WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 49 ] --

Біогеоценоз – це є єдність різних компонентів живої й неживої природи в межах фітоценозу, але конкретним вираженням механізму цієї єдності могла стати консорція. У практичному аспекті не вистачало методологічної основи для інтеграції підходів у дослідженні ґрунту, клімату й живих організмів у межах біогеоценозу. Тому на першому етапі свого розвитку концепція консорції дуже сильного впливу зазнала з боку природи об’єкта, який вивчав той або інший дослідник. Звідси суперечки про природу ядра консорції (індивідуальної або популяційної його природи, що може бути в центрі консорції – автотроф або гетеротроф, про роль і місце деструкторів у консорціях), полеміка про межі консорції (протиріччя між просторовою визначеністю цієї конструкції й розмиванням її меж при збільшенні числа концентрів).

Траєкторія полеміки до екосистемних основ була повернута М. А. Голубцем і Ю. М. Чорнобаєм (1983), які знову зробили акцент на екосистемних властивостях консорції – роль навколишнього середовища, роль кругообігу речовин, значення деструкторів у функціонуванні консорцій. Велика увага цими дослідниками була приділена властивостям стійкості консорцій, що є основою стійкості біогеоценозів. Й. Царик та І. Царик (2002) відзначають: «консорція має ознаки системи й може бути об’єктом екосистемних досліджень, які допоможуть пізнати специфіку функціонування екосистем у природних і змінених людиною умовах».

Питання синекології й аутекології, еволюції організмів, охорони екосистем і біорізноманіття можуть розглядатися з консортивної точки зору.

Жуков О. В.

Однак екосистемний характер консорції не знімає питання про її специфічні властивості: яка особливість дозволяє певну екосистему розглядати як консорцію?

Для вирішення цього питання можливо прийняти підхід А. А. Петрушенка (1971), використаний ним для визначення поняття «система»: потрібно визначити поняття «консорція» у системі близьких до нього понять.

Поняття консорція розглядається поряд із такими поняттями як біоценоз, біотоп, синузія, трофічний ланцюг, екологічна ніша.

Біоценоз – географічно визначена спільність живих організмів, що, у свою чергу, складається з пов’язаних між собою угруповань видів – синузій. Угрупованням синузіального типу розглядається консорція, основною особливістю якої є наявність прямих зв’язків організмів, які виникли в ході історичного розвитку (Арнольди, Арнольди, 1963).

Часто вказується, що природа консорцій не зводиться тільки до трофічних взаємодій.

Крім того, на противагу трофічним ланцюгам, указується на прямі й тісні зв’язки в консорціях, тоді як опосередковані, а часто випадкові зв’язки, характерні для трофічних ланцюгів.

Для розуміння природи консорції важливою є ідея про екологічний гіперпростір, що лежить в основі концепції екологічної ніші Хатчинсона. Кожний ресурс або змінна середовища задає вимір простору, всі виміри в сукупності формують гіперпростір, у якому здійснюються екологічні процеси. Теорія екологічної ніші Хатчинсона вказує на відношення до цього простору видових популяцій. Консорції також займають певне місце в цьому просторі.

Важливим моментом є ідея просторово-часової масштабності явищ в екологічному просторі. Природа й динаміка процесів залежать від того, яку довжину вони займають у просторі, який обсяг простору займають діючі учасники взаємодії, а також від фактора часу здійснення процесу. Масштабно-часові перетворення не ізометричні, при зміні масштабу здійснення або розгляді явища його природа може докорінно змінюватися.

В основі ідеї консорції лежить взаємозв’язок між живими організмами. Взаємозв’язок може здійснитися за певних умов. Насамперед, це контакт, що відбувається в певному місці в певний час. Розбіжності у просторі або в часі унеможливлюють взаємодію. У цьому полягає природа топічних взаємозв’язків у консорції. Крім просторово-часового збігу, необхідно додати необхідність масштабної домірності, необхідної для взаємодії.

Екологічні процеси відбуваються в екологічному просторі, що багатовимірно (гіперпростір). Багатовимірний простір може бути спроектований у простір меншої розмірності. Проекція екологічного простору в площину трофічних взаємодій дозволяє розглянути трофіку угруповання, а саме – трофічні ланцюги. Трофічний простір заданий трофічними рівнями як вимірами, а одиницею часу в цьому просторі є інтервал між трофічними подіями. Геометрія екосистеми в тій або іншій проекції має зовсім особливі властивості через зміну відносного положення об’єктів у цій проекції й зміни перебігу часу. Тому більш «далекі» взаємодії з позиції консорції в цілому можуть бути більш «близькими» з погляду трофічної мережі.

Приналежність того або іншого організму до певного трофічного рівня – досить жорстко детермінована властивість. Однак конкретна взаємодія у трофічній мережі випадкова.

Якщо ми розглядаємо екосистему як трофічну мережу, то перед нами проявляється її організація як внутрішня необхідність у трофічному просторі.

Межі консорції визначаються як згусток функціональних взаємодій у всіх екологічних вимірах. Межі консорції означають цілісну єдність, тобто існування емерджентних властивостей екосистеми у всьому гіперпросторі, а не тільки в одній його проекції.

У формуванні екологічного простору, у якому існує консорція як екосистема, беруть участь виміри, що характеризують топічні, трофічні, форичні й фабричні зв’язки. Таким чином, консорція – це екосистема більшої розмірності, ніж трофічна мережа, а остання є лише частковим проявом консорції.

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

За критерієм необхідності існування консорція відрізняється від синузії. На відміну від консорції, синузія зовнішнім чином необхідна. Зовнішні фактори середовища створюють у деякій ділянці просторово-часового континууму сприятливі умови для деяких видів живих організмів. Ця сприятлива ділянка займається певним набором видів, склад якого, власне кажучи, випадковий і зовнішнім чином необхідний – коли зовнішня необхідність зникає, зникає й ця синузія, їй на зміну приходить інша. Синузія необхідна у фізичному просторі, тоді як консорція необхідна в просторі більшої розмірності. Синузія відповідає поняттю множини, тоді як консорція – поняттю система. Система – один із варіантів множини, тому збільшення числа вимірів, у межах яких внутрішнім чином необхідна синузія, перетворює її на консорцію. Синузія як множина може складатися з консорцій, які є системами.

Консорція як система внутрішнім чином необхідна. Внутрішньосистемні зв’язки (трофічні, топічні, форичні, фабричні) надають консорції цілісності і стійкості у просторі й у часі. Значна діяльність, що відбувається між організмами у процесі здійснення консортивних зв’язків, робить консорцію функціональною одиницею біогеоценозу.

Екологічний простір, крім того, що є теоретичною конструкцією, повинен бути заданим за допомогою конкретних мір. Такою мірою екологічного простору є екологічна матриця.

Екологічний простір проявляє себе у фізичному просторі й часі. Тому характеристики екосистеми в конкретній точці простору й часу повинні бути описані в екологічних термінах.

Екологічними термінами (властивостями) є міри чисельності, розмаїтості й екологічної структури екосистеми. Ці терміни є емерджентними властивостями екосистеми, тобто описують її як цілісне утворення. Матриця, що складається з описів поведінки екосистеми у просторі й у часі (рядки матриці) і екологічних властивостей (стовпці), є екологічною матрицею.

Підматрицею (проекцією екологічної матриці), де зазначені фізичні координати й міри видового різноманіття, може бути описана синузія. Підматрицею екологічної матриці, де зазначені трофічні взаємодії, може бути описана трофічна мережа. Аналогічно можна одержати топічні, форичні, фабричні проекції.

14.2. Екологічні матриці та візуалізація екологічного простору Консорція – це концентрована функціональна взаємодія організмів у всіх вимірах екологічного гіперпростору.

У таблиці 14. 1 наведена екологічна матриця угруповання мезофауни чорнозему лісополіпшеного. Екологічна матриця дозволяє уявити функціональну структуру тваринного населення, бо в ній міститься не тільки інформація про видовий (ценопопуляційний) склад угруповання, а й його консортивні властивості. Кожний вид уже не є рівновіддаленим від іншого, а має характеристику, яка включає його в систему відносин з іншими учасниками угруповання.

На основі екологічних властивостей, наведених в екологічній матриці, види (ценопопуляції) можуть бути порівняні, а результати порівняння можуть бути подані кількісно у вигляді відстані видів у екологічному гіперпросторі. Порівняння кожної пари видів дає матрицю відстаней між видами в екологічному гіперпросторі (табл. 14. 2). Ця матриця квадратна, число її рядків та стовпців дорівнює числу видів. На головній діагоналі матриці стоять нулі, оскільки вид повністю подібний самому собі, тобто екологічні розбіжності в межах ценопопуляції вважаються мізерними. Повністю відмінні види знаходяться на відстані, що дорівнює одиниці. Інші види, залежно від ступеня подібності/відмінності, розташовані на відстані в екологічному просторі в інтервалі від нуля до одиниці. Оскільки відстань між видами встановлена на основі консортивно-функціональних ознак, то і кількісно охарактеризовані відмінності в екологічному просторі мають консортивну природу.

Жуков О. В.

Матриця відстаней може бути використана для візуалізації еколого-консортивної структури угруповання (рис. 14. 1). Візуалізація може бути здійснена за допомогою кластерного аналізу. Результатом аналізу є виділення ієрархічно упорядкованих за функціональною ознакою скупчень ценопопуляцій ґрунтових тварин.

Таким чином, екологічний простір, у якому відбувається функціонування угруповання, може бути заданий екологічною матрицею (табл. 14. 1). Інформація, яка міститься в екологічній матриці, може бути використана для встановлення відношень подібності/відмінності між видами з боку їх функціональної ролі в консорціях.

–  –  –

Функціонально обумовлені скупчення видів, які візуалізуються за допомогою кластерної дендрограми, можуть розглядатися як ценокомірки Іпатова (1966). Сукупність ценокомірок, які взаємодіють між собою та середовищем, відповідають уявленню про елементарну біогеоценотичну систему, або геоценоконсорцію (Зубков, 1996). Геоценоконсорція як елементарна екосистема відповідає уявленню про консорцію Голубця та Чорнобая ( 1983).

–  –  –

Рис. 14. 1. Еколого-консортивна структура угруповання ґрунтових безхребетних штучного акацієвого насадження на плакорі Жуков О. В.

У запропонованій конструкції екологічного простору фактори навколишнього середовища присутні не безпосередньо, а через характеристики реакції тварин на головні з них, а саме у вигляді гігроморф та трофоценоморф. Умови зволоження та мінералізації ґрунтового розчину є найважливішими чинниками у диференціації живого покриву в умовах степу (Бельгард, 1950). Але відповідно до конкретних умов конструкція екологічного простору змінються, а особливості екологічного оточення можуть ураховуватися за допомогою використання інших екологічних угруповань.

Характеристику навколишнього середовища угруповання за допомогою екоморф слід вважати більш коректною, ніж безпосереднє вимірювання властивостей навколишнього середовища. Подібні абіотичні чинники в різних екосистемах можуть викликати різні реакції.

Мінливість зовнішнього середовища важлива в тому ступені, в якому вона викликає зміни в екосистемі.Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«95 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ УДК 573.2:141.155 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ Г. М. Лисенко1, І. М. Данилик2 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Кропив’янського, 2, Ніжин, Чернігівська область16600, Україна e-mail: lysenko_gena@yahoo.com Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна e-mail:...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»