WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 9 ] --

У ґрунтах Канади Бонне (Bonnet, 1974a) за допомогою факторного аналізу виявив асоціації видів, властивих 16 різним біотопам (зокрема, для дуже кислого гумусу – Hyalosphenietum subflavae, для менш кислого – Quadrulelletum symmetricae).

Вивчаючи фауну тестацид ряду ґрунтів Африки, Бонне (Bonnet, 1976) розрізняє види, що значно частіше зустрічаються в лісових ґрунтах, у саванах, у тропічних червоноземах та інших біотопах.

Фауна тестацид вапняних ґрунтів півдня Франції, на яких культивують трюфелі (Tuber melanosporum), істотно відрізняється від фауни інших вапняних ґрунтів. Імовірність трапляння Tracheleuglypha acolla, Schwabia terricola, Plagiopyxis declivis, P. callida var. pusilla, P. minuta, P. oblonga, Geopyxella sylvicola у ґрунтах під трюфелями дуже велика і тому ці види можна вважати характерними для даних умов. Ці ґрунти відрізняються також співвідношенням морфотипів раковинок (мале значення індексу аерофілії й індексу розмаїтості). Вивчення фауни тестацид, таким чином, може сприяти оцінці ґрунту з погляду її придатності для визначених практичних цілей.

Шенборн (Schonborn, 1973) наводить Pseudawerintzewia calcicola, Centropyxis plagiostoma var. phanerostoma, Plagiopyxis declivis як індикаторні види для модеру з м’яким гумусом на вапняному ґрунті під буковим лісом (відношення C:N=21.0; рН 5.1), а для модеру на вапняному ґрунті з високим умістом глини під ялиново-сосновим змішаним лісом (С:N=31.6; рН 5.8) – Cyclopyxis kahli.

На підставі порівняння своїх даних із роботами Бонне і Тома (Bonnet, Thomas, 1960) і Бонне (Bonnet, 1964) Шенборн робить висновок, що види Plagiopyxis declivis, Trigonopyxis arcula;

Assalina і Corythion типові для кислих, що повільно розкладаються, форм гумусу. Ці угруповання мають дуже значне поширення і відзначені навіть для Крайньої Півночі (Лапландія).

Подібна приуроченість відзначається й іншими авторами, однак для визначення характерних, супутніх і випадкових груп видів, пов’язаних переходами, необхідне проведення статистичного аналізу, який для черепашкових амеб розроблено недостатньо. Крім того, виділенЖуков О. В.

ня характерних видів ґрунтується на кількісному обліку раковинок, який відбиває не стільки умови існування, скільки ступінь їх збереження в ґрунті. При статистичному дослідженні угруповань не слід забувати, що існування популяцій залежить не тільки від едафічних факторів, а й від шляхів та швидкості проникнення у ґрунт спор, цист і т. ін., що є одним з основних факторів їх поширення (Thomas, 1959).

Цікавим з погляду біодіагностики є вертикальний розподіл черепашкових амеб по профілю ґрунту. Так, у засолених умовах вони виявляються в горизонті В (Szabo et al., 1959), де концентрація солей відносно низька порівняно з горизонтами, розташованими вище. Аналогічна картина спостерігається у глинистих ґрунтах та тих, які підтопляються. Закономірності вертикального розподілу, на думку Шарде (Chardez, 1962), тісно пов’язані з типом ґрунту і можуть служити навіть більш чутливим індикатором типу ґрунтів, ніж видова розмаїтість.

Ґрунтові найпростіші як індикатори екосистем, що перебувають під впливом діяльності людини Пестициди. Вплив пестицидів на ґрунтових найпростіших було досліджено у роботі Petz та Foissner (1989). Забруднення ґрунту фунгіцидом манкозебом та інсектицидом лінданом вивчалося на 1, 7, 15, 40, 65 та 90-ту добу після застосування стандартної або підвищеної (у 10 разів) доз цих речовин. З’ясовано, що манкозеб, навіть при високих дозах, не має певного гострого або довготривалого ефекту на абсолютну кількість досліджуваних таксонів мікрофауни ґрунтів. Чисельність війчастих найпростіших одноразово зменшилась при обробці ґрунту стандартною дозою, але швидко відновилась. Але структура угруповань війчастих мало змінилася після 90 діб експерименту. Війчасті, що живляться грибами, наприклад, Pseudoplatyophrya nana, значно зменшили свою щільність у перші тижні після забруднення ґрунту. Тестацеї не змінювали свою чисельність до 15 діб при високій дозі використання пестицидів та 40 діб при стандартній дозі. Стандартна доза ліндану призводила до гострого токсичного ефекту у війчастих, хоч через деякий час чисельність цих тварин відновлювалась. Чисельність та структура угруповань війчастих значно змінилися після 90 діб експозиції, що свідчить про значний вплив ліндану на найпростіших. Чисельність тестацей знизилась тільки після 15 діб, а нематод – після 40 діб. Деякі види збільшили чисельність після обробки ґрунту лінданом – Colpoda inflata, C. steinii та Pseudoplatyophrya nana. Можливо, що зростання чисельності цих видів відбулося завдяки зниженню конкуренції та реалізації r-стратегії цих видів до виживання. У той же час чисельність домінантного у контрольних умовах виду Avestina ludwigi стає дуже низькою в умовах забруднення. Загалом, знайдені значні відмінності між впливом стандартної та збільшеної доз ліндану і майже не визначені відмінності у випадку манкозебу. Війчасті демонструють дуже значні зміни чисельності після використання пестицидів, у той час коли тестацеї виявилися більш стійкими до забруднення ґрунту.

Глобальне потепління. Treonis та Lussenhop (1997) вирощували Brassica nigra при рівні СО2, що відповідає рівню навколишнього середовища та у підвищеному в 2 рази протягом 4 тижнів. Біомаса рослин над поверхнею ґрунту та під поверхнею не зазнавали впливу збільшення концентрації СО2. Кількість бактерій у ґрунті також була однакова за різних рівнів оксиду вуглецю. Але щільність джгутикових у ґрунті мала тенденцію до збільшення в умовах насиченості атмосфери СО2, в той час коли голі амеби значно знижували свою чисельність. Таким чином, ґрунтові найпростіші можуть розглядатись як чутлива система для визначення наслідків збільшення СО2 і глобального потепління.

Щільність ґрунту. Щільність ґрунту зменшує родючість та збільшує ерозію ґрунтів.

Збільшення щільності ґрунтів часто спричиняється використанням важкої сільськогосподарської техніки та незначним використанням як органічних добрив перегнійпродукуючих речовин. Вивчення впливу щільності ґрунту на ґрунтових найпростіших проведено Berger et al. (1985) та Couteaux (1985). Результати цих досліджень свідчать про те, що Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин навіть незначне збільшення щільності ґрунтів призводить до гальмування росту популяцій найпростіших, а у значно ущільнених ґрунтах наслідки для життя можуть бути драматичними. Вплив на найпростіших здійснюється за рахунок зменшення простору ґрунтових пор та вмісту вологи у ґрунті. Війчасті виявилися більш чутливими до зростання щільності ґрунту, але менш селективними порівняно з тестацеями.

Пересування патогенних найпростіших у ґрунті. Стічні води можуть містити патогенних найпростіших, особливо споровиків. Зараз визнано, що внаслідок використання стічних вод для поливу ґрунтів з’явилася можливість зараження людини через забруднення рослин, ґрунту та джерел питної води. Особливий інтерес викликає Cryptosporidium parvum, ооцисти якого є малочутливими до сучасних методів обробки питної води.

Ґрунтові найпростіші як тест-системи. Хоч ґрунтові найпростіші часто використовуються як тест-організми, дві тест-системи за участю цієї групи розроблено відносно недавно (Forge et al., 1993; Pratt et al., 1997). Обидві тест-системи дуже подібні, й відображають реакцію швидкості зростання популяцій добре вивчених та широко розповсюджених видів Colpoda steinii та C. inflata протягом 24 годин. Тест-системи були випробувані для визначення впливу важких металів у лабораторних та польових умовах. Тому дуже можливо, що найпростіші можуть замінити інших безхребетних та хребетних у біотест-системах. Однак, як і у випадку з іншими тваринами, результати біотестування за участю найпростіших сильно залежать від процедурних відмінностей та інших, ще досить не зрозумілих перемінних, таких як рН та вплив органічних сполук. Гострий токсичний рівень для даного металу може варіювати в межах двох порядків величин. Ця особливість привертає увагу до чіткої стандартизації процедури біотестування. Чутливість Colpoda spp. до забруднення ґрунту важкими металами знижується за більш низьких концентрацій майже всіх досліджуваних металів.

Результати тесту можуть бути одержані протягом 24 годин, що значно швидше, ніж за допомогою іншої багатоклітинної системи, тобто стандартні 5- або 7–14-добові системи за участю дощовика Eisenia fetida.

Одні з найперших даних про склад комплексів ґрунтових найпростіших степового Придніпров’я були одержані Л. В. Рейнгардом (1968) та І. К. Булік (1972). Надалі дані про угруповання цих тварин було використано для індикації степових та лісових ґрунтів регіону (Травлеев и др., 1981). Найпростіші можуть бути корисними для діагностики ґрунтів, що рекультивуються в Західному Донбасі (Утинова, Гельцер, 1987).

Найпростіші як індикатори якості ґрунтів: переваги та недоліки

Біоіндикаторами у широкому екологічному розумінні є організми, які можуть бути використані для детекції і якісної та кількісної характеристики певних факторів навколишнього середовища або їх комплексів. Безумовно, індикативна цінність групи тварин залежить від біологічних особливостей організмів, а особливо деяких фізіологічних особливостей. Порівняно з мікро- та мезофауною, найпростіші та дрібні багатоклітинні відрізняються тим, що споживають більше їжі на одиницю ваги тіла, мають вищий рівень дихання на одиницю ваги, мають менший час генерації та час життя, значно швидше розмножуються (Sommer, 1994). Таким чином, різні групи організмів мають різні індикативні можливості.

Як правило, різні групи тварин для цілей індикації не можуть розглядатися як цілком еквівалентні та не можуть заміщатися одна іншою. Відповідно, добре сплановане біоіндикаційне дослідження повинне містити вивчення щонайменше однієї таксономічної групи з кожної з екологічно-розмірних груп.

Переважні якості найпростіших як біоіндикаторів можуть бути такими (Foissner, 1999):

1. Протозоа є найважливішим компонентом ґрунтових екосистем, тому що вони мають значну вагу в загальній продукції екосистем. Зміни динаміки та структури угруповань

Жуков О. В.

значно впливають на якісні та кількісні ознаки ґрунтотвірного процесу та на родючість ґрунтів.

2. Протозоа з їх швидким ростом та ніжною зовнішньою мембраною можуть швидше реагувати на зміни навколишнього середовища, ніж будь-який інший еукаріотний організм, і таким чином служити як система раннього попередження та чудовий засіб для біотестування. Завдяки найпростішим можна отримати дані на протягом 24 годин, що значно швидше інших еукаріотних тест-систем.

3. Еукаріотний геном найпростіших подібний до геному багатоклітинних. Їх реакції на зміни навколишнього середовища можуть бути співвіднесені з реакціями багатоклітинних тварин.

4. Морфологічні, екологічні та генетичні відмінності найпростіших, поширених по всій земній кулі, мінімальні. Тому багато індикаторних видів із найпростіших можуть мати всесвітнє поширення.

5. Найпростіші мешкають та можуть сягати значної кількості в тих ґрунтових екосистемах, де відсутні багато інших груп тварин через екстремальні умови існування.

6. Велика кількість найпростіших є убіквістами, тому можуть служити для порівняння результатів із різних регіонів.

Існують певні чинники, які обмежують використання найпростіших як біоіндикаторів.

До них належать (Foissner, 1999):

1. Та обставина, що велика кількість видів найпростіших ще науково не описана, дуже гальмує біоіндикаційні дослідження за участю представників цієї таксономічної групи.

Видове визначення ґрунтових протозоа потребує висококваліфікованих фахівців. Крім того, еколого-фізіологічні властивості багатьох видів найпростіших ще не відомі.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГЕНЕТИКИ РОСЛИН “ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан біологічного факультету Л.О. Омельянчик “_” 2007 р. РОБОЧА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В БІОЛОГІЇ” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 8.070402 «Біологія» Запоріжжя, 2007 ВСТУП Мета курсу: дати студентам комплекс сучасних знань, необхідних для...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2010, № 4 35 УДК 547.466: 578/ 579: 620.169.462.21: 616 — 005.6: 612.6.052.4 Н.В.ЗАІЧКО Науково дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв’язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази З кожним роком з’являється все більше даних про те, що...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. ФАУНА, ЇЇ МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА УДК 597.6/9 (477) Ст. наук. співроб. Л.І. Горбань – Природний заповідник Розточчя ФАУНА ЛІСОВИХ ВИДІВ АМФІБІЙ ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ На території природного заповідника Розточчя виявлено 11 видів амфібій. Серед них лише шість лісових видів належать до переліку Бернської конвенції. Найбільш тісно своєю біологією з лісовими екосистемами пов'язані: Bufo bufo, Triturus vulgaris, Hyla arborea та два види жаб – Rana...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»