WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 48 ] --

Ґрунти з ознаками лугового процесу є своєрідними рефугіумами, де локалізується значне функціональне різноманіття ґрунтових тварин. Якісний склад тваринного населення лугових ґрунтів не є специфічним. Вони відрізняються більшими кількісними значеннями багатьох функціональних груп. Лугові ґрунти є джерелом міграційного розселення тварин у сусідні, більш екологічно жорсткі, місцеперебування.

Функціональна структура пратантів охоплює всі ґрунтові горизонти. Ядра консорцій пратантів розміщуються у ґрунтово-підстилковому середовищі (консорція Eisenia nordenskioldi), верхньому ґрунтовому горизонті (консорція Aporrectodea trapezoides) та середньому ґрунтовому горизонті (консорція Octolasion lacteum). Усі консорції пратантів мають функціональну спрямованість на гуміфікацію рослинних залишків. Тобто для функціонального блоку пратантів властивий активний процес гуміфікації, який відбувається в межах усього ґрунтового горизонту.

Важливу функціональну роль серед пратантів виконують підстилкові первинні (Megaphyllum kievense, Trachelipus rathkii, Euomphalia strigella) та вторинні (Schizothuranius dmitriewi) мінералізатори-карболіберанти. Їх значення полягає в збагаченні ґрунту важливими мінеральними речовинами, що лімітують інтенсивність біологічного кругообігу (азот, фосфор, калій), а також у мацерації рослинних залишків, після чого вони стають придатними до споживання вторинними споживачами-нітроліберантами.

Серед пратантів потужно розвинена група кальцефільних безхребетних – Megaphyllum kievense, Euomphalia strigella, Octolasion lacteum, Trachelipus rathkii. Кальцій є важливим фактором, який впливає на структурні властивості ґрунтів. Тому функціональну роль цієї групи треба визнати як дуже важливий чинник родючості ґрунтів.

Зволожені лугові ґрунти сприяють значному росту чисельності олігохет Enchytraeidae. Вони здатні активно перетворювати органічні рештки, а також є важливим джерелом живлення для багатьох пратантів-хижаків: Monotarsobius curtipes, Stratiomyidae, Opilio, Athous haemorrhoidalis, Anostrius globicollis.

Роль тварин-фітофагів у консорціях пратантів дуже мала. Фітофаги представлені переважно формами з широким трофічним спектром, серед яких фітофагія є одним із можливих режимів живлення. Так, молюски Euomphalia strigella скоріше є фітосапрофагами. Ще Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин один фітофаг – ковалик облямований – Dalopius marginalis – поширений у лісовій зоні та в лісостепу Європи і Західного Сибіру, по заплавних лісах заходить у степову зону. Личинки мешкають у ґрунті та підстилці під пологом деревинної рослинності, іноді в гнилих пнях.

Личинки всеїдні, ушкоджують насіння та проростки лісових культур і можуть бути корисні, знищуючи личинок і лялечок шкідників лісу (Долин, 1978). Таким чином, на противагу консорціям степантів, де фітофаги – важливий функціональний компонент із високими кількісними властивостями та різноманіттям, у консорціях пратантів фітофаги займають мінорне положення.

Функціональні об’єднання пратантів за сприятливих умов здатні поширюватися, при цьому утворюючи складні функціональні комплекси: лугово-степові, лугово-лісові, луговоболотні.

13.5. Палюданти На фоні такої загальної особливості степової зони як дефіцит вологи в болотних ценозах спостерігається зворотна ситуація – надлишок вологи виступає як лімітуючий фактор.

Надлишкова кількість води в болотних біогеоценозах призводить до формування анаеробних умов у ґрунті вже на невеликій глибині. Внаслідок цього діяльність багатьох організмів, здатних розкладати органічну речовину, стає неможливою. Характерним горизонтом болотних ґрунтів є торф’яний, який виникає як наслідок низької інтенсивності розкладання мертвих рослинних решток. Торф’яний горизонт є ознакою так званого болотного типу гумусоутворення.

Особливістю функціонування угруповань ґрунтових тварин у болотних ценозах є значне переважання за чисельністю, біомасою та різноманіттям підстилкових форм над власне ґрунтовими. Болотне середовище для ґрунтових тварин дуже мінливе, тому суттєве значення у функціональній структурі мають r-консорції, а К-консорції болотних ценозів (Eiseniella tetraedra, Tipulidae) порівняно з динамічними властивостями консорцій інших біогеоценозів (лісових, лугових) більше тяжіють до r-стратегії.

Мінливість екологічних болотних ценозів умов визначається існуванням угруповань ґрунтових тварин на межі між водним середовищем (у періоди повені – у водному середовищі) та наземним. У період спеки певні ділянки боліт можуть також пересихати. Динаміка рівня води та пов’язаний з нею баланс аеробних-анаеробних умов формують тимчасово придатні умови для життя тварин, у межах яких педобіонтам треба виконати певні біологічні функції – ріст та розмноження.

У трофічній структурі консорцій палюдантів переважають сапрофаги та фітосапрофаги. Серед сапрофагів важливу роль відіграють гуміфікатори, здатні існувати в умовах перезволоження. Це амфібіотичний вид дощових черв’яків Eiseniella tetraedra, ґрунтовопідстилкова форма Lumbricus rubellus, личинки комарів-довгоніжок Tipulidae. До первинних руйнівників органічних залишків належить мокриця Protracheoniscus topczievi, чисельність та функціональна роль якої в болотних екосистемах дуже потужна. Мокриці здатні переробляти значну кількість органічної речовини.

Характерним для болотних ценозів є комплекс черевоногих молюсків, які є фітосапрофагами – Aegopinella nitens, Coretus corneus, Discus ruderatus, Euconulus fufvus, Nesovitrea petronella, Pseudotrichia rubiginosa, Succinea oblonga, S. pfeifferi, Vallonia pulchella, Vitrinia pellusida, Zonitoides nitidus. Наявність черепашки в цих тварин є важливою адаптацією, що дозволяє молюскам жити на межі двох середовищ існування – водного та наземного.

Велика чисельність та різноманіття цих фітосапрофагів визначають їх функціональну роль у болотних угрупованнях. Значна кількість енергії та речовини в болотному кругообігу проходить саме через цю функціональну групу. Молюски-фітосапрофаги щодо їх ставлення до умов вологості формують поступовий ряд від ультрагігрофільних амфібіотичних до мезоЖуков О. В.

фільних форм, що дозволяє виконувати їх функціональну роль в умовах дуже мінливого середовища.

Сапрофітофагами з широким трофічним спектром є деякі личинки жуків-коваликів (Aeoloides rossii, Agriotes obscurus, Cidnopus minutus). В умовах надлишку води фітофагія вже не є, на відміну від ксерофільних стацій, адаптацією до умов вологості. Для ґрунту як середовища існування загалом характерні форми з широким спектром живлення. І якщо облігатний трофічний режим не має адаптивного значення, то перевагу здобувають ті тварини, яким властивий більш широкий можливий спектр об’єктів живлення. З іншого боку, в болотних ценозах у межах степової зони рівень перезволоження дуже мінливий і протягом короткого періоду може змінюватися аж до окремих посушливих ділянок, у межах яких фітофагія може бути дуже важливою адаптивною особливістю. Крім того, в болотному ґрунті життя концентрується поблизу поверхні підстилки на межі градієнта анаеробних та аеробних умов. Це стосується як тварин, так і рослин. Мінливість умов сприяє швидкому росту рослин. Живі тканини є природним значним джерелом енергії, і якщо тварина володіє здатністю використовувати рослину як трофічний субстрат ще до того, як вона відімре і ще насичена речовинами, що легко можуть бути засвоєні (цукрові речовини, білки, жири), то це, безумовно, є суттєвою конкурентною перевагою.

Різноманітним та численним є блок хижаків. Домінують підстилкові багатоніжкикістянки Monotarsobius aeruginosus та Lithobius forficatus. Останній, власне кажучи, дуже поширений у багатьох біотопах різного рівня зволоження, але найчастіше зустрічається саме в болотних ценозах. Численна група жужелиць (Notiophilus, Bembidion, Panagaeus – детальніше у роботі В. В. Бригадиренка, 2003) та жуків-стафілінів (Atrecus, Coprophilus, Philontus, Quedius). Важливу роль у консорції виконують павуки (Tetragnatha, Xysticus, Clubiona, Xerolycosa, Lyniphidae). Для боліт властиві хижі личинки жуків-коваликів (Cardiophorus cinereus, Lacon querceus, Selatosomus nigricornis).

Чорновусий ковалик Selatosomus nigricornis Panz поширений у Північній і Середній Європі та на сході досягає Сибіру і Тихого океану, значно поширений у лісовій та лісостеповій зонах, долинами річок заходить у межі степової зони. Личинки мешкають у луговому ґрунті на заливних лугах, іноді у гнилих пнях, нерідко під пологом лісу, у заплавах рік або біля водойм. Всеїдні з перевагою хижацтва (Долин, 1978).

Болотні угруповання є осередком розмноження багатьох ґрунтових тварин, а також місцем, куди спрямовані міграційні потоки в період посухи в біогеоценозах, що їх оточують.

Висока чисельність та інтенсивна динаміка угруповань тварин, які відрізняються пристосуваннями для захисту від хижаків, обумовлюють високе різноманіття комплексу зоофагів болотних екосистем. Для стійкої динамічної системи, яка зазнає постійного впливу з боку екологічного оточення, дуже важливі розвинені механізми біологічного контролю, що утворюються завдяки різноманітному комплексу хижаків.

Таким чином, порівняно зі степовими зональними угрупованнями, болотні екосистеми перебувають на іншому боці градієнта зволоження, де надлишок води виступає в ролі лімітуючого фактора. Загальною особливістю болотних угруповань є функціонування за умов дефіциту кисню, коли процеси мінералізації значно поступаються процесам гуміфікації.

Власне горизонт, придатний до життя тварин, дуже тонкий. Щільність тваринного населення на одиницю об’єму в болотних ценозах дуже значна. Міграція у вертикальному напрямку як реакція на зміни умов вологості, що є закономірною реакцією ґрунтових тварин в інших біогеоценозах, у болотних умовах майже неможлива. Крім вологості та аеробних-анаеробних умов додається як лімітуючий фактор концентрація болотних газів. Горизонтальна міграція та життя на поверхні субстрату є найбільш поширеною життєвою стратегією, властивою для палюдантів.

–  –  –

14.1. Консорція в екологічному гіперпросторі Учення про консорції виникло як формалізація взаємозв’язку живих організмів між собою. Жива речовина в просторі й у часі розподілена контагіозно, вона своїми властивостями відрізняється від навколишнього середовища. Певна концентрація речовини, що відрізняється від властивостей середовища в цілому, вже має властивість перетворювати це середовище та характеризується високим рівнем негативної ентропії. Поступове зниження негативної ентропії ядра консорції призводить до виникнення різноманіття у таксономічному й екологічному аспекті. Крім того, подібний хімічний склад живих організмів робить один організм концентрованим скупченням необхідних речовин для іншого. Такий взаємозв’язок робить необхідним каскадне (послідовне рівень від рівня) зосередження живих організмів, в основі якого перебуває функціональний взаємозв’язок. Таке зосередження взаємодіючих організмів, в основі якого є джерело негативної ентропії, становить консорцію.

Взаємозв’язок життєвого шляху живих організмів та їх просторово-часова сполученість є давно відомим фактом, що знаходив своє відбиття в різних термінах і концепціях. Озвучена на початку 1950-х років двома відомими біологами – В. І. Беклемішевим і Л. Г. Раменським – ідея консорції гармонійно вписалася в нову тоді концепцію біогеоценозу В. М. Сукачова.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»