WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 51 ] --

Такий прийом надає можливості порівнювати таксономічне та екологічне різноманіття між собою, хоч число ознак, на основі яких обчислюються відповідні індекси, різні. Власне кажучи, значення індексу DT суттєво залежить від числа та якості екологічних (та таксономічних) ознак, на основі яких він обраховується. Нормування до одиничного інтервалу надає можливості наблизитися до певної інваріантності, коли індекс віддзеркалює в першу чергу природну властивість екологічного об’єкта (угруповання тварин), а не особливості, які залежать від суб’єктивного добору ознак для аналізу.

Індекс екологічного різноманіття DT для угруповання у штучному лісовому насадженні на плакорі дорівнює 0,46. В цілому для вивчених угруповань цей показник варіює в межах від 0,38 до 0,51 (рис. 14. 2). Для переважної більшості угруповань цей показник має вище значення, ніж для того, що обговорюється. Низький рівень екологічного різноманіття свідчить про екологічно однорідний склад угруповання. Для оцінки різноманіття було обрано ієрархічний порядок, на верхньому рівні якого розташовані ценоморфи ґрунтових тварин.

Тому низьке значення екологічного різноманіття в даному випадку можна пов’язати з моноценотичним характером угруповання за уявленнями О. Л. Бельгарда (1948). Моноценозами з низьким рівнем екологічного різноманіття є переважно степові угруповання, яким на рисунку 14. 2 відповідає малий пік зліва. Інтразональні та азональні угруповання є переважно амфіценозами або псевдомоноценозами з боку тваринного населення ґрунтів.

Рис. 14. 2. Гістограма розподілу значень 30 екологічного різноманіття (DT) угрупо- 20 вань ґрунтових безхребетних степового 10 Придніпров’я 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 Тваринне населення чорнозему лісополіпшеного під штучним акацієвим насадженням можна віднести до псевдомоноценозу за ознакою помірного рівня екологічного різноманіття.

Псевдомоноценотичний характер угруповання підтверджується ценоморфічною структурою, в якій значно переважають степові консортивні угруповання. Штучні лісові насадження не здатні суттєво перетворити умови функціонування тваринного населення ґрунту так, аби створити можливий значний розвиток інших консортивних угруповань, крім степових зональних.

Середня відстань екологічних розбіжностей є недостатнім кількісним показником для характеристики екологічного різноманіття.

Доповнює екологічну розбіжність індекс, який називається «варіацією таксономічної розбіжності» і може бути виражений у такий спосіб (Clarke, Warwick, 1998; Warwick, Clarke, 2001):

Таким чином, тваринне населення кожного місцеперебування може бути охарактеризоване значним переліком екологічних парметрів. Інформаційну роль цих параметрів можна визначити при порівнянні за їх допомогою угруповань тварин із різних екологічних умов та за різний час.

14.4. Властивості екологічних матриць Кількість параметрів для характеристики екосистеми може бути досить великою, але очевидно, що кількість суттєвих факторів, які впливають на організацію, структуру та функціонування екосистеми, обмежена та досить конкретна. Установити співвідношення між структуротвірними чинниками та властивостями екосистеми можна за допомогою екологічних матриць.

Значення процесів та властивостей в екосистемі змінюються. Самі процеси та екологічні властивості можуть бути оцінені за допомогою відповідних індикаторів, але характер інформаційного зв’язку між ними дуже невизначений. Саме з цих індикаторних параЕкоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин метрів складаються екологічні матриці. Тому виникає важливе питання про відповідність екологічної матриці як абстрактного утворення в реальному екологічному просторі, в якому відбуваються екосистемні процеси.

Екосистема як природне явище може бути відображена таким інструментом, який має властивості системи. Тобто екологічна матриця може володіти здатністю для віддзеркалення екологічного простору тільки у тому випадку, якщо вона сама є системою.

Індикативний параметр як можлива вказівка на властивість чи процес повинен відповідати певним вимогам.

Параметр, який входить до екологічної матриці, повинен відображати емерджентну властивість екосистеми. Він повинен стосуватися екосистемного рівня організації, і не належати до популяційного, морфологічного, таксономічного, зоогеографічного та інших аспектів характеристики тваринного населення. Це принципова особливість екологічних матриць, оскільки екологічна матриця відображає екологічний простір, у якому відбуваються всі екосистемні процеси та явища. Для екосистемних явищ властивий свій просторовочасовий континуум, котрий не співпадає з популяційним, філогенетичним, географічним та іншими просторами, в яких існують та функціонують живі істоти та їх угруповання.

Індикаційний параметр визначає один із вимірів екологічного гіпероб’єму. Вимір є суттєвою властивістю простору, тому параметр, що відбиває його, не може мати поведінку випадкової величини. Тому динаміка параметрів, які претендують на можливість бути індикатором певної екологічної властивості або процесу, повинна своєю поведінкою відрізнятися від випадкової, хоч остання майже неодмінно може бути її складовою. Стохастична природа екологічних процесів та необхідність відділити закономірну поведінку від випадкової є передумовою широкого застосування засобів математичної статистики в екологічних дослідженнях.

Індикаторний параметр для своєї інтерпретації повинен демонструвати зв’язок із факторами навколишнього середовища або взаємопов’язану динаміку з іншими показниками.

На основі такого зв’язку можна встановити індикативні властивості параметра, а також значення екологічного явища або процесу, на який цей параметр вказує.

Екологічна реальність є результатом здійснення багатьох процесів на основі властивостей елементів екосистеми за умов впливу факторів навколишнього середовища. Екологічна матриця є відображенням екологічної реальності за допомогою інформаційних показників, які пов’язані з екологічними процесами та властивостями.

Вивчення властивостей індикаторних параметрів, обраних для створення екологічної матриці, можна провести за допомогою багатовимірного факторного аналізу. Його принцип безпосередньо відповідає завданням дослідження. Багатовимірний факторний аналіз призначений для зменшення вимірності простору ознак, у межах якого відбувається характеристика процесу або об’єкта.

Співвідношення інформаційних цінностей індикаторних параметрів апріорі невідоме, але в результаті факторного аналізу можуть бути одержані нові змінні – фактори, інформаційна цінність яких визначається величиною відповідного власного числа (рис. 14. 4). Для того, щоб відібрати необхідне число факторів, існує декілька правил. Перш за все, власне число відповідного фактора має бути більшим за 1, у такому випадку інформаційна цінність фактора як змінної вища, ніж середня інформаційна цінність вихідних змінних, які використовувалися для аналізу. Крім того, крутизна кривої на рисунку 14. 4 може вказувати на межу відокремлення корисних факторів від інформаційного шуму. Ця ознака ґрунтується на тій властивості, що факторне рішення для матриці, складеної з випадкових чисел, дасть власні числа, які будуть поступово зменшуватися, не утворюючи різких зломів. Крім того, важливим критерієм відбору факторів є можливість їх змістовної інтерпретації.

Для характеристики різноманіття та функціональних властивостей тваринного населення ґрунту степового Придніпров’я було обрано перші сім факторів (табл. 14.3), які загалом описують 68,92 % загальної мінливості ознак, застосованих для аналізу. Решта мінливості Жуков О. В.

може бути пов’язана з дією випадкових або специфічних факторів, які неможливо визначити через вивчення спільної поведінки ознак.

Таким чином, 72 ознаки, які було використано для аналізу, можна замінити сімома, які містять у собі закономірну динаміку зміни властивостей.

Між факторами, які є латентними змінними, та змінними, які реально спостерігаються, існує кореляційний зв’язок, завдяки якому можна інтерпретувати виділені фактори (табл. 14. 3).

Фактор 1 відбиває спільну мінливість ознак, які характеризують екологічну організацію та чисельність і біомасу угруповань тварин. Зростання функціонального різноманіття пов’язане зі збільшенням ролі в угрупованні консорцій сильвантів та пратантів та зменшенням ролі степантів. У топічній структурі така динаміка проявляє себе у збільшенні чисельності епігейних форм та норників, з одного боку, та у зменшені чисельності ендогейних – з іншого. На рівні фороморф індикаторами прояву фактора 1 є фороморфа В 4 – збільшується частка тварин, які пересуваються зі зміною товщини тіла, або при зменшені фактора 1 збільшується частка тварин з С-подібним тілом (фороморфа В 7). У трофічній структурі фактор 1 стосується збільшення частки сапрофагів при зменшенні частки хижаків та фітофагів.

Безумовно, що фактор 1 відрізняє зональні степові угруповання від азональних та інтразональних лісових та лугових. Болотних угруповань цей фактор суттєво не стосується, бо вони від степових зональних угруповань екрановані лісовими та луговими. Відповідно, фактор 1 чітко диференціює ксерофільні стації, з одного боку, та гігро- й ультрагігрофільні – з іншого.

–  –  –

Зональні угруповання є типовими моноценозами, чим обумовлене відносно низьке екологічне різноманіття та організація. Проста організація відповідає більш жорстким зональним умовам. У лісових та лугових місцеперебуваннях завдяки пертинентній дії біогеоценозу загалом умови більш придатні для існування угруповань ґрунтових тварин, унаслідок чого збільшується загальна чисельність та біомаса, а також екологічне різноманіття комплексів педобіонтів.

Фактор 2 є спільним для всіх консортивних угруповань, незалежно від їх ценотичних властивостей. Він відбиває зміни видового різноманіття, яке характеризується відповідними індексами (Шеннона, Сімпсона, Бергера–Паркера). З цим показником певним чином пов’язані чисельність та біомаса угруповань, а також екологічна ємність місцеперебувань. Фактор 2 за своїми особливостями не пов’язаний із ключовими консортивними властивостями екосистеми. Видове багатство перебуває дещо відокремлено від екологічного та таксономічного різноманіття, організації угруповання та його функціональних властивостей. Ценоморфічна структура угруповання інваріантна до перебігу видового багатства. Видове багатство вище для комплексу епігейних видів та менше – для ґрунтових. Майже тільки цією обставиною обмежується зв’язок видового багатства з екологічною структурою угруповання.

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

–  –  –

Фактор 3 відбиває протистояння степового та лугового типів кругообігів та пов’язаних із цим функціональних особливостей угруповань ґрунтових тварин. Антагоністичні стосунки на рівні топічної структури, які відбиває фактор 3, проявляють себе у зворотній зміні чисельності епігейних (луговий тип) та ендогейних (степовий тип). Характерно, що ця динаміка, на відміну від фактора 1, не стосується норних видів. Фактор 3 майже не позначається на трофічній структурі. З боку трофоценоморфічної структури степовий тип кругообігу здійснюється переважно мегатрофоценоморфами, а луговий – мезотрофоценоморфами. Лугові угруповання складніші в таксономічному аспекті, а степові – в екологічному.Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»