WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 42 ] --

Якщо В1, то зв’язок гіперметричний, тобто швидкість збільшення Y випереджає швидкість збільшення X. Якщо В1, то зв’язок гіпометричний, тобто швидкість збільшення Y поступається швидкості збільшення X.

Після логарифмування степінна залежність може бути перетворена на лінійну:

log Y a B * log X, де а = log A.

Жуков О. В.

Таким чином, характер алометричної залежності може бути встановлений за допомогою обчислення коефіцієнтів лінійної регресії між логарифмованими даними.

Пошук регресійної прямої, що якнайкраще описує двовимірну хмару даних, є фундаментальною процедурою аналізу даних. У літературі зі статистичного аналізу міститься активне обговорення питань вибору оптимального рішення, однак проблема поки не має кінцевого рішення (Sokal, Rohlf, 1995; Carroll, Ruppert, 1996). Алометрія є дисципліною, у якій дуже необхідна альтернатива лінійній регресії, головною метою якої є встановлення значення однієї зміної на основі інформації про значення іншої (Isobe et al., 1990). В алометричних дослідженнях пряма лінія необхідна для оцінки того, який масштабний взаємозв’язок існує між двома змінними (табл. 11.1).

–  –  –

Для вивчення алометричних закономірностей інтерес становлять три регресійних методи: лінійна регресія, метод головних осей (major axis – MA) і метод стандартизованих головних осей (standardised major axis – SMA). Методи MA і SMA поєднують за назвою «тип регресії II». Метод SMA останнім часом більше відомий за назвою скорочених головних осей (reduced major axis regression – RMA). Лінійна регресія, MA і SMA засновані на принципі пошуку найменшої суми квадратів відхилень експериментальних даних від прямої, якою ці дані будуть описуватися. Розходження методів складається в напрямку, у якому виміряються відхилення від лінії регресії (рис. 11. 2).

Важливою особливістю в оцінці алометричної залежності є джерела помилки при обчисленні рівняння регресії, які позначаються як помилка виміру й помилка рівняння (Fuller,1987). Помилка виміру виникає тоді, коли обмірюване значення не точно відображає реальне значення. Помилка рівняння виникає тоді, коли відповідно зі своєю природою дані не розміщуються точно на лінії регресії. Помилка виміру може включати помилку виміру конкретного об’єкта, а також помилку вибірки, коли обмірювані об’єкти не зовсім точно представляють вибірку в цілому. Помилка рівняння в різних роботах має назву «природна мінливість» (Ricker, 1982), «природна варіація» (Sokal, Rohlf, 1995), «біологічна помилка»

(Riska, 1991), «внутрішній розкид» (Akritas, Bershady, 1996).

Коли присутня тільки помилка рівняння, то прийнятним є кожний із методів регресії (лінійна, MA і SMA).

–  –  –

Якщо виникає необхідність прогнозу значень змінної Y зі значень X, то підходящим буде метод лінійної регресії.

Якщо необхідно представити відносини між X і Y, то прийнятними будуть методи MA і SMA. Отримана регресійна лінія є результуючою в тому розумінні, що вона одна є вираженням відношення між двома вихідними змінними. Таким чином, мова йде про зниження розмірності, коли одна лінія описує дворозмірні дані.

Вибір між методами MA і SMA залежить від припущення про те, як розподілена помилка рівняння між напрямками X і Y. Тому що помилка не є фізичним об’єктом і не підлягає прямому виміру, немає єдиного правильного шляху розподілу помилки між напрямками X і Y.

Для обчислення характеристик алометричного рівняння більше підходящим порівняно з методом лінійної регресії є метод регресії скорочених головних осей.

Жуков О. В.

11.3. Алометрія частин тіла павука Pardosa lugubris Був установлений характер алометричної залежності між довжиною тіла павука Pardosa lugubris (сума довжин головогрудей і черевця) його морфометричними характеристиками (табл. 11. 1). Частини тіла щодо його довжини змінюються гіпометрично, ізометрично й гіперметрично. У міру росту довжини павука відносна довжина хеліцер зменшується (гіпометрія). Ізометрично збільшуються довжина головогрудей, ширина переднього й середнього рядів вічок, переважно частини кінцівок II і III. Довжина частин кінцівок I і IV, ширина головогрудей, довжина й ширина черевця, ширина хеліцер і довжина кігтика хеліцер, ширина заднього ряду вічок й відстань між середнім і заднім рядами вічок змінюються гіперметрично стосовно довжини тіла.

Характер алометричного зв’язку вказує на загальну тенденцію змін пропорцій між частинами організму в процесі його розвитку. Ця тенденція закріплена у філогенезі і є видовою властивістю. Для виявлення особливостей між субвидовими угрупованнями необхідно вичленувати ту складову мінливості, що перебуває поза тенденціями мінливості, характерної для виду в цілому.

Таке завдання можна вирішити шляхом подальшого аналізу не морфометричних ознак як таких, а їх відхилень від алометричної регресійної моделі:

resY Y YRMA, де res – відхилення (залишок) від алометричної моделі; Y – експериментальне значення змінної, YRMA – значення змінної, прогнозоване відповідно до алометричної моделі.

11.4. Морфологічне різноманіття популяцій Матриця відхилень морфологічних даних павука Pardosa lugubris від значень, прогнозованих алометричною моделлю, була піддана ієрархічному кластерному аналізу (рис. 11. 3). Очевидно, вся вибірка може бути розбита на довільне число кластерів (у цьому випадку від 2 до 100). Ми виділили 8 кластерів-морфотипів (рівень деталізації на рисунку показаний штрих-лінією). Характеристика морфотипів буде наведена нижче. Розподіл морфотипів за різними біотопами показано в таблиці 11. 2.

–  –  –

Рис. 11. 3. Кластерний аналіз павуків Pardosa lugubris за морфометричними ознаками (відстань Чебишева, метод кластеризації Ворда). Штрих-лінією показано рівень виділення 8 кластерів (морфотипів) Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

–  –  –

Число й співвідношення частот зустрічальності морфотипів у біотопі формує морфологічну розмаїтість популяції тварини, що цей біотоп займає.

Цю розмаїтість можна оцінити за допомогою індексу Шеннона:

N H 1* pi * log 2 pi, i 1 де Н – індекс морфологічного розмаїття популяції; pi – частота (імовірність) трапляння в популяції i-го морфотипу; N – число морфотипів у популяції.

Максимальною розмаїтістю морфотипів характеризується популяція із природного біогеоценозу (Ясинувата) – 2,58 біт/кластер. У цьому біотопі зустрічаються всі виділені морфотипи, а домінуючим є морфотип 2.

У біотопах у межах міста зустрічається менше число морфотипів, що призводить до зменшення морфологічного розмаїття популяцій. Проміжний рівень займають Ленком і Раківка, найменша морфологічна розмаїтість відзначена для Путилівки й Щербаківки.

Зниження розмаїтості відбувається з тієї причини, що далеко не всі морфотипи, представлені в природних умовах, можуть існувати в умовах урбанізації. Можлива інша причина, пов’язана з особливостями розселення тварин у міській межі. Біотопи в межах міста мають характер локальних острівних місцеперебувань, при заселенні яких істотну роль відіграють випадкові фактори.

11.5. Головні компоненти морфологічної мінливості павука Pardosa lugubris Матриця морфометричних відхилень була оброблена за допомогою багатовимірного аналізу головних компонентів (алгоритм NIPALS). Алгоритм NIPALS дозволяє врахувати нелінійний компонент у взаємозв’язку між досліджуваними ознаками, що значно розширює можливості такого підходу порівняно з класичними варіантами методу головних компонентів.

У результаті аналізу нами було виділено шість перших головних компонент, які в сумі описують 69,34 % мінливості простору ознак.

Компонента 1 позитивно скорельована з більшістю ознак, тому можна говорити про те, що вона відбиває мінливість розмірів павуків (табл. 11. 3 – 11. 5). Зі швидкістю росту розмірів павуків немає зв’язку такої ознаки як ширина черевця. Імовірно, це пояснюється тим, що ширина черевця обумовлена наповненням його їжею, що досить мінливо в часі.

Компоненти 2 і 3 пов’язані з характеристиками, які описують поле вічок й розміри тазика й вертлуга. Компонента 2 відбиває позитивний зв’язок між цими ознаками, а компонента 3 відбиває різноспрямовані тенденції розмірів очного поля з одного боку й розмірів тазика й вертлуга – з іншого. Швидкість росту розмірів тазика й вертлуга також впливає на значення компоненти 4. Компоненти 2 і 4 залежать також від пропорцій між головогрудьми й черевцем. Ці компоненти описують зміни, які супроводжують відносне збільшення довжини черевця (відповідно, відносне зменшення довжини головогрудей) у павуків.

Тазики й вертлуги павука по обидва боки головогрудей стикаються, а їх розміри визначають розміри основи головогрудей у цілому. Таким чином, спільна зміна розмірів Т+В усіх пар кінцівок указує на збільшення розмірів основи головогрудей, які описуються компонентами 2, 3 і 4. Ці зміни відносно незалежні від розмірів павука (компонента 1), а описують Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

–  –  –

зміни форми головогрудей. Довгочеревцевість (компоненти 2 і 4) може бути пов’язана як зі збільшенням основи головогрудей (компонента 2), так і зі зменшенням (компонента 4). Збільшення основи передньогрудей у довгочеревцевих павуків (компонента 2) супроводжується й розширенням передньої частини головогрудей, яка несе поле вічок, тому ширина всіх рядів очей в цьому випадку збільшується. Крім того, відбувається збільшення розмірів хеліцер.

Збільшення основи головогрудей може супроводжуватися звуженням передньої їх частини без зв’язку із пропорціями довжина головогрудей/довжина черевця (компонента 3).

Якщо основа головогрудей довгочеревцевих павуків зменшується (компонента 4), то це пов’язано зі зменшенням відстані між середнім і заднім рядами очей, а також збільшенням довжини деяких ділянок кінцівок I і III.

Компонента 5 відбиває морфологічні особливості, які сприяють мисливському успіху павуків: це збільшення розмірів хеліцер, що супроводжується збільшенням ширини черевця й зменшенням його довжини (тобто ступінь наповнення черевця їжею).

Компонента 6 описує різноспрямовані тенденції зміни розмірів частин кінцівки I (стегно, коліно+гомілка, лапка) з одного боку й кінцівок II (коліно+гомілка, лапка) і IV (коліно+гомілка) – з іншого.

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

Таким чином, на популяційному рівні павуки Pardosa lugubris зазнають зміни форми тіла, які мають закономірний характер. Ці зміни зачіпають пропорції тіла, співвідношення довжини головогрудей й черевця, розміри основи головогрудей, форму передньої частини головогрудей, розміри ротових органів і хідних ніг. Адаптивний характер цих змін не завжди є очевидним.

11.6. Діагностика морфотипів Морфотипи були виділені за допомогою формальної процедури кластерного аналізу.

Однак існує необхідність дати характеристику виділеним морфологічним типам і знайти спосіб їх практичного виявлення. Для цього була використана процедура дендрограм класифікації (рис. 11. 4, 11. 5).

ДЧ=2,48

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262376344 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko Dmitry Schepaschenko International Institute for Applied Systems. International Institute for Applied Systems. 176 PUBLICATIONS 3,972 CITATIONS 85 PUBLICATIONS 573 CITATIONS SEE PROFILE...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ ЧАСТИНА 1 СЕРІЯ «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» Київ·ДЕТУТ·2014 УДК 656 Збірник наукових праць студентів Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Транспортні системи і технології». К.: ДЕТУТ, 2014. 112с. До збірника увійшли матеріали науково-дослідних робіт студентів та магістрів, які присвячені теоретичним, методологічним та прикладним...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук, В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»; О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: bulu32@yandex.ru ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»