WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 45 ] --

-0.6 Рис. 12. 2. Екологічний ареал консорції Aporrectodea trapezoides в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі) 0.6 0.2

-0.2 1 -0.6 Рис. 12. 3. Екологічний ареал консорції Dendrobaena octaedra в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі)

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

Консорція Eiseniella tetraedra в екологічному просторі розташована у найвологіших біотопах з порівняно високим рівнем мінералізації ґрунтового розчину (рис. 12. 5). Загалом це болотні та лугово-болотні біогеоценози. Це функціональне угруповання є провідником болотного типу гумусонакопичення. Для нього характерна велика кількість органічної речовини, що надходить на поверхню ґрунту, та надлишкова кількість води, внаслідок чого виникають анаеробні умови, які значно сповільнюють швидкість розкладання органічних решток. За таких умов виникає шар торфу різного ступеня розвитку.

Консорція Eiseniella tetraedra містить велику кількість видів ґрунтових безхребетних.

Поряд з Eiseniella tetraedra функціональну основу консорції формує дощовий черв’як Lumbricus rubellus. Молюски виконують важливу роль у консорції, до їх числа належать Coretus corneus, Discus ruderatus, Succinea pfeifferi, Vallonia pulchella, Zonitoides nitidus. Молюски здатні використовувати в їжу як живі, так і мертві рослині тканини. Але за умов перезволоження молюсків слід вважати сапрофагами. Важливу роль у функціональній структурі угруповання виконують хижаки: багатоніжки Lithobius lucifugus, туруни Agonum oiduum, Carabus marginalis, Harpalus amplicollis, Nothiophilus palustris, Pterostichus minor.

0.6 0.2

-0.2

-0.6

-1 Рис. 12. 4. Екологічний ареал консорції Eisenia nordenskioldi в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі) Високий рівень зволоження та анаеробні умови у ґрунті роблять існування вже на малій глибині неможливим для тварин. Тому основна кількість тварин у болотних угрупованнях зосереджена у підстилці. Сприятливі умови обумовлюють формування різноманітного комплексу наземних молюсків, які разом з олігохетами виконують гумусотвірну роль. За таких умов відбувається активний розвиток мікрофауни, представники якої є джерелом їжі для хижих підстилкових форм, що мешкають у болотних біогеоценозах.

Консорція Helodrilus tuberculatus поєднує у функціональну групу види ґрунтових тварин середземноморського походження. Це кальцефільні тварини, які здатні витримувати певний дефіцит вологи. Дуже близькі до степових угруповань, але найчастіше формуються у лісових біогеоценозах. Консорції Helodrilus tuberculatus утворюються у байрачних лісах або на схилах берегів степових річок.

Жуков О. В.

В екологічному просторі консорції Helodrilus tuberculatus займають діапазон мегатрофних ксеромезофільних стацій (рис. 12. 6). Індикаторами цієї консорції є дощові черв’яки Helodrilus tuberculatus та Dendrobaena veneta. Важливу функціональну роль виконує мокриця Armadillidium vulgare. Цей вид мокриць здатен перетворюватися на кульку, що є захисним пристосуванням у випадку загрози з боку хижаків, а також пристосуванням до посушливих умов.

Головна функціональна роль консорції Helodrilus tuberculatus полягає у перетворенні органічної речовини, яке відбувається у двох напрямках. Це гуміфікація, яку виконують дощові черв’яки (відбувається у ґрунтовому шарі), та мінералізація, яку виконують мокриці-сапрофаги. Функціональна діяльність відбувається за умов дефіциту вологи, а учасники консорції дуже чутливі до вмісту кальцію у ґрунті. Загалом ця консорція підтримує лісовий тип кругообігу у маргінальних лісових ценозах (найчастіше це чорнокленові діброви).

1.5 0.5

-0.5

-1

-1.5 Рис. 12. 5. Екологічний ареал консорції Eiseniella tetraedra в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі) Консорція Lepidoptera віддає перевагу ксерофільним мегатрофним стаціям та здатна активно функціонувати в умовах дефіциту вологи (рис. 12. 7). Можливість використовувати посушливі біотопи для життєдіяльності обумовлена адаптаціями цих тварин до дефіциту вологи, а це, у свою чергу, впливає на їх функціональні властивості. Консорція Lepidoptera є учасником степового типу кругообігу і чинником здійснення цього типу кругообігу як у зональних (степових), так і в інтразональних (лісових), азональних (лугових) біогеоценозах.

Головна спрямованість функціональності цієї консорції – мінералізація органічної речовини та активізація кругообігу.

–  –  –

5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5

-1

-2 1.0

-3

-4

-5 0.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 Рис. 12. 6. Екологічний ареал консорції Helodrilus tuberculatus в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі) 1.2 0.8 0.6 0 0.4 Рис. 12. 7. Екологічний ареал консорції Lepidoptera в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі) Жуков О. В.

Ядро консорції формують личинки лускокрилих (Lepidoptera). Ці тварини характеризуються великою трофічною активністю, здатні швидко рухатися як по поверхні ґрунту, так і всередині. Ряд морфологічних та фізіологічних адаптацій дають можливість гусеницям мешкати в умовах дефіциту вологи. У їжу використовують переважно живі рослинні тканини, хоч здатні живитися мертвими рослинними залишками. Біомаса рослин в умовах дефіциту вологи менша, ніж у більш оптимальних умовах. Тому здатність активно пересуватися та знаходити придатну рослинну їжу є дуже важливою рисою в умовах степового оточення. Слід згадати, що фітофаги в природних умовах найчастіше споживають ті вегетативні частини рослин, які вже виконали свою функцію, а екскременти тварин потрапляють саме туди, де найбільш необхідне мінеральне живлення рослини (Стебаев, 1984). У цьому сенсі степових фітофагівмінералізаторів слід розглядати як чинник, який дозволяє екосистемі активніше функціонувати в екстремальних умовах середовища.

Ківсяк Megaphyllum rossicum також здатен до значних міграцій і є активним споживачем мертвих рослинних залишків. Є сапрофагом, але за умов дефіциту вологи ківсяки також здатні харчуватися живими рослинними тканинами. Загалом, двопарноногі багатоніжки – мезофільна група (Головач, 1982), але при значних сезонних опадах здатні мігрувати у зазвичай посушливі біотопи.

До цього функціонального блоку належать личинки жуків-коваликів, які характеризуються досить широким трофічним режимом з можливістю споживання їжі рослинного походження. Ковалик чорнохвостий – Ampedus balteatus – мешкає у Європі, Сибіру, Північній Монголії. Частіше зустрічається в лісовій зоні або на півночі лісостепової. Полюбляє гнилу деревину, іноді – лісову підстилку. Хижак або некросапрофаг. Ковалик буроногий – Melanotus brunnipes – поширений у Середній та Південній Європі, Малій Азії. Зустрічається в лісостепу та у північній і середній смузі степової зони. Всеїдні, віддають перевагу хижацтву, за відсутності їжі тваринного походження живляться насінням, що розвивається, підземними органами рослин і коренеклубнеплодами (Долин, 1978).

Комплекс фітофагів доповнюють личинки пластинчастовусих – весняний коренегриз Miltotrogus vernus. Личинки цього виду віддають перевагу чорноземним ґрунтам. В умовах Присамар’я вид зустрічається в степових угрупованнях на плакорі, у байрачних і пристінних лісах. Уникає гігрофільних та ультрагігрофільних біотопів. У діапазоні від мезоксерофільних до мезогігрофільних гігротопів до умов вологості не дуже чутливий.

Групу хижаків консорції утворюють павуки та личинки двокрилих Rhagionidae. Як вище зазначалося, хижаками можуть виступати личинки жуків-коваликів.

Консорція Melolontha melolontha в екологічному просторі займає посушливі стації у широкому діапазоні умов ґрунтового живлення (рис. 12. 8). Фітофаги Melolontha melolontha та Rhizotrogus aestivus формують ядро консорції. Rhizotrogus aestivus пов’язаний з чорноземними ґрунтами, може зустрічатися на луговій і надлуговій терасах у чорноземоподібному супіщаному ґрунті, на лесових схилах і на солончаках (Медведев, 1952).

Джерелом надходження енергії у консорцію є коріння рослин, якими активно живляться ці личинки пластинчастовусих. Їх С-подібна форма тіла є специфічною адаптацією до пересування у посушливому ґрунті, яка сприяє збереженню вологи, що випаровується з поверхні тіла тварини, але залишається у повітрі, котре оточує личинку в її ґрунтовій капсулі.

Переважно хижаками є личинки ковалика сірого – Agrypnus murinus. Цей вид поширений у Європі, на сході зустрічається аж до Західного Сибіру. Личинки живуть під пологом лісу, іноді в оранці, і є хижаками. За даними А. Г. Топчієва (1960), личинки сірого ковалика живуть у відкритих просторах і особливо під пологом лісу, головним чином у сухуватих та почасти у свіжуватих ділянках лісу. Більш рівномірно вони поширені під пологом штучних дубових і ясеневих насаджень, де немає чагарникового підліску або де він дуже рідкий або розкиданий куртинами. У деревостані з густим підліском личинки сірого ковалика концентруються по краях лісу, ближче до просік і узлісь. У лісосмугах до змикання личинки цього Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин виду не зустрічаються, а трапляються головним чином на суглинних ґрунтах, у важкому супіску, рідше – на пухкій супісі (Топчиев, 1960).

Хижаками є різноманітна група личинок жуків-турунів, найбільш характерним для цієї консорції є Panagaeus cruxmajor. Личинки двокрилих Therevidae живляться ґрунтовими тваринами.

Таким чином, для консорції Melolontha melolontha характерним є поєднання ксерофільних фітофагів та хижаків. Саме ці трофічні режими дозволяють ґрунтовим тваринам активно виконувати свою функціональну роль в умовах дефіциту вологи в межах лісового та степового типів кругообігу речовин.

1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 Рис. 12. 8. Екологічний ареал консорції Melolontha melolontha в просторі умов мінералізації ґрунтового розчину (вісь абсцис – трофотопи) та вологості (вісь ординат – гігротопи) Ізолінії – рівні загальної чисельності консорції (в логарифмованому масштабі) Консорція Agriotes gurgistanus у функціональному відношенні поєднує види, які є активними учасниками степового типу кругообігу (рис. 12. 9). Екологічний ареал цього функціонального угруповання займає мегатрофні стації досить широкого діапазону умов вологості. Це свідчить, що комплекс видів ґрунтових тварин, здатний здійснювати степовий тип кругообігу, проникає значно далі, ніж власне рослинні степові угруповання. Елементи степового кругообігу в умовах степової зони відбуваються і в азональних та інтразональних біогеоценозах.

Ядро консорції становлять личинки дротянок роду Agriotes. Вони всеїдні, але фітофагія є переважним трофічним режимом. Личинки Agriotes пов’язані зі злаковою рослинністю та переважно живляться насінням, що проростає, і корінням різних злаків, тому осередки цих тварин тісно пов’язані з багаторічними злаковими рослинами. Нормальний розвиток личинок може відбуватися і без споживання тваринної їжі. Личинки степового ковалика Agriotes Жуков О. В.Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«Технічні науки  придатна для ефективного врахування її в процесі проектування взуття і сприяє забезпеченню високої якості і оперативності впровадження нового асортименту. Висновки Проведений аналіз анатомії, морфологічних і функціональних характеристик будови стоп дозволяє раціонально проектувати ДВВ та суттєво підвищити якість та споживчі властивості взуття. Література 1. Бегняк В. І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький, 2002. – 260 с. 2....»

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»