забруднення. Деградація грунтів.

Нормативні показники якості грунту. Оцінювання рівня хімічного забруднення грунтів. Оцінювання санітарного стану грунтів. Нормативи оцінок пестицидного забруднення грунтів.

Змістовний модуль 3. Нормування якості і безпеки харчових продуктів.

Тема 8. Нормування якості харчових продуктів.

Забруднення харчових продуктів. Критерії якості та санітарно-гігієнічне нормування забрудненості харчових продуктів. Нормування пестицидного і нітратного навантаження в продуктах рослинництва і тваринництва.

Література: [7-10].

Тема. 9. Нормування впливу техногенних об’єктів на навколишнє середовище.

. Науково-технічні нормативи впливів на навколишнє природне середовище: гранично допустимий викид, фонова концентрація, гранично допустимий скид, Розрахунок допустимої концентрації забруднюючої речовини у стічних водах. Визначення Література: [1-10].

Тема. 10. Нормування в галузі радіаційної безпеки.

Радіаційне забруднення. джерела радіаційного забруднення. Система нормування в галузі радіаційної безпеки: нормування радіоактивних речовин у повітрі, воді, ґрунтах, продуктах харчування.

Література: [1-10].

Змістовний модуль 4. Загальні положення економіки природокористування. Платежі за забруднення довкілля.

Тема. 11. Загальні основи економіки природокористування.

Загальні поняття і основні завдання економіки природокористування.

Комплексна економічна оцінка природоохоронних заходів.

Література: [1-5].

Тема 12. Нормування показників накопичення відходів.

Джерела утворення відходів та їх класифікація. Показники накопичення відходів. Екологічна небезпека розміщення відходів. Законодавча база, яка нормує розміщення відходів.

Література: [8-10].

Тема 13. Платежі за забруднення довкілля.

Порядок встановлення нормативного збору за забруднення НПС. Плата за викиди і скиди. Плата за розміщення відходів.

Література: [7-10].

Тема 14. Збитки від порушення природної рівноваги.

Екологічні збитки. Загальні відомості. Розрахунок збитків. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних унаслідок наднормативного забруднення вод.

Література: [1-8, 10].

3. Теми практичних занять Кількість годин № Назва теми денна заочна з/п форма форма

–  –  –

Практичне завдання № 2.

Тема: Структура системи екологічного нормування.

План :

1. Нормативно правова база екологічного нормування.

2. Характеристика санітарно-гігієнічного, науково-технічного нормування.

Характеристика система стандартів з якості об’єктів навколишнього природного середовища. Основні стандарти з якості атмосфери, водних об’єктів, грунту.

Практичне завдання № 3.

Тема: Види забруднення НПС та напрямки його охорони і контролю.

План:

1. Природоохоронні проблеми сучасності.

2. Джерела забруднення та забруднювачі довкілля.

Екологічний стан регіонів України. Категорія забруднювачів довкілля за токсичністю.

Практичне завдання № 4.

Тема: Контроль та іноземний досвід ОНПС.

План:

1. Стандарти з якості повітря.

2. Стандарти з якості грунту.

3. Стандарти з якості водних об’єктів.

Характеристика показників, які контролюють якість повітря, води, грунту та нормативних документів.

Практичне завдання № 5.

Тема: Нормування якості атмосферного повітря.

План:

1. Розрахунок комплексного індексу забруднення.

2. Розрахунок сумарно допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі.

3. Розв’язування задач.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«Кондратьєва Катерина Андріївна аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка тел.: 097 9207765; 050 8223661 e-mail: kateryna.kondratyeva@googlemail.com Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України Сучасне сільськогосподарське виробництво не може обходитися без пестицидів – хімічних засобів боротьби з хворобами рослин, шкідниками і бур’янами. При неправильному...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»