WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 ...»

-- [ Страница 4 ] --

1 Одиниці активності ферментів; будова ферментів.

2 Види зв'язків у молекулі білка; денатурація білків.

Ф. 3 Типи бродінь, що використовують під час виготовлення кисломолочних продуктів.

4 Характеристика небілкових азотистих речовин молока.

1 Кінетика ферментативного каталізу, рівняння Міхаеліса-Ментен, основні кінетичні характеристики ферментів.

2 Будова олігосахаридів рослинного та тваринного походження.

X.

3 Порівняльна характеристика амінокислотного складу казеїну і білків молочної сироватки.

4 Шляхи окислення жирних кислот в організмі.

1 Поняття антивітаміни.

2 Будова білків, рівні структурної організації та зв'язки в молекулі білка.

Ц. 3 Основні представники і характер дії протеолітичних ферментів, їх значення в харчовій промисловості.

4 Утворення смакових та ароматичних речовин під час дозрівання сирів.

1 Класифікація гідролаз; характеристика естераз.

2 Структура та види РНК, роль РНК у біосинтезі білків.

Ч.

3 Характеристика молочного жиру.

4 Гомоферментативне молочнокисле бродіння.

1 Складні білки, будова та значення фосфо-, гліко- та ліпопротеїдів.

2 Глікозидази, їх промислове значення.

Ш.

3 Пентозофосфатний шлях окиснення глюкози.

4 Перетворення, що відбуваються в маслі при його зберігання.

1 Вітаміни, що входять до складу оксидоредуктаз.

2 Будова жирів. Фізичні та хімічні константи жиру.

Щ. 3 Фракційний склад казеїну.

4 Будова, біологічна роль та шляхи утворення АТФ у живому організмі, типи фосфорилювання.

1 Нуклеїнові кислоти, їх хімічна структура та роль в живому організмі.

2 Гормони пептидної природи; будова інсуліну.

Ю.

3 Оксидоредуктази молока (ксантиноксидаза, пероксидаза та ін.).

4 Пропіоновокисле бродіння, його значення у виробництві сиру.

1 Водорозчинні вітаміни; будова та значення аскорбінової кислоти.

2 Класифікація ферментів; характеристика трансфераз.

3 Біохімічні процеси, що відбуваються під час виробництва Я.

кисломолочного сиру.

4 Вуглеводи молока, форми лактози, зміни, що відбуваються в процесі нагрівання.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Дослівне переписування матеріалу з підручників не допускається. Матеріал має бути творчо опрацьований. Також не допускається копіювання інформації з електронних джерел. Контрольна робота оформляється в окремому зошиті чи на аркушах формату А4. Відповіді повинні бути вичерпними, з обов’язковим наведенням формул, рівнянь реакцій та схем. Контрольну роботу потрібно писати розбірливо, охайно і самостійно. У кінці студент проставляє особистий підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота має бути виконана в установлений термін і здається на кафедру біохімії та екологічного контролю до початку сесії для рецензування, з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку. У разі одержання позитивної оцінки за роботу студент проходить співбесіду з викладачем і допускається до складання екзамену.

Студенти, які не подали або не захистили контрольну роботу у зазначений навчальним графіком строк, до екзамену не допускаються.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1. Біохімія : лабораторний практикум для студ. технолог. спец. ден. форми навчання / уклад. : А. І. Салюк, А. В. Котинський, О. І Семенова, Н. О. Бублієнко.

– К.: НУХТ, 2011. – 61 с.

2. Біохімія : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів всіх технологіч. спеціальн. заочної форми навчання / уклад. О. І.

Семенова, В. В. Жовнірський, О. В. Скопенко. – К.: НУХТ, 2004. – 45 с.

3. Боєчко, Ф. Ф. Біологічна хімія : навч. посіб. / Ф. Ф. Боєчко. – К. : Вища шк., 2000. – 536 с.

4. Горбатова, К. К. Биохимия молока и молочных продуктов: учебник / К. К.

Горбатова, П. И. Гунькова. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. : ГИОРД, 2010. – 336 с.

5. Левандовський, Л. В. Біологічна хімія : підруч. / Л. В. Левандовський, О. І.

Дрюк, О. І. Семенова та ін. – К. : НУХТ, 2012. – 363 с.

6. Северин, Е. С. Биохимия: учебн. / Е. С. Северин. – М. : Гэотар-медиа, 2011.– 412 с.

7. Семенова, О. І. Біохімія : конспект лекцій для студентів усіх технологічних спец. заочн. форми навчання /О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, А. І. Салюк та ін. – К.: НУХТ, 2007. – 99 с.

Допоміжна:

8. Кольман, Я. Наглядная биохимия : учеб. пособ. / Я. Кольман., К.–Г. Рем. – М. : Мир, 2000. – 470 с.

9. Ленинджер, А. Биохимия : учебник: в 3 т. / А. Ленинджер. – М. : Мир, 2001. – 825 с.

10. Щербаков, В. Г. Биохимия : учеб. пособ. / В. Г. Щербаков. – М. : ИНСОК, 2009. – 472 с.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.201 М. М. ПРИХОДЬКО * ЗАГРОЗИ БІОРІЗНОМАНІТТЮ НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Наведено оцінку загроз біорізноманіттю на території Івано-Франківської області. Розглянуті питання збереження й відтворення біотичної складової в антропогенних ландшафтах. К л ю ч о в і с л о в а : біорізноманіття, забруднення, фрагментація,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»