WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 36 ] --

список використаних джерел

1. Безносов В. Н., Суздалева А. Л. Нарушение стратификации водоемов как источник их загрязнения // Природообустройство и экологические проблемы водного хозяйства и мелиорации. – М.: МГУП, 1999. – С. 60–61.

2. Безносов В. Н., Суздалева А. Л. Сукцессионное развитие экосистем техногенных водоемов // Антропогенное влияние на водные экосистемы. – М.: тов-во науч. изд.

КМК, 2005. – С. 120–128.

3. Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины / отв. ред. М. Ф. Поливанная. – К.: Наук. думка, 1991. – 191 с.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого

4. Жукова И. В., Остапеня А. П. Влияние на экосистему Нарочанских озер вселенца моллюска-фильтратора Dreisena polymorpha Pallas // Озерные экосистемы: материалы II науч. конф., Минск – Нарочь, 20–26 сент. 2003 г. – Минск: изд-во БГУ, 2003. – С. 438–440.

5. Ляшенко А. В. Слепнёв А. Е. Находка Melanoides tuberculata (Mller, 1774) в водоемеохладителе Южно-Украинской атомной электростанции // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндікацції стану навколишного середовища // Зб. наук. праць. Житомир. пед. ун-ту. – 2006. – Вип. 2. – С. 187–190.

6. Мордухай-Болтовской Ф. Д. Проблема влияния тепловых и атомных электростанций на гидробиологический режим водоемов // Экология организмов водохранилищохладителей. – Л.: Наука, 1975. – С. 7–69.

7. Протасов А. А., Синицына О. О., Калиниченко Р. А. и др. Планктон, бентос и перифитон водоема-охладителя Хмельницкой АЭС // Гидробиол. журн. – 2000. – Т. 36. – № 1. – С. 14–29.

8. Протасов А. А., Силаева А. А. Контурные группировки гидробионтов в техноэкосистемах ТЭС и АЭС. – К., 2012. – 274 с.

9. Техно-экосистема АЭС. Гидробиология, абиотические факторы, экологические оценки / под ред. А. А. Протасова. – К.: Ин-т гидробиологии НАН Украины, 2011. – 234 с.

10. Трылис В. В., Бабарига С. П., Протасов А. А. Первая находка пресноводной губки Eunapius carteri (Porifera, Spongillidae) в Украине за пределами ее природного ареала в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС // Вестник зоологии. – 2009. – Т. 43. – № 4. – С. 347–350.

11. Шарапова Т. А. Зооперифитон внутренних водоемов Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 2007. – 167 с.

12. Hutorowicz A. Vallisneria spiralis L. (Hydroharitaceae) in lakes in vicinity of Konin lakes (Kujawy Lakeland) // Biodiv. Res. Conserv. – 2006. – Vol. 1–2. – P. 154–158.

13. Jeziora Koninskie – 40 lat badan: stan aktualny oraz wnioski dla ochrony / Рod red.

B. Zdanowskiego. – Konin: Wojow. Inspekt. Ochrony Srodowiska w Koninie, 1998. – 124 s.

14. Protasov A. A., Afanasjev S. A. Structure of periphytic communities in cooling pond of nuclear power plant // Int. Rev. Hydrobiol. – 1986. – N 3. – P. 335–346.

15. Protasov A., Afanasjev S., Sinitcyna O., Zdanowski B. Composition and functioning of benthic communities // Arch. Pol. Fisheries. – 1994. – Vol. 2, N 2. – P. 257–284.

16. Protasov A., Afanasiev S., Zdanowski B. Znaczenie Anodonta sp. w procesach samooczyszczania wod jezior Koninskich // XVI Zjazd Hydrobiologow Polskich. Wroclaw, 5–8 wrzesnia 1994. – Wroclaw, 1994. – S. 119.

17. Protasov A., Afanasjev S., Zdanovski B. Naturalne systemy samooczyszczania wod jezior Koninskich // Komunicaty rybackie. – 1993. – N 6. – S. 6–9.

18. Protasov A. A., Panasenko G. A., Babariga S. P. Biological hindrances in power stations exploitation, their typization and main hydrobiological methods of control // Hydrobiol.

Journ. – 2009. – Vol. 45, N 1. – P. 32–46.

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

5.3. Вразливі екосистеми і визначення екологічних ризиків водних об’єктів НПП «Прип’ять – Стохід»

–  –  –

За гідрохімічними показниками та деградацією біотичних угруповань була проведена оцінка екологічних ризиків забруднення вод верхньої Прип’яті.

На основі літературних даних та власних досліджень на річках було визначено основні кризові ділянки, на яких відбуваються періодичні масові задухи риби, які є індикатором несприятливих умов у всій екосистемі. Однією з таких є ділянок є відтинок р. Прип’ять в межах НПП «Прип’ять – Стохід» між с. Ветли і оз. Люб’язь. Мозаїчність і специфіка її заростання вказує на наявність точкових або дифузних джерел евтрофування. Детальний аналіз ландшафту та особливостей заростання вищою водною рослинністю дозволив припустити, що набором точкових джерел забруднення може слугувати мережа меліоративних каналів. У такому випадку найбільш вразливими будуть екосистеми русла, що зазнають такого впливу.

У зв’язку з неоднозначним тлумаченням понять, пов’язаних із екологічними ризиками, наводимо визначення основних термінів, що використані в цій роботі:

• Вразливі екосистеми – екосистеми, які під впливом певного чинника зазнають змін в першу чергу.

• Екологічний ризик – можливість виникнення змін екосистеми, що призводять до її деградації, зникнення або переходу в стан, що загрожує здоров’ю населення і/або втраті її господарського значення.

• Оцінка екологічного ризику – науково обґрунтоване судження щодо можливості і розміри несприятливих змін екосистеми або її компонентів за певних антропогенних навантажень на неї.

• Імовірність екологічного ризику – імовірність здійснення події, що класифікується як небажана для екосистеми і завдасть їй збитку.

• Розмір екологічного ризику – оцінка розмірів збитку, що зазнає екосистема у випадку здійснення ризику.

• Рецептор – речовинна частина екосистеми, що може зазнати небажаних зміни при антропогенному впливі. Приклади: окремий організм, популяція, угруповання, донні відклади тощо.

• Індикатори ризику – характеристики екосистеми і її складових, за значеннями яких виносяться судження про виникнення й розміри ризику.

Приклади: індикаторні види, індекс сапробності, ТВІ, рН середовища, кількість видів тощо.

Загрозою слід вважати природне чи техногенне (антропогенне) явище з прогнозованими, але не контрольованими небажаними ефектами, що можуть За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого у певний момент часу в межах зазначеної території завдати шкоди здоров’ю людей, спричинити матеріальні збитки або зруйнувати довкілля.

Для ділянки р. Прип’ять між с. Ветли і оз. Люб’язь було проведено типізацію та кількісний аналіз ризиків згідно [1].

Оцінка екологічних ризиків включала два рівні: перевірочну оцінку та попередню кількісну оцінку. На рівні перевірочної оцінки для кожної станції (екосистеми) визначали, чи є ризик її несприятливих змін. Наступним кроком була попередня кількісна оцінка ймовірності різних видів екологічних ризиків. Рівні включали чотири компоненти: характеристику рецепторів, оцінку впливів, ідентифікацію екологічних ризиків, оцінку ймовірності й розмірів ризиків.

Попередня кількісна оцінка проводилась на підставі значень індикатору ризику і амплітуди його варіювання. Для кожного з індикаторів було встановлене критичне значення, вихід за межі якого вказує на те, що ризик реалізований. У якості критичних для гідрохімічних показників були прийняті значення градацій індексів якості води і водного середовища [3], що вказують на перехід якості води до класу (категорії) ІV («брудна»), для біотичних компонентів використовували біотичні індекси. Так, для фітофільної макрофауни був застосований Phytophilous Fauna Index [4], для вищої водної рослинності враховували кількісний розвиток – площу проективного покриття. За допомогою функції нормованого нормального розподілу оцінювали ймовірність того, що значення індикатора ризику перевищить критичний поріг або не досягне його. Загальну ймовірність виникнення ризиків за неорганічними сполуками азоту і фосфору (нітрати, нітрити, аміак та амонійні іони, фосфати) та за вмістом органічних речовин (перманганатна та біхроматна окиснюваність) розраховували за формулою добутку ймовірностей. При розрахунках застосовували математичний апарат, представлений у роботі [1].

Слід зазначити, що виконували попередні кількісні оцінки ризику, які є орієнтовними. Точні і статистично достовірні оцінки ризиків можливі на третьому рівні (детальна оцінка екологічного ризику) у тих випадках, коли для кожної досліджуваної станції є можливість і засоби зібрати масив інформації, достатній для побудови прогностичної моделі екосистеми.

Раніше нами було проведено гідрохімічні та гідробіологічні дослідження р.

Прип’ять, на підставі яких зроблено оцінку екологічного стану водних об’єктів та їх біологічної якості [2]. Встановлено, що задухи у досліджуваному регіоні трапляються досить часто. Одна з них, що спричинила масову загибель риб, спостерігалась у липні 2012 р., коли в руслі р. Прип’ять вміст розчиненого кисню знизився до 1,2–2,4 мгО2/дм3, що відповідає класу води «дуже брудна».

Інша встановлена загроза пов’язана із надмірним заростанням русла ріки макрофітами. Роботи включали гідроекологічне обстеження, збір та аналіз гідробіологічних і гідрохімічних проб (2010–2012 рр.) на таких водних об’єктах НПП «Прип’ять – Стохід»: русло р. Прип’ять вище каналу, канал, 30 та 200 м нижче каналу, 500 м вище р. Цир, у місці впадіння р. Цир, 50, 350 м та 3 км нижче Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін гирла р. Цир та в озері Люб’язь. Також проби відбирали у заростях водяного різака у руслі р. Прип’ять та у затоці. В якості контролю обрано дві руслові станції р. Прип’ять, розташовані відповідно в районі с. Ветли та вище впадіння каналів і р. Цир. Також було використано матеріали наших попередніх досліджень.

Були визначені фонові абіотичні характеристики (вміст розчиненого кисню, pH, температура води, прозорість, колірність, швидкість течії (оціночно)) та вміст мінеральних форм азоту та фосфору, заліза, органічної речовини.

На перевірочному рівні оцінки ступінь реальності кожного типу екологічного ризику оцінено експертним шляхом за трьома градаціями: дуже висока – середня – низька. Аналогічно проведено оцінку розмірів збитку від екологічного ризику з віднесенням наслідків кожного типу до однієї з трьох градацій: вкрай небажані – небажані – малозначущі (Табл. 5.1).

–  –  –

На підставі ступеню реальності та оцінки розмірів серед наведених вище ризиків було виділено такі, для яких рекомендована попередня кількісна оцінка.

Обсяг проведених досліджень дозволив виконати попередні кількісні оцінки:

• ризику забруднення річкової води;

• ризику забруднення донних відкладів;

• ризику виникнення задух;

• ризику виникнення заторів русла через скупчення макрофітів;

• ризику деградації фітофільних угруповань макробезхребетних.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |
Похожие работы:

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук, В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»; О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: bulu32@yandex.ru ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»