WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 48 | 49 || 51 | 52 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 50 ] --

14.3. Екологічний профіль угруповання Функціональні скупчення в угрупованні свідчать про певну незалежність у здійсненні основних типів кругообігу в межах однієї екосистеми. У випадку штучного лісового насадження на плакорі домінуючим кругообігом речовин є степовий тип. Поряд із головним типом кругообігу під пологом лісової рослинності відбувається діяльність лугового типу кругообігу. Степовий тип кругообігу здійснюється рядом консорцій, які займають різні ділянки в r-K-діапазоні, різноманітні та численні. Луговий тип кругообігу відбувається за рахунок консорцій переважно r-типу. Тобто відносно динаміки здійснення кругообігу можна вважати, що степовий тип більш стабільний, а луговий тип кругообігу відбувається протягом короткого періоду, коли умови сприятливі для відповідного типу діяльності.

Матриця екологічних відстаней може бути представлена графічно у вигляді дендрограми, яка має певну наочність. Але при аналізі отриманої картини присутня суб’єктивність, а також існують певні обмеження для аналізу великої кількості дендрограм і порівняння їх властивостей з іншими кількісними характеристиками угруповань. Тобто існує потреба поставити у відповідність кожній матриці мір екологічних відстаней число (або декілька чисел), які б відображали найважливіші властивості матриці. Такі числа називаються індексами екологічного різноманіття (якщо за основу для формування матриці використовується таксономічна інформація – то індекси таксономічного різноманіття) (Загороднюк и др., 1995; Жуков, 2006; Жуков и др., 2007).

Для оцінки екологічного різноманіття використовуються квадратична ентропія, таксономічне різноманіття, таксономічна розбіжність, фактор балансу, таксономічна ентропія, таксономічна та екологічна організація угруповання, індекс таксономічного розмаїття Ємельянова–Загороднюка–Хоменко, ентропія ієрархічної організації Шеннона–Вівера в інформаційному аспекті (Загороднюк и др., 1995; Жуков, 2006; Жуков и др., 2007).

Комбінація екологічних характеристик угруповання, які відображають різні аспекти функціонування тваринного населення, дає можливість одержати повну картину особливостей здійснення ґрунтових процесів, з якими пов’язані ґрунтові безхребетні.

Безумовно, головними властивостями тваринного населення ґрунту є його чисельність та біомаса. Чисельність угруповань тварин у чорноземі лісополіпшеному на плакорі під пологом штучних насаджень акації на плакорі становила у липні 1991 року 48,64 екз./м2.

Між чисельністю та видовим різноманіттям існує алометричний (фрактальний) зв’язок, який у логарифмічному масштабі може бути описаний лінійною залежністю.

Для угруповань ґрунтових безхребетних степового Придніпров’я ця залежність має вигляд:

–  –  –

де Sp – число видів на ділянці 3 м2 (12 ґрунтово-зоологічних розрізів площею 0,25 м2 кожний), N – чисельність тваринного населення, екз/м2.

Біомаса угруповання складає 4,01 г/м2. Степанти складають частку 0,95, а пратанти відповідно – 0,05 від загальної біомаси угруповання. В інші роки це співвідношення коливалося, але значне домінування у функціональній структурі степантів є важливою особливістю цього угруповання. Епігейні форми складають 0,24, ендогейні – 0,55, норні – 0,21 від загальної біомаси. Основна біомаса угруповання розподілена власне у мінеральних шарах ґрунту. Але для відкритого степу властива ще більша концентрація біомаси у ґрунті, тоді як в азональних та інтразональних угрупованнях збільшується роль підстилкових та норних форм.

Серед фороморф в угрупованні переважають ті, що пересуваються завдяки зміні товщини тіла (В 4) – частка від загальної біомаси складає 0,41, та тварини, більші за розмір порожнин у підстилці (А 3) – 0,19 від біомаси. Така структура фороморф свідчить про значну педотурбаційну діяльність ґрунтових тварин та важливу роль горизонтальних міграцій у житті комплексу безхребетних штучного насадження на плакорі.

У трофічній структурі домінують сапрофаги (0,48 від загальної біомаси), велике значення мають фітофаги (0,38). Така трофічна структура свідчить про переважання процесів гуміфікації в ґрунтотвірному процесі, внаслідок чого під пологом лісової рослинності навіть за умов штучних насаджень чорноземи набувають кращих агрономічних властивостей.

Серед степантів переважають ксеро- та мезофіли, а серед пратантів – гігрофіли. Така структура гігроморф відповідає на питання, за яких умов баланс типів кругообігу зсувається в той чи інший бік. Динаміка режиму зволоження є важливим регулювальним чинником, який впливає на переважання лугового типу кругообігу (весна, осінь, значні річні опади) або степового (літо, посушливі роки).

Із трофоценоморф переважають мегатрофоценоморфи, що загалом відповідає степовому типу кругообігу речовин, який відбувається на чорноземному ґрунті, сформованому на лесоподібних відкладеннях.

У цьому біотопі було знайдено 29 видів ґрунтових безхребетних, індекс Шеннона дорівнює 4,25, що відповідає ефективному числу видів 2 ^ 4,25 = 19,03. Індекс Шеннона, коли число видів не відоме (за Чао) дорівнює 4,66, якому відповідає ефективне число видів 33,5 (тобто число видів, очікуване в угрупованні).

Екологічна компресія для цього угруповання складає 0,08 (загалом у різних біотопах за різні роки цей показник коливається в межах від 0,07 до 0,14). Тобто екологічна компресія в даному місцеперебуванні вища, ніж у середньому по степовому Придніпров’ю. Екологічна компресія є синекологічною характеристикою, що відбиває рівень перекриття екологічних ніш видів у межах угруповання. Чим більша екологічна компресія, тим більше перекривання ніш (Жуков и др., 2007). Таким чином, у штучному лісовому насадженні на плакорі спостерігається значне ущільнення екологічного простору та великій рівень перекривання екологічних ніш ґрунтових тварин.

Екологічна ємність місцеперебування для ґрунтової мезофауни складає 1090 екз./м2.

Це досить високий показник, який можливо реалізувати за сприятливих умов для всіх мешканців угруповання. Навесні, коли формуються сприятливі умови для існування багатьох r-стратегів (наприклад, енхітреїд), цей рівень імовірно може бути досягнутий.

Співвідношення чисельності угруповання тварин, яке спостерігається, з розрахованим показником екологічної ємності місцеперебування, становить показник реального засвоєння екологічного простору. Рівень реального засвоєння екологічного простору ґрунтовими безхребетними у штучному лісовому насадженні складає 4,46 %. Суттєво менший рівень чисельності угруповання порівняно з тим, який можливий завдяки екологічному об’єму у місцеперебуванні, є результатом лімітуючої дії факторів навколишнього середовища, оскільки при розрахунку екологічної ємності певна компонента міжвидових конкурентних відносин була врахована. Плакорні місцеперебування, навіть під пологом лісової рослинності, наЖуков О. В.

дають досить жорсткі умови для існування ґрунтових тварин. Але, з іншого боку, такий показник реального засвоєння екологічного об’єму свідчить про суттєвий потенціал збільшення функціональної активності консорцій педобіонтів. Весною або восени за достатньої кількості опадів у степу, а особливо в штучних лісових насадженнях, спостерігається різке збільшення чисельності ґрунтових тварин та їх ґрунтотвірної діяльності.

Для визначення функціональної вирівненості угруповання як показник функціональності використана біомаса ґрунтових тварин. Функціональне багатство визначає межі нішового простору, зайнятого угрупованням, а функціональна вирівняність характеризує те, як використовується ділянка екологічного простору, котру займає угруповання тварин. Мірою функціонального багатства є логарифм діапазону ресурсу, який використовує угруповання. У випадку використання біомаси тварин як міри їх функціональності логарифм максимальної біомаси особини безхребетної ґрунтової тварини є показником функціонального багатства угруповання. Для штучного лісового насадження на плакорі цей показник становить 1,14. За цією властивістю тваринне населення чорнозему лісополіпшеного значно відрізняється від чорнозему звичайного, в якому функціональне багатство перебуває на рівні 0,65.

Більш низька вирівняність свідчить про те, що певна частина екологічного простору, будучи зайнятою, недовикористовується. Для кількісної оцінки функціональної вирівняності було запропоновано використовувати формулу Пілоу, за якою цей показник змінюється від 0 до 1. У штучному лісовому насадженні на плакорі цей показник становить 0,54, що свідчить про нерівномірне використання екологічного простору угрупованням тварин. Тобто більш високе функціональне багатство, яке виникає внаслідок розширення екологічного об’єму як результат додавання до степового типу кругообігу ще лісового, використовується недостатньо та існує як потенція. Найбільші функціональні можливості угруповання ґрунтових тварин у лісовому насаджені на плакорі проявляються у нечасті вологі роки, або навесні чи восени.

Дивергенція між видами в межах угруповання призводить до диференціації екологічного простору. Високий рівень дивергенції вказує на високий ступінь диференціації ніші і низький рівень конкуренції за ресурси. Тому угруповання з високою функціональною дивергенцією можуть характеризуватися більш високою екосистемною функціональністю як результат більш ефективного використання ресурсів (Mason et al., 2005).

Метод обчислення функціональної дивергенції, запропонований Mason et al.

(2003), ґрунтується на розрахунку зваженої суми квадратів чисельності градацій функціональної ознаки:

N FD 2 / * arctan (ln Ci ln AvB) 2 * pi, i 1 де FD – функціональна дивергенція; Ci – значення i-ї градації функціональної ознаки; pi – частка i-ї градації функціональної ознаки (за числом особин); Av – середнє зважене значення функціональної ознаки.

Арктангенс отриманої суми помножений на 2/ для того, щоб індекс варіював у межах від 0 до 1. Зазначений індекс апріорі не стосується видового багатства, вирівняності видового розмаїття, функціонального багатства і функціональної вирівняності (Mason et al., 2005; Жуков и др., 2007).

Дивергенція тваринного населення ґрунтів штучних лісових насаджень на плакорі становить 0,76. У біогеоценозах степового Придніпров’я цей показник варіює в межах 0,66– 0,90, тобто в біогеоценозі, що розглядається, функціональна дивергенція перебуває на рівні нижчому, ніж у середньому для регіону. Таким чином, для ґрунтового населення акацієвого насадження властивий низький рівень диференціації ніш та високий рівень конкуренції за ресурси. Це закономірно для досить жорсткого середовища, яке існує в плакорних місцеперебуваннях.

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

За допомогою сукупності екологічних ознак між ценопопуляціями в угрупованні можуть бути встановлені відношення відмінності/подібності. Відстань між ценопопуляціями в екологічному просторі є кількісною мірою цих відношень. Середнє значення екологічної відстані між ценопопуляціями в угрупованні (DT) може бути мірою екологічного різноманіття (Жуков и др., 2007), аналогічно мірі таксономічного різноманіття (Clarke, Warwick, 1998;

Warwick, Clarke, 2001):

w DT 2 * i j ij, S ( S 1) де S – видове багатство та wij – міра таксономічної розбіжності, задана довжиною шляху, що пов’язує види i та j в ієрархічній класифікації. Якщо показник DT розділити на число екологічних ознак, на основі яких обчислюється індекс, то він буде варіювати в межах від 0 до 1.Pages:     | 1 |   ...   | 48 | 49 || 51 | 52 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 517.9:577.4:303.101 Доц. В.М. Онишкевич, канд. фіз.-мат. наук; доц. В.З. Холявка, канд. екон. наук; студ. Х.О. Гапаляк – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Зроблено спробу математичного опису взаємодії кількох біологічних змінних в екосистемі. Для цього запропоновано використати систему лінійних диференціальних рівнянь першого...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича УДК: 597.08/57.014 (477.71) Демченко Віктор Олексійович ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІХТІОФАУНИ ВОДОЙМ АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ ЗА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі гідробіології Національного університету біоресурсів...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»