WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 27 ] --

За період досліджень виявлено 104 види зоопланктону, серед яких 39 коловерток, 22 – веслоногих і 43 – гіллястовусих ракоподібних. Оскільки досліджувана ділянка сильно заростає водними рослинами, вивчали зоопланктон чистоводдя і заростей. Незважаючи на те, що загальна кількість видів на чистоводді і в заростях майже не відрізнялась, а фауна зоопланктону мала високу подібність (0,83 за індексом Серенсена), середня кількість видів планктонних тварин в пробах на чистоводді складала 18, а в заростях – 28. Домінуючі види представлені у таблиці 4.7. Крім вказаних видів, велику частку складали особини ювенільних стадій циклопів. Значної чисельності влітку досягали коловертки підкласу Bdelloidеa, а восени – Harpacticoida.

–  –  –

У попередній літературі майже відсутня інформація щодо домінуючих видів зоопланктону верхньої Прип’яті. У монографії 1970 року [24] вказано найбільш масові види зоопланктону р. Прип’ять на ділянці від впадіння р.

Піна до гирла:

B. calyciflorus, В. angularis Gosse, F. longiseta, Asplanchna priodonta Gosse, Thermocyclps oithonoides (Sars), Mesocyclops leuckarti (Claus), P. fimbriatus, B. (Bosmina) longirostris, Alona rectangula (Sars), Bosminopsis deitersi Richard, Ceriodaphnia pulchella Sars. Більшість з цих видів широко розповсюджені і дотепер. До речі, один з небагатьох типово річкових видів зоопланктону – B. deitersi, що вказувався серед домінантів русла р. Прип’ять в 60-х роках, останнім часом, в тому числі і в наших дослідженнях, знайдений не був.

Кількісний розвиток зоопланктону значно розрізнявся в залежності від біотопу. Так, чисельність і біомаса на чистоводних ділянках у липні 2012 р. була в межах 110–3402 екз./м3 і 0,008–0,34 г/м3, тоді як в заростях ці показники були значно вищі: 110–110601 екз./м3 і 0,07–6,08 г/м3 (див. табл. 4.6).

Найбільшого кількісного розвитку зоопланктон досягав біля берега (рис. 4.2, а), або в середині заростевої плями (рис. 4.2, б, в). На межі заростей його угруповання за якісним і кількісним складом були подібні до руслових (чистоводних) (рис. 4.2, а, б).

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

–  –  –

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого У літературі дуже мало даних щодо зоопланктону верхньої Прип’яті, особливо стосовно кількісного розвитку. Результати досліджень різних років у стислому вигляді представлено в таблиці 4.8. Оскільки ми досліджували три основні групи зоопланктону (Rotatoria, Copepoda, Cladocera), для коректності порівняння в даних попередників використовували кількісні показники, які відносять лише до цих таксономічних груп.

–  –  –

У 1961 р. реєструвались порівняно високі показники чисельності і біомаси, а у складі зоопланктону переважали ставково-озерні заростеві та придонні форми (ділянка вище гирла р. Піни). Дані інших дослідників [22, 23, 28 та ін.] та власні дослідження верхньої ділянки р. Прип’ять за період 2000–2012 рр.

свідчать про низький кількісний розвиток, що пов’язано, очевидно, з впливом болотних вод. При цьому у заростевих біотопах формуються специфічні умови, в яких розвивається досить багатий в кількісному відношенні зоопланктон.

Навіть наприкінці жовтня (2012 р.) його кількісні показники у заростях різаку на русловій ділянці р. Прип’ять (5 км вище с. Люб‘язь) досягали 44280 екз./м3 і 6,77 г/м3, на межі заростей ці показники були в 33–36 разів менші. Для порівняння: середня чисельність і біомаса зоопланктону наприкінці жовтня 2012 р. на чистоводних ділянках русла р. Прип’ять коливалась в межах 170–12280 екз./м3 і 0,004–0,80 г/м3.

У цілому зоопланктон верхньої ділянки р. Прип’ять не сформований.

В 2012 р. на чистоводних ділянках влітку домінували коловертки (в середньому 38% чисельності) і веслоногі ракоподібні (38%), восени – гіллястовусі ракоподібні (67%). У заростях найбільшу частку чисельності створювали веслоногі Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін ракоподібні (46% влітку і 62% восени). У біомасі зоопланктону переважали гіллястовусі ракоподібні.

На нерівномірність розвитку зоопланктону по довжині русла р. Прип’ять впливають притоки, канали, заплавні водойми тощо. Так, нижче впадіння р. Цир його кількісні показники в основному руслі зменшуються, частка коловерток в чисельності збільшується, комплекс домінуючих видів стає подібний до такого в р. Цир (табл. 4.9). Однак вже через 3 км нижче впадіння цей вплив нівелюється іншими чинниками, вочевидь, пов’язаними із низьким вмістом кисню на цій ділянці. В результаті кількість видів різко зменшується: з 37 видів, виявлених в р. Цир, і 32, виявлених нижче її впадіння, залишається вісім. Чисельність і біомаса знижуються до 110 екз./м3 і 0,02–0,08 г/м3. Подібна ситуація на ділянці русла р. Прип’ять від гирла р. Цир до озера Люб’язь спостерігалась також у червні 2011 р.

–  –  –

Канал, що впадає в р. Прип’ять на ділянці нижче с. Ветли, впливає на збільшення кількісного розвитку зоопланктону (рис. 4.3), однак вже через 200 м нижче його впадіння збільшується частка фітофільних видів, які не реєструвались в руслі вище і в самому каналі, або були в меншій кількості. Отже, вплив приток і каналів на зоопланктон верхньої Прип’яті відчувався на обмежених ділянках. Характер угруповань зоопланктону більше залежав від конкретних умов у самому руслі.

4.3. Динаміка чисельності і біомаси зоопланктону р. Прип’ять на ділянці впадіння каналу біля с. Ветли в 2012 р.

Таким чином, видове багатство зоопланктону басейну р. Прип’ять є результатом як різноманіття екологічних умов, характерних для цього регіону, так і географічного положення на межі північної та південної зон Палеарктики.

Поверхневий гідрологічний зв’язок між Західним Бугом на північному заході і Дніпром на сході, а також понад тисячолітня історія судноплавства Прип’яттю та річками басейну Балтійського та Чорного морів пояснює знахідки видів зоопланктону, притаманних північним та південним регіонам. Короткий проміжок часу від перших досліджень зоопланктону та відсутність регулярних моніторингових спостережень за складом гідробіоти р. Прип’ять та водойм її басейну не дають змогу ані підтвердити, ані відкинути гіпотезу щодо провідної ролі потепління в розповсюдженні південних видів зоопланктону в цьому басейні.

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін список літературних джерел

1. Арабина И. П., Павловец Л. А. Зоопланктон водоемов Припятского заповедника // Заповедники Белоруссии. – 1983. – Вып. 7. – С. 85–91.

2. Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. – СПб.: Наука, 1991. – 504 с.

3. Васенко А. Г., Прохода Т. А. Зоопланктон трансграничних участков водных объектов бассейна Днепра // Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. – К.: Академпериодика, 2002. – С. 146–165.

4. Галковская Г. А., Молотков Д. В., Смирнова И. А. Изменения видового состава зоопланктона р. Припять в течение последнего столетия // Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира Белоруссии: V зоол. конф., 20– 21 дек. 1983 г. – Минск, 1983. – С. 6–7.

5. Громова Ю. Ф. Индикация состояния трансграничных рек бассейна Припяти по структуре зоопланктона // Сотрудничество в области использования природных ресурсов и экологического оздоровления бассейна Днепра: междунар. науч.-практ.

конф., 9–10 июля 2011 г. – Гомель, Беларусь, 2011. – С. 119–122.

6. Громова Ю. Ф., Гулейкова Л. В. Зоопланктон трансграничних водных объектов бассейна Днепра // Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. – К.: Академпериодика, 2002. – С. 133–145.

7. Гулейкова Л. В. Состав и структура сообществ зоопланктона озера Нобель // Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: материалы ІІІ Междунар. науч. конф., 17–22 сент. 2007 г., Минск-Нароч. – Минск: БГУ, 2007. – С. 212–213.

8. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. – К.: Гл. ред. МСЭ, 1990. – 408 с.

9. Зарубов А. И., Молотков Д. В. Водные беспозвоночные (зоопланктон, зооперифитон) пойменных водоемов национального парка «Припятский» // Биологическое разнообразие национального парка «Припятский». – Туров-Мозырь: Белый ветер, 1999. – С. 149–155.

10. Коловратки (Rotifera) в водных экосистемах Беларуси. Каталог / Галковская Г. А. и др. – Минск: БГУ, 2001. – 184 с.

11. Монченко В. І. Веслоногі ракоподібні (Crustacea, Copepoda) р. Прип’ять та її приток // Доп. АН УРСР. Серія Б. – 1967. – № 3. – С. 273–277.

12. Монченко В. І. Щелепнороті циклопоподібні (Cyclopidae). – К.: Наук. думка, 1974. – 452 с.

13. Монченко В. И. Гарпактикоиды (Copepoda, Harpacticoida) Днепра (итоги фаунистических исследований) // Гидробиол. журн. – 1995. – Т. 31. – № 5. – С. 33–37.

14. Монченко В. И. Свободноживущие циклопообразные копеподы Понто-Каспийского басейна. – К.: Наук. думка, 2003. – 350 с.

15. Овандер Е. М., Яковенко Н. С., Бошко Є. Г. та ін. Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) фауни України.

Повідомлення I // Рибогосп. наука України. – 2011. – № 2. – С. 59–70.

16. Овандер Е. М., Яковенко Н. С., Бошко Є. Г. та ін. Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) фауни України.

Повідомлення II // Рибогосп. наука України. – 2011. – № 3. – С. 46–54.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого

17. Овандер Е. М., Яковенко Н. С., Бошко Є. Г. та ін. Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) фауни України.

Повідомлення III // Рибгосп. наука України. – 2011. – № 4. – С. 41–51.

18. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1.

Зоопланктон / под ред. В. Р. Алексеева, С. Я. Цалолихина. – М.: Тов-во науч. изд.

КМК, 2010. – 495 с.

19. Парчук Г. В., Клоченко П. Д. Сравнительная характеристика зоопланктона притоков Днепра // Гидробиол. журн. – 1997. – Т. 33. – № 3. – С. 14–28.

20. Пашкова О. В. Зоопланктон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. – К., 2006. – С. 85–100.

21. Петрович П. Г. Зоопланктон пойменных водоемов реки Припяти // Труды компл.

экспед. по изуч. водоемов Полесья. – Минск, 1956. – С. 133–166.

22. Петрович П. Г. Материалы по зоопланктону реки Припяти и ее притоков // Труды компл. экспед. по изуч. водоемов Полесья. – Минск, 1956. – С. 167–182.

23. Полищук В. В. К познанию зоопланктона озера Нобель // Гидробиол. журн. – 1991. – Т. 27. – № 1. – С. 11–18.

24. Радзимовський Д. О., Поліщук В. В. Планктон річки Прип’ять – К.: Наук. думка, 1970. – 212 с.

25. Рассашко И. Ф. Современное состояние планктонных сообществ рек Припять и Сож.

Режим доступа: http://www.kazedu.kz/referat/130865.

26. Рассашко И. Ф., Савицкий Б. П. Зоопланктон водоемов и водотоков Белорусского Полесья (банк данных за 1888–1985 гг.). – Гомель, 1989. – 125 с. – Деп. в ВИНИТИ 22.02.89, №1178-В89.

27. Самчишина Л. В. Еколого-фауністичні і морфологічні особливості прісноводних і солонуватоводних Calanoida (Crustacea, Copepoda) України: автореф. дис... канд. біол.

наук. – К.: 2005. – 18 с.

28. Травянко В. С., Монченко В. І., Поліщук В. В. Видовий склад зоопланктону малих річок Прип’ятського Полісся // Проблеми малих річок України. – К: Наук. думка, 1974. – С. 149–162.Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»