WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 15 ] --

показали, що для нього характерні такі гідроксокомплекси, як FeOH2+, Fe(OH)2+ і Fe(OH)30 [68, 93]. У водному розчині при рН 3,5–4,5 ферум утворює позитивно заряджені форми, а при збільшенні рН до 6,0, він переходить у нейтральну форму Fe(OH)30. Поява феруму в завислій фракції відзначається уже при рН = 1, а збільшення рН до 7,0 призводить до посилення гідролізу й зменшення позитивного заряду поверхні колоїдних частинок [29]. При досягненні ізоелектричної області при рН 7,86 відбувається їх інтенсивна коагуляція з подальшим практично повним вилученням феруму з води. В окремих випадках, у разі наявності розчинених органічних речовин і співвідношенні Fe/С 4, може відбуватися стабілізація колоїдів, на поверхні яких утворюється зовнішній шар негативно заряджених карбоксильних груп, для нейтралізації яких потрібна надлишкова кількість протийонів [29].

Як показали термодинамічні розрахунки [29], за рН = 8 кількість розчиненого Fe3+, урівноваженого з гідроксидом Fe(III), буде становити 0,2 мкг/дм3.

У реальних водних системах часто відзначаються концентрації розчиненого феруму близько 1 мг/дм3, а в басейні Прип’яті – до 7,0 мг/дм3.

Це пов’язано з тим, що за умови концентрації іонів Fe3+ 10-6 моль/дм3 і рН = 5 у системі домінує гідроксокомплекс Fe(OH)2+, який надалі реагує з розчиненими у воді ФК з утворенням гідроксофульватних комплексів:

[Fe(OH)2]++mФК Fe(OH)2ФКm.

Хемілюмінесцентним методом показано, що ферум у водосховищах Дніпра знаходиться у вигляді комплексних сполук з природними органічними лігандами різної молекулярної маси [41].

Однак, на думку багатьох дослідників, не виключений варіант і гідролітичного осадження феруму за схемою:

Fe(ФК)n3-2n + 3ОН- = Fe(OH)30 + nФК2-;

Fe(OH)30 Fe(OH)3(тв) FeO(OH)· nH2O.

Процес комплексоутворення зумовлює різке посилення міграційної здатності Fe (III). Навіть за вкрай низьких концентрацій ФК і ГК практично Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін весь розчинений ферум перебуває у вигляді фульватних і гуматних комплексів [9, 21, 29]. Його розчинність збільшується внаслідок утворення стійких розчинних комплексних сполук, за наявності ФК – майже на 3 порядки. Граничне значення розчинності фульвату феруму, визначене в умовах експерименту, становить 1,810-4 моль/дм3 [9].

Шляхом термодинамічних розрахунків нами встановлено граничні концентрації ГР, що лімітують міграцію розчиненого феруму у воді р. Прип’ять (рис. 3.13).

Досліджувалась модельна система з хімічним складом води, характерним для р. Прип’ять у період водопілля. Початкову концентрацію розчиненого феруму було визначено рівною 2 мг/дм3. Як видно з рисунка, концентрації ФК на рівні 2,5, 5,0 і 10 мг/дм3 є недостатніми для утримання в розчині такої кількості феруму.

Вже при рН = 6 більша частина металу виводиться із розчину в осад. Розглянемо поведінку феруму в точці, близькій до ізоелектричної, рН = 7,75. Якщо вміст ФК буде на рівні 15 мг/дм3, то в цій точці у фазі розчину залишиться 28% феруму, а у разі збільшення ФК до 20 і 30 мг/дм3 – відповідно 37 і 56%. У двох останніх випадках дотримується співвідношення Fe : ФК як 1: 0,6 і 1:0,8. Тобто, чим більший вміст ФК, тим більша кількість феруму буде утримуватись у розчині і тим у більш лужну область буде зміщено утворення його нерозчинних гідроксидів. Так, якщо концентрація ФК становитиме 15 мг/дм3, то утримання 50% феруму у фазі розчину буде спостерігатися при рН = 6,75, при збільшенні концентрації ФК до 20 і 30 мг/дм3 – відповідно, при рН близько 7,5 і 8,0.

Таким чином, важливими чинниками, що лімітують вміст розчиненого у воді феруму, є:

1) окиснення Fe2+Fe3+ + e- з подальшим гідролізом Fe3+ + 3ОН-= Fe(ОН)3;

2) незначна розчинність гідроксиду феруму (ІІІ) (ДР Fe(OH)3 = 1,610-39) з подальшим його виведенням з фази розчину;

3) здатність Fe3+ до утворення стійких комплексних сполук з органічними речовинами гумусового походження, що значно підвищує його міграційну здатність.

Кислий глеєвий тип геохімічних процесів, характерний для болотного середовища, визначається зниженим Eh, достатнім для переводу трьохвалентного феруму у двовалентний, та підвищеною концентрацією іонів водню у межах рН = 3,0–6,5 [70]. Здатність торфу до переводу окисних форм феруму у закисні практично необмежена – дослідним шляхом встановлено значення 600 мг Fe2+/дм3 [33].

Манган, подібно до феруму, також має низьку міграційну здатність у поверхневих водах. У водах, збіднених на кисень, манган знаходиться у ступені окиснення +2. За наявності достатньої кількості кисню Mn2+ окиснюється до Mn4+ з утворенням малорозчинного MnО2. При цьому важливо зазначити, що для окиснення Mn2+ Mn4+ потрібні значно більші значення окисно-відновного потенціалу порівняно з системою Fe2+ Fe3++ e-. Цей процес може відбуватися при Eh 600 мВ, тобто він є менш поширений порівняно з окисненням феруму і за тривалістю За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого у 50 разів перевищує його. Порівняно з ферумом манган значно менше зазнає гідролізу, а рН осадження його гідроксиду становить близько 9,0. Для міграції мангану в реальних умовах поверхневих вод має значення невисока розчинність його карбонатів (ДР MnСО3 = n10-11). За умови НСО3- + СО32- OH- міжфазовий розподіл Мn2+ у воді буде регулюватися утворенням сполуки МnСО3.

3.13. Моделювання вмісту розчиненого феруму залежно від концентрації гумусових кислот (ГК – гумінових і ФК – фульвокислот) і рН води.

Початкова концентрація – 2 мг/дм3 Розрахунок хімічних рівноваг різних форм мангану й численні натурні дослідження показали, що в умовах поверхневих вод він переважно знаходиться у вигляді гідратованих катіонів. На відміну від феруму манган характеризується слабкою здатністю до комплексоутворення. Серед комплексних сполук Мn переважають сполуки з органічними речовинами гумусової природи (особливо ФК) і карбонатними іонами. Перші утворюються у водах з високим вмістом органічних речовин (понад 100 мг/дм3), а другі – у лужних водах (рН 8,5–9,0).

Але навіть у таких екстремальних умовах частка комплексних сполук мангану з ФК2- і CO32- не буде перевищувати 20%.

Вищезазначене свідчить, що болотні ландшафти виконують значну екосистемну роль за рахунок корінної перебудови геохімічної системи. Завислі та розчинені речовини, що надходять у болото зі стоком, під впливом живих рослин і органічних речовин зазнають значної трансформації. Підвищена активність біохімічних процесів у болоті призводить до руйнування кристалічної структури мулових часток та переводу їх у розчинену форму з наступним перерозподілом залежно від гідродинамічних властивостей торфовища. Затримка Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін дрібнодисперсних зависей обумовлює функціонування на болоті механічного геохімічного бар’єру.

Фізико-хімічний бар’єр пов’язаний з анаеробними умовами болотного середовища, які зумовлюють відновний характер фізико-хімічних процесів та регламентують форми знаходження і міграційну здатність хімічних комопнентів.

У болотних водах спостерігається дефіцит кисню (до 44% насичення) на фоні підвищеної концентрації вуглекислого газу. За дефіциту кисню серед біогенних елементів переважають їх відновлені форми (амонійний азот), тоді як вміст окиснених (нітратний азот) – мінімальний. Серед ВМ переважають такі, що мають високий коефіцієнт міграції у відновних умовах: ферум, манган, силіцій, купрум, цинк. Зокрема, підсилення ролі карбонатних компонентів за одночасного зниження Eh і pH призводить до різкого збільшення рухливості феруму, його концентрація у розчині починає визначатися рівновагою до FeCO3. Наявність органічних речовин гумусової природи сприяє утриманню важких металів у фазі розчину. Також у процесі комплексоутворення можуть брати участь карбонові кислоти, вміст яких у торфах низинного типу складає 36–56 мг/дм3 у перерахунку на щавлеву кислоту. Саме цей факт пояснює підвищений фон болотних води щодо зазначених компонентів.

Біохімічний бар’єр пов’язаний із сорбційною здатністю рослин [61].

Болотні води є визначальним чинником у формування хімічного складу поверхневих вод регіону, особливості якого проявляються у знижених значеннях рН, високих концентраціях біогенних елементів та органічних речовин природного походження, дефіциті кисню та підвищеному фоновому вмісті ВМ (феруму, мангану, цинку, свинцю, нікелю, купруму). По відношенню до водного стоку болота відіграють утримуючу роль [24]. Накопичена в періоди високої водності волога повільно стікає у напрямку похилу, а у її складі надходять домінуючі компоненти болотних вод: органічні речовини, біогенні елементи та важкі метали, передусім ферум.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого

3.4. Прогноз зміни хімічного складу води основних об’єктів парку «Прип’ять – Стохід»

Н. М. Осадча, В. І. Осадчий Райони заболочування відносять до місць з формуванням особливого гідрохімічного типу вод – з підвищеним вмістом і участю у балансі компонентів органічної речовини, високим вмістом біогенних елементів, важких металів, в першу чергу феруму, в окремих випадках фосфору.

Беручи участь у живленні поверхневих водотоків, болота безпосередньо впливають на хімізм річок, при чому цей вплив часто буває значно ширшим самого регіону заболочування [26, 31]. Найкращою ілюстрацією сказаного є басейн р. Прип’ять, вплив заболочених територій якого простягається до гирлової ділянки Дніпра [65, 69]. За рахунок надходження болотних вод у річках знижуться рН, погіршується кисневий режим. Останнє добре досліджено на прикладі Київського водосховища, що приймає води р. Прип’ять [4, 43].

Під час сніготанення та великих злив верхній шар болота утримує додаткову вологу, а влітку і взимку відбувається повільний скид води у водоприймальники до встановленого рівня [25, 26].

Стік з болота відбувається з поверхневим і фільтраційним потоком по торфовому шару, а також шляхом відтоку через його дно [7, 8]. Аналіз співвідношення горизонтального і вертикального водообміну в болотах Полісся показав, що стік з болотного масиву відбувається шляхом фільтрації у підстильні піски [14].

Водообмін болота розподілений упродовж року нерівномірно. Упродовж осені та взимку переважно відбувається поповнення його водозапасів. У весняний період спостерігається стік з болота, його відсутність зафіксована лише у маловодний рік. Влітку водообмін різнонаправлений і залежить від випадання дощів. У цілому болотні масиви Полісся не лише не затримують поверхневий стік води, а й самі віддають води річкам. Питання впливу боліт на річкові води до цього часу залишається мало висвітленим. Розробляються числові моделі водообміну між ґрунтовими, болотними та річковими водами, які дозволяють проводити сценарне моделювання впливу боліт [106].

Стік хімічних компонентів з водозбірних територій визначається добутком величини водного стоку на концентрацію досліджуваного інгредієнта і розраховується за певний проміжок часу. При цьому, за твердженням [70], водний стік як носій речовин відіграє визначальну роль. Це очевидно, виходячи з того, що масоперенос речовин у системі тверда фаза – вода відбувається за механізмом дифузії, одним із параметрів якої є градієнт концентрації [1]. Нами експериментально було показано, що рівновага ГР між твердою і водною фазами встановлюється досить швидко [66]. Отже, для надходження розчинених речовин важливим чинником буде надходження нових порцій води, що видалятиме продукти взаємодії із зони контакту.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»